Montaż
wszystkie
Seria
AFK (1)
AHS (103)
BDA (32)
BDR (45)
BDS (MVK) (88)
BDS-BP (14)
BLA (76)
BLH (19)
BP (1)
BXA (59)
BXC (1)
BXE (44)
BXF (7)
BXJ (99)
BXQ (26)
BXW (36)
CB (12)
CD (51)
CE (24)
CF (78)
CH (64)
CJ (32)
CK (77)
CLS (18)
CLU (15)
CLX (18)
CLZ (56)
CN (9)
CP (25)
CR (3)
CS (3)
CT (67)
CZ (29)
EN (1)
EP (3)
EXB (15)
FB (1)
FK (2)
FN (1)
FZ (3)
GD (1)
GF (490)
GK (6)
GN (2)
GP (1)
GR (3)
HF (2)
HL (8)
HM (17)
HMA (55)
HML (39)
HP (372)
HS (140)
HT (44)
HX (9)
HXL (42)
IP (1)
JP (361)
K75 (1)
K76 (1)
KF (41)
KM (5)
KMH (2)
KP (85)
KS (4)
KXW (1)
LB (15)
LD (19)
LE (54)
LK (58)
LL (9)
LP (398)
LS (130)
LT (27)
LX (1)
LZ (10)
MHA-BP (4)
MN (4)
MP (10)
MVG (8)
MVG-BP (15)
MZ (65)
NB (6)
NBA (5)
NBC (239)
NBD (126)
NBF (20)
NBH (47)
NBL (122)
NBR (7)
NFA (19)
NFC (2)
NFK (3)
NFL (30)
NFR (16)
NFS (1)
NHA (37)
NHA-BP (2)
NK (25)
NL (4)
NLC (28)
NS (33)
NT (25)
NXA (288)
NXB (238)
NXE (37)
NXG (69)
NXH (260)
NXK (5)
NXP (1)
NXQ (193)
NXW (91)
NZD (26)
NZE (2)
NZH (19)
NZK (19)
NZL (40)
NZR (13)
PFA (2)
PFB (51)
PFD (30)
PH (6)
PN (8)
PXB (121)
PXD (1)
RDA (1)
RDC (310)
RFA (76)
RFC (RWF) (67)
RGB (220)
RJ (2)
RL (426)
RLC (3)
RP (42)
RS (3)
RT (14)
SC (2)
SH (32)
SL (24)
SS (15)
ST (29)
TB (138)
TC (12)
TDA (399)
TDC (174)
TE (243)
TEA (13)
TF (43)
TFA (67)
TGA (KMH) (280)
TH (82)
TK (325)
TL (94)
TLA (205)
TLB (153)
TLC (LXG) (353)
TLF (38)
TLG (156)
TLJ (48)
TLK (48)
TLL (73)
TLR (42)
TLS (155)
TQ (78)
TR (2)
TT (6)
TU (2)
TV (139)
TW (4)
TX (30)
UDA (1)
UP (45)
VB (61)
VD (70)
VDA (14)
VE (6)
VF (1)
VH (101)
VJ (5)
VK (1)
VL (1)
VP (36)
VS (104)
VT (79)
VX (2)
VXC (1)
VZ (1)
WB (19)
WG (2)
WJ (67)
WL (155)
WP (89)
XB (1)
XP (14)
YXF (1)
ZLH (57)
ZS (1)
wszystkie
Pojemność
wszystkie
Obudowa
4.0x5.2 (40)
4.0x5.3 (21)
4.0x5.4 (73)
4.0x5.8 (44)
4x5 (31)
4x7 (59)
5.0x5.2 (45)
5.0x5.3 (24)
5.0x5.4 (83)
5.0x5.8 (78)
5x11 (384)
5x12 (1)
5x15 (17)
5x5 (32)
5x7 (70)
6.3x11 (359)
6.3x15 (33)
6.3x5 (36)
6.3x5.2 (39)
6.3x5.4 (90)
6.3x5.7 (86)
6.3x5.8 (99)
6.3x7 (77)
6.3x7.7 (167)
6.3x8.7 (1)
8.0x10.0 (124)
8.0x10.2 (101)
8.0x10.5 (76)
8.0x12.5 (2)
8.0x6.2 (1)
8.0x6.3 (20)
8.0x6.5 (2)
8x10.2 (1)
8x10.5 (4)
8x11 (57)
8x11.5 (356)
8x12 (10)
8x12.5 (1)
8x14 (20)
8x15 (126)
8x16 (55)
8x20 (135)
8x5 (11)
8x50 (2)
8x7 (40)
8x9 (11)
10x10.0 (129)
10x10.2 (54)
10x10.5 (70)
10x12 (1)
10x12.5 (330)
10x13 (13)
10x15 (5)
10x16 (340)
10x20 (312)
10x21 (11)
10x23 (11)
10x24 (3)
10x25 (139)
10x26 (9)
10x28 (8)
10x30 (41)
10x33 (13)
10x35 (2)
10x40 (1)
10x45 (1)
10x50 (11)
10x8 (2)
10x8.5 (8)
10x9 (6)
10.2x10.5 (1)
12.5x12.5 (4)
12.5x13 (1)
12.5x13.5 (123)
12.5x15 (4)
12.5x16 (27)
12.5x20 (279)
12.5x21 (3)
12.5x25 (231)
12.5x26 (5)
12.5x30 (106)
12.5x31 (2)
12.5x35 (87)
12.5x40 (35)
12.5x41 (1)
12.5x45 (4)
12.5x50 (13)
12.5x60 (5)
13x21 (3)
13x26 (4)
13x31 (1)
16x15 (17)
16x16 (10)
16x16.5 (2)
16x20 (122)
16x25 (256)
16x30 (43)
16x31.5 (117)
16x32 (21)
16x35 (34)
16x35.5 (57)
16x36 (13)
16x40 (51)
16x45 (12)
16x50 (14)
16x60 (2)
18x16 (10)
18x20 (49)
18x25 (74)
18x30 (18)
18x31.5 (76)
18x32 (14)
18x35 (35)
18x35.5 (74)
18x36 (18)
18x40 (113)
18x42 (4)
18x45 (28)
18x50 (13)
20x35 (1)
20x40 (8)
22x20 (11)
22x25 (131)
22x30 (185)
22x35 (156)
22x40 (154)
22x45 (122)
22x50 (95)
22x55 (1)
22x60 (3)
25x25 (62)
25x30 (85)
25x35 (77)
25x40 (68)
25x45 (60)
25x50 (54)
25x55 (4)
25x60 (3)
25.4x15 (4)
25.4x20 (17)
25.4x25 (98)
25.4x30 (118)
25.4x35 (105)
25.4x40 (99)
25.4x45 (56)
25.4x50 (76)
25.4x54 (1)
25.4x60 (12)
30x15 (4)
30x20 (13)
30x25 (157)
30x30 (199)
30x35 (183)
30x40 (165)
30x45 (138)
30x50 (116)
30x55 (8)
30x60 (27)
30x65 (1)
30x70 (8)
35x100 (29)
35x120 (25)
35x15 (5)
35x20 (16)
35x25 (116)
35x30 (184)
35x35 (158)
35x40 (165)
35x45 (127)
35x50 (212)
35x55 (13)
35x60 (88)
35x65 (2)
35x70 (25)
35x80 (48)
35x90 (2)
40x100 (1)
40x101 (5)
40x30 (2)
40x35 (3)
40x40 (2)
40x50 (4)
40x60 (12)
40x61 (5)
40x70 (3)
40x71 (3)
40x76 (1)
40x80 (1)
40x81 (1)
40x85 (1)
40x91 (2)
45x105 (1)
50x100 (32)
50x115 (3)
50x120 (28)
50x130 (9)
50x140 (4)
50x75 (7)
50x80 (20)
50x90 (1)
50x95 (2)
51x100 (4)
51x115 (3)
51x121 (3)
51x130 (5)
51x140 (1)
51x70 (8)
51x75 (3)
51x80 (5)
51x90 (8)
63.5x100 (19)
63.5x115 (1)
63.5x120 (48)
63.5x130 (24)
63.5x140 (4)
63.5x160 (9)
63.5x170 (7)
63.5x190 (5)
63.5x195 (1)
63.5x90 (5)
63.5x95 (6)
64x100 (4)
64x115 (7)
64x121 (2)
64x130 (12)
64x144 (6)
64x155 (1)
64x70 (3)
64x96 (10)
76x100 (1)
76x110 (1)
76x140 (1)
76x150 (1)
76x210 (1)
76x220 (1)
76.5x100 (10)
76.5x105 (3)
76.5x110 (6)
76.5x115 (5)
76.5x120 (44)
76.5x130 (25)
76.5x140 (21)
76.5x145 (1)
76.5x150 (10)
76.5x155 (4)
76.5x160 (19)
76.5x170 (11)
76.5x190 (2)
76.5x220 (1)
76.5x95 (3)
76.9x105 (1)
76.9x143 (1)
77x100 (7)
77x115 (7)
77x121 (2)
77x130 (9)
77x144 (5)
77x155 (11)
77x171 (2)
77x195 (1)
77x96 (3)
89x130 (4)
89x140 (21)
89x150 (6)
89x155 (5)
89x160 (15)
89x170 (13)
89x190 (15)
89x220 (5)
89x230 (2)
89x235 (2)
90x131 (3)
90x157 (4)
90x196 (3)
90x236 (3)
91x196 (1)
91x220 (1)
100x220 (25)
100x250 (24)
wszystkie
Prąd tętnień
0.22mA (1)
1.0mA (3)
1.3mA (2)
2.0mA (2)
2.3mA (1)
2.52mA (1)
2.6mA (1)
2.8mA (1)
2.9mA (1)
3.0mA (2)
3.2mA (2)
3.4mA (1)
3.5mA (1)
3.8mA (1)
4.0mA (3)
4.1mA (1)
4.7mA (1)
5.0mA (3)
5.3mA (1)
5.5mA (1)
5.6mA (3)
5.7mA (1)
6.0mA (1)
6.2mA (1)
6.3mA (1)
6.8mA (1)
7.0mA (5)
7.1mA (1)
8.0mA (9)
8.4mA (2)
9.0mA (5)
10mA (9)
11mA (8)
12mA (14)
13mA (12)
14mA (18)
15mA (22)
16mA (16)
17mA (12)
18mA (17)
19mA (25)
20mA (18)
21mA (14)
22mA (10)
23mA (21)
24mA (14)
25mA (23)
26mA (13)
27mA (7)
27mA @120Hz (2)
28mA (17)
29mA (15)
30mA (38)
31mA (11)
32mA (21)
33mA (9)
33mA @120Hz (2)
34mA (22)
35mA (16)
36mA (16)
37mA (12)
38mA (13)
39mA (14)
39mA @120Hz (3)
40mA (45)
41mA (13)
42mA (8)
42mA @120Hz (1)
43mA (10)
44mA (12)
45mA (21)
46mA (11)
47mA (12)
48mA (28)
49mA (4)
50mA (34)
51mA (10)
52mA (12)
53mA (11)
54mA (6)
55mA (29)
55mA @120Hz (2)
56mA (12)
57mA (5)
58mA (7)
59mA (2)
59mA @120Hz (1)
60mA (36)
60mA @100kHz (1)
60mA@120Hz (1)
61mA (1)
62mA (2)
63mA (7)
63mA @120Hz (1)
64mA (2)
65mA (28)
66mA (3)
67mA (2)
68mA (3)
68mA @120Hz (2)
69mA (6)
70mA (40)
70mA @100kHz (1)
70mA @120Hz (2)
71mA (5)
72mA (1)
73mA (1)
74mA (4)
74mA @120Hz (1)
75mA (23)
76mA (8)
77mA (3)
78mA (3)
79mA (2)
80mA (65)
81mA (1)
82mA (6)
82mA @120Hz (2)
83mA (4)
84mA (3)
85mA (40)
86mA (4)
88mA (2)
89mA (1)
90mA (39)
90mA @100kHz (1)
91mA (8)
92mA (7)
93mA (3)
94mA (5)
95mA (23)
96mA (1)
98mA (2)
99mA (1)
100mA (42)
100mA @100kHz (2)
101mA (2)
102mA (3)
103mA (5)
105mA (18)
106mA (2)
107mA (1)
108mA (2)
109mA (1)
110mA (39)
110mA @120Hz (2)
111mA (2)
112mA (1)
113mA (3)
114mA (1)
114mA @120Hz (1)
115mA (14)
115mA @100kHz (1)
116mA (2)
117mA (1)
118mA (1)
119mA (4)
120mA (46)
120mA @100kHz (1)
120mA @120Hz (1)
121mA (1)
122mA (1)
123mA (2)
125mA (10)
126mA (1)
127mA (5)
128mA (4)
129mA (1)
130mA (28)
130mA @100kHz (4)
132mA (5)
134mA (1)
135mA (11)
136mA (1)
137mA (1)
138mA (3)
139mA (1)
140mA (55)
140mA @100kHz (1)
141mA (2)
142mA @120Hz (1)
143mA (1)
145mA (13)
145mA @100kHz (2)
148mA (4)
149mA (2)
150mA (81)
150mA @100kHz (1)
151mA (5)
152mA (1)
153mA (5)
155mA (15)
156mA (2)
157mA (1)
158mA (2)
159mA (1)
160mA (46)
162mA (2)
163mA (2)
165mA (39)
167mA (2)
168mA (2)
169mA (1)
170mA (37)
170mA @100kHz (2)
171mA (1)
173mA (2)
174mA (1)
175mA (6)
175mA @120Hz (1)
176mA (3)
177mA (1)
180mA (37)
180mA @100kHz (2)
181mA (1)
182mA (1)
183mA (2)
185mA (10)
186mA (1)
188mA (1)
189mA (2)
190mA (12)
190mA @100kHz (1)
190mA @120Hz (1)
192mA (2)
193mA (1)
195mA (5)
196mA (1)
197mA (2)
198mA (1)
200mA (29)
202mA (1)
204mA (3)
205mA (10)
208mA @120Hz (3)
210mA (37)
212mA (1)
214mA (2)
215mA (7)
216mA (4)
218mA (2)
220mA (41)
220mA @100kHz (2)
221mA (4)
222mA (1)
223mA (1)
224mA (2)
225mA (1)
226mA (1)
227mA @120Hz (1)
228mA (3)
228mA @120Hz (2)
229mA (1)
230mA (104)
230mA @120Hz (1)
232mA (3)
237mA (1)
238mA (6)
239mA (2)
240mA (78)
240mA @100kHz (2)
241mA @120Hz (1)
242mA (2)
243mA (7)
243mA @120Hz (1)
244mA (1)
245mA (2)
247mA (2)
248mA (1)
249mA (1)
0.250A (1)
250mA (71)
250mA @100kHz (1)
252mA (4)
254mA (4)
255mA (1)
260mA (42)
261mA @120Hz (1)
263mA (1)
264mA (8)
265mA (5)
267mA (1)
270mA (23)
270mA @100kHz (1)
270mA @120Hz (3)
271mA (1)
273mA (1)
274mA (1)
275mA (5)
276mA (2)
277mA (1)
278mA (2)
280mA (59)
280mA @100kHz (7)
281mA (2)
282mA (1)
285mA (8)
286mA (1)
288mA (3)
290mA (19)
292mA (1)
294mA (1)
295mA (8)
296mA (9)
297mA (6)
299mA (1)
300mA (61)
301mA (1)
304mA (3)
305mA (2)
306mA (1)
307mA (1)
308mA (2)
310mA (19)
314mA (3)
315mA (3)
316mA (1)
317mA (1)
319mA (2)
319mA @120Hz (1)
320mA (22)
320mA @100kHz (2)
321mA (2)
323mA (2)
324mA (2)
325mA (8)
327mA (1)
329mA (2)
330mA (22)
335mA (1)
335mA @120Hz (1)
336mA (1)
337mA @120Hz (1)
338mA (2)
339mA (2)
340mA (41)
341mA (1)
343mA (4)
345mA (24)
348mA (1)
350mA (44)
350mA @100kHz (3)
352mA (3)
354mA (2)
355mA (15)
357mA (4)
360mA (16)
360mA @100kHz (1)
360mA @120Hz (2)
361mA (1)
362mA (4)
364mA (1)
365mA (13)
368mA (3)
368mA @120Hz (1)
369mA (4)
370mA (23)
370mA @100kHz (1)
373mA (1)
374mA (2)
375mA (6)
376mA (1)
378mA (1)
380mA (17)
381mA (1)
385mA (8)
386mA (1)
390mA (27)
391mA (1)
395mA (3)
397mA (2)
400mA (39)
401mA (1)
404mA (1)
405mA (14)
406mA (2)
407mA (1)
410mA (18)
414mA (1)
415mA (2)
416mA (1)
418mA (1)
420mA (22)
423mA (2)
424mA (1)
425mA (1)
428mA (1)
429mA (1)
430mA (15)
430mA @100kHz (2)
434mA (2)
435mA (2)
436mA (2)
437mA (2)
440mA (19)
445mA (3)
450mA (89)
450mA @100kHz (1)
451mA (3)
452mA (2)
455mA (2)
458mA (1)
460mA (40)
462mA (3)
465mA (1)
466mA (5)
468mA (2)
469mA (1)
470mA (25)
472mA (4)
473mA (1)
473mA @120Hz (1)
475mA (2)
477mA (1)
478mA (1)
480mA (37)
481mA (1)
485mA (5)
490mA (13)
492mA (1)
494mA (2)
495mA (7)
496mA @120Hz (1)
498mA (1)
500mA (39)
500mA @100kHz (3)
500mA @120Hz (1)
503mA (1)
505mA (1)
510mA (18)
511mA (1)
514mA (1)
515mA (2)
520mA (24)
521mA (1)
523mA (1)
525mA (5)
526mA (1)
528mA (1)
530mA (20)
531mA (3)
533mA (1)
535mA (1)
536mA @120Hz (1)
538mA (1)
540mA (33)
545mA (3)
546mA (1)
547mA (1)
549mA (1)
549mA @120Hz (1)
550mA (49)
554mA (1)
555mA (5)
560mA (28)
560mA @100kHz (1)
561mA (1)
564mA (1)
565mA (6)
567mA (1)
570mA (13)
575mA (5)
580mA (20)
582mA (2)
585mA (4)
586mA (2)
588mA (1)
590mA (20)
591mA @120Hz (1)
592mA (1)
594mA (4)
595mA (2)
599mA (1)
600mA (96)
600mA @100kHz (2)
605mA (1)
610mA (15)
611mA @120Hz (1)
616mA (3)
620mA (39)
623mA (1)
624mA (1)
625mA (5)
626mA (1)
627mA (3)
630mA (18)
631mA (1)
635mA (3)
638mA (5)
640mA (51)
645mA (7)
646mA (11)
649mA (2)
650mA (37)
655mA (8)
656mA (1)
657mA @120Hz (1)
659mA @120Hz (1)
660mA (24)
660mA @100kHz (1)
660mA @120Hz (1)
663mA (3)
665mA (9)
670mA (37)
670mA @120Hz (1)
672mA (1)
675mA (4)
678mA (1)
680mA (12)
685mA (12)
687mA (1)
688mA (4)
690mA (30)
690mA @100kHz (1)
691mA (1)
693mA (1)
695mA (7)
699mA (1)
700mA (49)
701mA (1)
704mA (1)
705mA (1)
710mA (18)
711mA (2)
715mA (3)
716mA (1)
717mA (4)
720mA (25)
720mA @100kHz (2)
724mA (5)
725mA (3)
729mA (1)
730mA (27)
735mA (2)
740mA (12)
745mA (5)
746mA (1)
749mA (1)
750mA (46)
753mA (3)
754mA (1)
755mA (1)
756mA (1)
760mA (41)
765mA (2)
770mA (16)
780mA (30)
782mA (1)
784mA (3)
785mA (3)
786mA (1)
789mA (4)
790mA (17)
794mA (2)
795mA (2)
799mA (3)
800mA (48)
800mA @100kHz (1)
801mA (1)
804mA (1)
810mA (16)
813mA (1)
817mA (3)
818mA (8)
819mA (2)
820mA (23)
825mA (2)
828mA (1)
830mA (18)
835mA (2)
836mA (1)
840mA (39)
840mA @100kHz (1)
845mA (5)
847mA (1)
850mA (79)
853mA (1)
855mA (2)
860mA (21)
861mA (1)
864mA (1)
865mA (23)
870mA (14)
872mA (1)
873mA (1)
875mA (2)
880mA (38)
884mA (1)
885mA (6)
889mA (2)
890mA (13)
891mA (3)
894mA (1)
895mA (6)
899mA (1)
900mA (49)
902mA (2)
905mA (7)
906mA (1)
907mA (1)
908mA (1)
910mA (25)
915mA (2)
920mA (29)
924mA (3)
925mA (1)
927mA (1)
930mA (12)
935mA (2)
940mA (13)
944mA (2)
0.945A (1)
945mA (18)
950mA (36)
951mA (1)
953mA (1)
955mA (2)
960mA (17)
962mA (1)
965mA (1)
968mA (4)
970mA (18)
975mA (3)
976mA (1)
979mA (4)
980mA (30)
981mA (2)
986mA (1)
989mA (1)
990mA (22)
992mA (1)
995mA (1)
997mA (3)
998mA (1)
1.000A (10)
1.00A (40)
1.00A @100kHz (1)
1.003A (2)
1.010A (6)
1.01A (7)
1.012A (2)
1.016A (1)
1.017A (1)
1.020A (3)
1.02A (18)
1.025A (2)
1.029A (1)
1.030A (6)
1.03A (9)
1.035A (1)
1.036A (1)
1.040A (5)
1.04A (16)
1.042A (1)
1.045 (1)
1.045A (1)
1.046A (1)
1.050A (15)
1.05A (47)
1.055A (2)
1.060A (2)
1.06A (8)
1.065A (3)
1.067A (2)
1.070A (2)
1.07A (14)
1.071A (1)
1.080A (5)
1.08A (6)
1.083A (1)
1.087A (1)
1.09A (7)
1.095A (1)
1.096A (2)
1.099A (2)
1.100A (17)
1.10A (35)
1.1A (2)
1.110A (4)
1.11A (16)
1.113A (1)
1.118A (2)
1.120A (7)
1.12A (25)
1.121A (2)
1.122A (1)
1.125A (1)
1.13A (10)
1.135A (1)
1.140A (6)
1.14A (7)
1.150A (11)
1.15A (20)
1.155A (2)
1.159A (1)
1.160A (5)
1.16A (17)
1.169A (1)
1.170A (5)
1.17A (14)
1.175A (1)
1.180A (10)
1.18A (16)
1.182A (1)
1.188A (2)
1.190A (3)
1.19A (42)
1190mA (1)
1.191A (1)
1.192A (1)
1.195A (1)
1.196A (1)
1.197A (1)
1.200A (9)
1.20A (40)
1.204A (1)
1.205A (1)
1.210A (13)
1.21A (38)
1.215A (1)
1.216A (2)
1.220A (5)
1.22A (18)
1.225A (1)
1.230A (3)
1.23A (11)
1.231A (3)
1.233A (1)
1.240A (2)
1.24A (21)
1.250A (10)
1.25A (31)
1.255A (1)
1.256A (1)
1.260A (10)
1.26A (14)
1.261A (1)
1.262A (1)
1.263A (1)
1.265A (1)
1.270A (2)
1.27A (16)
1.271A (2)
1.275A (1)
1.280A (9)
1.28A (19)
1.285A (1)
1.290A (5)
1.29A (19)
1.296A (1)
1.300A (12)
1.30A (26)
1.30A @100kHz (1)
1.303A (1)
1.306A (1)
1.310A (3)
1.31A (11)
1.320A (7)
1.32A (12)
1.325A (2)
1.330A (6)
1.33A (29)
1.336A (1)
1.34 (1)
1.340A (3)
1.34A (9)
1.345A (1)
1.346A (1)
1.350A (9)
1.35A (15)
1.353A (2)
1.354A (1)
1.356A (1)
1.360A (8)
1.36A (19)
1.363A (2)
1.370A (2)
1.37A (7)
1.372A (2)
1.375A (7)
1.380A (2)
1.38A (17)
1.382A (1)
1.389A (1)
1.39 (1)
1.390A (5)
1.39A (17)
1.400A (8)
1.40A (50)
1.405A (3)
1.410A (4)
1.41A (13)
1.411A (1)
1.413A (1)
1.419A (1)
1.420A (3)
1.42A (8)
1.422A (1)
1.426A (3)
1.430A (7)
1.43A (28)
1.440A (8)
1.44A (20)
1.450A (16)
1.45A (34)
1.451A (2)
1.452A (6)
1.457A (1)
1.458A (1)
1.459A (1)
1.460A (2)
1.46A (14)
1.461A (1)
1.470A (4)
1.47A (14)
1.480A (1)
1.48A (11)
1.485A (1)
1.490A (16)
1.49A (19)
1.495A (1)
1.500A (10)
1.50A (48)
1.510A (9)
1.51A (22)
1.512A (1)
1.515A (1)
1.520A (2)
1.52A (14)
1.529A (1)
1.530A (5)
1.53A (8)
1.540A (6)
1.54A (11)
1.541A (1)
1.547A (1)
1.550A (4)
1.55A (19)
1.554A (1)
1.555A (1)
1.56A (5)
1.561A (1)
1.565A (1)
1.570A (3)
1.57A (18)
1.579A (1)
1.580A (5)
1.58A (13)
1.583A (1)
1.586A (1)
1.588A (1)
1.590A (3)
1.59A (8)
1.595A (3)
1.600A (13)
1.60A (37)
1.610A (4)
1.61A (12)
1.611A (1)
1.620A (2)
1.62A (13)
1.621A (1)
1.623A (1)
1.626A (1)
1.630A (3)
1.63A (18)
1.640A (1)
1.64A (6)
1.645A (2)
1.650A (13)
1.65A (52)
1.65A @100kHz (1)
1.655A (1)
1.660A (4)
1.66A (19)
1.665A (1)
1.670A (3)
1.67A (25)
1.675A (1)
1.678A (1)
1.680A (3)
1.68A (14)
1.685A (1)
1.690A (3)
1.69A (17)
1.695A (1)
1.700A (18)
1.70A (36)
1.710A (1)
1.71A (9)
1.712A (1)
1.720A (1)
1.72A (16)
1.725A (1)
1.730A (6)
1.73A (10)
1.738 (1)
1.740A (4)
1.74A (11)
1.750A (4)
1.75A (18)
1.755A (1)
1.760A (7)
1.76A (22)
1.770A (2)
1.77A (6)
1.776A (1)
1.780A (9)
1.78A (10)
1.782A (1)
1.785A (1)
1.789A (1)
1.79 (1)
1.790A (1)
1.79A (12)
1.800A (6)
1.80A (27)
1.808A (1)
1.810A (1)
1.81A (9)
1.820A (14)
1.82A (19)
1.824A (1)
1.825A (1)
1.830A (1)
1.83A (10)
1.836A (4)
1.840A (3)
1.84A (6)
1.850A (8)
1.85A (32)
1.854A (1)
1.860A (2)
1.86A (13)
1.870A (12)
1.87A (20)
1.88A (13)
1.885A (1)
1.890A (4)
1.89A (8)
1.900A (7)
1.90A (48)
1.901A (1)
1.905A (8)
1.906A (1)
1.910A (1)
1.91A (31)
1.920A (4)
1.92A (3)
1.921A (2)
1.930A (1)
1.93A (8)
1.933A (1)
1.938A (1)
1.940A (1)
1.94A (19)
1.950A (2)
1.95A (18)
1.955A (2)
1.960A (7)
1.96A (37)
1.965A (1)
1.970A (1)
1.97A (12)
1.980A (6)
1.98A (6)
1.982A (1)
1.990A (3)
1.99A (15)
2.000A (11)
2.00A (41)
2.010A (7)
2.01A (8)
2.015A (2)
2.016A (1)
2.020A (3)
2.02A (12)
2.030A (2)
2.03A (14)
2.040A (8)
2.04A (28)
2.050A (6)
2.05A (13)
2.052A (1)
2.060A (3)
2.06A (7)
2.070A (4)
2.07A (3)
2.080A (1)
2.08A (8)
2.090A (1)
2.09A (10)
2.100A (1)
2.10A (27)
2.110A (3)
2.11A (8)
2.115A (2)
2.117A (1)
2.120A (4)
2.12A (8)
2.125A (2)
2.130A (2)
2.13A (7)
2.134A (1)
2.138A (1)
2.140A (2)
2.14A (15)
2.150A (8)
2.15A (24)
2.156A (4)
2.160A (6)
2.16A (17)
2.165A (1)
2.17A (8)
2.175A (1)
2.180A (1)
2.18A (11)
2.188A (1)
2.190A (4)
2.19A (11)
2.200A (9)
2.20A (38)
2.210A (1)
2.21A (15)
2.215A (1)
2.220A (4)
2.22A (6)
2.225A (3)
2.230A (1)
2.23A (23)
2.240A (2)
2.24A (7)
2.250A (7)
2.25A (37)
2.260A (2)
2.26A (14)
2.270A (1)
2.27A (17)
2.280A (1)
2.28A (10)
2.290A (3)
2.29A (9)
2.300A (11)
2.30A (29)
2.3A (1)
2.304A (1)
2.305A (1)
2.308A (1)
2.310A (2)
2.31A (8)
2.320A (3)
2.32A (2)
2.33A (5)
2.335A (1)
2.34A (6)
2.350A (3)
2.35A (16)
2.360A (5)
2.36A (12)
2.370A (5)
2.37A (6)
2.376A (1)
2.380A (3)
2.38A (6)
2.390A (3)
2.39A (10)
2.400A (5)
2.40A (36)
2.410A (6)
2.41A (15)
2.419A (1)
2.420A (2)
2.42A (12)
2.430A (6)
2.43A (14)
2.44A (7)
2.450A (2)
2.45A (9)
2.46A (6)
2.470A (2)
2.47A (5)
2.480A (1)
2.48A (28)
2.490A (2)
2.49A (7)
2.500A (3)
2.50A (43)
2.5A (1)
2.503A (1)
2.505A (3)
2.510A (1)
2.51A (10)
2.520A (1)
2.52A (6)
2.530A (3)
2.53A (23)
2.540A (1)
2.54A (8)
2.550 (1)
2.550A (6)
2.55A (29)
2.552A (1)
2.555A (6)
2.560A (4)
2.56A (6)
2.570A (1)
2.57A (10)
2.580A (3)
2.58A (4)
2.590A (1)
2.59A (10)
2.600A (7)
2.60A (36)
2.610A (2)
2.61A (2)
2.620A (1)
2.62A (5)
2.630A (4)
2.63A (3)
2.64A (6)
2.642A (1)
2.650A (3)
2.65A (25)
2.660A (1)
2.66A (6)
2.66A@Hz (1)
2.67A (3)
2.678A (1)
2.68A (9)
2.686A (1)
2.69A (6)
2.695A (1)
2.700A (7)
2.70A (35)
2.710A (1)
2.71A (4)
2.720A (1)
2.72A (3)
2.730A (3)
2.73A (6)
2.740A (1)
2.74A (8)
2.750A (4)
2.75A (21)
2.76 (1)
2.760A (4)
2.76A (5)
2.770A (6)
2.77A (11)
2.780A (8)
2.78A (6)
2.785A (1)
2.790A (2)
2.79A (5)
2.800A (12)
2.80A (32)
2.808A (4)
2.810A (1)
2.81A (6)
2.82A (7)
2.830A (2)
2.83A (10)
2.835A (1)
2.840A (2)
2.84A (8)
2.850A (2)
2.85A (15)
2.860A (2)
2.86A (26)
2.865A (1)
2.867A (1)
2.87A (9)
2.880A (1)
2.88A (21)
2.89A (4)
2.900A (2)
2.90A (54)
2.9A (2)
2.91A (4)
2.92A (8)
2.93A (16)
2.94A (4)
2.950A (1)
2.95A (10)
2.953A (1)
2.960A (1)
2.96A (13)
2.970A (1)
2.97A (6)
2.98A (2)
2.99A (3)
3.000A (10)
3.00A (33)
3.010A (2)
3.01A (11)
3.020A (2)
3.02A (6)
3.03A (2)
3.035A (5)
3.040A (1)
3.04A (3)
3.050A (2)
3.05A (16)
3.060A (1)
3.06A (4)
3.070A (1)
3.07A (5)
3.080A (2)
3.08A (5)
3.090A (1)
3.09A (5)
3.100A (2)
3.10A (23)
3.11A (5)
3.12A (5)
3.130A (6)
3.13A (5)
3.132A (5)
3.140A (7)
3.14A (14)
3.150A (1)
3.15A (13)
3.160A (2)
3.16A (1)
3.161A (1)
3.17A (3)
3.18A (4)
3.19A (4)
3.200A (1)
3.20A (30)
3.201A (1)
3.210A (1)
3.21A (3)
3.22A (6)
3.223A (1)
3.230A (1)
3.23A (6)
3.24A (4)
3.25A (31)
3.258A (1)
3.26A (2)
3.265A (5)
3.270A (4)
3.27A (12)
3.28A (5)
3.290A (5)
3.29A (8)
3.294A (5)
3.300A (2)
3.30A (23)
3.31A (6)
3.320A (2)
3.32A (7)
3.330A (1)
3.33A (2)
3.340A (1)
3.34A (5)
3.348A (1)
3.35A (18)
3.36A (6)
3.37A (3)
3.38A (6)
3.39A (4)
3.400A (5)
3.40A (21)
3.4A (1)
3.41A (2)
3.413A (5)
3.420A (3)
3.42A (7)
3.43A (4)
3.44A (1)
3.450A (1)
3.45A (40)
3.460A (9)
3.46A (4)
3.47A (2)
3.480A (2)
3.48A (6)
3.490A (4)
3.500A (2)
3.50A (35)
3.510A (2)
3.51A (4)
3.52A (4)
3.53A (2)
3.54A (5)
3.550A (2)
3.55A (3)
3.56A (4)
3.570A (1)
3.57A (14)
3.58A (3)
3.600A (1)
3.60A (30)
3.610A (6)
3.61A (15)
3.611A (5)
3.620A (1)
3.62A (1)
3.63A (18)
3.635A (3)
3.640A (1)
3.64A (4)
3.645A (1)
3.65A (16)
3.66A (3)
3.67A (6)
3.680A (5)
3.68A (6)
3.685A (1)
3.690A (2)
3.69A (5)
3.695A (1)
3.70A (14)
3.710A (1)
3.71A (3)
3.72A (7)
3.726A (1)
3.73A (3)
3.74A (1)
3.750A (2)
3.75A (8)
3.76A (3)
3.77A (2)
3.780A (5)
3.78A (2)
3.790A (5)
3.79A (1)
3.80A (30)
3.810A (1)
3.81A (6)
3.812A (5)
3.82A (7)
3.83A (4)
3.84A (4)
3.85A (11)
3.856A (1)
3.860A (1)
3.86A (6)
3.87A (2)
3.880A (1)
3.88A (1)
3.888A (5)
3.89A (1)
3.895A (1)
3.90A (18)
3.94A (2)
3.95A (2)
3.960A (1)
3.96A (2)
3.97A (1)
3.98A (6)
3.990A (1)
3.99A (1)
4.000A (1)
4.00A (14)
4.01A (2)
4.02A (2)
4.03A (1)
4.040A (1)
4.04A (4)
4.05A (9)
4.06A (4)
4.070A (1)
4.07A (2)
4.08A (8)
4.09A (1)
4.10A (8)
4.12A (2)
4.13A (1)
4.14A (1)
4.15A (7)
4.17A (13)
4.19A (1)
4.20A (18)
4.21A (1)
4.22A (16)
4.24A (1)
4.25A (3)
4.26A (4)
4.27A (4)
4.28A (11)
4.290A (2)
4.29A (1)
4.30A (11)
4.31A (1)
4.32A (3)
4.33A (2)
4.35A (3)
4.36A (1)
4.37A (3)
4.40A (10)
4.41A (1)
4.41A @100Hz (1)
4.42A (1)
4.43A (1)
4.45A (3)
4.46A (3)
4.48A (2)
4.49A (1)
4.50A (13)
4.51A (1)
4.52A (1)
4.54A (2)
4.55A (4)
4.56A (2)
4.59A (1)
4.60A (9)
4.620A (1)
4.63A (2)
4.65A (4)
4.67A (1)
4.68A (2)
4.700A (1)
4.70A (14)
4.72A (3)
4.73A (1)
4.76A (1)
4.78A (4)
4.79A (3)
4.80A (7)
4.8A (1)
4.81A (4)
4.82A (2)
4.83A (2)
4.85A (1)
4.88A (1)
4.90A (6)
4.91A (1)
4.92A (3)
4.94A (2)
4.95A (5)
4.96A (3)
4.97A (2)
4.98A (1)
4.99A (1)
5.00A (4)
5.01A (1)
5.02A (2)
5.05A (5)
5.10A (12)
5.11A (3)
5.12A (1)
5.15A (2)
5.160A (1)
5.16A (1)
5.17A (2)
5.19A (1)
5.20A (9)
5.21A (2)
5.24A (2)
5.25A (5)
5.29A (1)
5.30A (10)
5.32A (1)
5.36A (1)
5.38A (1)
5.39A (1)
5.40A (6)
5.41A (1)
5.42A (1)
5.43A (3)
5.44A (2)
5.45A (1)
5.46A (1)
5.47A (2)
5.48A (3)
5.49A (3)
5.50A (8)
5.53A (1)
5.54A (1)
5.55A (1)
5.57A (3)
5.58A (2)
5.60A (5)
5.70A (8)
5.75A (6)
5.76A (1)
5.80A (5)
5.87A (1)
5.89A (1)
5.90A (6)
5.92A (1)
5.94A (1)
5.95A (2)
6.00A (3)
6.01A (1)
6.03A (1)
6.04A (1)
6.05A (2)
6.10A (5)
6.12A (1)
6.15A (1)
6.17A (1)
6.19A (1)
6.20A (4)
6.22A (1)
6.24A (1)
6.27A (1)
6.30A (7)
6.33A (2)
6.34A (1)
6.37A (1)
6.40A (6)
6.41A (1)
6.42A (1)
6.44A (1)
6.45A (2)
6.50A (3)
6.60A (5)
6.62A (2)
6.63A (1)
6.67A (1)
6.70A (6)
6.71A (1)
6.72A (1)
6.75A (1)
6.76A (2)
6.79A (1)
6.80A (4)
6.89A (1)
6.90A (8)
6.97A (1)
7.00A (4)
7.06A (1)
7.10A (3)
7.1A (1)
7.12A (1)
7.13A (1)
7.15A (1)
7.16A (1)
7.18A (1)
7.20A (4)
7.22A (1)
7.26A (1)
7.27A (2)
7.29A (1)
7.30A (2)
7.38A (1)
7.40A (3)
7.41A (1)
7.45A (1)
7.50A (3)
7.56A (1)
7.57A (1)
7.58A (1)
7.60A (3)
7.62A (1)
7.63A (1)
7.65A (1)
7.70A (5)
7.73A (1)
7.79A (1)
7.80A (4)
7.89A (1)
7.90A (1)
7.97A (1)
8.01A (1)
8.09A (1)
8.10A (1)
8.14A (1)
8.15A (2)
8.20A (2)
8.22A (1)
8.30A (4)
8.36A (1)
8.37A (1)
8.40A (4)
8.43A (1)
8.50A (4)
8.51A (1)
8.60A (3)
8.62A (1)
8.69A (2)
8.70A (3)
8.76A (1)
8.78A (1)
8.80A (5)
8.86A (1)
8.90A (3)
8.95A (1)
9.00A (3)
9.10A (2)
9.13A (1)
9.20A (1)
9.26A (1)
9.30A (7)
9.39A (1)
9.40A (3)
9.41A (1)
9.45A (1)
9.50A (3)
9.59A (1)
9.60A (1)
9.65A (1)
9.66A (1)
9.70A (1)
9.79A (1)
9.80A (2)
9.81A (1)
9.90A (3)
10.00A (7)
10.01A (1)
10.06A (1)
10.07A (1)
10.10A (3)
10.14A (1)
10.20A (2)
10.21A (1)
10.30A (5)
10.32A (1)
10.35A (1)
10.40A (3)
10.50A (1)
10.54A (2)
10.60A (3)
10.70A (3)
10.80A (4)
10.90A (2)
10.99A (1)
11.00A (5)
11.10A (3)
11.11A (1)
11.14A (1)
11.20A (5)
11.26A (1)
11.28A (1)
11.30A (4)
11.34A (1)
11.40A (5)
11.50A (4)
11.51A (1)
11.53A (1)
11.62A (1)
11.70A (5)
11.76A (1)
11.80A (1)
11.87A (1)
11.88A (1)
11.90A (2)
12.00A (3)
12.10A (2)
12.20A (2)
12.23A (1)
12.3A (1)
12.40A (1)
12.48A (1)
12.50A (3)
12.53A (1)
12.60A (3)
12.70A (3)
12.76A (1)
12.80A (1)
12.81A (1)
12.90A (2)
12.96A (1)
13.00A (1)
13.03A (1)
13.07A (1)
13.10A (7)
13.20A (3)
13.30A (2)
13.35A (1)
13.37A (1)
13.40A (5)
13.50A (3)
13.60A (1)
13.63A (1)
13.68A (1)
13.70A (4)
13.78A (1)
13.80A (1)
13.83A (1)
13.90A (3)
13.93A (1)
14.00A (2)
14A (2)
14.04A (1)
14.10A (2)
14.1A (1)
14.14A (1)
14.20A (1)
14.30A (2)
14.38A (1)
14.40A (2)
14.50A (7)
14.70A (6)
14.80A (4)
14.81A (1)
14.83A (1)
14.90A (3)
15.00A (2)
15.10A (1)
15.15A (1)
15.17A (1)
15.20A (6)
15.30A (3)
15.40A (1)
15.50A (3)
15.53A (1)
15.60A (1)
15.69A (1)
15.70A (3)
15.72A (2)
15.80A (3)
15.8A (1)
15.82A (1)
15.90A (2)
16.00A (1)
16.03A (1)
16.05A (1)
16.10A (4)
16.20A (1)
16.30A (2)
16.50A (6)
16.60A (3)
16.70A (2)
16.80A (1)
16.86A (1)
16.90A (3)
17.00A (5)
17.10A (1)
17.30A (2)
17.50A (1)
17.53A (1)
17.60A (3)
17.70A (1)
17.71A (1)
17.90A (2)
18.00A (1)
18.10A (1)
18.20A (4)
18.30A (2)
18.40A (2)
18.41A (1)
18.50A (2)
18.51A (1)
18.57A (1)
18.60A (4)
18.70A (1)
18.80A (4)
18.90A (3)
19.00A (2)
19.02A (1)
19.10A (1)
19.20A (2)
19.30A (1)
19.3A (1)
19.40A (1)
19.50A (2)
19.60A (3)
19.70A (2)
19.80A (2)
19.85A (1)
19.90A (1)
20.00A (4)
20.07A (1)
20.10A (3)
20.19A (1)
20.20A (2)
20.40A (1)
20.50A (3)
20.60A (3)
20.70A (1)
21.00A (4)
21.10A (3)
21.20A (2)
21.30A (5)
21.40A (1)
21.50A (3)
21.60A (1)
21.70A (3)
21.80A (1)
21.90A (2)
22.00A (3)
22.10A (1)
22.20A (1)
22.50A (2)
22.70A (1)
22.80A (1)
23.00A (1)
23.10A (3)
23.30A (1)
23.40A (1)
23.60A (2)
23.70A (1)
23.80A (2)
23.90A (2)
24.00A (2)
24.10A (3)
24.20A (1)
24.58A (1)
24.70A (2)
24.90A (3)
25.20A (1)
25.50A (1)
25.60A (1)
25.68A (1)
25.70A (2)
25.85A (1)
26.00A (1)
26.02A (4)
26.10A (1)
26.20A (1)
26.30A (1)
26.40A (1)
26.4A (1)
26.60A (3)
26.80A (1)
27.28A (1)
27.30A (1)
27.80A (3)
28.00A (2)
28.10A (2)
28.20A (1)
28.50A (1)
29.00A (1)
29.10A (2)
29.20A (1)
29.50A (1)
29.90A (1)
30.00A (2)
30.20A (1)
30.50A (1)
31.40A (1)
31.50A (1)
31.51A (1)
32.00A (2)
33.60A (1)
33.70A (2)
33.90A (1)
34.00A (2)
34.40A (1)
35.12A (1)
35.5A (1)
35.70A (1)
35.80A (1)
36.30A (1)
36.40A (1)
36.50A (1)
38.00A (1)
40.30A (1)
40.60A (1)
40.80A (1)
41.00A (1)
42.50A (1)
42.60A (1)
42.90A (1)
43.30A (1)
43.80A (1)
44.20A (1)
44.60A (1)
44.70A (1)
47.10A (1)
47.30A (1)
48.50A (1)
51.30A (2)
51.80A (1)
52.30A (1)
53.10A (1)
56.20A (1)
58.50A (1)
62.20A (1)
wszystkie
Impedancja
10mΩ (1)
10.5mΩ (1)
11mΩ (3)
12mΩ (34)
13mΩ (49)
14mΩ (39)
15mΩ (71)
16mΩ (41)
17mΩ (66)
18mΩ (80)
19mΩ (80)
20mΩ (84)
21mΩ (73)
22mΩ (38)
23mΩ (49)
24mΩ (42)
25mΩ (44)
26mΩ (32)
27mΩ (58)
28mΩ (69)
29mΩ (29)
30mΩ (46)
31mΩ (35)
32mΩ (50)
33mΩ (12)
34mΩ (25)
35mΩ (30)
36mΩ (34)
37mΩ (3)
38mΩ (47)
39mΩ (18)
40mΩ (28)
41mΩ (32)
42mΩ (51)
43mΩ (16)
44mΩ (5)
45mΩ (39)
46mΩ (38)
47mΩ (15)
48mΩ (18)
49mΩ (16)
50mΩ (22)
51mΩ (5)
52mΩ (13)
53mΩ (38)
54mΩ (14)
55mΩ (16)
56mΩ (29)
57mΩ (6)
58mΩ (6)
59mΩ (17)
60mΩ (80)
61mΩ (13)
62mΩ (23)
63mΩ (2)
64mΩ (8)
65mΩ (13)
66mΩ (9)
68mΩ (12)
69mΩ (25)
70mΩ (10)
71mΩ (3)
72mΩ (46)
73mΩ (5)
74mΩ (6)
75mΩ (21)
76mΩ (9)
77mΩ (1)
78mΩ (7)
80mΩ (74)
81mΩ (1)
82mΩ (2)
83mΩ (6)
84mΩ (24)
85mΩ (10)
86mΩ (2)
87mΩ (19)
88mΩ (4)
89mΩ (1)
90mΩ (38)
91mΩ (5)
93mΩ (4)
94mΩ (18)
95mΩ (5)
96mΩ (4)
98mΩ (7)
99mΩ (1)
100mΩ (30)
102mΩ (4)
105mΩ (2)
106mΩ (3)
108mΩ (4)
110mΩ (26)
112mΩ (2)
113mΩ (1)
115mΩ (2)
117mΩ (19)
120mΩ (31)
125mΩ (1)
128mΩ (3)
129mΩ (1)
130mΩ (53)
132mΩ (1)
133mΩ (2)
135mΩ (3)
138mΩ (1)
140mΩ (21)
144mΩ (1)
150mΩ (39)
151mΩ (7)
152mΩ (2)
153mΩ (2)
160mΩ (86)
161mΩ (3)
162mΩ (1)
164mΩ (2)
166mΩ (1)
170mΩ (73)
172mΩ (1)
173mΩ (1)
178mΩ (1)
180mΩ (26)
183mΩ (7)
185mΩ (1)
190mΩ (11)
192mΩ (1)
198mΩ (9)
200mΩ (25)
210mΩ (5)
220mΩ (45)
223mΩ (1)
225mΩ (1)
230mΩ (12)
234mΩ (1)
238mΩ (3)
240mΩ (13)
246mΩ (1)
248mΩ (1)
249mΩ (2)
250mΩ (19)
254mΩ (1)
260mΩ (10)
265mΩ (1)
270mΩ (3)
272mΩ (1)
280mΩ (12)
283mΩ (5)
290mΩ (1)
292mΩ (2)
300mΩ (66)
310mΩ (6)
311mΩ (2)
312mΩ (2)
320mΩ (5)
324mΩ (1)
329mΩ (1)
330mΩ (8)
340mΩ (56)
344mΩ (2)
348mΩ (2)
350mΩ (32)
353mΩ (1)
360mΩ (57)
367mΩ (4)
370mΩ (1)
380mΩ (12)
390mΩ (26)
400mΩ (20)
420mΩ (5)
424mΩ (1)
430mΩ (6)
435mΩ (1)
440mΩ (61)
450mΩ (10)
453mΩ (6)
454mΩ (2)
460mΩ (4)
480mΩ (2)
482mΩ (1)
490mΩ (2)
499mΩ (1)
500mΩ (25)
510mΩ (2)
520mΩ (4)
528mΩ (1)
530mΩ (2)
539mΩ (1)
540mΩ (2)
544mΩ (2)
550mΩ (9)
564mΩ (1)
565mΩ (1)
567mΩ (1)
568mΩ (1)
570mΩ (1)
580mΩ (17)
590mΩ (4)
595mΩ (1)
600mΩ (10)
601mΩ (1)
610mΩ (1)
620mΩ (2)
630mΩ (2)
635mΩ (1)
650mΩ (11)
660mΩ (1)
672mΩ (1)
679mΩ (2)
680mΩ (10)
700mΩ (59)
710mΩ (3)
720mΩ (7)
725mΩ (2)
726mΩ (2)
740mΩ (2)
750mΩ (3)
760mΩ (25)
772mΩ (1)
780mΩ (2)
800mΩ (22)
820mΩ (1)
831mΩ (1)
840mΩ (3)
850mΩ (7)
860mΩ (3)
864mΩ (1)
880mΩ (9)
900mΩ (16)
910mΩ (1)
920mΩ (4)
940mΩ (5)
950mΩ (3)
960mΩ (2)
997mΩ (1)
998mΩ (1)
1.00Ω (23)
1.0Ω (9)
1.01Ω (1)
1.02Ω (1)
1.05Ω (1)
1.061Ω (1)
1.08Ω (2)
1.10Ω (11)
1.13Ω (1)
1.15Ω (5)
1.18Ω (2)
1.200Ω (6)
1.20Ω (16)
1.21Ω (1)
1.246Ω (3)
1.25Ω (4)
1.273Ω (1)
1.300Ω (1)
1.30Ω (5)
1.33Ω (1)
1.331Ω (1)
1.332Ω (1)
1.35Ω (9)
1.36Ω (1)
1.38Ω (1)
1.40Ω (4)
1.45Ω (5)
1.47Ω (4)
1.48Ω (2)
1.500Ω (1)
1.50Ω (16)
1.5Ω (4)
1.511Ω (2)
1.52Ω (3)
1.55Ω (1)
1.590Ω (1)
1.59Ω (1)
1.60Ω (17)
1.61Ω (1)
1.63A (1)
1.68Ω (1)
1.70Ω (5)
1.7Ω (4)
1.72Ω (2)
1.75Ω (1)
1.800Ω (1)
1.80Ω (26)
1.813Ω (1)
1820mΩ (1)
1.87Ω (1)
1.89Ω (1)
2.00Ω (21)
2.05Ω (2)
2.10Ω (4)
2.20Ω (9)
2.2Ω (1)
2.265Ω (1)
2.28Ω (1)
2.300Ω (3)
2.34Ω (1)
2.383Ω (1)
2.385Ω (1)
2.40Ω (2)
2.500Ω (1)
2.50Ω (17)
2.5Ω (2)
2.55Ω (1)
2.59Ω (1)
2.60Ω (1)
2.700Ω (1)
2.70Ω (2)
2.72Ω (1)
2.758Ω (1)
2.80Ω (4)
2.90Ω (2)
2.94Ω (2)
2.95Ω (1)
3.00Ω (10)
3.0Ω (6)
3.158Ω (1)
3.30Ω (3)
3.38Ω (1)
3.40Ω (1)
3.45Ω (1)
3.47Ω (1)
3.500Ω (2)
3.50Ω (1)
3.737Ω (1)
3.74Ω (1)
4.00Ω (4)
4.11Ω (2)
4.14Ω (2)
4.23Ω (1)
4.47Ω (1)
4.50Ω (3)
4.63Ω (1)
4.750Ω (1)
5.00Ω (9)
5.10Ω (1)
5.14Ω (1)
5.16Ω (1)
5.2Ω (6)
5.22Ω (2)
5.30Ω (1)
5.50Ω (1)
6.00Ω (2)
6.20Ω (1)
6.50Ω (2)
6.5Ω (1)
7.00Ω (1)
7.20Ω (2)
7.50Ω (3)
7.70Ω (1)
7.80Ω (2)
8.25Ω (1)
8.28Ω (2)
8.406Ω (1)
8.50Ω (1)
8.7Ω (1)
8.80Ω (1)
8.84Ω (1)
9.96Ω (1)
10.0Ω (3)
10.20Ω (1)
10.2Ω (2)
10.3Ω (1)
11.0Ω (2)
12.0Ω (1)
12.4Ω (1)
12.5Ω (2)
12.6Ω (1)
13.2Ω (1)
13.82Ω (1)
14.0Ω (2)
15.0Ω (1)
16.40Ω (1)
16.5Ω (1)
16.80Ω (1)
17.6Ω (1)
18.2Ω (1)
18.7Ω (1)
18.8Ω (1)
19.0Ω (1)
19.8Ω (1)
20.0Ω (2)
33.0Ω (5)
38.0Ω (1)
wszystkie
 
Ilość pozycji na stronie    Pozycje 1126 do 1150 z 11740 <<  -10  <  41  42  43  44  45  46  47  48  49  50  51    >  +10  >>
Oznaczenie producenta
Producent
Indeks Ropla
Kondensatory Typ Montaż Seria Pojemność Napięcie Tolerancja Obudowa Raster Żywotność Prąd tętnień Impedancja Dissipation Factor Tₘᵢₙ Tₘₐₓ Pakowanie Dostępność Cena netto MOQ
Krotność
1126 /_obudowy/smd_12.5x13.5.jpg BDS250VC4R7MK14TP
SamYoung Electronics
Chip Standard SMD BDS (MVK) 4.7µF 250V 20% 12.5x13.5 2000h 65mA -40°C 105°C rolka 15"  
0 szt.
 w magazynie


na specjalne zamówienie
1,1438130 zł.  1000
200
SMY0539 CEBDS (MVK) 4,7uF-250V /12,5x13,5/ Kondensator elektrolityczny 105C, 2000h, SMD /smy/bds(mvk)_smd.pdf towar zgodny z dyrektywą RoHS
Pokaż podobne
>> /_obudowy/smd_12.5x13.5.jpg BDS400VC4R7MK14TP
SamYoung Electronics
Chip Standard SMD BDS (MVK) 4.7µF 400V 20% 12.5x13.5 2000h 40mA -40°C 105°C rolka 15"  
0 szt.
 w magazynie


na specjalne zamówienie
1,2383230 zł.  1000
200
SMY0093 CEBDS (MVK) 4,7uF-400V /12,5x13,5/ Kondensator elektrolityczny 105C, 2000h, SMD /smy/bds(mvk)_smd.pdf /smy/bds400vc4r7mk14tp.pdf towar zgodny z dyrektywą RoHS
1127 /_obudowy/smd_12.5x13.5.jpg BDS400VC4R7MK14TP
SamYoung Electronics
Chip Standard SMD BDS (MVK) 4.7µF 400V 20% 12.5x13.5 2000h 40mA -40°C 105°C rolka 15"  
0 szt.
 w magazynie


na specjalne zamówienie
1,2383230 zł.  1000
200
SMY0093 CEBDS (MVK) 4,7uF-400V /12,5x13,5/ Kondensator elektrolityczny 105C, 2000h, SMD /smy/bds(mvk)_smd.pdf /smy/bds400vc4r7mk14tp.pdf towar zgodny z dyrektywą RoHS
1128 /_obudowy/smd_4.0x5.3.jpg BDS16VC10MD55TP
SamYoung Electronics
Chip Standard SMD BDS (MVK) 10µF 16V 20% 4.0x5.2 1000h 16mA -40°C 105°C rolka 15"  
0 szt.
 w magazynie


na specjalne zamówienie
0,1316910 zł.  20000
2000
SMY0540 CEBDS (MVK) 10uF-16V /4x5,2/ Kondensator elektrolityczny 105C, 1000h, SMD /smy/bds(mvk)_smd.pdf towar zgodny z dyrektywą RoHS
Pokaż podobne
>> /_obudowy/smd_4.0x5.3.jpg VS1E100MB054000CE0
Changzhou Huawei Electronic
Chip Standard SMD VS 10µF 16V 20% 4.0x5.4 2000h 26mA -40°C 85°C rolka 15"  
0 szt.
 w magazynie


na specjalne zamówienie
0,0850100 zł.  24000
2000
HUW0323 CEVS 10uF-16V /4x5,4/ Kondensator elektrolityczny 85C, 2000h, SMD /huw/vs.pdf towar zgodny z dyrektywą RoHS
>> /_obudowy/smd_4.0x5.3.jpg VS1E100MB054000CE0
Changzhou Huawei Electronic
Chip Standard SMD VS 10µF 25V 20% 4.0x5.4 2000h 24mA -40°C 85°C rolka 15"  
0 szt.
 w magazynie


na specjalne zamówienie
0,0837900 zł.  24000
2000
HUW0049 CEVS 10uF-25V /4x5,4/ Kondensator elektrolityczny 85C, 2000h, SMD /huw/vs.pdf towar zgodny z dyrektywą RoHS
>> /_obudowy/smd_5.0x5.3.jpg VS1E100MC054000CE0
Changzhou Huawei Electronic
Chip Standard SMD VS 10µF 25V 20% 5.0x5.4 2000h 32mA -40°C 85°C rolka 15"  
0 szt.
 w magazynie


na specjalne zamówienie
0,1020100 zł.  24000
1000
HUW0333 CEVS 10uF-25V /5x5,4/ Kondensator elektrolityczny 85C, 2000h, SMD /huw/vs.pdf towar zgodny z dyrektywą RoHS
>> /_obudowy/smd_4.0x5.3.jpg VS1V100MB054000CE0
Changzhou Huawei Electronic
Chip Standard SMD VS 10µF 35V 20% 4.0x5.4 2000h 24mA -40°C 85°C rolka 15"  
0 szt.
 w magazynie


na specjalne zamówienie
0,1060000 zł.  24000
2000
HUW0324 CEVS 10uF-35V /4x5,4/ Kondensator elektrolityczny 85C, 2000h, SMD /huw/vs.pdf towar zgodny z dyrektywą RoHS
>> /_obudowy/smd_5.0x5.3.jpg VS1V100MC054000CE0
Changzhou Huawei Electronic
Chip Standard SMD VS 10µF 35V 20% 5.0x5.4 2000h 34mA -40°C 85°C rolka 15"  
0 szt.
 w magazynie


na specjalne zamówienie
0,1020100 zł.  24000
1000
HUW0334 CEVS 10uF-35V /5x5,4/ Kondensator elektrolityczny 85C, 2000h, SMD /huw/vs.pdf towar zgodny z dyrektywą RoHS
>> /_obudowy/smd_5.0x5.3.jpg VS1H100MC054000CE0
Changzhou Huawei Electronic
Chip Standard SMD VS 10µF 50V 20% 5.0x5.4 2000h 41mA -40°C 85°C rolka 15"  
0 szt.
 w magazynie


na specjalne zamówienie
0,1020100 zł.  24000
1000
HUW0335 CEVS 10uF-50V /5x5,4/ Kondensator elektrolityczny 85C, 2000h, SMD /huw/vs.pdf towar zgodny z dyrektywą RoHS
>> /_obudowy/smd_6.3x5.2.jpg VS1H100ME054000CE0
Changzhou Huawei Electronic
Chip Standard SMD VS 10µF 50V 20% 6.3x5.4 2000h 56mA -40°C 85°C rolka 15"  
0 szt.
 w magazynie


na specjalne zamówienie
0,1390900 zł.  20000
1000
HUW0348 CEVS 10uF-50V /6,3x5,4/ Kondensator elektrolityczny 85C, 2000h, SMD /huw/vs.pdf towar zgodny z dyrektywą RoHS
>> /_obudowy/smd_6.3x5.2.jpg VS1J100ME054000CE0
Changzhou Huawei Electronic
Chip Standard SMD VS 10µF 63V 20% 6.3x5.4 2000h 32mA -40°C 85°C rolka 15"  
0 szt.
 w magazynie


na specjalne zamówienie
0,1390900 zł.  20000
1000
HUW0349 CEVS 10uF-63V /6,3x5,4/ Kondensator elektrolityczny 85C, 2000h, SMD /huw/vs.pdf towar zgodny z dyrektywą RoHS
>> /_obudowy/smd_8x10.jpg VS2A100F105000CE0
Changzhou Huawei Electronic
Chip Standard SMD VS 10µF 100V 20% 8.0x10.5 2000h 90mA -40°C 85°C rolka 15"  
0 szt.
 w magazynie


na specjalne zamówienie
0,3354700 zł.  7000
500
HUW0370 CEVS 10uF-100V /8x10,5/ Kondensator elektrolityczny 85C, 2000h, SMD /huw/vs.pdf towar zgodny z dyrektywą RoHS
>> /_obudowy/smd_4.0x5.3.jpg VT1C100MB054000CE0
Changzhou Huawei Electronic
Chip Standard SMD VT 10µF 16V 20% 4.0x5.4 1000h 28mA -40°C 105°C rolka 15"  
0 szt.
 w magazynie


na specjalne zamówienie
0,1060000 zł.  24000
2000
HUW0152 CEVT 10uF-16V /4x5,4/ Kondensator elektrolityczny 105C, 1000h, SMD /huw/vt.pdf towar zgodny z dyrektywą RoHS
>> /_obudowy/smd_5.0x5.3.jpg VT1E100MC054000CE0
Changzhou Huawei Electronic
Chip Standard SMD VT 10µF 25V 20% 5.0x5.4 1000h 28mA -40°C 105°C rolka 15"  
0 szt.
 w magazynie


na specjalne zamówienie
0,1261900 zł.  24000
1000
HUW0156 CEVT 10uF-25V /5x5,4/ Kondensator elektrolityczny 105C, 1000h, SMD /huw/vt.pdf towar zgodny z dyrektywą RoHS
>> /_obudowy/smd_4.0x5.3.jpg VT1V100MB054000CE0
Changzhou Huawei Electronic
Chip Standard SMD VT 10µF 35V 20% 4.0x5.4 1000h 23mA -40°C 105°C rolka 15"  
0 szt.
 w magazynie


na specjalne zamówienie
0,1062600 zł.  24000
2000
HUW0024 CEVT 10uF-35V /4x5,4/ Kondensator elektrolityczny 105C, 1000h, SMD /huw/vt.pdf /huw/vt1v100mb054000ce0.pdf towar zgodny z dyrektywą RoHS
>> /_obudowy/smd_5.0x5.3.jpg VT1V100MC054000CE0
Changzhou Huawei Electronic
Chip Standard SMD VT 10µF 35V 20% 5.0x5.4 1000h 30mA -40°C 105°C rolka 15"  
11 700 szt.
 w magazynie

0,1328300 zł.   1000
1000
HUW0219 CEVT 10uF-35V /5x5,4/ Kondensator elektrolityczny 105C, 1000h, SMD /huw/vt.pdf towar zgodny z dyrektywą RoHS
>> /_obudowy/smd_6.3x5.2.jpg VT1H100ME054000CE0
Changzhou Huawei Electronic
Chip Standard SMD VT 10µF 50V 20% 6.3x5.4 1000h 32mA -40°C 105°C rolka 15"  
7 000 szt.
 w magazynie

0,1625800 zł.   1000
1000
HUW0163 CEVT 10uF-50V /6,3x5,4/ Kondensator elektrolityczny 105C, 1000h, SMD /huw/vt.pdf towar zgodny z dyrektywą RoHS
>> /_obudowy/smd_6.3x5.2.jpg VT1J100ME054000CE0
Changzhou Huawei Electronic
Chip Standard SMD VT 10µF 63V 20% 6.3x5.4 1000h 22mA -40°C 105°C rolka 15"  
0 szt.
 w magazynie


na specjalne zamówienie
0,1625800 zł.  20000
1000
HUW0164 CEVT 10uF-63V /6,3x5,4/ Kondensator elektrolityczny 105C, 1000h, SMD /huw/vt.pdf towar zgodny z dyrektywą RoHS
>> /_obudowy/smd_6.3x7.7.jpg VT2A100ME077000CE0
Changzhou Huawei Electronic
Chip Standard SMD VT 10µF 100V 20% 6.3x7.7 1000h 32mA -40°C 105°C rolka 15"  
0 szt.
 w magazynie


na specjalne zamówienie
0,2220900 zł.  20000
1000
HUW0173 CEVT 10uF-100V /6,3x7,7/ Kondensator elektrolityczny 105C, 1000h, SMD /huw/vt.pdf towar zgodny z dyrektywą RoHS
1129 /_obudowy/smd_4.0x5.3.jpg BDS25VC10MD55TP
SamYoung Electronics
Chip Standard SMD BDS (MVK) 10µF 25V 20% 4.0x5.2 1000h 16mA -40°C 105°C rolka 15"  
0 szt.
 w magazynie


na specjalne zamówienie
0,1781120 zł.  20000
2000
SMY4774 CEBDS (MVK) 10uF-25V /4x5,2/ Kondensator elektrolityczny 105C, 1000h, SMD /smy/bds(mvk)_smd.pdf /smy/mvk_25_vc_10_m_4x5.pdf towar zgodny z dyrektywą RoHS
Pokaż podobne
>> /_obudowy/smd_5.0x5.3.jpg VT1V100MC054000CE0
Changzhou Huawei Electronic
Chip Standard SMD VT 10µF 35V 20% 5.0x5.4 1000h 30mA -40°C 105°C rolka 15"  
11 700 szt.
 w magazynie

0,1328300 zł.   1000
1000
HUW0219 CEVT 10uF-35V /5x5,4/ Kondensator elektrolityczny 105C, 1000h, SMD /huw/vt.pdf towar zgodny z dyrektywą RoHS
>> /_obudowy/smd_6.3x5.2.jpg VT1H100ME054000CE0
Changzhou Huawei Electronic
Chip Standard SMD VT 10µF 50V 20% 6.3x5.4 1000h 32mA -40°C 105°C rolka 15"  
7 000 szt.
 w magazynie

0,1625800 zł.   1000
1000
HUW0163 CEVT 10uF-50V /6,3x5,4/ Kondensator elektrolityczny 105C, 1000h, SMD /huw/vt.pdf towar zgodny z dyrektywą RoHS
>> /_obudowy/smd_6.3x5.2.jpg VT1J100ME054000CE0
Changzhou Huawei Electronic
Chip Standard SMD VT 10µF 63V 20% 6.3x5.4 1000h 22mA -40°C 105°C rolka 15"  
0 szt.
 w magazynie


na specjalne zamówienie
0,1625800 zł.  20000
1000
HUW0164 CEVT 10uF-63V /6,3x5,4/ Kondensator elektrolityczny 105C, 1000h, SMD /huw/vt.pdf towar zgodny z dyrektywą RoHS
>> /_obudowy/smd_6.3x7.7.jpg VT2A100ME077000CE0
Changzhou Huawei Electronic
Chip Standard SMD VT 10µF 100V 20% 6.3x7.7 1000h 32mA -40°C 105°C rolka 15"  
0 szt.
 w magazynie


na specjalne zamówienie
0,2220900 zł.  20000
1000
HUW0173 CEVT 10uF-100V /6,3x7,7/ Kondensator elektrolityczny 105C, 1000h, SMD /huw/vt.pdf towar zgodny z dyrektywą RoHS
1130 /_obudowy/smd_5.0x5.3.jpg BDS25VC10ME55TP
SamYoung Electronics
Chip Standard SMD BDS (MVK) 10µF 25V 20% 5.0x5.2 1000h 25mA -40°C 105°C rolka 15"  
0 szt.
 w magazynie


na specjalne zamówienie
0,1480560 zł.  10000
1000
SMY0541 CEBDS (MVK) 10uF-25V /5x5,2/ Kondensator elektrolityczny 105C, 1000h, SMD /smy/bds(mvk)_smd.pdf towar zgodny z dyrektywą RoHS
Pokaż podobne
>> /_obudowy/smd_6.3x5.2.jpg VH1J100ME054000CE0
Changzhou Huawei Electronic
Chip Standard SMD VH 10µF 63V 20% 6.3x5.4 2000h 26mA -55°C 105°C rolka 15"  
0 szt.
 w magazynie


na specjalne zamówienie
0,1673600 zł.  20000
1000
HUW0240 CEVH 10uF-63V /6,3x5,4/ Kondensator elektrolityczny 105C, 2000h, SMD /huw/vh.pdf towar zgodny z dyrektywą RoHS
>> /_obudowy/smd_6.3x7.7.jpg VH2A100ME077000CE0
Changzhou Huawei Electronic
Chip Standard SMD VH 10µF 100V 20% 6.3x7.7 2000h 24mA -55°C 105°C rolka 15"  
0 szt.
 w magazynie


na specjalne zamówienie
0,2271400 zł.  20000
1000
HUW0248 CEVH 10uF-100V /6,3x7,7/ Kondensator elektrolityczny 105C, 2000h, SMD /huw/vh.pdf towar zgodny z dyrektywą RoHS
>> /_obudowy/smd_8x10.jpg VH2C100MF105000CE0
Changzhou Huawei Electronic
Chip Standard SMD VH 10µF 160V 20% 8.0x10.5 2000h 57mA -40°C 105°C rolka 15"  
0 szt.
 w magazynie


na specjalne zamówienie
0,4112300 zł.  7000
500
HUW0260 CEVH 10uF-160V /8x10,5/ Kondensator elektrolityczny 105C, 2000h, SMD /huw/vh.pdf towar zgodny z dyrektywą RoHS
>> /_obudowy/smd_10x10.jpg VH2D100MG105000CE0
Changzhou Huawei Electronic
Chip Standard SMD VH 10µF 200V 20% 10x10.5 2000h 75mA -40°C 105°C rolka 15"  
0 szt.
 w magazynie


na specjalne zamówienie
0,6028200 zł.  7000
500
HUW0274 CEVH 10uF-200V /10x10,5/ Kondensator elektrolityczny 105C, 2000h, SMD /huw/vh.pdf towar zgodny z dyrektywą RoHS
>> /_obudowy/smd_10x10.jpg VH2E100MG105000CE0
Changzhou Huawei Electronic
Chip Standard SMD VH 10µF 250V 20% 10x10.5 2000h 72mA -40°C 105°C rolka 15"  
0 szt.
 w magazynie


na specjalne zamówienie
0,6028200 zł.  7000
500
HUW0275 CEVH 10uF-250V /10x10,5/ Kondensator elektrolityczny 105C, 2000h, SMD /huw/vh.pdf towar zgodny z dyrektywą RoHS
>> /_obudowy/smd_5.0x5.3.jpg VS1E100MC054000CE0
Changzhou Huawei Electronic
Chip Standard SMD VS 10µF 25V 20% 5.0x5.4 2000h 32mA -40°C 85°C rolka 15"  
0 szt.
 w magazynie


na specjalne zamówienie
0,1020100 zł.  24000
1000
HUW0333 CEVS 10uF-25V /5x5,4/ Kondensator elektrolityczny 85C, 2000h, SMD /huw/vs.pdf towar zgodny z dyrektywą RoHS
>> /_obudowy/smd_5.0x5.3.jpg VS1V100MC054000CE0
Changzhou Huawei Electronic
Chip Standard SMD VS 10µF 35V 20% 5.0x5.4 2000h 34mA -40°C 85°C rolka 15"  
0 szt.
 w magazynie


na specjalne zamówienie
0,1020100 zł.  24000
1000
HUW0334 CEVS 10uF-35V /5x5,4/ Kondensator elektrolityczny 85C, 2000h, SMD /huw/vs.pdf towar zgodny z dyrektywą RoHS
>> /_obudowy/smd_5.0x5.3.jpg VS1H100MC054000CE0
Changzhou Huawei Electronic
Chip Standard SMD VS 10µF 50V 20% 5.0x5.4 2000h 41mA -40°C 85°C rolka 15"  
0 szt.
 w magazynie


na specjalne zamówienie
0,1020100 zł.  24000
1000
HUW0335 CEVS 10uF-50V /5x5,4/ Kondensator elektrolityczny 85C, 2000h, SMD /huw/vs.pdf towar zgodny z dyrektywą RoHS
>> /_obudowy/smd_6.3x5.2.jpg VS1H100ME054000CE0
Changzhou Huawei Electronic
Chip Standard SMD VS 10µF 50V 20% 6.3x5.4 2000h 56mA -40°C 85°C rolka 15"  
0 szt.
 w magazynie


na specjalne zamówienie
0,1390900 zł.  20000
1000
HUW0348 CEVS 10uF-50V /6,3x5,4/ Kondensator elektrolityczny 85C, 2000h, SMD /huw/vs.pdf towar zgodny z dyrektywą RoHS
>> /_obudowy/smd_6.3x5.2.jpg VS1J100ME054000CE0
Changzhou Huawei Electronic
Chip Standard SMD VS 10µF 63V 20% 6.3x5.4 2000h 32mA -40°C 85°C rolka 15"  
0 szt.
 w magazynie


na specjalne zamówienie
0,1390900 zł.  20000
1000
HUW0349 CEVS 10uF-63V /6,3x5,4/ Kondensator elektrolityczny 85C, 2000h, SMD /huw/vs.pdf towar zgodny z dyrektywą RoHS
>> /_obudowy/smd_8x10.jpg VS2A100F105000CE0
Changzhou Huawei Electronic
Chip Standard SMD VS 10µF 100V 20% 8.0x10.5 2000h 90mA -40°C 85°C rolka 15"  
0 szt.
 w magazynie


na specjalne zamówienie
0,3354700 zł.  7000
500
HUW0370 CEVS 10uF-100V /8x10,5/ Kondensator elektrolityczny 85C, 2000h, SMD /huw/vs.pdf towar zgodny z dyrektywą RoHS
>> /_obudowy/smd_5.0x5.3.jpg VT1E100MC054000CE0
Changzhou Huawei Electronic
Chip Standard SMD VT 10µF 25V 20% 5.0x5.4 1000h 28mA -40°C 105°C rolka 15"  
0 szt.
 w magazynie


na specjalne zamówienie
0,1261900 zł.  24000
1000
HUW0156 CEVT 10uF-25V /5x5,4/ Kondensator elektrolityczny 105C, 1000h, SMD /huw/vt.pdf towar zgodny z dyrektywą RoHS
>> /_obudowy/smd_5.0x5.3.jpg VT1V100MC054000CE0
Changzhou Huawei Electronic
Chip Standard SMD VT 10µF 35V 20% 5.0x5.4 1000h 30mA -40°C 105°C rolka 15"  
11 700 szt.
 w magazynie

0,1328300 zł.   1000
1000
HUW0219 CEVT 10uF-35V /5x5,4/ Kondensator elektrolityczny 105C, 1000h, SMD /huw/vt.pdf towar zgodny z dyrektywą RoHS
>> /_obudowy/smd_6.3x5.2.jpg VT1H100ME054000CE0
Changzhou Huawei Electronic
Chip Standard SMD VT 10µF 50V 20% 6.3x5.4 1000h 32mA -40°C 105°C rolka 15"  
7 000 szt.
 w magazynie

0,1625800 zł.   1000
1000
HUW0163 CEVT 10uF-50V /6,3x5,4/ Kondensator elektrolityczny 105C, 1000h, SMD /huw/vt.pdf towar zgodny z dyrektywą RoHS
>> /_obudowy/smd_6.3x5.2.jpg VT1J100ME054000CE0
Changzhou Huawei Electronic
Chip Standard SMD VT 10µF 63V 20% 6.3x5.4 1000h 22mA -40°C 105°C rolka 15"  
0 szt.
 w magazynie


na specjalne zamówienie
0,1625800 zł.  20000
1000
HUW0164 CEVT 10uF-63V /6,3x5,4/ Kondensator elektrolityczny 105C, 1000h, SMD /huw/vt.pdf towar zgodny z dyrektywą RoHS
>> /_obudowy/smd_6.3x7.7.jpg VT2A100ME077000CE0
Changzhou Huawei Electronic
Chip Standard SMD VT 10µF 100V 20% 6.3x7.7 1000h 32mA -40°C 105°C rolka 15"  
0 szt.
 w magazynie


na specjalne zamówienie
0,2220900 zł.  20000
1000
HUW0173 CEVT 10uF-100V /6,3x7,7/ Kondensator elektrolityczny 105C, 1000h, SMD /huw/vt.pdf towar zgodny z dyrektywą RoHS
1131 /_obudowy/smd_5.0x5.3.jpg BDS35VC10ME55TP
SamYoung Electronics
Chip Standard SMD BDS (MVK) 10µF 35V 20% 5.0x5.2 1000h 25mA -40°C 105°C rolka 15"  
0 szt.
 w magazynie


na specjalne zamówienie
0,1831210 zł.  10000
1000
SMY0542 CEBDS (MVK) 10uF-35V /5x5,2/ Kondensator elektrolityczny 105C, 1000h, SMD /smy/bds(mvk)_smd.pdf towar zgodny z dyrektywą RoHS
Pokaż podobne
>> /_obudowy/smd_6.3x5.2.jpg VS1J100ME054000CE0
Changzhou Huawei Electronic
Chip Standard SMD VS 10µF 63V 20% 6.3x5.4 2000h 32mA -40°C 85°C rolka 15"  
0 szt.
 w magazynie


na specjalne zamówienie
0,1390900 zł.  20000
1000
HUW0349 CEVS 10uF-63V /6,3x5,4/ Kondensator elektrolityczny 85C, 2000h, SMD /huw/vs.pdf towar zgodny z dyrektywą RoHS
>> /_obudowy/smd_8x10.jpg VS2A100F105000CE0
Changzhou Huawei Electronic
Chip Standard SMD VS 10µF 100V 20% 8.0x10.5 2000h 90mA -40°C 85°C rolka 15"  
0 szt.
 w magazynie


na specjalne zamówienie
0,3354700 zł.  7000
500
HUW0370 CEVS 10uF-100V /8x10,5/ Kondensator elektrolityczny 85C, 2000h, SMD /huw/vs.pdf towar zgodny z dyrektywą RoHS
>> /_obudowy/smd_5.0x5.3.jpg VT1V100MC054000CE0
Changzhou Huawei Electronic
Chip Standard SMD VT 10µF 35V 20% 5.0x5.4 1000h 30mA -40°C 105°C rolka 15"  
11 700 szt.
 w magazynie

0,1328300 zł.   1000
1000
HUW0219 CEVT 10uF-35V /5x5,4/ Kondensator elektrolityczny 105C, 1000h, SMD /huw/vt.pdf towar zgodny z dyrektywą RoHS
>> /_obudowy/smd_6.3x5.2.jpg VT1H100ME054000CE0
Changzhou Huawei Electronic
Chip Standard SMD VT 10µF 50V 20% 6.3x5.4 1000h 32mA -40°C 105°C rolka 15"  
7 000 szt.
 w magazynie

0,1625800 zł.   1000
1000
HUW0163 CEVT 10uF-50V /6,3x5,4/ Kondensator elektrolityczny 105C, 1000h, SMD /huw/vt.pdf towar zgodny z dyrektywą RoHS
>> /_obudowy/smd_6.3x5.2.jpg VT1J100ME054000CE0
Changzhou Huawei Electronic
Chip Standard SMD VT 10µF 63V 20% 6.3x5.4 1000h 22mA -40°C 105°C rolka 15"  
0 szt.
 w magazynie


na specjalne zamówienie
0,1625800 zł.  20000
1000
HUW0164 CEVT 10uF-63V /6,3x5,4/ Kondensator elektrolityczny 105C, 1000h, SMD /huw/vt.pdf towar zgodny z dyrektywą RoHS
>> /_obudowy/smd_6.3x7.7.jpg VT2A100ME077000CE0
Changzhou Huawei Electronic
Chip Standard SMD VT 10µF 100V 20% 6.3x7.7 1000h 32mA -40°C 105°C rolka 15"  
0 szt.
 w magazynie


na specjalne zamówienie
0,2220900 zł.  20000
1000
HUW0173 CEVT 10uF-100V /6,3x7,7/ Kondensator elektrolityczny 105C, 1000h, SMD /huw/vt.pdf towar zgodny z dyrektywą RoHS
1132 /_obudowy/smd_6.3x5.2.jpg BDS50VC10MF55TP
SamYoung Electronics
Chip Standard SMD BDS (MVK) 10µF 50V 20% 6.3x5.2 1000h 29mA -40°C 105°C rolka 15"  
0 szt.
 w magazynie


na specjalne zamówienie
0,2220830 zł.  10000
1000
SMY0543 CEBDS (MVK) 10uF-50V /6,3x5,2/ Kondensator elektrolityczny 105C, 1000h, SMD /smy/bds(mvk)_smd.pdf towar zgodny z dyrektywą RoHS
Pokaż podobne
>> /_obudowy/smd_6.3x5.2.jpg VH1H100ME054000CE0
Changzhou Huawei Electronic
Chip Standard SMD VH 10µF 50V 20% 6.3x5.4 2000h 36mA -55°C 105°C rolka 15"  
0 szt.
 w magazynie


na specjalne zamówienie
0,1673600 zł.  20000
1000
HUW0239 CEVH 10uF-50V /6,3x5,4/ Kondensator elektrolityczny 105C, 2000h, SMD /huw/vh.pdf towar zgodny z dyrektywą RoHS
>> /_obudowy/smd_6.3x5.2.jpg VH1J100ME054000CE0
Changzhou Huawei Electronic
Chip Standard SMD VH 10µF 63V 20% 6.3x5.4 2000h 26mA -55°C 105°C rolka 15"  
0 szt.
 w magazynie


na specjalne zamówienie
0,1673600 zł.  20000
1000
HUW0240 CEVH 10uF-63V /6,3x5,4/ Kondensator elektrolityczny 105C, 2000h, SMD /huw/vh.pdf towar zgodny z dyrektywą RoHS
>> /_obudowy/smd_6.3x7.7.jpg VH2A100ME077000CE0
Changzhou Huawei Electronic
Chip Standard SMD VH 10µF 100V 20% 6.3x7.7 2000h 24mA -55°C 105°C rolka 15"  
0 szt.
 w magazynie


na specjalne zamówienie
0,2271400 zł.  20000
1000
HUW0248 CEVH 10uF-100V /6,3x7,7/ Kondensator elektrolityczny 105C, 2000h, SMD /huw/vh.pdf towar zgodny z dyrektywą RoHS
>> /_obudowy/smd_8x10.jpg VH2C100MF105000CE0
Changzhou Huawei Electronic
Chip Standard SMD VH 10µF 160V 20% 8.0x10.5 2000h 57mA -40°C 105°C rolka 15"  
0 szt.
 w magazynie


na specjalne zamówienie
0,4112300 zł.  7000
500
HUW0260 CEVH 10uF-160V /8x10,5/ Kondensator elektrolityczny 105C, 2000h, SMD /huw/vh.pdf towar zgodny z dyrektywą RoHS
>> /_obudowy/smd_10x10.jpg VH2D100MG105000CE0
Changzhou Huawei Electronic
Chip Standard SMD VH 10µF 200V 20% 10x10.5 2000h 75mA -40°C 105°C rolka 15"  
0 szt.
 w magazynie


na specjalne zamówienie
0,6028200 zł.  7000
500
HUW0274 CEVH 10uF-200V /10x10,5/ Kondensator elektrolityczny 105C, 2000h, SMD /huw/vh.pdf towar zgodny z dyrektywą RoHS
>> /_obudowy/smd_10x10.jpg VH2E100MG105000CE0
Changzhou Huawei Electronic
Chip Standard SMD VH 10µF 250V 20% 10x10.5 2000h 72mA -40°C 105°C rolka 15"  
0 szt.
 w magazynie


na specjalne zamówienie
0,6028200 zł.  7000
500
HUW0275 CEVH 10uF-250V /10x10,5/ Kondensator elektrolityczny 105C, 2000h, SMD /huw/vh.pdf towar zgodny z dyrektywą RoHS
>> /_obudowy/smd_6.3x5.2.jpg VS1H100ME054000CE0
Changzhou Huawei Electronic
Chip Standard SMD VS 10µF 50V 20% 6.3x5.4 2000h 56mA -40°C 85°C rolka 15"  
0 szt.
 w magazynie


na specjalne zamówienie
0,1390900 zł.  20000
1000
HUW0348 CEVS 10uF-50V /6,3x5,4/ Kondensator elektrolityczny 85C, 2000h, SMD /huw/vs.pdf towar zgodny z dyrektywą RoHS
>> /_obudowy/smd_6.3x5.2.jpg VS1J100ME054000CE0
Changzhou Huawei Electronic
Chip Standard SMD VS 10µF 63V 20% 6.3x5.4 2000h 32mA -40°C 85°C rolka 15"  
0 szt.
 w magazynie


na specjalne zamówienie
0,1390900 zł.  20000
1000
HUW0349 CEVS 10uF-63V /6,3x5,4/ Kondensator elektrolityczny 85C, 2000h, SMD /huw/vs.pdf towar zgodny z dyrektywą RoHS
>> /_obudowy/smd_8x10.jpg VS2A100F105000CE0
Changzhou Huawei Electronic
Chip Standard SMD VS 10µF 100V 20% 8.0x10.5 2000h 90mA -40°C 85°C rolka 15"  
0 szt.
 w magazynie


na specjalne zamówienie
0,3354700 zł.  7000
500
HUW0370 CEVS 10uF-100V /8x10,5/ Kondensator elektrolityczny 85C, 2000h, SMD /huw/vs.pdf towar zgodny z dyrektywą RoHS
>> /_obudowy/smd_6.3x5.2.jpg VT1H100ME054000CE0
Changzhou Huawei Electronic
Chip Standard SMD VT 10µF 50V 20% 6.3x5.4 1000h 32mA -40°C 105°C rolka 15"  
7 000 szt.
 w magazynie

0,1625800 zł.   1000
1000
HUW0163 CEVT 10uF-50V /6,3x5,4/ Kondensator elektrolityczny 105C, 1000h, SMD /huw/vt.pdf towar zgodny z dyrektywą RoHS
>> /_obudowy/smd_6.3x5.2.jpg VT1J100ME054000CE0
Changzhou Huawei Electronic
Chip Standard SMD VT 10µF 63V 20% 6.3x5.4 1000h 22mA -40°C 105°C rolka 15"  
0 szt.
 w magazynie


na specjalne zamówienie
0,1625800 zł.  20000
1000
HUW0164 CEVT 10uF-63V /6,3x5,4/ Kondensator elektrolityczny 105C, 1000h, SMD /huw/vt.pdf towar zgodny z dyrektywą RoHS
>> /_obudowy/smd_6.3x7.7.jpg VT2A100ME077000CE0
Changzhou Huawei Electronic
Chip Standard SMD VT 10µF 100V 20% 6.3x7.7 1000h 32mA -40°C 105°C rolka 15"  
0 szt.
 w magazynie


na specjalne zamówienie
0,2220900 zł.  20000
1000
HUW0173 CEVT 10uF-100V /6,3x7,7/ Kondensator elektrolityczny 105C, 1000h, SMD /huw/vt.pdf towar zgodny z dyrektywą RoHS
1133 /_obudowy/smd_6.3x5.7.jpg BDS63VC10MF55TP
SamYoung Electronics
Chip Standard SMD BDS (MVK) 10µF 63V 20% 6.3x5.7 1000h 32mA -40°C 105°C rolka 15"  
2 000 szt.
 w magazynie

0,2305840 zł.   1000
1000
SMY0544 CEBDS (MVK) 10uF-63V /6,3x5,7/ Kondensator elektrolityczny 105C, 1000h, SMD /smy/bds(mvk)_smd.pdf towar zgodny z dyrektywą RoHS
Pokaż podobne
>> /_obudowy/smd_12.5x13.5.jpg BLA450VC10MK14TP
SamYoung Electronics
Chip Long Life SMD BLA 10µF 450V 20% 12.5x13.5 5000h 120mA -40°C 105°C rolka 15"  
0 szt.
 w magazynie


na specjalne zamówienie
1,3636700 zł.  1000
200
SMY6177 CEBLA 10uF-450V /12,5x13,5/ Kondensator elektrolityczny 105C, 5000h, SMD /smy/bla_smd.pdf /smy/bla450vc10mk14tp.pdf towar zgodny z dyrektywą RoHS
>> /_obudowy/smd_6.3x5.7.jpg BXJ63VC10MF60TP
SamYoung Electronics
Chip Low Impedance SMD BXJ 10µF 63V 20% 6.3x5.7 2000h 48mA 4.50Ω -40°C 105°C rolka 15"  
0 szt.
 w magazynie


na specjalne zamówienie
0,2485770 zł.  10000
1000
SMY0618 CEBXJ 10uF-63V /6,3x5,7/ Kondensator elektrolityczny 105C, LI, 2000h, SMD /smy/bxj_smd.pdf towar zgodny z dyrektywą RoHS
>> /_obudowy/8.0x6.3.jpg BXJ100VC10MH63TP
SamYoung Electronics
Chip Low Impedance SMD BXJ 10µF 100V 20% 8.0x6.3 2000h 85mA 1.80Ω -40°C 105°C rolka 15"  
100 szt.
 w magazynie

0,3381350 zł.   1000
1000
SMY0247 CEBXJ 10uF-100V /8x6,3/ Kondensator elektrolityczny 105C, LI, 2000h, SMD /smy/bxj_smd.pdf towar zgodny z dyrektywą RoHS
>> /_obudowy/smd_8x10.jpg VCD106M100S08NG03L
Jamicon
Chip Low Impedance SMD CD 10µF 100V 20% 8.0x10.2 5000h 130mA 1.5Ω -55°C 105°C rolka 15"  
0 szt.
 w magazynie


na specjalne zamówienie
0,3280610 zł.  8000
500
JAM3010 CECD 10uF-100V /8x10,2/ Kondensator elektrolityczny 105C, LI, 5000h, SMD /jam/cd.pdf towar zgodny z dyrektywą RoHS
>> /_obudowy/smd_6.3x7.7.jpg VB2A100ME077000CE0
Changzhou Huawei Electronic
Chip Low Impedance SMD VB 10µF 100V 20% 6.3x7.7 2000h 60mA 2.40Ω -55°C 105°C rolka 15"  
0 szt.
 w magazynie


na specjalne zamówienie
0,2150700 zł.  20000
1000
HUW0428 CEVB 10uF-100V /6,3x7,7/ Kondensator elektrolityczny 105C, LI, 2000h, SMD /huw/vb.pdf towar zgodny z dyrektywą RoHS
>> /_obudowy/smd_6.3x5.7.jpg VD1J100ME058000CE0
Changzhou Huawei Electronic
Chip Low Impedance SMD VD 10µF 63V 20% 6.3x5.8 3000h 80mA 1.50Ω -55°C 105°C rolka 15"  
0 szt.
 w magazynie


na specjalne zamówienie
0,1896700 zł.  20000
1000
HUW0472 CEVD 10uF-63V /6,3x5,8/ Kondensator elektrolityczny 105C, LI, 3000h, SMD /huw/vd.pdf towar zgodny z dyrektywą RoHS
>> /_obudowy/smd_12.5x13.5.jpg VJ2W100MI135000CE0
Changzhou Huawei Electronic
Chip Low Impedance SMD VJ 10µF 450V 20% 12.5x13.5 3000h 60mA -40°C 105°C rolka 15"  
0 szt.
 w magazynie


na specjalne zamówienie
1,4132600 zł.  250
250
HUW2474 CEVJ 10uF-450V /12,5x13,5/ Kondensator elektrolityczny 105C, LI, 3000h, SMD /huw/vj2w100mi135000ce0.pdf towar zgodny z dyrektywą RoHS
>> /_obudowy/8.0x6.3.jpg BDS100VC10MH63TP
SamYoung Electronics
Chip Standard SMD BDS (MVK) 10µF 100V 20% 8.0x6.3 2000h 48mA -40°C 105°C rolka 15"  
0 szt.
 w magazynie


na specjalne zamówienie
0,3125860 zł.  10000
1000
SMY0545 CEBDS (MVK) 10uF-100V /8x6,3/ Kondensator elektrolityczny 105C, 2000h, SMD /smy/bds(mvk)_smd.pdf towar zgodny z dyrektywą RoHS
>> /_obudowy/smd_10x10.jpg BDS160VC10MJ10TP
SamYoung Electronics
Chip Standard SMD BDS (MVK) 10µF 160V 20% 10x10.0 2000h 45mA -40°C 105°C rolka 15"  
0 szt.
 w magazynie


na specjalne zamówienie
0,6171580 zł.  3000
500
SMY0546 CEBDS (MVK) 10uF-160V /10x10/ Kondensator elektrolityczny 105C, 2000h, SMD /smy/bds(mvk)_smd.pdf towar zgodny z dyrektywą RoHS
>> /_obudowy/smd_12.5x13.5.jpg BDS200VC10MK14TP
SamYoung Electronics
Chip Standard SMD BDS (MVK) 10µF 200V 20% 12.5x13.5 2000h 80mA -40°C 105°C rolka 15"  
0 szt.
 w magazynie


na specjalne zamówienie
1,0980600 zł.  1000
200
SMY0547 CEBDS (MVK) 10uF-200V /12,5x13,5/ Kondensator elektrolityczny 105C, 2000h, SMD /smy/bds(mvk)_smd.pdf towar zgodny z dyrektywą RoHS
>> /_obudowy/smd_12.5x13.5.jpg BDS400VC10MK14TP
SamYoung Electronics
Chip Standard SMD BDS (MVK) 10µF 400V 20% 12.5x13.5 2000h 52mA -40°C 105°C rolka 15"  
0 szt.
 w magazynie


na specjalne zamówienie
1,3705720 zł.  1000
200
SMY0548 CEBDS (MVK) 10uF-400V /12,5x13,5/ Kondensator elektrolityczny 105C, 2000h, SMD /smy/bds(mvk)_smd.pdf /smy/bds400vc10mk14tp.pdf towar zgodny z dyrektywą RoHS
>> /_obudowy/smd_6.3x5.7.jpg CHM100M1JE05W
Jamicon
Chip Standard SMD CH 10µF 63V 20% 6.3x5.8 2000h 33mA -55°C 105°C rolka 15"  
0 szt.
 w magazynie


na specjalne zamówienie
0,2090850 zł.  10000
1000
JAM2131 CECH 10uF-63V /6,3x5,8/ Kondensator elektrolityczny 105C, 2000h, SMD /jam/ch.pdf /jam/chm100m1je05w.pdf towar zgodny z dyrektywą RoHS
>> /_obudowy/smd_6.3x7.7.jpg VH2A100ME077000CE0
Changzhou Huawei Electronic
Chip Standard SMD VH 10µF 100V 20% 6.3x7.7 2000h 24mA -55°C 105°C rolka 15"  
0 szt.
 w magazynie


na specjalne zamówienie
0,2271400 zł.  20000
1000
HUW0248 CEVH 10uF-100V /6,3x7,7/ Kondensator elektrolityczny 105C, 2000h, SMD /huw/vh.pdf towar zgodny z dyrektywą RoHS
>> /_obudowy/smd_8x10.jpg VH2C100MF105000CE0
Changzhou Huawei Electronic
Chip Standard SMD VH 10µF 160V 20% 8.0x10.5 2000h 57mA -40°C 105°C rolka 15"  
0 szt.
 w magazynie


na specjalne zamówienie
0,4112300 zł.  7000
500
HUW0260 CEVH 10uF-160V /8x10,5/ Kondensator elektrolityczny 105C, 2000h, SMD /huw/vh.pdf towar zgodny z dyrektywą RoHS
>> /_obudowy/smd_10x10.jpg VH2D100MG105000CE0
Changzhou Huawei Electronic
Chip Standard SMD VH 10µF 200V 20% 10x10.5 2000h 75mA -40°C 105°C rolka 15"  
0 szt.
 w magazynie


na specjalne zamówienie
0,6028200 zł.  7000
500
HUW0274 CEVH 10uF-200V /10x10,5/ Kondensator elektrolityczny 105C, 2000h, SMD /huw/vh.pdf towar zgodny z dyrektywą RoHS
>> /_obudowy/smd_10x10.jpg VH2E100MG105000CE0
Changzhou Huawei Electronic
Chip Standard SMD VH 10µF 250V 20% 10x10.5 2000h 72mA -40°C 105°C rolka 15"  
0 szt.
 w magazynie


na specjalne zamówienie
0,6028200 zł.  7000
500
HUW0275 CEVH 10uF-250V /10x10,5/ Kondensator elektrolityczny 105C, 2000h, SMD /huw/vh.pdf towar zgodny z dyrektywą RoHS
>> /_obudowy/smd_8x10.jpg VS2A100F105000CE0
Changzhou Huawei Electronic
Chip Standard SMD VS 10µF 100V 20% 8.0x10.5 2000h 90mA -40°C 85°C rolka 15"  
0 szt.
 w magazynie


na specjalne zamówienie
0,3354700 zł.  7000
500
HUW0370 CEVS 10uF-100V /8x10,5/ Kondensator elektrolityczny 85C, 2000h, SMD /huw/vs.pdf towar zgodny z dyrektywą RoHS
>> /_obudowy/smd_6.3x7.7.jpg VT2A100ME077000CE0
Changzhou Huawei Electronic
Chip Standard SMD VT 10µF 100V 20% 6.3x7.7 1000h 32mA -40°C 105°C rolka 15"  
0 szt.
 w magazynie


na specjalne zamówienie
0,2220900 zł.  20000
1000
HUW0173 CEVT 10uF-100V /6,3x7,7/ Kondensator elektrolityczny 105C, 1000h, SMD /huw/vt.pdf towar zgodny z dyrektywą RoHS
1134 /_obudowy/8.0x6.3.jpg BDS100VC10MH63TP
SamYoung Electronics
Chip Standard SMD BDS (MVK) 10µF 100V 20% 8.0x6.3 2000h 48mA -40°C 105°C rolka 15"  
0 szt.
 w magazynie


na specjalne zamówienie
0,3125860 zł.  10000
1000
SMY0545 CEBDS (MVK) 10uF-100V /8x6,3/ Kondensator elektrolityczny 105C, 2000h, SMD /smy/bds(mvk)_smd.pdf towar zgodny z dyrektywą RoHS
Pokaż podobne
>> /_obudowy/smd_12.5x13.5.jpg BLA450VC10MK14TP
SamYoung Electronics
Chip Long Life SMD BLA 10µF 450V 20% 12.5x13.5 5000h 120mA -40°C 105°C rolka 15"  
0 szt.
 w magazynie


na specjalne zamówienie
1,3636700 zł.  1000
200
SMY6177 CEBLA 10uF-450V /12,5x13,5/ Kondensator elektrolityczny 105C, 5000h, SMD /smy/bla_smd.pdf /smy/bla450vc10mk14tp.pdf towar zgodny z dyrektywą RoHS
>> /_obudowy/8.0x6.3.jpg BXJ100VC10MH63TP
SamYoung Electronics
Chip Low Impedance SMD BXJ 10µF 100V 20% 8.0x6.3 2000h 85mA 1.80Ω -40°C 105°C rolka 15"  
100 szt.
 w magazynie

0,3381350 zł.   1000
1000
SMY0247 CEBXJ 10uF-100V /8x6,3/ Kondensator elektrolityczny 105C, LI, 2000h, SMD /smy/bxj_smd.pdf towar zgodny z dyrektywą RoHS
>> /_obudowy/smd_8x10.jpg VCD106M100S08NG03L
Jamicon
Chip Low Impedance SMD CD 10µF 100V 20% 8.0x10.2 5000h 130mA 1.5Ω -55°C 105°C rolka 15"  
0 szt.
 w magazynie


na specjalne zamówienie
0,3280610 zł.  8000
500
JAM3010 CECD 10uF-100V /8x10,2/ Kondensator elektrolityczny 105C, LI, 5000h, SMD /jam/cd.pdf towar zgodny z dyrektywą RoHS
>> /_obudowy/smd_12.5x13.5.jpg VJ2W100MI135000CE0
Changzhou Huawei Electronic
Chip Low Impedance SMD VJ 10µF 450V 20% 12.5x13.5 3000h 60mA -40°C 105°C rolka 15"  
0 szt.
 w magazynie


na specjalne zamówienie
1,4132600 zł.  250
250
HUW2474 CEVJ 10uF-450V /12,5x13,5/ Kondensator elektrolityczny 105C, LI, 3000h, SMD /huw/vj2w100mi135000ce0.pdf towar zgodny z dyrektywą RoHS
>> /_obudowy/smd_10x10.jpg BDS160VC10MJ10TP
SamYoung Electronics
Chip Standard SMD BDS (MVK) 10µF 160V 20% 10x10.0 2000h 45mA -40°C 105°C rolka 15"  
0 szt.
 w magazynie


na specjalne zamówienie
0,6171580 zł.  3000
500
SMY0546 CEBDS (MVK) 10uF-160V /10x10/ Kondensator elektrolityczny 105C, 2000h, SMD /smy/bds(mvk)_smd.pdf towar zgodny z dyrektywą RoHS
>> /_obudowy/smd_12.5x13.5.jpg BDS200VC10MK14TP
SamYoung Electronics
Chip Standard SMD BDS (MVK) 10µF 200V 20% 12.5x13.5 2000h 80mA -40°C 105°C rolka 15"  
0 szt.
 w magazynie


na specjalne zamówienie
1,0980600 zł.  1000
200
SMY0547 CEBDS (MVK) 10uF-200V /12,5x13,5/ Kondensator elektrolityczny 105C, 2000h, SMD /smy/bds(mvk)_smd.pdf towar zgodny z dyrektywą RoHS
>> /_obudowy/smd_12.5x13.5.jpg BDS400VC10MK14TP
SamYoung Electronics
Chip Standard SMD BDS (MVK) 10µF 400V 20% 12.5x13.5 2000h 52mA -40°C 105°C rolka 15"  
0 szt.
 w magazynie


na specjalne zamówienie
1,3705720 zł.  1000
200
SMY0548 CEBDS (MVK) 10uF-400V /12,5x13,5/ Kondensator elektrolityczny 105C, 2000h, SMD /smy/bds(mvk)_smd.pdf /smy/bds400vc10mk14tp.pdf towar zgodny z dyrektywą RoHS
>> /_obudowy/smd_8x10.jpg VH2C100MF105000CE0
Changzhou Huawei Electronic
Chip Standard SMD VH 10µF 160V 20% 8.0x10.5 2000h 57mA -40°C 105°C rolka 15"  
0 szt.
 w magazynie


na specjalne zamówienie
0,4112300 zł.  7000
500
HUW0260 CEVH 10uF-160V /8x10,5/ Kondensator elektrolityczny 105C, 2000h, SMD /huw/vh.pdf towar zgodny z dyrektywą RoHS
>> /_obudowy/smd_10x10.jpg VH2D100MG105000CE0
Changzhou Huawei Electronic
Chip Standard SMD VH 10µF 200V 20% 10x10.5 2000h 75mA -40°C 105°C rolka 15"  
0 szt.
 w magazynie


na specjalne zamówienie
0,6028200 zł.  7000
500
HUW0274 CEVH 10uF-200V /10x10,5/ Kondensator elektrolityczny 105C, 2000h, SMD /huw/vh.pdf towar zgodny z dyrektywą RoHS
>> /_obudowy/smd_10x10.jpg VH2E100MG105000CE0
Changzhou Huawei Electronic
Chip Standard SMD VH 10µF 250V 20% 10x10.5 2000h 72mA -40°C 105°C rolka 15"  
0 szt.
 w magazynie


na specjalne zamówienie
0,6028200 zł.  7000
500
HUW0275 CEVH 10uF-250V /10x10,5/ Kondensator elektrolityczny 105C, 2000h, SMD /huw/vh.pdf towar zgodny z dyrektywą RoHS
>> /_obudowy/smd_8x10.jpg VS2A100F105000CE0
Changzhou Huawei Electronic
Chip Standard SMD VS 10µF 100V 20% 8.0x10.5 2000h 90mA -40°C 85°C rolka 15"  
0 szt.
 w magazynie


na specjalne zamówienie
0,3354700 zł.  7000
500
HUW0370 CEVS 10uF-100V /8x10,5/ Kondensator elektrolityczny 85C, 2000h, SMD /huw/vs.pdf towar zgodny z dyrektywą RoHS
1135 /_obudowy/smd_10x10.jpg BDS160VC10MJ10TP
SamYoung Electronics
Chip Standard SMD BDS (MVK) 10µF 160V 20% 10x10.0 2000h 45mA -40°C 105°C rolka 15"  
0 szt.
 w magazynie


na specjalne zamówienie
0,6171580 zł.  3000
500
SMY0546 CEBDS (MVK) 10uF-160V /10x10/ Kondensator elektrolityczny 105C, 2000h, SMD /smy/bds(mvk)_smd.pdf towar zgodny z dyrektywą RoHS
Pokaż podobne
>> /_obudowy/smd_12.5x13.5.jpg BLA450VC10MK14TP
SamYoung Electronics
Chip Long Life SMD BLA 10µF 450V 20% 12.5x13.5 5000h 120mA -40°C 105°C rolka 15"  
0 szt.
 w magazynie


na specjalne zamówienie
1,3636700 zł.  1000
200
SMY6177 CEBLA 10uF-450V /12,5x13,5/ Kondensator elektrolityczny 105C, 5000h, SMD /smy/bla_smd.pdf /smy/bla450vc10mk14tp.pdf towar zgodny z dyrektywą RoHS
>> /_obudowy/smd_12.5x13.5.jpg VJ2W100MI135000CE0
Changzhou Huawei Electronic
Chip Low Impedance SMD VJ 10µF 450V 20% 12.5x13.5 3000h 60mA -40°C 105°C rolka 15"  
0 szt.
 w magazynie


na specjalne zamówienie
1,4132600 zł.  250
250
HUW2474 CEVJ 10uF-450V /12,5x13,5/ Kondensator elektrolityczny 105C, LI, 3000h, SMD /huw/vj2w100mi135000ce0.pdf towar zgodny z dyrektywą RoHS
>> /_obudowy/smd_12.5x13.5.jpg BDS200VC10MK14TP
SamYoung Electronics
Chip Standard SMD BDS (MVK) 10µF 200V 20% 12.5x13.5 2000h 80mA -40°C 105°C rolka 15"  
0 szt.
 w magazynie


na specjalne zamówienie
1,0980600 zł.  1000
200
SMY0547 CEBDS (MVK) 10uF-200V /12,5x13,5/ Kondensator elektrolityczny 105C, 2000h, SMD /smy/bds(mvk)_smd.pdf towar zgodny z dyrektywą RoHS
>> /_obudowy/smd_12.5x13.5.jpg BDS400VC10MK14TP
SamYoung Electronics
Chip Standard SMD BDS (MVK) 10µF 400V 20% 12.5x13.5 2000h 52mA -40°C 105°C rolka 15"  
0 szt.
 w magazynie


na specjalne zamówienie
1,3705720 zł.  1000
200
SMY0548 CEBDS (MVK) 10uF-400V /12,5x13,5/ Kondensator elektrolityczny 105C, 2000h, SMD /smy/bds(mvk)_smd.pdf /smy/bds400vc10mk14tp.pdf towar zgodny z dyrektywą RoHS
>> /_obudowy/smd_10x10.jpg VH2D100MG105000CE0
Changzhou Huawei Electronic
Chip Standard SMD VH 10µF 200V 20% 10x10.5 2000h 75mA -40°C 105°C rolka 15"  
0 szt.
 w magazynie


na specjalne zamówienie
0,6028200 zł.  7000
500
HUW0274 CEVH 10uF-200V /10x10,5/ Kondensator elektrolityczny 105C, 2000h, SMD /huw/vh.pdf towar zgodny z dyrektywą RoHS
>> /_obudowy/smd_10x10.jpg VH2E100MG105000CE0
Changzhou Huawei Electronic
Chip Standard SMD VH 10µF 250V 20% 10x10.5 2000h 72mA -40°C 105°C rolka 15"  
0 szt.
 w magazynie


na specjalne zamówienie
0,6028200 zł.  7000
500
HUW0275 CEVH 10uF-250V /10x10,5/ Kondensator elektrolityczny 105C, 2000h, SMD /huw/vh.pdf towar zgodny z dyrektywą RoHS
1136 /_obudowy/smd_12.5x13.5.jpg BDS200VC10MK14TP
SamYoung Electronics
Chip Standard SMD BDS (MVK) 10µF 200V 20% 12.5x13.5 2000h 80mA -40°C 105°C rolka 15"  
0 szt.
 w magazynie


na specjalne zamówienie
1,0980600 zł.  1000
200
SMY0547 CEBDS (MVK) 10uF-200V /12,5x13,5/ Kondensator elektrolityczny 105C, 2000h, SMD /smy/bds(mvk)_smd.pdf towar zgodny z dyrektywą RoHS
Pokaż podobne
>> /_obudowy/smd_12.5x13.5.jpg BLA450VC10MK14TP
SamYoung Electronics
Chip Long Life SMD BLA 10µF 450V 20% 12.5x13.5 5000h 120mA -40°C 105°C rolka 15"  
0 szt.
 w magazynie


na specjalne zamówienie
1,3636700 zł.  1000
200
SMY6177 CEBLA 10uF-450V /12,5x13,5/ Kondensator elektrolityczny 105C, 5000h, SMD /smy/bla_smd.pdf /smy/bla450vc10mk14tp.pdf towar zgodny z dyrektywą RoHS
>> /_obudowy/smd_12.5x13.5.jpg VJ2W100MI135000CE0
Changzhou Huawei Electronic
Chip Low Impedance SMD VJ 10µF 450V 20% 12.5x13.5 3000h 60mA -40°C 105°C rolka 15"  
0 szt.
 w magazynie


na specjalne zamówienie
1,4132600 zł.  250
250
HUW2474 CEVJ 10uF-450V /12,5x13,5/ Kondensator elektrolityczny 105C, LI, 3000h, SMD /huw/vj2w100mi135000ce0.pdf towar zgodny z dyrektywą RoHS
>> /_obudowy/smd_12.5x13.5.jpg BDS400VC10MK14TP
SamYoung Electronics
Chip Standard SMD BDS (MVK) 10µF 400V 20% 12.5x13.5 2000h 52mA -40°C 105°C rolka 15"  
0 szt.
 w magazynie


na specjalne zamówienie
1,3705720 zł.  1000
200
SMY0548 CEBDS (MVK) 10uF-400V /12,5x13,5/ Kondensator elektrolityczny 105C, 2000h, SMD /smy/bds(mvk)_smd.pdf /smy/bds400vc10mk14tp.pdf towar zgodny z dyrektywą RoHS
1137 /_obudowy/smd_12.5x13.5.jpg BDS400VC10MK14TP
SamYoung Electronics
Chip Standard SMD BDS (MVK) 10µF 400V 20% 12.5x13.5 2000h 52mA -40°C 105°C rolka 15"  
0 szt.
 w magazynie


na specjalne zamówienie
1,3705720 zł.  1000
200
SMY0548 CEBDS (MVK) 10uF-400V /12,5x13,5/ Kondensator elektrolityczny 105C, 2000h, SMD /smy/bds(mvk)_smd.pdf /smy/bds400vc10mk14tp.pdf towar zgodny z dyrektywą RoHS
Pokaż podobne
>> /_obudowy/smd_12.5x13.5.jpg BLA450VC10MK14TP
SamYoung Electronics
Chip Long Life SMD BLA 10µF 450V 20% 12.5x13.5 5000h 120mA -40°C 105°C rolka 15"  
0 szt.
 w magazynie


na specjalne zamówienie
1,3636700 zł.  1000
200
SMY6177 CEBLA 10uF-450V /12,5x13,5/ Kondensator elektrolityczny 105C, 5000h, SMD /smy/bla_smd.pdf /smy/bla450vc10mk14tp.pdf towar zgodny z dyrektywą RoHS
>> /_obudowy/smd_12.5x13.5.jpg VJ2W100MI135000CE0
Changzhou Huawei Electronic
Chip Low Impedance SMD VJ 10µF 450V 20% 12.5x13.5 3000h 60mA -40°C 105°C rolka 15"  
0 szt.
 w magazynie


na specjalne zamówienie
1,4132600 zł.  250
250
HUW2474 CEVJ 10uF-450V /12,5x13,5/ Kondensator elektrolityczny 105C, LI, 3000h, SMD /huw/vj2w100mi135000ce0.pdf towar zgodny z dyrektywą RoHS
1138 /_obudowy/smd_4.0x5.3.jpg BDS6.3VC22MD55TP
SamYoung Electronics
Chip Standard SMD BDS (MVK) 22µF 6.3V 20% 4.0x5.2 1000h 21mA -40°C 105°C rolka 15"  
0 szt.
 w magazynie


na specjalne zamówienie
0,1316910 zł.  20000
2000
SMY0549 CEBDS (MVK) 22uF-6,3V /4x5,2/ Kondensator elektrolityczny 105C, 1000h, SMD /smy/bds(mvk)_smd.pdf towar zgodny z dyrektywą RoHS
Pokaż podobne
>> /_obudowy/smd_6.3x5.2.jpg VS1H220ME054000CE0
Changzhou Huawei Electronic
Chip Standard SMD VS 22µF 50V 20% 6.3x5.4 2000h 71mA -40°C 85°C rolka 15"  
0 szt.
 w magazynie


na specjalne zamówienie
0,1390900 zł.  20000
1000
HUW0352 CEVS 22uF-50V /6,3x5,4/ Kondensator elektrolityczny 85C, 2000h, SMD /huw/vs.pdf towar zgodny z dyrektywą RoHS
>> /_obudowy/smd_6.3x7.7.jpg VS1J220E077000CE0
Changzhou Huawei Electronic
Chip Standard SMD VS 22µF 63V 20% 6.3x7.7 2000h 60mA -40°C 85°C rolka 15"  
0 szt.
 w magazynie


na specjalne zamówienie
0,1718200 zł.  20000
1000
HUW0360 CEVS 22uF-63V /6,3x7,7/ Kondensator elektrolityczny 85C, 2000h, SMD /huw/vs.pdf towar zgodny z dyrektywą RoHS
>> /_obudowy/smd_8x10.jpg VS2A220F105000CE0
Changzhou Huawei Electronic
Chip Standard SMD VS 22µF 100V 20% 8.0x10.5 2000h 90mA -40°C 85°C rolka 15"  
0 szt.
 w magazynie


na specjalne zamówienie
0,3354700 zł.  7000
500
HUW0371 CEVS 22uF-100V /8x10,5/ Kondensator elektrolityczny 85C, 2000h, SMD /huw/vs.pdf towar zgodny z dyrektywą RoHS
>> /_obudowy/smd_4.0x5.3.jpg VT0J220MB054000CE0
Changzhou Huawei Electronic
Chip Standard SMD VT 22µF 6.3V 20% 4.0x5.4 1000h 29mA -40°C 105°C rolka 15"  
0 szt.
 w magazynie


na specjalne zamówienie
0,1060000 zł.  24000
2000
HUW0153 CEVT 22uF-6,3V /4x5,4/ Kondensator elektrolityczny 105C, 1000h, SMD /huw/vt.pdf towar zgodny z dyrektywą RoHS
>> /_obudowy/smd_5.0x5.3.jpg VT1A220MC054000CE0
Changzhou Huawei Electronic
Chip Standard SMD VT 22µF 10V 20% 5.0x5.4 1000h 30mA -40°C 105°C rolka 15"  
0 szt.
 w magazynie


na specjalne zamówienie
0,1261900 zł.  24000
1000
HUW0157 CEVT 22uF-10V /5x5,4/ Kondensator elektrolityczny 105C, 1000h, SMD /huw/vt.pdf towar zgodny z dyrektywą RoHS
>> /_obudowy/smd_5.0x5.3.jpg VT1C220MC054000CE0
Changzhou Huawei Electronic
Chip Standard SMD VT 22µF 16V 20% 5.0x5.4 1000h 39mA -40°C 105°C rolka 15"  
90 szt.
 w magazynie

0,1261900 zł.   1000
1000
HUW0158 CEVT 22uF-16V /5x5,4/ Kondensator elektrolityczny 105C, 1000h, SMD /huw/vt.pdf towar zgodny z dyrektywą RoHS
>> /_obudowy/smd_5.0x5.3.jpg VT1E220MC054000CE0
Changzhou Huawei Electronic
Chip Standard SMD VT 22µF 25V 20% 5.0x5.4 1000h 44mA -40°C 105°C rolka 15"  
30 000 szt.
 w magazynie

0,1275100 zł.   1000
1000
HUW0025 CEVT 22uF-25V /5x5,4/ Kondensator elektrolityczny 105C, 1000h, SMD /huw/vt.pdf /huw/vt1e220mc054000ce0.pdf towar zgodny z dyrektywą RoHS
>> /_obudowy/smd_6.3x5.2.jpg VT1V220ME054000CE0
Changzhou Huawei Electronic
Chip Standard SMD VT 22µF 35V 20% 6.3x5.4 1000h 60mA -40°C 105°C rolka 15"  
10 000 szt.
 w magazynie

0,1625800 zł.   1000
1000
HUW0165 CEVT 22uF-35V /6,3x5,4/ Kondensator elektrolityczny 105C, 1000h, SMD /huw/vt.pdf towar zgodny z dyrektywą RoHS
>> /_obudowy/smd_6.3x7.7.jpg VT1H220ME077000CE0
Changzhou Huawei Electronic
Chip Standard SMD VT 22µF 50V 20% 6.3x7.7 1000h 51mA -40°C 105°C rolka 15"  
0 szt.
 w magazynie


na specjalne zamówienie
0,2220900 zł.  20000
1000
HUW0174 CEVT 22uF-50V /6,3x7,7/ Kondensator elektrolityczny 105C, 1000h, SMD /huw/vt.pdf towar zgodny z dyrektywą RoHS
>> /_obudowy/smd_6.3x7.7.jpg VT1J220ME077000CE0
Changzhou Huawei Electronic
Chip Standard SMD VT 22µF 63V 20% 6.3x7.7 1000h 58mA -40°C 105°C rolka 15"  
0 szt.
 w magazynie


na specjalne zamówienie
0,2220900 zł.  20000
1000
HUW0175 CEVT 22uF-63V /6,3x7,7/ Kondensator elektrolityczny 105C, 1000h, SMD /huw/vt.pdf towar zgodny z dyrektywą RoHS
>> /_obudowy/smd_8x10.jpg VT2A220MF105000CE0
Changzhou Huawei Electronic
Chip Standard SMD VT 22µF 100V 20% 8.0x10.5 1000h 100mA -40°C 105°C rolka 15"  
0 szt.
 w magazynie


na specjalne zamówienie
0,3927400 zł.  7000
500
HUW0185 CEVT 22uF-100V /8x10,5/ Kondensator elektrolityczny 105C, 1000h, SMD /huw/vt.pdf towar zgodny z dyrektywą RoHS
1139 /_obudowy/smd_5.0x5.3.jpg BDS16VC22ME55TP
SamYoung Electronics
Chip Standard SMD BDS (MVK) 22µF 16V 20% 5.0x5.2 1000h 30mA -40°C 105°C rolka 15"  
0 szt.
 w magazynie


na specjalne zamówienie
0,1480560 zł.  10000
1000
SMY0550 CEBDS (MVK) 22uF-16V /5x5,2/ Kondensator elektrolityczny 105C, 1000h, SMD /smy/bds(mvk)_smd.pdf towar zgodny z dyrektywą RoHS
Pokaż podobne
>> /_obudowy/smd_6.3x5.2.jpg VS1E220ME054000CE0
Changzhou Huawei Electronic
Chip Standard SMD VS 22µF 25V 20% 6.3x5.4 2000h 60mA -40°C 85°C rolka 15"  
0 szt.
 w magazynie


na specjalne zamówienie
0,1390900 zł.  20000
1000
HUW0350 CEVS 22uF-25V /6,3x5,4/ Kondensator elektrolityczny 85C, 2000h, SMD /huw/vs.pdf towar zgodny z dyrektywą RoHS
>> /_obudowy/smd_5.0x5.3.jpg VS1V220MC054000CE0
Changzhou Huawei Electronic
Chip Standard SMD VS 22µF 35V 20% 5.0x5.4 2000h 39mA -40°C 85°C rolka 15"  
0 szt.
 w magazynie


na specjalne zamówienie
0,1020100 zł.  24000
1000
HUW0339 CEVS 22uF-35V /5x5,4/ Kondensator elektrolityczny 85C, 2000h, SMD /huw/vs.pdf towar zgodny z dyrektywą RoHS
>> /_obudowy/smd_6.3x5.2.jpg VS1V220ME054000CE0
Changzhou Huawei Electronic
Chip Standard SMD VS 22µF 35V 20% 6.3x5.4 2000h 59mA -40°C 85°C rolka 15"  
0 szt.
 w magazynie


na specjalne zamówienie
0,1390900 zł.  20000
1000
HUW0351 CEVS 22uF-35V /6,3x5,4/ Kondensator elektrolityczny 85C, 2000h, SMD /huw/vs.pdf towar zgodny z dyrektywą RoHS
>> /_obudowy/smd_6.3x5.2.jpg VS1H220ME054000CE0
Changzhou Huawei Electronic
Chip Standard SMD VS 22µF 50V 20% 6.3x5.4 2000h 71mA -40°C 85°C rolka 15"  
0 szt.
 w magazynie


na specjalne zamówienie
0,1390900 zł.  20000
1000
HUW0352 CEVS 22uF-50V /6,3x5,4/ Kondensator elektrolityczny 85C, 2000h, SMD /huw/vs.pdf towar zgodny z dyrektywą RoHS
>> /_obudowy/smd_6.3x7.7.jpg VS1J220E077000CE0
Changzhou Huawei Electronic
Chip Standard SMD VS 22µF 63V 20% 6.3x7.7 2000h 60mA -40°C 85°C rolka 15"  
0 szt.
 w magazynie


na specjalne zamówienie
0,1718200 zł.  20000
1000
HUW0360 CEVS 22uF-63V /6,3x7,7/ Kondensator elektrolityczny 85C, 2000h, SMD /huw/vs.pdf towar zgodny z dyrektywą RoHS
>> /_obudowy/smd_8x10.jpg VS2A220F105000CE0
Changzhou Huawei Electronic
Chip Standard SMD VS 22µF 100V 20% 8.0x10.5 2000h 90mA -40°C 85°C rolka 15"  
0 szt.
 w magazynie


na specjalne zamówienie
0,3354700 zł.  7000
500
HUW0371 CEVS 22uF-100V /8x10,5/ Kondensator elektrolityczny 85C, 2000h, SMD /huw/vs.pdf towar zgodny z dyrektywą RoHS
>> /_obudowy/smd_5.0x5.3.jpg VT1C220MC054000CE0
Changzhou Huawei Electronic
Chip Standard SMD VT 22µF 16V 20% 5.0x5.4 1000h 39mA -40°C 105°C rolka 15"  
90 szt.
 w magazynie

0,1261900 zł.   1000
1000
HUW0158 CEVT 22uF-16V /5x5,4/ Kondensator elektrolityczny 105C, 1000h, SMD /huw/vt.pdf towar zgodny z dyrektywą RoHS
>> /_obudowy/smd_5.0x5.3.jpg VT1E220MC054000CE0
Changzhou Huawei Electronic
Chip Standard SMD VT 22µF 25V 20% 5.0x5.4 1000h 44mA -40°C 105°C rolka 15"  
30 000 szt.
 w magazynie

0,1275100 zł.   1000
1000
HUW0025 CEVT 22uF-25V /5x5,4/ Kondensator elektrolityczny 105C, 1000h, SMD /huw/vt.pdf /huw/vt1e220mc054000ce0.pdf towar zgodny z dyrektywą RoHS
>> /_obudowy/smd_6.3x5.2.jpg VT1V220ME054000CE0
Changzhou Huawei Electronic
Chip Standard SMD VT 22µF 35V 20% 6.3x5.4 1000h 60mA -40°C 105°C rolka 15"  
10 000 szt.
 w magazynie

0,1625800 zł.   1000
1000
HUW0165 CEVT 22uF-35V /6,3x5,4/ Kondensator elektrolityczny 105C, 1000h, SMD /huw/vt.pdf towar zgodny z dyrektywą RoHS
>> /_obudowy/smd_6.3x7.7.jpg VT1H220ME077000CE0
Changzhou Huawei Electronic
Chip Standard SMD VT 22µF 50V 20% 6.3x7.7 1000h 51mA -40°C 105°C rolka 15"  
0 szt.
 w magazynie


na specjalne zamówienie
0,2220900 zł.  20000
1000
HUW0174 CEVT 22uF-50V /6,3x7,7/ Kondensator elektrolityczny 105C, 1000h, SMD /huw/vt.pdf towar zgodny z dyrektywą RoHS
>> /_obudowy/smd_6.3x7.7.jpg VT1J220ME077000CE0
Changzhou Huawei Electronic
Chip Standard SMD VT 22µF 63V 20% 6.3x7.7 1000h 58mA -40°C 105°C rolka 15"  
0 szt.
 w magazynie


na specjalne zamówienie
0,2220900 zł.  20000
1000
HUW0175 CEVT 22uF-63V /6,3x7,7/ Kondensator elektrolityczny 105C, 1000h, SMD /huw/vt.pdf towar zgodny z dyrektywą RoHS
>> /_obudowy/smd_8x10.jpg VT2A220MF105000CE0
Changzhou Huawei Electronic
Chip Standard SMD VT 22µF 100V 20% 8.0x10.5 1000h 100mA -40°C 105°C rolka 15"  
0 szt.
 w magazynie


na specjalne zamówienie
0,3927400 zł.  7000
500
HUW0185 CEVT 22uF-100V /8x10,5/ Kondensator elektrolityczny 105C, 1000h, SMD /huw/vt.pdf towar zgodny z dyrektywą RoHS
1140 /_obudowy/smd_6.3x5.2.jpg BDS25VC22MF55TP
SamYoung Electronics
Chip Standard SMD BDS (MVK) 22µF 25V 20% 6.3x5.2 1000h 40mA -40°C 105°C rolka 15"  
0 szt.
 w magazynie


na specjalne zamówienie
0,1714330 zł.  10000
1000
SMY0551 CEBDS (MVK) 22uF-25V /6,3x5,2/ Kondensator elektrolityczny 105C, 1000h, SMD /smy/bds(mvk)_smd.pdf towar zgodny z dyrektywą RoHS
Pokaż podobne
>> /_obudowy/smd_12.5x13.5.jpg BDS160VC22MK14TP
SamYoung Electronics
Chip Standard SMD BDS (MVK) 22µF 160V 20% 12.5x13.5 2000h 85mA -40°C 105°C rolka 15"  
0 szt.
 w magazynie


na specjalne zamówienie
1,0980600 zł.  1000
200
SMY0556 CEBDS (MVK) 22uF-160V /12,5x13,5/ Kondensator elektrolityczny 105C, 2000h, SMD /smy/bds(mvk)_smd.pdf towar zgodny z dyrektywą RoHS
>> /_obudowy/smd_12.5x13.5.jpg BDS200VC22MK14TP
SamYoung Electronics
Chip Standard SMD BDS (MVK) 22µF 200V 20% 12.5x13.5 2000h 85mA -40°C 105°C rolka 15"  
0 szt.
 w magazynie


na specjalne zamówienie
1,1438130 zł.  1000
200
SMY0557 CEBDS (MVK) 22uF-200V /12,5x13,5/ Kondensator elektrolityczny 105C, 2000h, SMD /smy/bds(mvk)_smd.pdf towar zgodny z dyrektywą RoHS
>> /_obudowy/smd_6.3x5.7.jpg CHM220M1EE05W
Jamicon
Chip Standard SMD CH 22µF 25V 20% 6.3x5.8 2000h 42mA -55°C 105°C rolka 15"  
0 szt.
 w magazynie


na specjalne zamówienie
0,2032770 zł.  10000
1000
JAM0884 CECH 22uF-25V /6,3x5,8/ Kondensator elektrolityczny 105C, 2000h, SMD /jam/ch.pdf towar zgodny z dyrektywą RoHS
>> /_obudowy/smd_6.3x5.7.jpg CHM220M1VE05W
Jamicon
Chip Standard SMD CH 22µF 35V 20% 6.3x5.8 2000h 45mA -55°C 105°C rolka 15"  
0 szt.
 w magazynie


na specjalne zamówienie
0,2032770 zł.  10000
1000
JAM0885 CECH 22uF-35V /6,3x5,8/ Kondensator elektrolityczny 105C, 2000h, SMD /jam/ch.pdf towar zgodny z dyrektywą RoHS
>> /_obudowy/smd_8x10.jpg CHM220M1HF10W
Jamicon
Chip Standard SMD CH 22µF 50V 20% 8.0x10.2 2000h 75mA -55°C 105°C rolka 15"  
0 szt.
 w magazynie


na specjalne zamówienie
0,5272590 zł.  4000
500
JAM1896 CECH 22uF-50V /8x10,2/ Kondensator elektrolityczny 105C, 2000h, SMD /jam/ch.pdf towar zgodny z dyrektywą RoHS
>> /_obudowy/smd_8x10.jpg CHM220M1JF10W
Jamicon
Chip Standard SMD CH 22µF 63V 20% 8.0x10.2 2000h 75mA -55°C 105°C rolka 15"  
0 szt.
 w magazynie


na specjalne zamówienie
0,5272590 zł.  4000
500
JAM1897 CECH 22uF-63V /8x10,2/ Kondensator elektrolityczny 105C, 2000h, SMD /jam/ch.pdf /jam/chm220m1jf10w.pdf towar zgodny z dyrektywą RoHS
>> /_obudowy/smd_6.3x5.2.jpg CTM220M1EE05W
Jamicon
Chip Standard SMD CT 22µF 25V 20% 6.3x5.4 1000h 39mA -55°C 105°C rolka 15"  
0 szt.
 w magazynie


na specjalne zamówienie
0,1944400 zł.  10000
1000
JAM0031 CECT 22uF-25V /6,3x5,4/ Kondensator elektrolityczny 105C, 1000h, SMD /jam/ct.pdf towar zgodny z dyrektywą RoHS
>> /_obudowy/smd_6.3x5.2.jpg CTM220M1VE05W
Jamicon
Chip Standard SMD CT 22µF 35V 20% 6.3x5.4 1000h 42mA -55°C 105°C rolka 15"  
0 szt.
 w magazynie


na specjalne zamówienie
0,1833280 zł.  10000
1000
JAM0032 CECT 22uF-35V /6,3x5,4/ Kondensator elektrolityczny 105C, 1000h, SMD /jam/ct.pdf towar zgodny z dyrektywą RoHS
>> /_obudowy/smd_6.3x5.2.jpg CTM220M1HE05W
Jamicon
Chip Standard SMD CT 22µF 50V 20% 6.3x5.4 1000h 42mA -55°C 105°C rolka 15"  
0 szt.
 w magazynie


na specjalne zamówienie
0,2502060 zł.  10000
1000
JAM2090 CECT 22uF-50V /6,3x5,4/ Kondensator elektrolityczny 105C, 1000h, SMD /jam/ct.pdf /jam/ctm220m1he05w.pdf towar zgodny z dyrektywą RoHS
>> /_obudowy/smd_6.3x7.7.jpg CTM220M1JE07W
Jamicon
Chip Standard SMD CT 22µF 63V 20% 6.3x7.7 1000h 47mA -55°C 105°C rolka 15"  
0 szt.
 w magazynie


na specjalne zamówienie
0,2916580 zł.  10000
1000
JAM1895 CECT 22uF-63V /6,3x7,7/ Kondensator elektrolityczny 105C, 1000h, SMD /jam/ct.pdf /jam/ctm220m1je07w.pdf towar zgodny z dyrektywą RoHS
>> /_obudowy/smd_6.3x5.7.jpg MVG50VC22MF60TP
SamYoung Electronics
Chip Standard SMD MVG 22µF 50V 20% 6.3x5.7 2000h 40mA -40°C 85°C rolka 15"  
0 szt.
 w magazynie


na specjalne zamówienie
0,2504700 zł.  10000
1000
SMY4769 CEMVG 22uF-50V /6,3x5,7/ Kondensator elektrolityczny 85C, 2000h, SMD /smy/mvg_smd.pdf towar zgodny z dyrektywą RoHS
>> /_obudowy/smd_6.3x5.2.jpg VH1V220ME054000CE0
Changzhou Huawei Electronic
Chip Standard SMD VH 22µF 35V 20% 6.3x5.4 2000h 44mA -55°C 105°C rolka 15"  
0 szt.
 w magazynie


na specjalne zamówienie
0,1673600 zł.  20000
1000
HUW0241 CEVH 22uF-35V /6,3x5,4/ Kondensator elektrolityczny 105C, 2000h, SMD /huw/vh.pdf towar zgodny z dyrektywą RoHS
>> /_obudowy/smd_6.3x5.2.jpg VH1H220ME054000CE0
Changzhou Huawei Electronic
Chip Standard SMD VH 22µF 50V 20% 6.3x5.4 2000h 32mA -55°C 105°C rolka 15"  
0 szt.
 w magazynie


na specjalne zamówienie
0,1673600 zł.  20000
1000
HUW0242 CEVH 22uF-50V /6,3x5,4/ Kondensator elektrolityczny 105C, 2000h, SMD /huw/vh.pdf towar zgodny z dyrektywą RoHS
>> /_obudowy/smd_6.3x7.7.jpg VH1J220ME077000CE0
Changzhou Huawei Electronic
Chip Standard SMD VH 22µF 63V 20% 6.3x7.7 2000h 48mA -55°C 105°C rolka 15"  
0 szt.
 w magazynie


na specjalne zamówienie
0,2271400 zł.  20000
1000
HUW0249 CEVH 22uF-63V /6,3x7,7/ Kondensator elektrolityczny 105C, 2000h, SMD /huw/vh.pdf towar zgodny z dyrektywą RoHS
>> /_obudowy/smd_8x10.jpg VH2A220MF105000CE0
Changzhou Huawei Electronic
Chip Standard SMD VH 22µF 100V 20% 8.0x10.5 2000h 100mA -55°C 105°C rolka 15"  
0 szt.
 w magazynie


na specjalne zamówienie
0,4112300 zł.  7000
500
HUW0261 CEVH 22uF-100V /8x10,5/ Kondensator elektrolityczny 105C, 2000h, SMD /huw/vh.pdf towar zgodny z dyrektywą RoHS
>> /_obudowy/smd_6.3x5.7.jpg VK1V220ME058000CE0
Changzhou Huawei Electronic
Chip Standard SMD VK 22µF 35V 20% 6.3x5.8 1000h 50mA -40°C 125°C rolka 15"  
0 szt.
 w magazynie

0,1918000 zł.  1000
1000
HUW2873 CEVK 22uF-35V /6,3x5,8/ Kondensator elektrolityczny 125C, 1000h, SMD /huw/vk.pdf /huw/vk1v220me058000ce0.pdf towar zgodny z dyrektywą RoHS
>> /_obudowy/smd_6.3x5.2.jpg VS1E220ME054000CE0
Changzhou Huawei Elect