Producent
wszystkie
Rezystancja
0.000Ω (17)
0.100Ω (1)
0.200Ω (1)
0.220Ω (1)
0.470Ω (2)
0.620Ω (1)
1.00Ω (21)
1.02Ω (8)
1.05Ω (8)
1.07Ω (8)
1.10Ω (21)
1.13Ω (8)
1.15Ω (8)
1.18Ω (8)
1.20Ω (20)
1.21Ω (8)
1.24Ω (8)
1.27Ω (8)
1.30Ω (14)
1.3Ω (7)
1.33Ω (8)
1.37Ω (8)
1.40Ω (2)
1.4Ω (6)
1.43Ω (8)
1.47Ω (8)
1.50Ω (15)
1.5Ω (6)
1.54Ω (8)
1.58Ω (8)
1.60Ω (16)
1.6Ω (4)
1.62Ω (8)
1.65Ω (8)
1.69Ω (8)
1.74Ω (8)
1.78Ω (8)
1.80Ω (16)
1.8Ω (4)
1.82Ω (8)
1.87Ω (8)
1.91Ω (8)
1.96Ω (8)
2.00Ω (17)
2Ω (5)
2.05Ω (8)
2.10Ω (2)
2.1Ω (6)
2.15Ω (8)
2.20Ω (17)
2.2Ω (4)
2.21Ω (8)
2.26Ω (8)
2.32Ω (8)
2.37Ω (8)
2.40Ω (16)
2.4Ω (4)
2.43Ω (8)
2.49Ω (8)
2.55Ω (8)
2.61Ω (8)
2.67Ω (8)
2.70Ω (16)
2.7Ω (4)
2.74Ω (8)
2.80Ω (2)
2.8Ω (6)
2.87Ω (8)
2.94Ω (8)
3.00Ω (15)
3Ω (5)
3.01Ω (8)
3.09Ω (8)
3.16Ω (8)
3.24Ω (8)
3.30Ω (15)
3.3Ω (5)
3.32Ω (8)
3.40Ω (2)
3.4Ω (6)
3.48Ω (8)
3.57Ω (8)
3.60Ω (15)
3.6Ω (5)
3.65Ω (8)
3.74Ω (8)
3.83Ω (8)
3.90Ω (15)
3.9Ω (5)
3.92Ω (8)
4.02Ω (8)
4.12Ω (8)
4.22Ω (8)
4.30Ω (15)
4.3Ω (5)
4.32Ω (8)
4.42Ω (8)
4.53Ω (8)
4.64Ω (8)
4.70Ω (15)
4.7Ω (5)
4.75Ω (8)
4.87Ω (8)
4.99Ω (8)
5.10Ω (16)
5.1Ω (5)
5.11Ω (8)
5.23Ω (8)
5.36Ω (8)
5.49Ω (8)
5.60Ω (15)
5.6Ω (5)
5.62Ω (8)
5.76Ω (8)
5.90Ω (2)
5.9Ω (6)
6.04Ω (8)
6.19Ω (8)
6.20Ω (15)
6.2Ω (5)
6.34Ω (8)
6.49Ω (8)
6.65Ω (8)
6.80Ω (15)
6.8Ω (5)
6.81Ω (8)
6.98Ω (8)
7.15Ω (8)
7.32Ω (8)
7.50Ω (15)
7.5Ω (6)
7.68Ω (8)
7.87Ω (8)
8.06Ω (8)
8.20Ω (15)
8.2Ω (5)
8.25Ω (8)
8.45Ω (8)
8.66Ω (8)
8.87Ω (8)
9.09Ω (8)
9.10Ω (15)
9.1Ω (5)
9.31Ω (8)
9.53Ω (9)
9.76Ω (8)
10.0Ω (16)
10Ω (6)
10.2Ω (8)
10.5Ω (8)
10.7Ω (8)
11.0Ω (15)
11Ω (6)
11.3Ω (8)
11.5Ω (8)
11.8Ω (8)
12.0Ω (15)
12Ω (5)
12.1Ω (8)
12.4Ω (8)
12.7Ω (8)
13.0Ω (15)
13Ω (6)
13.3Ω (8)
13.7Ω (8)
14.0Ω (2)
14Ω (6)
14.3Ω (8)
14.7Ω (8)
15.0Ω (15)
15Ω (6)
15.4Ω (8)
15.8Ω (8)
16.0Ω (14)
16Ω (6)
16.2Ω (8)
16.5Ω (8)
16.9Ω (8)
17.4Ω (8)
17.8Ω (8)
18.0Ω (14)
18Ω (7)
18.2Ω (8)
18.7Ω (8)
19.1Ω (8)
19.6Ω (9)
20.0Ω (14)
20Ω (7)
20.5Ω (8)
21.0Ω (2)
21Ω (6)
21.5Ω (8)
22.0Ω (16)
22Ω (6)
22.1Ω (8)
22.6Ω (8)
23.2Ω (8)
23.7Ω (8)
24.0Ω (13)
24Ω (7)
24.3Ω (8)
24.9Ω (8)
25.5Ω (8)
26.1Ω (8)
26.7Ω (8)
27.0Ω (13)
27Ω (7)
27.4Ω (8)
28.0Ω (2)
28Ω (6)
28.7Ω (8)
29.4Ω (8)
30.0Ω (13)
30Ω (7)
30.1Ω (8)
30.9Ω (8)
31.6Ω (8)
32.4Ω (8)
33.0Ω (13)
33Ω (7)
33.2Ω (8)
34.0Ω (3)
34Ω (6)
34.8Ω (8)
35.7Ω (8)
36.0Ω (13)
36Ω (7)
36.5Ω (8)
37.4Ω (8)
38.3Ω (8)
39.0Ω (14)
39Ω (7)
39.2Ω (8)
40.2Ω (8)
41.2Ω (8)
42.2Ω (8)
43.0Ω (13)
43Ω (7)
43.2Ω (8)
44.2Ω (8)
45.3Ω (8)
46.4Ω (8)
47.0Ω (14)
47Ω (8)
47.5Ω (8)
48.7Ω (8)
49.9Ω (9)
51.0Ω (13)
51Ω (7)
51.1Ω (8)
52.3Ω (8)
53.6Ω (8)
54.9Ω (8)
56.0Ω (13)
56Ω (7)
56.2Ω (8)
57.6Ω (8)
59.0Ω (2)
59Ω (6)
60.4Ω (8)
61.9Ω (8)
62.0Ω (15)
62Ω (7)
63.4Ω (8)
64.9Ω (8)
66.5Ω (8)
68.0Ω (13)
68Ω (8)
68.1Ω (8)
69.8Ω (8)
71.5Ω (8)
73.2Ω (8)
75.0Ω (14)
75Ω (8)
76.8Ω (8)
78.7Ω (8)
80.6Ω (8)
82.0Ω (13)
82Ω (7)
82.5Ω (8)
84.5Ω (8)
86.6Ω (8)
88.7Ω (8)
90.9Ω (8)
91.0Ω (13)
91Ω (7)
93.1Ω (8)
95.3Ω (8)
97.6Ω (8)
100Ω (23)
102Ω (8)
105Ω (8)
107Ω (8)
110Ω (21)
113Ω (8)
115Ω (8)
118Ω (8)
120Ω (22)
121Ω (8)
124Ω (8)
127Ω (8)
130Ω (21)
133Ω (8)
137Ω (8)
140Ω (8)
143Ω (8)
147Ω (8)
150Ω (23)
154Ω (8)
158Ω (8)
160Ω (20)
162Ω (8)
165Ω (8)
169Ω (8)
174Ω (8)
178Ω (8)
180Ω (20)
182Ω (8)
187Ω (8)
191Ω (8)
196Ω (8)
200Ω (21)
205Ω (8)
210Ω (8)
215Ω (8)
220Ω (22)
221Ω (8)
226Ω (8)
232Ω (8)
237Ω (8)
240Ω (22)
243Ω (8)
249Ω (8)
255Ω (8)
261Ω (8)
267Ω (8)
270Ω (22)
274Ω (8)
280Ω (8)
287Ω (8)
294Ω (8)
300Ω (20)
301Ω (8)
309Ω (8)
316Ω (8)
324Ω (8)
330Ω (21)
332Ω (8)
340Ω (8)
348Ω (8)
357Ω (8)
360Ω (20)
365Ω (8)
374Ω (8)
383Ω (8)
390Ω (20)
392Ω (8)
402Ω (8)
412Ω (8)
422Ω (8)
430Ω (20)
432Ω (8)
442Ω (8)
453Ω (8)
464Ω (8)
470Ω (23)
475Ω (9)
487Ω (8)
499Ω (8)
510Ω (21)
511Ω (8)
523Ω (8)
536Ω (8)
549Ω (8)
560Ω (22)
562Ω (8)
576Ω (8)
590Ω (8)
604Ω (8)
619Ω (8)
620Ω (22)
634Ω (8)
649Ω (8)
665Ω (8)
680Ω (21)
681Ω (8)
698Ω (8)
715Ω (8)
732Ω (8)
750Ω (21)
768Ω (8)
787Ω (8)
806Ω (8)
820Ω (21)
825Ω (8)
845Ω (8)
866Ω (8)
887Ω (8)
909Ω (8)
910Ω (20)
931Ω (8)
953Ω (8)
976Ω (8)
1.00kΩ (15)
1kΩ (8)
1.02kΩ (8)
1.05kΩ (8)
1.07kΩ (8)
1.10kΩ (13)
1.1kΩ (8)
1.13kΩ (8)
1.15kΩ (8)
1.18kΩ (8)
1.20kΩ (13)
1.2kΩ (7)
1.21kΩ (8)
1.24kΩ (8)
1.27kΩ (8)
1.30kΩ (13)
1.3kΩ (8)
1.33kΩ (8)
1.37kΩ (8)
1.40kΩ (2)
1.4kΩ (6)
1.43kΩ (8)
1.47kΩ (8)
1.50kΩ (14)
1.5kΩ (9)
1.54kΩ (8)
1.58kΩ (8)
1.60kΩ (14)
1.6kΩ (9)
1.62kΩ (8)
1.65kΩ (8)
1.69kΩ (8)
1.74kΩ (9)
1.78kΩ (8)
1.80kΩ (13)
1.8kΩ (7)
1.82kΩ (8)
1.87kΩ (8)
1.91kΩ (8)
1.96kΩ (8)
2.00kΩ (14)
2kΩ (8)
2.05kΩ (8)
2.10kΩ (2)
2.1kΩ (6)
2.15kΩ (8)
2.20kΩ (15)
2.2kΩ (8)
2.21kΩ (8)
2.26kΩ (8)
2.32kΩ (8)
2.37kΩ (8)
2.40kΩ (13)
2.4kΩ (9)
2.43kΩ (9)
2.49kΩ (8)
2.55kΩ (8)
2.61kΩ (8)
2.67kΩ (8)
2.70kΩ (14)
2.7kΩ (8)
2.74kΩ (9)
2.80kΩ (2)
2.8kΩ (6)
2.87kΩ (8)
2.94kΩ (8)
3.00kΩ (13)
3kΩ (7)
3.01kΩ (8)
3.09kΩ (8)
3.16kΩ (8)
3.24kΩ (8)
3.30kΩ (15)
3.3kΩ (7)
3.32kΩ (8)
3.40kΩ (2)
3.4kΩ (6)
3.48kΩ (8)
3.57kΩ (8)
3.60kΩ (13)
3.6kΩ (7)
3.65kΩ (8)
3.74kΩ (8)
3.83kΩ (8)
3.90kΩ (14)
3.9kΩ (7)
3.92kΩ (9)
4.02kΩ (8)
4.12kΩ (8)
4.22kΩ (8)
4.30kΩ (13)
4.3kΩ (7)
4.32kΩ (8)
4.42kΩ (8)
4.53kΩ (8)
4.64kΩ (8)
4.70kΩ (15)
4.7kΩ (9)
4.75kΩ (8)
4.87kΩ (8)
4.99kΩ (8)
5.10kΩ (13)
5.1kΩ (7)
5.11kΩ (8)
5.23kΩ (8)
5.36kΩ (8)
5.49kΩ (8)
5.60kΩ (13)
5.6kΩ (7)
5.62kΩ (8)
5.76kΩ (8)
5.90kΩ (2)
5.9kΩ (6)
6.04kΩ (8)
6.19kΩ (8)
6.20kΩ (13)
6.2kΩ (8)
6.34kΩ (8)
6.49kΩ (8)
6.65kΩ (8)
6.80kΩ (13)
6.8kΩ (7)
6.81kΩ (8)
6.98kΩ (9)
7.15kΩ (8)
7.32kΩ (8)
7.50kΩ (13)
7.5kΩ (8)
7.68kΩ (8)
7.87kΩ (8)
8.06kΩ (8)
8.20kΩ (13)
8.2kΩ (7)
8.25kΩ (8)
8.45kΩ (8)
8.66kΩ (8)
8.87kΩ (8)
9.09kΩ (8)
9.10kΩ (13)
9.1kΩ (7)
9.31kΩ (8)
9.53kΩ (8)
9.76kΩ (8)
10.0kΩ (19)
10kΩ (8)
10.2kΩ (8)
10.5kΩ (8)
10.7kΩ (8)
11.0kΩ (13)
11kΩ (8)
11.3kΩ (8)
11.5kΩ (8)
11.8kΩ (8)
12.0kΩ (14)
12kΩ (7)
12.1kΩ (8)
12.4kΩ (8)
12.7kΩ (8)
13.0kΩ (13)
13kΩ (8)
13.3kΩ (9)
13.7kΩ (8)
14.0kΩ (2)
14kΩ (6)
14.3kΩ (8)
14.7kΩ (8)
15.0kΩ (14)
15kΩ (8)
15.4kΩ (8)
15.8kΩ (8)
16.0kΩ (13)
16kΩ (8)
16.2kΩ (9)
16.5kΩ (8)
16.9kΩ (8)
17.4kΩ (9)
17.8kΩ (8)
18.0kΩ (14)
18kΩ (7)
18.2kΩ (8)
18.7kΩ (8)
19.1kΩ (9)
19.6kΩ (8)
20.0kΩ (17)
20kΩ (8)
20.5kΩ (8)
21.0kΩ (2)
21kΩ (6)
21.5kΩ (8)
22.0kΩ (17)
22kΩ (7)
22.1kΩ (8)
22.6kΩ (8)
23.2kΩ (8)
23.7kΩ (8)
24.0kΩ (13)
24kΩ (7)
24.3kΩ (8)
24.9kΩ (8)
25.5kΩ (8)
26.1kΩ (8)
26.7kΩ (8)
27.0kΩ (16)
27kΩ (7)
27.4kΩ (8)
28.0kΩ (2)
28kΩ (6)
28.7kΩ (8)
29.4kΩ (8)
30.0kΩ (13)
30kΩ (8)
30.1kΩ (11)
30.9kΩ (9)
31.6kΩ (8)
32.4kΩ (8)
33.0kΩ (16)
33kΩ (7)
33.2kΩ (8)
34.0kΩ (3)
34kΩ (6)
34.8kΩ (8)
35.7kΩ (8)
36.0kΩ (13)
36kΩ (7)
36.5kΩ (8)
37.4kΩ (8)
38.3kΩ (8)
39.0kΩ (14)
39kΩ (7)
39.2kΩ (8)
40.2kΩ (8)
41.2kΩ (8)
42.2kΩ (8)
43.0kΩ (14)
43kΩ (7)
43.2kΩ (8)
44.2kΩ (8)
45.3kΩ (11)
46.4kΩ (8)
47.0kΩ (16)
47kΩ (7)
47.5kΩ (9)
48.7kΩ (8)
49.9kΩ (8)
51.0kΩ (14)
51kΩ (7)
51.1kΩ (8)
52.3kΩ (8)
53.6kΩ (8)
54.9kΩ (8)
56.0kΩ (14)
56kΩ (8)
56.2kΩ (8)
57.6kΩ (8)
59.0kΩ (2)
59kΩ (6)
60.4kΩ (8)
61.9kΩ (8)
62.0kΩ (13)
62kΩ (7)
63.4kΩ (8)
64.9kΩ (9)
66.5kΩ (8)
68.0kΩ (14)
68kΩ (7)
68.1kΩ (8)
69.8kΩ (8)
71.5kΩ (8)
73.2kΩ (8)
75.0kΩ (13)
75kΩ (8)
76.8kΩ (11)
78.7kΩ (8)
80.6kΩ (8)
82.0kΩ (13)
82kΩ (7)
82.5kΩ (8)
84.5kΩ (11)
86.6kΩ (8)
88.7kΩ (8)
90.9kΩ (8)
91.0kΩ (13)
91kΩ (7)
93.1kΩ (8)
95.3kΩ (8)
97.6kΩ (8)
100kΩ (23)
102kΩ (8)
105kΩ (8)
107kΩ (8)
110kΩ (21)
113kΩ (8)
115kΩ (8)
118kΩ (9)
120kΩ (21)
121kΩ (8)
124kΩ (8)
127kΩ (8)
130kΩ (22)
133kΩ (8)
137kΩ (8)
140kΩ (8)
143kΩ (8)
147kΩ (8)
150kΩ (23)
154kΩ (9)
158kΩ (8)
160kΩ (20)
162kΩ (8)
165kΩ (8)
169kΩ (8)
174kΩ (8)
178kΩ (8)
180kΩ (20)
182kΩ (8)
187kΩ (8)
191kΩ (8)
196kΩ (8)
200kΩ (21)
205kΩ (8)
210kΩ (9)
215kΩ (8)
220kΩ (21)
221kΩ (8)
226kΩ (8)
232kΩ (8)
237kΩ (8)
240kΩ (20)
243kΩ (8)
249kΩ (8)
255kΩ (8)
261kΩ (8)
267kΩ (9)
270kΩ (20)
274kΩ (8)
280kΩ (8)
287kΩ (9)
294kΩ (8)
300kΩ (20)
301kΩ (8)
309kΩ (8)
316kΩ (8)
324kΩ (8)
330kΩ (21)
332kΩ (8)
340kΩ (8)
348kΩ (8)
357kΩ (8)
360kΩ (20)
365kΩ (8)
374kΩ (8)
383kΩ (8)
390kΩ (20)
392kΩ (8)
402kΩ (8)
412kΩ (8)
422kΩ (8)
430kΩ (20)
432kΩ (8)
442kΩ (8)
453kΩ (8)
464kΩ (8)
470kΩ (22)
475kΩ (8)
487kΩ (8)
499kΩ (8)
510kΩ (20)
511kΩ (8)
523kΩ (8)
536kΩ (8)
549kΩ (8)
560kΩ (20)
562kΩ (8)
576kΩ (8)
590kΩ (8)
604kΩ (8)
619kΩ (8)
620kΩ (20)
634kΩ (8)
649kΩ (8)
665kΩ (8)
680kΩ (20)
681kΩ (8)
698kΩ (8)
715kΩ (8)
732kΩ (8)
750kΩ (21)
768kΩ (8)
787kΩ (8)
806kΩ (8)
820kΩ (21)
825kΩ (8)
845kΩ (8)
866kΩ (8)
887kΩ (8)
909kΩ (8)
910kΩ (21)
931kΩ (8)
953kΩ (8)
976kΩ (8)
1.00MΩ (15)
1MΩ (8)
1.02MΩ (8)
1.05MΩ (8)
1.07MΩ (8)
1.10MΩ (13)
1.1MΩ (8)
1.13MΩ (8)
1.15MΩ (8)
1.18MΩ (8)
1.20MΩ (13)
1.2MΩ (7)
1.21MΩ (8)
1.24MΩ (8)
1.27MΩ (8)
1.30MΩ (13)
1.3MΩ (8)
1.33MΩ (8)
1.37MΩ (8)
1.40MΩ (2)
1.4MΩ (6)
1.43MΩ (8)
1.47MΩ (8)
1.50MΩ (14)
1.5MΩ (9)
1.54MΩ (8)
1.58MΩ (8)
1.60MΩ (13)
1.6MΩ (7)
1.62MΩ (8)
1.65MΩ (8)
1.69MΩ (8)
1.74MΩ (8)
1.78MΩ (8)
1.80MΩ (13)
1.8MΩ (7)
1.82MΩ (8)
1.87MΩ (8)
1.91MΩ (8)
1.96MΩ (8)
2.00MΩ (13)
2MΩ (8)
2.05MΩ (8)
2.10MΩ (2)
2.1MΩ (6)
2.15MΩ (8)
2.20MΩ (15)
2.2MΩ (7)
2.21MΩ (8)
2.26MΩ (8)
2.32MΩ (8)
2.37MΩ (8)
2.40MΩ (13)
2.4MΩ (7)
2.43MΩ (8)
2.49MΩ (8)
2.55MΩ (8)
2.61MΩ (8)
2.67MΩ (8)
2.70MΩ (13)
2.7MΩ (7)
2.74MΩ (8)
2.80MΩ (2)
2.8MΩ (6)
2.87MΩ (8)
2.94MΩ (8)
3.00MΩ (13)
3MΩ (7)
3.01MΩ (8)
3.09MΩ (8)
3.16MΩ (8)
3.24MΩ (8)
3.30MΩ (13)
3.3MΩ (7)
3.32MΩ (7)
3.40MΩ (1)
3.4MΩ (6)
3.48MΩ (7)
3.57MΩ (7)
3.60MΩ (12)
3.6MΩ (7)
3.65MΩ (7)
3.74MΩ (7)
3.83MΩ (7)
3.90MΩ (12)
3.9MΩ (7)
3.92MΩ (7)
4.02MΩ (7)
4.12MΩ (7)
4.22MΩ (7)
4.30MΩ (12)
4.3MΩ (7)
4.32MΩ (7)
4.42MΩ (7)
4.53MΩ (7)
4.64MΩ (7)
4.70MΩ (12)
4.7MΩ (7)
4.75MΩ (7)
4.87MΩ (7)
4.99MΩ (7)
5.10MΩ (12)
5.1MΩ (7)
5.11MΩ (7)
5.23MΩ (7)
5.36MΩ (7)
5.49MΩ (7)
5.60MΩ (12)
5.6MΩ (7)
5.62MΩ (7)
5.76MΩ (7)
5.90MΩ (1)
5.9MΩ (6)
6.04MΩ (7)
6.19MΩ (7)
6.20MΩ (12)
6.2MΩ (7)
6.34MΩ (7)
6.49MΩ (7)
6.65MΩ (7)
6.80MΩ (12)
6.8MΩ (7)
6.81MΩ (7)
6.98MΩ (7)
7.15MΩ (7)
7.32MΩ (7)
7.50MΩ (12)
7.5MΩ (8)
7.68MΩ (7)
7.87MΩ (7)
8.06MΩ (7)
8.20MΩ (12)
8.2MΩ (7)
8.25MΩ (7)
8.45MΩ (7)
8.66MΩ (7)
8.87MΩ (7)
9.09MΩ (7)
9.10MΩ (12)
9.1MΩ (7)
9.31MΩ (7)
9.53MΩ (7)
9.76MΩ (7)
10.0MΩ (21)
12.0MΩ (2)
22.0MΩ (2)
wszystkie
Tolerancja
wszystkie
 
Ilość pozycji na stronie    Pozycje 5151 do 5175 z 8581 <<  -10  <  202  203  204  205  206  207  208  209  210  211  212    >  +10  >>
Oznaczenie producenta
Producent
Indeks Ropla
Montaż Typ Seria Rezystancja Moc Tolerancja Obudowa Wysokość Napięcie pracy max. Napięcie impulsowe max. Współ. temp. Temperatura pracy Pakowanie Dostępność Cena netto MOQ
5151 FCF01FU-1582
PDC
SMD standardowe FCF 15.8kΩ 1/20W 1% 0201 (0603) 0.23mm 25V 50V 200ppm/°C -55/+155°C taśma (rolka) w magazynie:   0 szt.
 

na specjalne zamówienie
  15000
PDR00404 CR 0201 15,8kΩ 1% 1/20W Rezystor metalizowany SMD /pdc/cr_fcf.pdf towar zgodny z dyrektywą RoHS
5152 FCF02FV-1582
PDC
SMD standardowe FCF 15.8kΩ 1/16W 1% 0402 (1005) 0.35mm 50V 100V 100ppm/°C -55/+155°C taśma (rolka) w magazynie:   0 szt.
 

na specjalne zamówienie
  10000
PDR01146 CR 0402 15,8kΩ 1% 1/16W Rezystor metalizowany SMD /pdc/cr_fcf.pdf towar zgodny z dyrektywą RoHS
5153 FCF03FT-20C
PDC
SMD standardowe FCF 15.8kΩ 1/10W 1% 0603 (1608) 0.45mm 50V 100V 100ppm/°C -55/+155°C taśma (rolka) w magazynie:   0 szt.
 

na specjalne zamówienie
  5000
PDR01945 CR 0603 15,8kΩ 1% 1/10W Rezystor metalizowany SMD /pdc/cr_fcf.pdf towar zgodny z dyrektywą RoHS
5154 FCF05FT-1582
PDC
SMD standardowe FCF 15.8kΩ 1/8W 1% 0805 (2012) 0.50mm 150V 300V 100ppm/°C -55/+155°C taśma (rolka) w magazynie:   0 szt.
 

na specjalne zamówienie
  5000
PDR02618 CR 0805 15,8kΩ 1% 1/8W Rezystor metalizowany SMD /pdc/cr_fcf.pdf towar zgodny z dyrektywą RoHS
5155 FCF06FT-1582
PDC
SMD standardowe FCF 15.8kΩ 1/4W 1% 1206 (3216) 0.55mm 200V 400V 100ppm/°C -55/+155°C taśma (rolka) w magazynie:   0 szt.
 

na specjalne zamówienie
  5000
PDR03417 CR 1206 15,8kΩ 1% 1/4W Rezystor metalizowany SMD /pdc/cr_fcf.pdf towar zgodny z dyrektywą RoHS
5156 FCF12FT-1582
PDC
SMD standardowe FCF 15.8kΩ 1/3W 1% 1210 (3225) 0.55mm 200V 400V 100ppm/°C -55/+155°C taśma (rolka) w magazynie:   0 szt.
 

na specjalne zamówienie
  5000
PDR04216 CR 1210 15,8kΩ 1% 1/3W Rezystor metalizowany SMD /pdc/cr_fcf.pdf towar zgodny z dyrektywą RoHS
5157 FCF20FP-1582
PDC
SMD standardowe FCF 15.8kΩ 3/4W 1% 2010 (5025) 0.60mm 200V 400V 100ppm/°C -55/+155°C taśma (rolka) w magazynie:   0 szt.
 

na specjalne zamówienie
  4000
PDR05015 CR 2010 15,8kΩ 1% 3/4W Rezystor metalizowany SMD /pdc/cr_fcf.pdf towar zgodny z dyrektywą RoHS
5158 FCF25FP-1582
PDC
SMD standardowe FCF 15.8kΩ 1W 1% 2512 (6332) 0.60mm 200V 400V 100ppm/°C -55/+155°C taśma (rolka) w magazynie:   0 szt.
 

na specjalne zamówienie
  4000
PDR05814 CR 2512 15,8kΩ 1% 1W Rezystor metalizowany SMD /pdc/cr_fcf.pdf towar zgodny z dyrektywą RoHS
5159 0603SAF1602T5E
UniOhm
SMD standardowe CR 16.0kΩ 1/10W 1% 0603 (1608) 0.45mm 50V 100V 100ppm/°C -55/+155°C taśma (rolka) w magazynie:   25 000 szt.
 

do wyczerpania zapasów
na specjalne zamówienie
   5000
OHM0849 CR 0603 16,0kΩ 1% 1/10W Rezystor metalizowany SMD /ohm/thick_film_chip_resistors.pdf towar zgodny z dyrektywą RoHS
5160 0603SAJ0163T5E
UniOhm
SMD standardowe CR 16.0kΩ 1/10W 5% 0603 (1608) 0.45mm 50V 100V 100ppm/°C -55/+155°C taśma (rolka) w magazynie:   0 szt.
 

na specjalne zamówienie
  5000
OHM0365 CR 0603 16kΩ 5% 1/10W Rezystor metalizowany SMD /ohm/thick_film_chip_resistors.pdf towar zgodny z dyrektywą RoHS
Pokaż podobne
>> FCF03JT-163
PDC
SMD standardowe FCF 16.0kΩ 1/10W 5% 0603 (1608) 0.45mm 50V 100V 200ppm/°C -55/+155°C taśma (rolka) w magazynie:   0 szt.
 

na specjalne zamówienie
  5000
PDR06652 CR 0603 16kΩ 5% 1/10W Rezystor metalizowany SMD /pdc/cr_fcf.pdf towar zgodny z dyrektywą RoHS
5161 0805S8F1602T5E
UniOhm
SMD standardowe CR 16.0kΩ 1/8W 1% 0805 (2012) 0.55mm 150V 300V 100ppm/°C -55/+155°C taśma (rolka) w magazynie:   30 000 szt.
 
   5000
OHM0038 CR 0805 16,0kΩ 1% 1/8W Rezystor metalizowany SMD /ohm/thick_film_chip_resistors.pdf towar zgodny z dyrektywą RoHS
Pokaż podobne
>> FCF05FT-163
PDC
SMD standardowe FCF 16kΩ 1/8W 1% 0805 (2012) 0.50mm 150V 300V 100ppm/°C -55/+155°C taśma (rolka) w magazynie:   0 szt.
 

na specjalne zamówienie
  5000
PDR02961 CR 0805 16,0kΩ 1% 1/8W Rezystor metalizowany SMD /pdc/cr_fcf.pdf towar zgodny z dyrektywą RoHS
5162 0805S8J0163T5E
UniOhm
SMD standardowe CR 16.0kΩ 1/8W 5% 0805 (2012) 0.55mm 150V 300V 100ppm/°C -55/+155°C taśma (rolka) w magazynie:   0 szt.
 

na specjalne zamówienie
  5000
OHM0204 CR 0805 16kΩ 5% 1/8W Rezystor metalizowany SMD /ohm/thick_film_chip_resistors.pdf towar zgodny z dyrektywą RoHS
Pokaż podobne
>> FCF05JT-163
PDC
SMD standardowe FCF 16.0kΩ 1/8W 5% 0805 (2012) 0.50mm 150V 300V 200ppm/°C -55/+155°C taśma (rolka) w magazynie:   0 szt.
 

na specjalne zamówienie
  5000
PDR06822 CR 0805 16kΩ 5% 1/8W Rezystor metalizowany SMD /pdc/cr_fcf.pdf towar zgodny z dyrektywą RoHS
5163 1206S4F1602T5E
UniOhm
SMD standardowe CR 16.0kΩ 1/4W 1% 1206 (3216) 0.55mm 200V 400V 100ppm/°C -55/+155°C taśma (rolka) w magazynie:   0 szt.
 

na specjalne zamówienie
  5000
OHM0537 CR 1206 16,0kΩ 1% 1/4W Rezystor metalizowany SMD /ohm/thick_film_chip_resistors.pdf towar zgodny z dyrektywą RoHS
Pokaż podobne
>> FCF06FT-163
PDC
SMD standardowe FCF 16.0kΩ 1/4W 1% 1206 (3216) 0.55mm 200V 400V 100ppm/°C -55/+155°C taśma (rolka) w magazynie:   0 szt.
 

na specjalne zamówienie
  5000
PDR03760 CR 1206 16,0kΩ 1% 1/4W Rezystor metalizowany SMD /pdc/cr_fcf.pdf towar zgodny z dyrektywą RoHS
5164 FCF01FU-163
PDC
SMD standardowe FCF 16.0kΩ 1/20W 1% 0201 (0603) 0.23mm 25V 50V 200ppm/°C -55/+155°C taśma (rolka) w magazynie:   0 szt.
 

na specjalne zamówienie
  15000
PDR00700 CR 0201 16,0kΩ 1% 1/20W Rezystor metalizowany SMD /pdc/cr_fcf.pdf towar zgodny z dyrektywą RoHS
5165 FCF01JU-163
PDC
SMD standardowe FCF 16.0kΩ 1/20W 5% 0201 (0603) 0.23mm 25V 50V 200ppm/°C -55/+155°C taśma (rolka) w magazynie:   0 szt.
 

na specjalne zamówienie
  15000
PDR06312 CR 0201 16kΩ 5% 1/20W Rezystor metalizowany SMD /pdc/cr_fcf.pdf towar zgodny z dyrektywą RoHS
5166 FCF02JV-163
PDC
SMD standardowe FCF 16.0kΩ 1/16W 5% 0402 (1005) 0.35mm 50V 100V 200ppm/°C -55/+155°C taśma (rolka) w magazynie:   0 szt.
 

na specjalne zamówienie
  10000
PDR06482 CR 0402 16kΩ 5% 1/16W Rezystor metalizowany SMD /pdc/cr_fcf.pdf towar zgodny z dyrektywą RoHS
5167 FCF03JT-163
PDC
SMD standardowe FCF 16.0kΩ 1/10W 5% 0603 (1608) 0.45mm 50V 100V 200ppm/°C -55/+155°C taśma (rolka) w magazynie:   0 szt.
 

na specjalne zamówienie
  5000
PDR06652 CR 0603 16kΩ 5% 1/10W Rezystor metalizowany SMD /pdc/cr_fcf.pdf towar zgodny z dyrektywą RoHS
Pokaż podobne
>> 0603SAJ0163T5E
UniOhm
SMD standardowe CR 16.0kΩ 1/10W 5% 0603 (1608) 0.45mm 50V 100V 100ppm/°C -55/+155°C taśma (rolka) w magazynie:   0 szt.
 

na specjalne zamówienie
  5000
OHM0365 CR 0603 16kΩ 5% 1/10W Rezystor metalizowany SMD /ohm/thick_film_chip_resistors.pdf towar zgodny z dyrektywą RoHS
5168 FCF05JT-163
PDC
SMD standardowe FCF 16.0kΩ 1/8W 5% 0805 (2012) 0.50mm 150V 300V 200ppm/°C -55/+155°C taśma (rolka) w magazynie:   0 szt.
 

na specjalne zamówienie
  5000
PDR06822 CR 0805 16kΩ 5% 1/8W Rezystor metalizowany SMD /pdc/cr_fcf.pdf towar zgodny z dyrektywą RoHS
Pokaż podobne
>> 0805S8J0163T5E
UniOhm
SMD standardowe CR 16.0kΩ 1/8W 5% 0805 (2012) 0.55mm 150V 300V 100ppm/°C -55/+155°C taśma (rolka) w magazynie:   0 szt.
 

na specjalne zamówienie
  5000
OHM0204 CR 0805 16kΩ 5% 1/8W Rezystor metalizowany SMD /ohm/thick_film_chip_resistors.pdf towar zgodny z dyrektywą RoHS
5169 FCF06FT-163
PDC
SMD standardowe FCF 16.0kΩ 1/4W 1% 1206 (3216) 0.55mm 200V 400V 100ppm/°C -55/+155°C taśma (rolka) w magazynie:   0 szt.
 

na specjalne zamówienie
  5000
PDR03760 CR 1206 16,0kΩ 1% 1/4W Rezystor metalizowany SMD /pdc/cr_fcf.pdf towar zgodny z dyrektywą RoHS
Pokaż podobne
>> 1206S4F1602T5E
UniOhm
SMD standardowe CR 16.0kΩ 1/4W 1% 1206 (3216) 0.55mm 200V 400V 100ppm/°C -55/+155°C taśma (rolka) w magazynie:   0 szt.
 

na specjalne zamówienie
  5000
OHM0537 CR 1206 16,0kΩ 1% 1/4W Rezystor metalizowany SMD /ohm/thick_film_chip_resistors.pdf towar zgodny z dyrektywą RoHS
5170 FCF06JT-163
PDC
SMD standardowe FCF 16.0kΩ 1/4W 5% 1206 (3216) 0.55mm 200V 400V 200ppm/°C -55/+155°C taśma (rolka) w magazynie:   0 szt.
 

na specjalne zamówienie
  5000
PDR06992 CR 1206 16kΩ 5% 1/4W Rezystor metalizowany SMD /pdc/cr_fcf.pdf towar zgodny z dyrektywą RoHS
5171 FCF12JT-163
PDC
SMD standardowe FCF 16.0kΩ 1/3W 5% 1210 (3225) 0.55mm 200V 400V 200ppm/°C -55/+155°C taśma (rolka) w magazynie:   0 szt.
 

na specjalne zamówienie
  5000
PDR07162 CR 1210 16kΩ 5% 1/3W Rezystor metalizowany SMD /pdc/cr_fcf.pdf towar zgodny z dyrektywą RoHS
5172 FCF02FV-163
PDC
SMD standardowe FCF 16kΩ 1/16W 1% 0402 (1005) 0.35mm 50V 100V 100ppm/°C -55/+155°C taśma (rolka) w magazynie:   0 szt.
 

na specjalne zamówienie
  10000
PDR01489 CR 0402 16,0kΩ 1% 1/16W Rezystor metalizowany SMD /pdc/cr_fcf.pdf towar zgodny z dyrektywą RoHS
5173 FCF03FT-163
PDC
SMD standardowe FCF 16kΩ 1/10W 1% 0603 (1608) 0.45mm 50V 100V 200ppm/°C -55/+155°C taśma (rolka) w magazynie:   0 szt.
 

na specjalne zamówienie
  5000
PDR07593 CR 0603 16,0kΩ 1% 1/10W Rezystor metalizowany SMD /pdc/cr_fcf.pdf towar zgodny z dyrektywą RoHS
5174 FCF05FT-163
PDC
SMD standardowe FCF 16kΩ 1/8W 1% 0805 (2012) 0.50mm 150V 300V 100ppm/°C -55/+155°C taśma (rolka) w magazynie:   0 szt.
 

na specjalne zamówienie
  5000
PDR02961 CR 0805 16,0kΩ 1% 1/8W Rezystor metalizowany SMD /pdc/cr_fcf.pdf towar zgodny z dyrektywą RoHS
Pokaż podobne
>> 0805S8F1602T5E
UniOhm
SMD standardowe CR 16.0kΩ 1/8W 1% 0805 (2012) 0.55mm 150V 300V 100ppm/°C -55/+155°C taśma (rolka) w magazynie:   30 000 szt.
 
   5000
OHM0038 CR 0805 16,0kΩ 1% 1/8W Rezystor metalizowany SMD /ohm/thick_film_chip_resistors.pdf towar zgodny z dyrektywą RoHS
5175 FCF12FT-163
PDC
SMD standardowe FCF 16kΩ 1/3W 1% 1210 (3225) 0.55mm 200V 400V 100ppm/°C -55/+155°C taśma (rolka) w magazynie:   0 szt.
 

na specjalne zamówienie
  5000
PDR04559 CR 1210 16,0kΩ 1% 1/3W Rezystor metalizowany SMD /pdc/cr_fcf.pdf towar zgodny z dyrektywą RoHS
Ilość pozycji na stronie    Pozycje 5151 do 5175 z 8581 <<  -10  <  202  203  204  205  206  207  208  209  210  211  212    >  +10  >>
Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt wg ustawień przeglądarki. Zamknij