Producent
wszystkie
Rezystancja
0.000Ω (17)
0.100Ω (1)
0.200Ω (1)
0.220Ω (1)
0.470Ω (2)
0.620Ω (1)
1.00Ω (21)
1.02Ω (8)
1.05Ω (8)
1.07Ω (8)
1.10Ω (21)
1.13Ω (8)
1.15Ω (8)
1.18Ω (8)
1.20Ω (20)
1.21Ω (8)
1.24Ω (8)
1.27Ω (8)
1.30Ω (13)
1.3Ω (8)
1.33Ω (8)
1.37Ω (8)
1.40Ω (2)
1.4Ω (6)
1.43Ω (8)
1.47Ω (8)
1.50Ω (14)
1.5Ω (7)
1.54Ω (8)
1.58Ω (8)
1.60Ω (15)
1.6Ω (5)
1.62Ω (8)
1.65Ω (8)
1.69Ω (8)
1.74Ω (8)
1.78Ω (8)
1.80Ω (15)
1.8Ω (5)
1.82Ω (8)
1.87Ω (8)
1.91Ω (8)
1.96Ω (8)
2.00Ω (16)
2Ω (6)
2.05Ω (8)
2.10Ω (2)
2.1Ω (6)
2.15Ω (8)
2.20Ω (16)
2.2Ω (5)
2.21Ω (8)
2.26Ω (8)
2.32Ω (8)
2.37Ω (8)
2.40Ω (15)
2.4Ω (5)
2.43Ω (8)
2.49Ω (8)
2.55Ω (8)
2.61Ω (8)
2.67Ω (8)
2.70Ω (15)
2.7Ω (5)
2.74Ω (8)
2.80Ω (2)
2.8Ω (6)
2.87Ω (8)
2.94Ω (8)
3.00Ω (14)
3Ω (6)
3.01Ω (8)
3.09Ω (8)
3.16Ω (8)
3.24Ω (8)
3.30Ω (14)
3.3Ω (6)
3.32Ω (8)
3.40Ω (2)
3.4Ω (6)
3.48Ω (8)
3.57Ω (8)
3.60Ω (14)
3.6Ω (6)
3.65Ω (8)
3.74Ω (8)
3.83Ω (8)
3.90Ω (14)
3.9Ω (6)
3.92Ω (8)
4.02Ω (8)
4.12Ω (8)
4.22Ω (8)
4.30Ω (14)
4.3Ω (6)
4.32Ω (8)
4.42Ω (8)
4.53Ω (8)
4.64Ω (8)
4.70Ω (14)
4.7Ω (6)
4.75Ω (8)
4.87Ω (8)
4.99Ω (8)
5.10Ω (15)
5.1Ω (6)
5.11Ω (8)
5.23Ω (8)
5.36Ω (8)
5.49Ω (8)
5.60Ω (14)
5.6Ω (6)
5.62Ω (8)
5.76Ω (8)
5.90Ω (2)
5.9Ω (6)
6.04Ω (8)
6.19Ω (8)
6.20Ω (14)
6.2Ω (6)
6.34Ω (8)
6.49Ω (8)
6.65Ω (8)
6.80Ω (14)
6.8Ω (6)
6.81Ω (8)
6.98Ω (8)
7.15Ω (8)
7.32Ω (8)
7.50Ω (14)
7.5Ω (7)
7.68Ω (8)
7.87Ω (8)
8.06Ω (8)
8.20Ω (14)
8.2Ω (6)
8.25Ω (8)
8.45Ω (8)
8.66Ω (8)
8.87Ω (8)
9.09Ω (8)
9.10Ω (14)
9.1Ω (6)
9.31Ω (8)
9.53Ω (9)
9.76Ω (8)
10.0Ω (14)
10Ω (8)
10.2Ω (8)
10.5Ω (8)
10.7Ω (8)
11.0Ω (13)
11Ω (8)
11.3Ω (8)
11.5Ω (8)
11.8Ω (8)
12.0Ω (13)
12Ω (7)
12.1Ω (8)
12.4Ω (8)
12.7Ω (8)
13.0Ω (13)
13Ω (8)
13.3Ω (8)
13.7Ω (8)
14.0Ω (2)
14Ω (6)
14.3Ω (8)
14.7Ω (8)
15.0Ω (13)
15Ω (8)
15.4Ω (8)
15.8Ω (8)
16.0Ω (12)
16Ω (8)
16.2Ω (8)
16.5Ω (8)
16.9Ω (8)
17.4Ω (8)
17.8Ω (8)
18.0Ω (12)
18Ω (9)
18.2Ω (8)
18.7Ω (8)
19.1Ω (8)
19.6Ω (9)
20.0Ω (12)
20Ω (9)
20.5Ω (8)
21.0Ω (2)
21Ω (6)
21.5Ω (8)
22.0Ω (14)
22Ω (8)
22.1Ω (8)
22.6Ω (8)
23.2Ω (8)
23.7Ω (8)
24.0Ω (12)
24Ω (8)
24.3Ω (8)
24.9Ω (8)
25.5Ω (8)
26.1Ω (8)
26.7Ω (8)
27.0Ω (12)
27Ω (8)
27.4Ω (8)
28.0Ω (2)
28Ω (6)
28.7Ω (8)
29.4Ω (8)
30.0Ω (12)
30Ω (8)
30.1Ω (8)
30.9Ω (8)
31.6Ω (8)
32.4Ω (8)
33.0Ω (12)
33Ω (8)
33.2Ω (8)
34.0Ω (3)
34Ω (6)
34.8Ω (8)
35.7Ω (8)
36.0Ω (12)
36Ω (8)
36.5Ω (8)
37.4Ω (8)
38.3Ω (8)
39.0Ω (13)
39Ω (8)
39.2Ω (8)
40.2Ω (8)
41.2Ω (8)
42.2Ω (8)
43.0Ω (12)
43Ω (8)
43.2Ω (8)
44.2Ω (8)
45.3Ω (8)
46.4Ω (8)
47.0Ω (13)
47Ω (9)
47.5Ω (8)
48.7Ω (8)
49.9Ω (9)
51.0Ω (12)
51Ω (8)
51.1Ω (8)
52.3Ω (8)
53.6Ω (8)
54.9Ω (8)
56.0Ω (12)
56Ω (8)
56.2Ω (8)
57.6Ω (8)
59.0Ω (2)
59Ω (6)
60.4Ω (8)
61.9Ω (8)
62.0Ω (14)
62Ω (8)
63.4Ω (8)
64.9Ω (8)
66.5Ω (8)
68.0Ω (12)
68Ω (9)
68.1Ω (8)
69.8Ω (8)
71.5Ω (8)
73.2Ω (8)
75.0Ω (13)
75Ω (9)
76.8Ω (8)
78.7Ω (8)
80.6Ω (8)
82.0Ω (12)
82Ω (8)
82.5Ω (8)
84.5Ω (8)
86.6Ω (8)
88.7Ω (8)
90.9Ω (8)
91.0Ω (12)
91Ω (8)
93.1Ω (8)
95.3Ω (8)
97.6Ω (8)
100Ω (23)
102Ω (8)
105Ω (8)
107Ω (8)
110Ω (21)
113Ω (8)
115Ω (8)
118Ω (8)
120Ω (22)
121Ω (8)
124Ω (8)
127Ω (8)
130Ω (21)
133Ω (8)
137Ω (8)
140Ω (8)
143Ω (8)
147Ω (8)
150Ω (23)
154Ω (8)
158Ω (8)
160Ω (20)
162Ω (8)
165Ω (8)
169Ω (8)
174Ω (8)
178Ω (8)
180Ω (20)
182Ω (8)
187Ω (8)
191Ω (8)
196Ω (8)
200Ω (21)
205Ω (8)
210Ω (8)
215Ω (8)
220Ω (22)
221Ω (8)
226Ω (8)
232Ω (8)
237Ω (8)
240Ω (22)
243Ω (8)
249Ω (8)
255Ω (8)
261Ω (8)
267Ω (8)
270Ω (22)
274Ω (8)
280Ω (8)
287Ω (8)
294Ω (8)
300Ω (20)
301Ω (8)
309Ω (8)
316Ω (8)
324Ω (8)
330Ω (21)
332Ω (8)
340Ω (8)
348Ω (8)
357Ω (8)
360Ω (20)
365Ω (8)
374Ω (8)
383Ω (8)
390Ω (20)
392Ω (8)
402Ω (8)
412Ω (8)
422Ω (8)
430Ω (20)
432Ω (8)
442Ω (8)
453Ω (8)
464Ω (8)
470Ω (23)
475Ω (9)
487Ω (8)
499Ω (8)
510Ω (21)
511Ω (8)
523Ω (8)
536Ω (8)
549Ω (8)
560Ω (22)
562Ω (8)
576Ω (8)
590Ω (8)
604Ω (8)
619Ω (8)
620Ω (22)
634Ω (8)
649Ω (8)
665Ω (8)
680Ω (21)
681Ω (8)
698Ω (8)
715Ω (8)
732Ω (8)
750Ω (21)
768Ω (8)
787Ω (8)
806Ω (8)
820Ω (21)
825Ω (8)
845Ω (8)
866Ω (8)
887Ω (8)
909Ω (8)
910Ω (20)
931Ω (8)
953Ω (8)
976Ω (8)
1.00kΩ (14)
1kΩ (9)
1.02kΩ (8)
1.05kΩ (8)
1.07kΩ (8)
1.10kΩ (12)
1.1kΩ (9)
1.13kΩ (8)
1.15kΩ (8)
1.18kΩ (8)
1.20kΩ (12)
1.2kΩ (8)
1.21kΩ (8)
1.24kΩ (8)
1.27kΩ (8)
1.30kΩ (12)
1.3kΩ (9)
1.33kΩ (8)
1.37kΩ (8)
1.40kΩ (2)
1.4kΩ (6)
1.43kΩ (8)
1.47kΩ (8)
1.50kΩ (13)
1.5kΩ (10)
1.54kΩ (8)
1.58kΩ (8)
1.60kΩ (13)
1.6kΩ (10)
1.62kΩ (8)
1.65kΩ (8)
1.69kΩ (8)
1.74kΩ (9)
1.78kΩ (8)
1.80kΩ (12)
1.8kΩ (8)
1.82kΩ (8)
1.87kΩ (8)
1.91kΩ (8)
1.96kΩ (8)
2.00kΩ (13)
2kΩ (9)
2.05kΩ (8)
2.10kΩ (2)
2.1kΩ (6)
2.15kΩ (8)
2.20kΩ (14)
2.2kΩ (9)
2.21kΩ (8)
2.26kΩ (8)
2.32kΩ (8)
2.37kΩ (8)
2.40kΩ (12)
2.4kΩ (10)
2.43kΩ (9)
2.49kΩ (8)
2.55kΩ (8)
2.61kΩ (8)
2.67kΩ (8)
2.70kΩ (13)
2.7kΩ (9)
2.74kΩ (9)
2.80kΩ (2)
2.8kΩ (6)
2.87kΩ (8)
2.94kΩ (8)
3.00kΩ (12)
3kΩ (8)
3.01kΩ (8)
3.09kΩ (8)
3.16kΩ (8)
3.24kΩ (8)
3.30kΩ (14)
3.3kΩ (8)
3.32kΩ (8)
3.40kΩ (2)
3.4kΩ (6)
3.48kΩ (8)
3.57kΩ (8)
3.60kΩ (12)
3.6kΩ (8)
3.65kΩ (8)
3.74kΩ (8)
3.83kΩ (8)
3.90kΩ (13)
3.9kΩ (8)
3.92kΩ (9)
4.02kΩ (8)
4.12kΩ (8)
4.22kΩ (8)
4.30kΩ (12)
4.3kΩ (8)
4.32kΩ (8)
4.42kΩ (8)
4.53kΩ (8)
4.64kΩ (8)
4.70kΩ (14)
4.7kΩ (10)
4.75kΩ (8)
4.87kΩ (8)
4.99kΩ (8)
5.10kΩ (12)
5.1kΩ (8)
5.11kΩ (8)
5.23kΩ (8)
5.36kΩ (8)
5.49kΩ (8)
5.60kΩ (12)
5.6kΩ (8)
5.62kΩ (8)
5.76kΩ (8)
5.90kΩ (2)
5.9kΩ (6)
6.04kΩ (8)
6.19kΩ (8)
6.20kΩ (12)
6.2kΩ (9)
6.34kΩ (8)
6.49kΩ (8)
6.65kΩ (8)
6.80kΩ (12)
6.8kΩ (8)
6.81kΩ (8)
6.98kΩ (9)
7.15kΩ (8)
7.32kΩ (8)
7.50kΩ (12)
7.5kΩ (9)
7.68kΩ (8)
7.87kΩ (8)
8.06kΩ (8)
8.20kΩ (12)
8.2kΩ (8)
8.25kΩ (8)
8.45kΩ (8)
8.66kΩ (8)
8.87kΩ (8)
9.09kΩ (8)
9.10kΩ (12)
9.1kΩ (8)
9.31kΩ (8)
9.53kΩ (8)
9.76kΩ (8)
10.0kΩ (18)
10kΩ (9)
10.2kΩ (8)
10.5kΩ (8)
10.7kΩ (8)
11.0kΩ (12)
11kΩ (9)
11.3kΩ (8)
11.5kΩ (8)
11.8kΩ (8)
12.0kΩ (13)
12kΩ (8)
12.1kΩ (8)
12.4kΩ (8)
12.7kΩ (8)
13.0kΩ (12)
13kΩ (9)
13.3kΩ (9)
13.7kΩ (8)
14.0kΩ (2)
14kΩ (6)
14.3kΩ (8)
14.7kΩ (8)
15.0kΩ (13)
15kΩ (9)
15.4kΩ (8)
15.8kΩ (8)
16.0kΩ (12)
16kΩ (9)
16.2kΩ (9)
16.5kΩ (8)
16.9kΩ (8)
17.4kΩ (9)
17.8kΩ (8)
18.0kΩ (13)
18kΩ (8)
18.2kΩ (8)
18.7kΩ (8)
19.1kΩ (9)
19.6kΩ (8)
20.0kΩ (16)
20kΩ (9)
20.5kΩ (8)
21.0kΩ (2)
21kΩ (6)
21.5kΩ (8)
22.0kΩ (16)
22kΩ (8)
22.1kΩ (8)
22.6kΩ (8)
23.2kΩ (8)
23.7kΩ (8)
24.0kΩ (12)
24kΩ (8)
24.3kΩ (8)
24.9kΩ (8)
25.5kΩ (8)
26.1kΩ (8)
26.7kΩ (8)
27.0kΩ (15)
27kΩ (8)
27.4kΩ (8)
28.0kΩ (2)
28kΩ (6)
28.7kΩ (8)
29.4kΩ (8)
30.0kΩ (12)
30kΩ (9)
30.1kΩ (11)
30.9kΩ (9)
31.6kΩ (8)
32.4kΩ (8)
33.0kΩ (15)
33kΩ (8)
33.2kΩ (8)
34.0kΩ (3)
34kΩ (6)
34.8kΩ (8)
35.7kΩ (8)
36.0kΩ (12)
36kΩ (8)
36.5kΩ (8)
37.4kΩ (8)
38.3kΩ (8)
39.0kΩ (13)
39kΩ (8)
39.2kΩ (8)
40.2kΩ (8)
41.2kΩ (8)
42.2kΩ (8)
43.0kΩ (13)
43kΩ (8)
43.2kΩ (8)
44.2kΩ (8)
45.3kΩ (11)
46.4kΩ (8)
47.0kΩ (15)
47kΩ (8)
47.5kΩ (9)
48.7kΩ (8)
49.9kΩ (8)
51.0kΩ (13)
51kΩ (8)
51.1kΩ (8)
52.3kΩ (8)
53.6kΩ (8)
54.9kΩ (8)
56.0kΩ (13)
56kΩ (9)
56.2kΩ (8)
57.6kΩ (8)
59.0kΩ (2)
59kΩ (6)
60.4kΩ (8)
61.9kΩ (8)
62.0kΩ (12)
62kΩ (8)
63.4kΩ (8)
64.9kΩ (9)
66.5kΩ (8)
68.0kΩ (13)
68kΩ (8)
68.1kΩ (8)
69.8kΩ (8)
71.5kΩ (8)
73.2kΩ (8)
75.0kΩ (12)
75kΩ (9)
76.8kΩ (11)
78.7kΩ (8)
80.6kΩ (8)
82.0kΩ (12)
82kΩ (8)
82.5kΩ (8)
84.5kΩ (11)
86.6kΩ (8)
88.7kΩ (8)
90.9kΩ (8)
91.0kΩ (12)
91kΩ (8)
93.1kΩ (8)
95.3kΩ (8)
97.6kΩ (8)
100kΩ (23)
102kΩ (8)
105kΩ (8)
107kΩ (8)
110kΩ (21)
113kΩ (8)
115kΩ (8)
118kΩ (9)
120kΩ (21)
121kΩ (8)
124kΩ (8)
127kΩ (8)
130kΩ (22)
133kΩ (8)
137kΩ (8)
140kΩ (8)
143kΩ (8)
147kΩ (8)
150kΩ (23)
154kΩ (9)
158kΩ (8)
160kΩ (20)
162kΩ (8)
165kΩ (8)
169kΩ (8)
174kΩ (8)
178kΩ (8)
180kΩ (20)
182kΩ (8)
187kΩ (8)
191kΩ (8)
196kΩ (8)
200kΩ (21)
205kΩ (8)
210kΩ (9)
215kΩ (8)
220kΩ (21)
221kΩ (8)
226kΩ (8)
232kΩ (8)
237kΩ (8)
240kΩ (20)
243kΩ (8)
249kΩ (8)
255kΩ (8)
261kΩ (8)
267kΩ (9)
270kΩ (20)
274kΩ (8)
280kΩ (8)
287kΩ (9)
294kΩ (8)
300kΩ (20)
301kΩ (8)
309kΩ (8)
316kΩ (8)
324kΩ (8)
330kΩ (21)
332kΩ (8)
340kΩ (8)
348kΩ (8)
357kΩ (8)
360kΩ (20)
365kΩ (8)
374kΩ (8)
383kΩ (8)
390kΩ (20)
392kΩ (8)
402kΩ (8)
412kΩ (8)
422kΩ (8)
430kΩ (20)
432kΩ (8)
442kΩ (8)
453kΩ (8)
464kΩ (8)
470kΩ (22)
475kΩ (8)
487kΩ (8)
499kΩ (8)
510kΩ (20)
511kΩ (8)
523kΩ (8)
536kΩ (8)
549kΩ (8)
560kΩ (20)
562kΩ (8)
576kΩ (8)
590kΩ (8)
604kΩ (8)
619kΩ (8)
620kΩ (20)
634kΩ (8)
649kΩ (8)
665kΩ (8)
680kΩ (20)
681kΩ (8)
698kΩ (8)
715kΩ (8)
732kΩ (8)
750kΩ (21)
768kΩ (8)
787kΩ (8)
806kΩ (8)
820kΩ (21)
825kΩ (8)
845kΩ (8)
866kΩ (8)
887kΩ (8)
909kΩ (8)
910kΩ (21)
931kΩ (8)
953kΩ (8)
976kΩ (8)
1.00MΩ (14)
1MΩ (9)
1.02MΩ (8)
1.05MΩ (8)
1.07MΩ (8)
1.10MΩ (12)
1.1MΩ (9)
1.13MΩ (8)
1.15MΩ (8)
1.18MΩ (8)
1.20MΩ (12)
1.2MΩ (8)
1.21MΩ (8)
1.24MΩ (8)
1.27MΩ (8)
1.30MΩ (12)
1.3MΩ (9)
1.33MΩ (8)
1.37MΩ (8)
1.40MΩ (2)
1.4MΩ (6)
1.43MΩ (8)
1.47MΩ (8)
1.50MΩ (13)
1.5MΩ (10)
1.54MΩ (8)
1.58MΩ (8)
1.60MΩ (12)
1.6MΩ (8)
1.62MΩ (8)
1.65MΩ (8)
1.69MΩ (8)
1.74MΩ (8)
1.78MΩ (8)
1.80MΩ (12)
1.8MΩ (8)
1.82MΩ (8)
1.87MΩ (8)
1.91MΩ (8)
1.96MΩ (8)
2.00MΩ (12)
2MΩ (9)
2.05MΩ (8)
2.10MΩ (2)
2.1MΩ (6)
2.15MΩ (8)
2.20MΩ (14)
2.2MΩ (8)
2.21MΩ (8)
2.26MΩ (8)
2.32MΩ (8)
2.37MΩ (8)
2.40MΩ (12)
2.4MΩ (8)
2.43MΩ (8)
2.49MΩ (8)
2.55MΩ (8)
2.61MΩ (8)
2.67MΩ (8)
2.70MΩ (12)
2.7MΩ (8)
2.74MΩ (8)
2.80MΩ (2)
2.8MΩ (6)
2.87MΩ (8)
2.94MΩ (8)
3.00MΩ (12)
3MΩ (8)
3.01MΩ (8)
3.09MΩ (8)
3.16MΩ (8)
3.24MΩ (8)
3.30MΩ (12)
3.3MΩ (8)
3.32MΩ (7)
3.40MΩ (1)
3.4MΩ (6)
3.48MΩ (7)
3.57MΩ (7)
3.60MΩ (11)
3.6MΩ (8)
3.65MΩ (7)
3.74MΩ (7)
3.83MΩ (7)
3.90MΩ (11)
3.9MΩ (8)
3.92MΩ (7)
4.02MΩ (7)
4.12MΩ (7)
4.22MΩ (7)
4.30MΩ (11)
4.3MΩ (8)
4.32MΩ (7)
4.42MΩ (7)
4.53MΩ (7)
4.64MΩ (7)
4.70MΩ (11)
4.7MΩ (8)
4.75MΩ (7)
4.87MΩ (7)
4.99MΩ (7)
5.10MΩ (11)
5.1MΩ (8)
5.11MΩ (7)
5.23MΩ (7)
5.36MΩ (7)
5.49MΩ (7)
5.60MΩ (11)
5.6MΩ (8)
5.62MΩ (7)
5.76MΩ (7)
5.90MΩ (1)
5.9MΩ (6)
6.04MΩ (7)
6.19MΩ (7)
6.20MΩ (11)
6.2MΩ (8)
6.34MΩ (7)
6.49MΩ (7)
6.65MΩ (7)
6.80MΩ (11)
6.8MΩ (8)
6.81MΩ (7)
6.98MΩ (7)
7.15MΩ (7)
7.32MΩ (7)
7.50MΩ (11)
7.5MΩ (9)
7.68MΩ (7)
7.87MΩ (7)
8.06MΩ (7)
8.20MΩ (11)
8.2MΩ (8)
8.25MΩ (7)
8.45MΩ (7)
8.66MΩ (7)
8.87MΩ (7)
9.09MΩ (7)
9.10MΩ (11)
9.1MΩ (8)
9.31MΩ (7)
9.53MΩ (7)
9.76MΩ (7)
10.0MΩ (21)
12.0MΩ (2)
22.0MΩ (2)
wszystkie
Tolerancja
wszystkie
 
Ilość pozycji na stronie    Pozycje 7051 do 7075 z 8581 <<  -10  <  278  279  280  281  282  283  284  285  286  287  288    >  +10  >>
Oznaczenie producenta
Producent
Indeks Ropla
Montaż Typ Seria Rezystancja Moc Tolerancja Obudowa Wysokość Napięcie pracy max. Napięcie impulsowe max. Współ. temp. Temperatura pracy Pakowanie Dostępność Cena netto MOQ
7051 FCF12JT-183
PDC
SMD standardowe FCF 18kΩ 1/3W 5% 1210 (3225) 0.55mm 200V 400V 200ppm/°C -55/+155°C taśma (rolka) w magazynie:   0 szt.
 

na specjalne zamówienie
  5000
PDR07163 CR 1210 18kΩ 5% 1/3W Rezystor metalizowany SMD /pdc/cr_fcf.pdf towar zgodny z dyrektywą RoHS
Pokaż podobne
>> 1210U2J0183T5E
UniOhm
SMD standardowe CR 18.0kΩ 1/3W 5% 1210 (3225) 0.55mm 200V 500V 100ppm/°C -55/+155°C taśma (rolka) w magazynie:   150 000 szt.
 
od 2019-03-22:
   450 000 szt.
   5000
OHM0919 CR 1210 18kΩ 5% 1/3W Rezystor metalizowany SMD /ohm/thick_film_chip_resistors.pdf towar zgodny z dyrektywą RoHS
7052 FCF20FP-183
PDC
SMD standardowe FCF 18kΩ 3/4W 1% 2010 (5025) 0.60mm 200V 400V 100ppm/°C -55/+155°C taśma (rolka) w magazynie:   0 szt.
 

na specjalne zamówienie
  4000
PDR05359 CR 2010 18,0kΩ 1% 3/4W Rezystor metalizowany SMD /pdc/cr_fcf.pdf towar zgodny z dyrektywą RoHS
7053 FCF20JP-183
PDC
SMD standardowe FCF 18kΩ 3/4W 5% 2010 (5025) 0.60mm 200V 400V 200ppm/°C -55/+155°C taśma (rolka) w magazynie:   0 szt.
 

na specjalne zamówienie
  4000
PDR07333 CR 2010 18kΩ 5% 3/4W Rezystor metalizowany SMD /pdc/cr_fcf.pdf towar zgodny z dyrektywą RoHS
7054 FCF25FP-183
PDC
SMD standardowe FCF 18kΩ 1W 1% 2512 (6332) 0.60mm 200V 400V 100ppm/°C -55/+155°C taśma (rolka) w magazynie:   0 szt.
 

na specjalne zamówienie
  4000
PDR06158 CR 2512 18,0kΩ 1% 1W Rezystor metalizowany SMD /pdc/cr_fcf.pdf towar zgodny z dyrektywą RoHS
7055 FCF25JP-183
PDC
SMD standardowe FCF 18kΩ 1W 5% 2512 (6332) 0.60mm 200V 400V 200ppm/°C -55/+155°C taśma (rolka) w magazynie:   0 szt.
 

na specjalne zamówienie
  4000
PDR07503 CR 2512 18kΩ 5% 1W Rezystor metalizowany SMD /pdc/cr_fcf.pdf towar zgodny z dyrektywą RoHS
7056 FCF06FT-1822
PDC
SMD standardowe FCF 18.2kΩ 1/4W 1% 1206 (3216) 0.55mm 200V 400V 100ppm/°C -55/+155°C taśma (rolka) w magazynie:   0 szt.
 

na specjalne zamówienie
  5000
PDR03423 CR 1206 18,2kΩ 1% 1/4W Rezystor metalizowany SMD /pdc/cr_fcf.pdf towar zgodny z dyrektywą RoHS
7057 FCF12FT-1822
PDC
SMD standardowe FCF 18.2kΩ 1/3W 1% 1210 (3225) 0.55mm 200V 400V 100ppm/°C -55/+155°C taśma (rolka) w magazynie:   0 szt.
 

na specjalne zamówienie
  5000
PDR04222 CR 1210 18,2kΩ 1% 1/3W Rezystor metalizowany SMD /pdc/cr_fcf.pdf towar zgodny z dyrektywą RoHS
7058 FCF20FP-1822
PDC
SMD standardowe FCF 18.2kΩ 3/4W 1% 2010 (5025) 0.60mm 200V 400V 100ppm/°C -55/+155°C taśma (rolka) w magazynie:   0 szt.
 

na specjalne zamówienie
  4000
PDR05021 CR 2010 18,2kΩ 1% 3/4W Rezystor metalizowany SMD /pdc/cr_fcf.pdf towar zgodny z dyrektywą RoHS
7059 FCF25FP-1822
PDC
SMD standardowe FCF 18.2kΩ 1W 1% 2512 (6332) 0.60mm 200V 400V 100ppm/°C -55/+155°C taśma (rolka) w magazynie:   0 szt.
 

na specjalne zamówienie
  4000
PDR05820 CR 2512 18,2kΩ 1% 1W Rezystor metalizowany SMD /pdc/cr_fcf.pdf towar zgodny z dyrektywą RoHS
7060 FCF06FT-1872
PDC
SMD standardowe FCF 18.7kΩ 1/4W 1% 1206 (3216) 0.55mm 200V 400V 100ppm/°C -55/+155°C taśma (rolka) w magazynie:   0 szt.
 

na specjalne zamówienie
  5000
PDR03424 CR 1206 18,7kΩ 1% 1/4W Rezystor metalizowany SMD /pdc/cr_fcf.pdf towar zgodny z dyrektywą RoHS
7061 FCF12FT-1872
PDC
SMD standardowe FCF 18.7kΩ 1/3W 1% 1210 (3225) 0.55mm 200V 400V 100ppm/°C -55/+155°C taśma (rolka) w magazynie:   0 szt.
 

na specjalne zamówienie
  5000
PDR04223 CR 1210 18,7kΩ 1% 1/3W Rezystor metalizowany SMD /pdc/cr_fcf.pdf towar zgodny z dyrektywą RoHS
7062 FCF20FP-1872
PDC
SMD standardowe FCF 18.7kΩ 3/4W 1% 2010 (5025) 0.60mm 200V 400V 100ppm/°C -55/+155°C taśma (rolka) w magazynie:   0 szt.
 

na specjalne zamówienie
  4000
PDR05022 CR 2010 18,7kΩ 1% 3/4W Rezystor metalizowany SMD /pdc/cr_fcf.pdf towar zgodny z dyrektywą RoHS
7063 FCF25FP-1872
PDC
SMD standardowe FCF 18.7kΩ 1W 1% 2512 (6332) 0.60mm 200V 400V 100ppm/°C -55/+155°C taśma (rolka) w magazynie:   0 szt.
 

na specjalne zamówienie
  4000
PDR05821 CR 2512 18,7kΩ 1% 1W Rezystor metalizowany SMD /pdc/cr_fcf.pdf towar zgodny z dyrektywą RoHS
7064 FCF06FT-1912
PDC
SMD standardowe FCF 19.1kΩ 1/4W 1% 1206 (3216) 0.55mm 200V 400V 100ppm/°C -55/+155°C taśma (rolka) w magazynie:   0 szt.
 

na specjalne zamówienie
  5000
PDR03425 CR 1206 19,1kΩ 1% 1/4W Rezystor metalizowany SMD /pdc/cr_fcf.pdf towar zgodny z dyrektywą RoHS
7065 FCF12FT-1912
PDC
SMD standardowe FCF 19.1kΩ 1/3W 1% 1210 (3225) 0.55mm 200V 400V 100ppm/°C -55/+155°C taśma (rolka) w magazynie:   0 szt.
 

na specjalne zamówienie
  5000
PDR04224 CR 1210 19,1kΩ 1% 1/3W Rezystor metalizowany SMD /pdc/cr_fcf.pdf towar zgodny z dyrektywą RoHS
7066 FCF20FP-1912
PDC
SMD standardowe FCF 19.1kΩ 3/4W 1% 2010 (5025) 0.60mm 200V 400V 100ppm/°C -55/+155°C taśma (rolka) w magazynie:   0 szt.
 

na specjalne zamówienie
  4000
PDR05023 CR 2010 19,1kΩ 1% 3/4W Rezystor metalizowany SMD /pdc/cr_fcf.pdf towar zgodny z dyrektywą RoHS
7067 FCF25FP-1912
PDC
SMD standardowe FCF 19.1kΩ 1W 1% 2512 (6332) 0.60mm 200V 400V 100ppm/°C -55/+155°C taśma (rolka) w magazynie:   0 szt.
 

na specjalne zamówienie
  4000
PDR05822 CR 2512 19,1kΩ 1% 1W Rezystor metalizowany SMD /pdc/cr_fcf.pdf towar zgodny z dyrektywą RoHS
7068 FCF06FT-1962
PDC
SMD standardowe FCF 19.6kΩ 1/4W 1% 1206 (3216) 0.55mm 200V 400V 100ppm/°C -55/+155°C taśma (rolka) w magazynie:   0 szt.
 

na specjalne zamówienie
  5000
PDR03426 CR 1206 19,6kΩ 1% 1/4W Rezystor metalizowany SMD /pdc/cr_fcf.pdf towar zgodny z dyrektywą RoHS
7069 FCF12FT-1962
PDC
SMD standardowe FCF 19.6kΩ 1/3W 1% 1210 (3225) 0.55mm 200V 400V 100ppm/°C -55/+155°C taśma (rolka) w magazynie:   0 szt.
 

na specjalne zamówienie
  5000
PDR04225 CR 1210 19,6kΩ 1% 1/3W Rezystor metalizowany SMD /pdc/cr_fcf.pdf towar zgodny z dyrektywą RoHS
7070 FCF20FP-1962
PDC
SMD standardowe FCF 19.6kΩ 3/4W 1% 2010 (5025) 0.60mm 200V 400V 100ppm/°C -55/+155°C taśma (rolka) w magazynie:   0 szt.
 

na specjalne zamówienie
  4000
PDR05024 CR 2010 19,6kΩ 1% 3/4W Rezystor metalizowany SMD /pdc/cr_fcf.pdf towar zgodny z dyrektywą RoHS
7071 FCF25FP-1962
PDC
SMD standardowe FCF 19.6kΩ 1W 1% 2512 (6332) 0.60mm 200V 400V 100ppm/°C -55/+155°C taśma (rolka) w magazynie:   0 szt.
 

na specjalne zamówienie
  4000
PDR05823 CR 2512 19,6kΩ 1% 1W Rezystor metalizowany SMD /pdc/cr_fcf.pdf towar zgodny z dyrektywą RoHS
7072 FCF06JT-203
PDC
SMD standardowe FCF 20.0kΩ 1/4W 5% 1206 (3216) 0.55mm 200V 400V 200ppm/°C -55/+155°C taśma (rolka) w magazynie:   0 szt.
 

na specjalne zamówienie
  5000
PDR06994 CR 1206 20kΩ 5% 1/4W Rezystor metalizowany SMD /pdc/cr_fcf.pdf towar zgodny z dyrektywą RoHS
Pokaż podobne
>> 1206S4J0203T5E
UniOhm
SMD standardowe CR 20.0kΩ 1/4W 5% 1206 (3216) 0.55mm 200V 400V 100ppm/°C -55/+155°C taśma (rolka) w magazynie:   0 szt.
 

na specjalne zamówienie
  50000
OHM0974 CR 1206 20kΩ 5% 1/4W Rezystor metalizowany SMD /ohm/thick_film_chip_resistors.pdf towar zgodny z dyrektywą RoHS
7073 FCF06FT-2002
PDC
SMD standardowe FCF 20kΩ 1/4W 1% 1206 (3216) 0.55mm 200V 400V 100ppm/°C -55/+155°C taśma (rolka) w magazynie:   0 szt.
 

na specjalne zamówienie
  5000
PDR03427 CR 1206 20,0kΩ 1% 1/4W Rezystor metalizowany SMD /pdc/cr_fcf.pdf towar zgodny z dyrektywą RoHS
7074 FCF12FT-2002
PDC
SMD standardowe FCF 20kΩ 1/3W 1% 1210 (3225) 0.55mm 200V 400V 100ppm/°C -55/+155°C taśma (rolka) w magazynie:   0 szt.
 

na specjalne zamówienie
  5000
PDR04226 CR 1210 20,0kΩ 1% 1/3W Rezystor metalizowany SMD /pdc/cr_fcf.pdf towar zgodny z dyrektywą RoHS
7075 FCF12JT-203
PDC
SMD standardowe FCF 20kΩ 1/3W 5% 1210 (3225) 0.55mm 200V 400V 200ppm/°C -55/+155°C taśma (rolka) w magazynie:   0 szt.
 

na specjalne zamówienie
  5000
PDR07164 CR 1210 20kΩ 5% 1/3W Rezystor metalizowany SMD /pdc/cr_fcf.pdf towar zgodny z dyrektywą RoHS
Pokaż podobne
>> 1210U2J0203T5E
UniOhm
SMD standardowe CR 20.0kΩ 1/3W 5% 1210 (3225) 0.55mm 200V 500V 100ppm/°C -55/+155°C taśma (rolka) w magazynie:   10 000 szt.
 
   5000
OHM0927 CR 1210 20kΩ 5% 1/3W Rezystor metalizowany SMD /ohm/thick_film_chip_resistors.pdf towar zgodny z dyrektywą RoHS
Ilość pozycji na stronie    Pozycje 7051 do 7075 z 8581 <<  -10  <  278  279  280  281  282  283  284  285  286  287  288    >  +10  >>
Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt wg ustawień przeglądarki. Zamknij