varta.pngjamicon.pngpilkor.pngdongil.pnghy.pngcooltron.pngpdc.pngwalsin.pngvinatech.pngms.pngokaya.pngcincon.pngsamyoung.pngcnr.pngakyga.pngmentor.pngmurrplastik.pngforyard.pngroyalohm.pngbetterfuse.pngakyga_passive.pnghuaweichang.png

Warunki sprzedaży

OGÓLNE WARUNKI SPRZEDAŻY I DOSTAWY


§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Ogólne warunki sprzedaży określają zasady zawierania umów sprzedaży towarów oferowanych przez firmę Ropla Elektronik Sp. z o.o. z siedzibą w Suchym Dworze (52-200) przy ul. Wrocławskiej 1C, zwaną dalej „firma Ropla Elektronik Sp. z o.o.” lub „Sprzedającym”.
 2. Sprzedający nie realizuje umów sprzedaży o wartościach poniżej 100,00 zł przy umowach sprzedaży na terenie Polski oraz poniżej 50,00 $ (lub równowartości tej kwoty) przy umowach sprzedaży poza granicami Rzeczypospolitej.
 3. Ogólne warunki sprzedaży, stanowią integralną część wszystkich umów sprzedaży zawieranych z firmą Ropla Elektronik Sp. z o. o. i mają do nich zastosowanie, chyba, że strony umowy wyraźnie postanowiły inaczej. Każde odstępstwo od stosowania niniejszych Ogólnych warunków sprzedaży wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
 4. Zawarcie umowy sprzedaży następuje na podstawie ustnego, pisemnego lub elektronicznego zamówienia złożonego firmie Ropla Elektronik Sp. z o.o. przez Kupującego. Za zamówienie, o którym mowa w zdaniu poprzednim uznaje się w szczególności akceptację przez Kupującego ustnie, pisemnie lub elektronicznie oferty złożonej Kupującemu przez Sprzedającego. Sprzedający zastrzega sobie w każdym przypadku prawo żądania pisemnego potwierdzenia zamówienia.
 5. Jeżeli w ciągu drugiego dnia roboczego od złożenia zamówienia Kupujący nie odwoła go, a Sprzedający nie zawiadomi Kupującego o odmowie przyjęcia zamówienia umowa zostaje zawarta. Odwołanie przez Kupującego zamówienia wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
 6. Ogólne warunki sprzedaży podawane są do wiadomości Kupującego najpóźniej przy składaniu przez niego zamówienia. Jeżeli Kupujący pozostaje w stałych stosunkach handlowych ze Sprzedającym, przyjęcie przezeń Ogólnych warunków sprzedaży przy pierwszym zamówieniu uważa się za ich akceptację dla wszystkich pozostałych zamówień i umów sprzedaży, aż do czasu zmiany ich treści lub odwołania ich stosowania.
 7. Jeżeli Kupujący nie zaakceptuje powyższych Ogólnych Warunków Sprzedaży i Zamówień, Sprzedający może wstrzymać wydanie i dostawę towaru do czasu ich akceptacji lub do czasu ustalenia innych warunków sprzedaży. Po wyznaczeniu odpowiedniego terminu do akceptacji lub ustalenia innych warunków sprzedaży i bezskutecznym jego upływie Sprzedający może odstąpić od umowy.
 8. Definicje stosowane w Ogólnych Warunkach Sprzedaży i Dostaw firmy Ropla Elektronik Sp. z o.o.:
  1. a) OWSD - Ogólne Warunki Sprzedaży i Dostaw Ropla Elektronik Sp. z o.o.;
  2. b) Zamówienie - przekazane przez osoby uprawnione do reprezentacji Kupującego oświadczenie skierowane do Sprzedającego zawierające wolę zawarcia umowy oraz niezbędne elementy umowy sprzedaży, tj. oznaczenie Kupującego zgodnie z obowiązującymi przepisami, rodzaj towaru, ilość, jego cenę;
  3. c) Sprzedający - Ropla Elektronik Sp. z o.o. z siedzibą w Suchym Dworze (52-200) przy ul. Wrocławskiej 1c;
  4. d) Strona internetowa Sprzedającego – http://www.ropla.eu;
  5. e) Dostawa specjalna (towar na zamówienie) – sprzedaż towaru, który nie znajduje się w stałej ofercie Sprzedającego w chwili złożenia zamówienia, który to towar Sprzedający musi pozyskać specjalnie do realizacji konkretnego zamówienia złożonego przez Kupującego;
  6. f) Kupujący - każda osoba prawna, osoba fizyczna, a także jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która skierowała do Sprzedającego zamówienie, w zakresie wykorzystania towarów i usług znajdujących się w ofercie Sprzedającego;


§ 2. Zakres zastosowania Ogólnych Warunków Sprzedaży i Dostaw

 1. OWSD stanowią integralną część każdego zamówienia złożonego przez Kupującego u Sprzedającego i obowiązują przez cały okres trwania umowy. Kupujący lub osoba pisemnie upoważniona do występowania w jego imieniu składając zamówienie poświadcza, iż ogólne warunki sprzedaży i dostaw zna i akceptuje. Spełnienie powyższego jest niezbędnym warunkiem współpracy handlowej.
 2. OWSD mają zastosowanie do realizowanych przez Sprzedającego dostaw towarów, dostaw specjalnych oraz do usług świadczonych przez Sprzedającego. Sprzedający potwierdza spełnienie wymagań Kupującego podczas realizacji umowy posiadanymi certyfikatami, atestami i inną dokumentacją potwierdzającą jakość oferowanych towarów i/lub usług.
 3. Zamówienie składane przez Kupującego przyjmowane jest do realizacji na podstawie ustnego, pisemnego lub elektronicznego zamówienia, złożonego Sprzedającemu. Zachowanie formy pisemnej jest niezbędne przy zamówieniach o wartości powyżej 2000,-zł (słownie złotych: dwa tysiące) netto; formę pisemną uważa się za zachowaną przy zamówieniach o wartości powyżej 2000,-zł (słownie złotych: dwa tysiące) netto, jeżeli zamówienie zostanie złożone w formie elektronicznej. Przyjęcie zamówienia w innej formie niż pisemna lub elektroniczna, wymaga specjalnego ustalenia Sprzedającego z Kupującym.
 4. Zmiana warunków umowy lub odrębne ustne uzgodnienia są ważne z chwilą pisemnego ich potwierdzenia przez Sprzedającego i mają zastosowanie wyłącznie do danej transakcji handlowej, chyba że strony postanowią inaczej.
 5. Obowiązujące u Kupującego warunki realizacji umów lub dostaw o odmiennej treści niż OWSD nie są akceptowane przez Sprzedającego.
 6. Poza uregulowaniami zawartymi w OWSD, Sprzedający dopuszcza możliwość zawierania indywidualnych umów i zastrzega sobie prawo do przyjmowania zamówień w części oraz do ich odrzucenia bez podawania przyczyny.


§ 3. Informacje o towarach

 1. Wszystkie informacje dotyczące towarów, wynikające z katalogów, prospektów i innych materiałów reklamowych przedstawianych przez Sprzedającego są danymi orientacyjnymi i obowiązują tylko w takim zakresie, w jakim zostaną zaakceptowane przez obie strony umowy sprzedaży.
 2. Sprzedający zobowiązany jest dostarczyć towar zgodnie z zamówieniem Kupującego i nie odpowiada za jego dalsze zastosowanie.
 3. Kupujący przyjmuje do wiadomości, że w przypadku oferowanych towarów mają zastosowanie stosowne normy europejskie i krajowe.
 4. Ogłoszenia, reklamy i katalogi o towarach oferowanych przez Sprzedającego mają charakter wyłącznie informacyjny.
 5. Wzorce i próbki towarów oferowanych przez Sprzedającego mają wyłącznie charakter materiałów poglądowych i wystawowych.


§ 4. Ceny

 1. Ceny określone w ofertach są wiążące w okresie podanym w ofercie. Jeżeli okres nie został podany ceny są wiążące w okresie, w którym Kupujący mógł niezwłocznie oświadczyć Sprzedającemu, że ofertę przyjmuje.
 2. Ceny na towary oferowane przez Sprzedającego, o ile nie wskazano wyraźnie inaczej, nie zawierają podatku od towarów i usług VAT, kosztów ubezpieczenia i dostawy, a w przypadku umów sprzedaży realizowanych poza granicami RP – nie zawierają opłat bankowych.
 3. Koszty dostawy do Kupującego oraz innych usług dodatkowych obciążają Kupującego i są ustalane indywidualnie. Brak takich ustaleń oznaczać będzie, że odbiór towaru następuje w siedzibie Sprzedającego.
 4. Wszelkie koszty, mogące wyniknąć w czasie realizacji zamówienia np. przepakowanie, przeładunek, ubezpieczenie, opłaty bankowe i inne opłaty i podatki obowiązujące w czasie realizacji zamówienia obciążają Kupującego, o ile strony nie ustaliły inaczej.
 5. Ostateczną cenę towaru ustala się w oparciu o ceny obowiązujące u Sprzedającego w dniu złożenia zamówienia.
 6. Udzielane przez Sprzedającego rabaty, upusty, bonifikaty itp. wymagają indywidualnych ustaleń na piśmie i mają zastosowanie do danej transakcji handlowej, chyba, że obie strony postanowią inaczej.


§ 5. Ilość

 1. Towar sprzedawany jest ilościowo wg jednostek sprzedaży (np. szt., op. itp.) z uwzględnieniem zasad sprzedaży w zakresie ilości minimalnych tj. Minimal Order Quantity (MOQ) stosowanych w obrocie dla danego towaru przez Sprzedającego, wskazanych na Stronie internetowej Sprzedającego.
 2. Dowodem należytego wykonania zamówienia (umowy), w szczególności dostarczenia Kupującemu żądanych modeli towarów oraz zamówionej liczby egzemplarzy, jest dokument potwierdzający dostawę lub odbiór towaru, w szczególności list przewozowy albo dokument wydania towaru (WZ), potwierdzony przez Kupującego lub osobę działającą w imieniu lub na rzecz Kupującego. W celu uniknięcia wątpliwości za osobę działającą w imieniu lub na rzecz Kupującego uważa się w szczególności pracowników Kupującego, osoby współpracujące z Kupującym na podstawie innego stosunku prawnego, osoby odpowiedzialne za przewóz, spedycję towaru na zlecenie Kupującego, osoby odpowiedzialne za ochronę towaru przed kradzieżą lub uszkodzeniem.
 3. Zgłaszanie reklamacji dotyczących ilości oraz modeli zamówionych towarów musi nastąpić w formie pisemnej pod rygorem nieważności w dokumencie wydania towaru (WZ) lub w liście przewozowym niezwłocznie po odbiorze towaru nie później jednak niż w ciągu jednego dnia roboczego od daty odbioru towaru pod rygorem utraty uprawnień z tytułu odstępstw ilościowych. Niezgłoszenie reklamacji dotyczącej ilości oraz modeli zamówionych towarów w formie oraz w terminach wskazanych zdaniu poprzedzającym Strony uznają za należyte wykonanie zamówienia (umowy) przez Sprzedającego, w szczególności dostarczenie Kupującemu żądanych modeli towarów oraz zamówionej liczby egzemplarzy, oraz wyłączają odpowiedzialność Sprzedającego za ewentualne szkody poniesione przez Kupującego w wyniku niewykonania lub nienależytego wykonania zamówienia przez Sprzedającego, z wyłączeniem strat rzeczywistych wyrządzonych Kupującemu umyślnie przez Sprzedającego.


§ 6. Jakość

 1. Kupujący jest odpowiedzialny za to, by dane techniczne, jakość i ilość materiału określona w jego zamówieniu lub umowie odpowiadała jego potrzebom.
 2. Jeśli zamówienie nie określa zgodności materiału z normą lub nie zawiera opisu żądanej jakości materiału, zamówiony towar będzie dostarczony jako zwyczajny towar handlowy, bez odpowiedzialności za specjalne wymogi jakościowe.
 3. Stosowne atesty, certyfikaty, deklaracje zgodności lub inne dokumenty potwierdzające jakość towaru, dołącza się do dostarczanego towaru, jeśli wymaganie takie zostanie zaznaczone w zamówieniu lub umowie. Sprzedający jest odpowiedzialny za to, aby dołączone dokumenty dotyczyły faktycznie dostarczonego towaru. Ze względu na czynniki niezależne od Sprzedającego, nie weryfikuje on informacji technicznych zawartych w atestach, certyfikatach i innych dokumentach poświadczających jakość.
 4. Dostarczanie atestów i certyfikatów może podlegać opłacie i z przyczyn niezależnych od Sprzedającego nastąpić po realizacji dostawy towaru.
 5. Wszelkie informacje dotyczące specyfiki towaru zamieszczone zostały na Stronie internetowej Sprzedającego.
 6. Na żądanie Kupującego wskazane w zamówieniu lub umowie, Sprzedający dołączy do dostarczanego towaru informacje dotyczące specyfikacji towaru, przy czym Ust. 4 powyżej stosuje się odpowiednio.


§ 6a. Informacje dodatkowe

 1. Towary sprzedawane przez Sprzedającego pochodzą bezpośrednio od ich producentów lub z wolnego rynku. Towary z wolnego rynku są to tzw. towary brokerskie.
 2. Przed uruchomieniem produkcji z wykorzystaniem towarów brokerskich, zaleca się wcześniejsze sprawdzenie działania części otrzymanego towaru.
 3. Towary brokerskie będą każdorazowo wskazane w ofercie oraz na fakturach wystawionych przez Sprzedającego.


§ 7. Dostawa, termin dostawy

 1. Termin dostawy towarów do Kupującego określany jest indywidualnie przez strony umowy.
 2. Termin dostawy uważa się za dochowany, gdy towar opuścił magazyn Sprzedającego w określonym dniu, albo kiedy wysłano do Kupującego informację o gotowości towaru do wysyłki, jeśli miejsce gdzie towar ma być dostarczony, nie zostało przez Kupującego określone.
 3. Niedotrzymanie terminu dostawy przez Sprzedającego uprawnia Kupującego do dochodzenia przysługujących mu ustawowo praw jedynie wtedy, jeżeli Sprzedający pomimo pisemnie uzgodnionego z klientem dodatkowego terminu nadal - mimo pisemnego wezwania - nie zrealizuje dostawy lub świadczenia z uwzględnieniem pkt. 3.
 4. Termin dostawy ulega przedłużeniu o czas trwania przeszkody zaistniałej na skutek okoliczności niezależnych od stron, tj. np. zdarzenia siły wyższej, nieprzewidywalne zakłócenia w pracy Sprzedającego, np. brak prądu, opóźnienia transportowe i celne, szkody transportowe, a w tym blokady dróg, ograniczenia czasowe w ruchu drogowym transportu ciężarowego,
 5. Kupujący zobowiązany jest do odbioru towaru lub usługi niezwłocznie po powiadomieniu o jej dostępności w magazynach Sprzedającego. W przypadku zaistnienia zwłoki w odbiorze Kupujący może zostać obciążony kosztami magazynowania, z zastrzeżeniem innych, przysługujących Sprzedającemu praw. Każda dostawa częściowa powinna stanowić odrębną transakcję i może być oddzielnie fakturowana przez Sprzedającego.
 6. W przypadku wycofania zamówienia w całości lub częściowo, Kupujący zobowiązany jest do pokrycia wszystkich kosztów poniesionych przez Sprzedającego związanych z realizacją tego zamówieniem.


§ 8. Realizacja dostawy i przejście ryzyka

 1. W przypadku dostawy towaru za pośrednictwem spedytora lub przewoźnika wybranego przez Kupującego, uznaje się że wydanie towaru Kupującemu zostało dokonane z chwilą powierzenia towaru przez Sprzedającego spedytorowi lub przewoźnikowi wybranemu przez Kupującego. Ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia towaru od chwili jego wydania spedytorowi lub przewoźnikowi wybranemu przez Kupującego obciąża Kupującego.
 2. W przypadku braku szczegółowych wskazań ze strony Kupującego, dostawa odbywa się wedle uznania Sprzedającego, z zachowaniem zasad rzetelności kupieckiej, ale bez gwarancji w zakresie wyboru najszybszego i najtańszego sposobu dostarczenia towaru. W takim przypadku Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności z tytułu wyboru.
 3. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialność za działania lub zaniechania przewoźników, spedytorów. W przypadku dostawy towaru za pośrednictwem spedytora lub przewoźnika, uznaje się że wydanie towaru Kupującemu zostało dokonane z chwilą powierzenia towaru przez Sprzedającego spedytorowi lub przewoźnikowi. Ryzyko przypadkowej utraty lub uszkodzenia towaru od chwili jego wydania spedytorowi lub przewoźnikowi obciąża spedytora lub przewoźnika.


§ 9. Opakowanie

 1. Sprzedający dołoży wszelkich starań, aby towar został właściwie opakowany.
 2. Materiały użyte do pakowania zaliczane są na poczet kosztów własnych Sprzedającego i nie podlegają zwrotowi chyba, że strony ustalą inaczej.


§ 10. Odpowiedzialność za wady

 1. Rękojmia za wady fizyczne i prawne towarów zostaje wyłączona wobec Kupujących nie posiadających statusu konsumenta w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego. Kupującym posiadającym status konsumenta przysługują uprawnienia z tytułu rękojmi za wady towarów na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym.
 2. Sprzedający nie udziela Kupującym gwarancji na sprzedawane towary.
 3. Pomimo wyłączenia rękojmi wobec Kupujących nie posiadających statusu konsumenta oraz nieudzielenia przez Sprzedającego gwarancji na sprzedawane towary, Kupującemu przysługuje prawo zgłoszenia wad zakupionych towarów na warunkach opisanych poniżej.
 4. Kupujący w terminie 1 roku od dnia odbioru lub dostarczenia towarów Kupującemu uprawniony jest do zgłoszenia wad towarów. Kupujący zobowiązany jest dokonać zgłoszenia nie później niż w terminie 3 dni od dnia ujawnienia się wady ukrytej towaru (możliwej do rozpoznania dopiero w toku jej użytkowania).
 5. O zachowaniu terminów wskazanych w punkcie 4 powyżej decyduje data wpływu zgłoszenia do Sprzedającego. Zgłoszenie w każdym wypadku nastąpić powinno w formie pisemnej i może zostać przesłane Sprzedającemu za pomocą poczty, faksu, poczty elektronicznej oraz musi zawierać dokładny opis rodzaju wady. Nie spełnienie powyższych wymogów spowoduje utratę przez Kupującego wszelkich uprawnień wynikających z prawa do zgłoszenia wad zakupionych towarów.
 6. Widoczne uszkodzenia dostarczonych albo odbieranych towarów powinny zostać zgłoszone podczas odbioru towarów i zaznaczone w dokumencie potwierdzającym dostawę lub odbiór towarów. Wyłącznie wpis w dokumentach dostawy lub odbioru stanowić może postawę do zgłaszania ewentualnych roszczeń z tytułu zgłoszenia wad widocznych towarów.
 7. Zgłoszeniu nie podlegają usterki, wady i uszkodzenia będące następstwem użytkowania towarów w sposób niezgodny z ich specyfikacją, dostarczoną wraz z towarem bądź zamieszczoną na Stronie internetowej Sprzedającego.
 8. Jeżeli zgłoszenie wad towaru dokonane zostanie zgodnie z założeniami niniejszego paragrafu, Sprzedający przekaże zgłoszenie producentowi towarów w terminie 14 dni roboczych od dnia otrzymania zgłoszenia wad.
 9. Sprzedający może rozpatrzyć zgłoszenie bez konieczności przekazywania zgłoszenia producentowi, w przypadku gdy udział producenta w rozpatrzeniu zgłoszenia mógłby spowodować nadmierne koszty lub gdy stwierdzone przyczyny wadliwości zakupionych towarów nie pozastawiają wątpliwości.
 10. Na żądanie Sprzedającego, Kupujący zobowiązany jest dostarczyć próbki wadliwego towaru, w terminie 3 dni roboczych od otrzymania żądania. Niedostarczenie próbek wadliwego towaru na żądanie Sprzedającego stanowi podstawę do negatywnego rozpatrzenia zgłoszenia przez Sprzedającego.
 11. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia zgłoszenia, wedle uznania Sprzedającego lub producenta, Kupującemu zostanie zwrócona cena zakupu towarów lub wadliwe towary zostaną wymienione na wolne od wad.
 12. Termin i warunki wymiany towaru bądź zwrotu ceny zakupu, w tym zostaną określone indywidualnie pomiędzy Klientem a Sprzedającym. Zwrot wadliwego towaru nastąpi na żądanie lub za uprzednią zgodą Sprzedającego, wyrażoną w formie pisemnej lub elektronicznej.
 13. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie szkody wynikłe po stronie Kupującego w związku z niedotrzymaniem terminu wymiany towaru bądź zwrotu ceny zakupu towarów.


§ 11. Zwrot towarów

 1. Warunkiem przyjęcia zwrotów towarów, które zostały zakwestionowane przez Kupującego i uznane przez Sprzedającego jest to, by były one nieuszkodzone, nieprzetworzone przez Kupującego oraz identyfikowalne, co do parametrów zawartych w atestach. W przypadku towarów pakowanych fabrycznie muszą być w oryginalnych, nieuszkodzonych opakowaniach.
 2. Zwrot towarów następuje jedynie po uprzednim pisemnym powiadomieniu o tym Sprzedającego oraz po uzyskaniu jego pisemnego potwierdzenia / akceptacji.
 3. Zwrot towarów odbywa się na podstawie dokumentów dotyczących danej transakcji handlowej, znajdujących się w posiadaniu Sprzedającego.


§ 12. Odszkodowanie

 1. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez Kupującego w wyniku niewykonania lub nienależytego wykonania zamówienia przez Sprzedającego, z wyłączeniem strat rzeczywistych wyrządzonych Kupującemu umyślnie przez Sprzedającego.
 2. Należy bezwzględnie przestrzegać instrukcji dotyczących dalszego przetwarzania towarów, instalacji i przeznaczenia towaru. Odpowiedzialność Sprzedającego jest wyłączona na zasadach określonych w ust. 1 powyżej w przypadku nieprzestrzegania przez Kupującego tychże instrukcji lub niespełnienia przez Kupującego określonych prawnie warunków dopuszczenia do eksploatacji lub dopuszczenia wyrobu do obrotu i powszechnego stosowania, względnie dopuszczenia do obrotu i jednostkowego stosowania.


§ 13. Warunki płatności

 1. Faktury wystawione przez Sprzedającego płatne są bez jakichkolwiek odliczeń, w terminie wskazanym na fakturze, licząc od daty ich wystawienia.
 2. Faktury wystawione przez Sprzedającego płatne są przelewem, na rachunek bankowy wskazany na fakturze. Opłaty bankowe obciążają Kupującego.
 3. W przypadku opóźnienia płatności Sprzedający ma prawo naliczyć - o ile nie powstaną po jego stronie wyższe koszty, odsetki za opóźnienie w ustawowej wysokości.
 4. W przypadku zwłoki w płatności ze strony Kupującego lub innych jego działań na szkodę Sprzedającego, Sprzedający zastrzega sobie prawo do wstrzymania dostaw lub świadczenia usług do chwili usunięcia zaistniałej przeszkody mającej wpływ na realizację uzgodnionego świadczenia.
 5. W wypadku zamówienia towaru, a następnie zaniechania odbioru, wycofania się z zamówienia lub jakiegokolwiek innego zaprzestania realizacji umowy z winy Kupującego, Sprzedający ma prawo do naliczania kary umownej w wysokości 20% wartości brutto części niezrealizowanego zamówienia.
 6. W wypadku wycofania zamówienia dotyczącego dostawy towaru na indywidualne zamówienie Kupującego, wysokość kary umownej wynosi 100% wartości brutto towaru. Wszelkie przedpłaty dokonane przez Kupującego dotyczące tego zamówienia zaliczane są w poczet ww. kary umownej.
 7. Dostawy na zlecenie wymagają dokonania przedpłaty w wysokości ustalonej przez Sprzedającego.
 8. Sprzedający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wartość kar umownych.


§ 14. Zastrzeżenie prawa własności

 1. Sprzedający zastrzega sobie własność towaru do czasu zapłaty całości ceny, chyba, że strony uzgodnią w formie pisemnej inaczej.


§ 15. Prawo odstąpienia

 1. Sprzedający może odstąpić od zamówienia (umowy) w całości lub w części ze skutkiem natychmiastowym w terminie 6 miesięcy od nastąpienia jednego z poniższych zdarzeń:
  1. a) braku wpłaty zaliczki albo zadatku, o ile zostały przewidziane, w okresie dłuższym niż 7 dni od daty ustalonej w zamówieniu  albo podanej Kupującemu w inny sposób,
  2. b) niedostarczenia przez Kupującego danych niezbędnych do realizacji zamówienia, po wezwaniu Kupującego do przedłożenia brakujących informacji, dokumentów i bezskutecznym upływie dodatkowego terminu wyznaczonego Kupującemu przez Sprzedającego,
  3. c) niezapłacenia w okresie dłuższym niż 7 dni należności za wcześniej dostarczoną albo wydaną Kupującemu partię towaru lub za towar dostarczony albo wydany Kupującemu na mocy zamówienia; Sprzedający może odstąpić w takiej sytuacji od niewykonanej części zamówienia (umowy).
 2. Odstąpienie od zamówienia (umowy) wymaga zachowania formy pisemnej pod rygorem nieważności.
 3. W przypadku odstąpienia od zamówienia (umowy) lub jej części przez Sprzedającego, z przyczyn zależnych od Kupującego, Kupujący zapłaci Sprzedającemu karę umowną w wysokości 15% wartości brutto części niezrealizowanego zamówienia, w terminie 14 dni od daty wystawienia przez Spółkę noty obciążeniowej.
 4. Kupujący posiadający status konsumenta uprawniony jest do odstąpienia od umowy w terminie 14 dni od dostarczenia Kupującemu towarów, zgodnie z warunkami i procedurą wskazaną w ustawie o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 roku (Dz.U.2014.827).


§ 16. Obowiązujące prawo, miejsce realizacji zobowiązań, właściwość miejscowa sądu

 1. Stosunki prawne z Kupującym reguluje wyłącznie prawo polskie. Miejscem realizacji wszelkich wynikających z niniejszych uregulowań zobowiązań jest siedziba Sprzedającego.
 2. W stosunku do wszelkich sporów mogących wyniknąć pośrednio lub bezpośrednio z niniejszych uregulowań określa się właściwość miejscową i kompetencyjną sądu polskiego odpowiedniego dla siedziby Sprzedającego.


§ 17. Inne ustalenia

 1. Nie dopuszcza się cesji praw wynikających z zawartej umowy sprzedaży na rzecz osób trzecich bez pisemnej zgody Sprzedającego.
 2. W przypadku prawnej nieskuteczności poszczególnych punktów OWSD pozostałe postanowienia oraz realizowane na ich podstawie zamówienia zachowują moc obowiązującą. Strony uzgodnią postanowienie skuteczne zastępujące postanowienie nieskuteczne, przy czym będzie ono możliwie najwierniej odzwierciedlało jego sens i zamiar.
 3. Kupujący akceptując OWSD wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Sprzedającego w celu wykonania zamówienia, jak i w celach marketingowych związanych z jego działalnością.
 4. Kupującemu przysługują wszelkie uprawnienia zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 wraz z ewentualnymi zmianami), a w szczególności prawo wglądu we własne dane osobowe.
 5. W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszych OWSD mają zastosowanie odpowiednio przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 12 czerwca 2003 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (Dz. U. Nr 139, poz. 1323).
 

 

union

 

union

 

wroclaw
Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt wg ustawień przeglądarki. Zamknij