varta.pngjamicon.pngpilkor.pngdongil.pnghy.pngcooltron.pngyoku.pngpdc.pngwalsin.pngvinatech.pngms.pngokaya.pngcincon.pngsamyoung.pnglrc.pngcnr.pngakyga.pngmentor.pngmurrplastik.pnguniohm.pngforyard.pngdisplaytronic.pngtmt.png

Warunki sprzedaży

Ogólne Warunki Sprzedaży i Dostawy


§ 1. Postanowienia ogólne.

 1. Ogólne warunki sprzedaży określają zasady zawierania umów sprzedaży towarów oferowanych przez firmę Ropla Elektronik Sp. z o.o. zwaną dalej „firma Ropla Elektronik Sp. z o.o.” lub „Sprzedającym”.
 2. Sprzedający nie realizuje umów sprzedaży o wartościach poniżej 100zł przy umowach sprzedaży na terenie Polski oraz poniżej 50 $ (lub równowartości tej kwoty) przy umowach sprzedaży poza granicami Rzeczypospolitej.
 3. Ogólne warunki sprzedaży, stanowią integralną część wszystkich umów sprzedaży zawieranych z firmą Ropla Elektronik Sp. z o. o. i mają do nich zastosowanie, chyba, że strony umowy wyraźnie postanowiły inaczej. Każde odstępstwo od stosowania niniejszych Ogólnych warunków sprzedaży wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
 4. Zawarcie umowy sprzedaży następuje na podstawie zamówienia ustnego lub pisemnego złożonego firmie Ropla Elektronik Sp. z o.o. przez Kupującego. Sprzedający zastrzega sobie w każdym przypadku prawo żądania pisemnego potwierdzenia zamówienia.
 5. Jeżeli w ciągu drugiego dnia roboczego od złożenia zamówienia Kupujący nie odwoła go, a Sprzedający nie zawiadomi Kupującego o odmowie przyjęcia zamówienia umowa zostaje zawarta. Odwołanie przez Kupującego zamówienia wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.
 6. Ogólne warunki sprzedaży podawane są do wiadomości Kupującego najpóźniej przy składaniu przez niego zamówienia. Jeżeli Kupujący pozostaje w stałych stosunkach handlowych ze Sprzedającym, przyjęcie przezeń Ogólnych warunków sprzedaży przy pierwszym zamówieniu uważa się za ich akceptację dla wszystkich pozostałych zamówień i umów sprzedaży, aż do czasu zmiany ich treści lub odwołania ich stosowania.
 7. Jeżeli Kupujący nie zaakceptuje powyższych Ogólnych Warunków Sprzedaży i Zamówień, Sprzedający może wstrzymać wydanie i dostawę towaru do czasu ich akceptacji lub do czasu ustalenia innych warunków sprzedaży. Po wyznaczeniu odpowiedniego terminu do akceptacji lub ustalenia innych warunków sprzedaży i bezskutecznym jego upływie Sprzedający może odstąpić od umowy.
 8. Definicje stosowane w Ogólnych Warunkach Sprzedaży i Dostaw firmy Ropla Elektronik Sp. z o.o.:
  a) OWSD - Ogólne Warunki Sprzedaży i Dostaw Ropla Elektronik Sp. z o.o.
  b) Zamówienie - przekazane przez osoby uprawnione do reprezentacji Kupującego oświadczenie skierowane do Sprzedającego zawierające wolę zawarcia umowy oraz niezbędne elementy umowy sprzedaży, tj. oznaczenie Kupującego zgodnie z obowiązującymi przepisami, rodzaj towaru, ilość, jego cenę
  c) Sprzedający - Ropla Elektronik Sp. z o.o. z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Wyścigowej 3.
  d) Dostawa specjalna (towar na zamówienie) – sprzedaż towaru, który nie znajduje się w stałej ofercie Sprzedającego w chwili złożenia zamówienia, który to towar Sprzedający musi pozyskać specjalnie do realizacji konkretnego zamówienia złożonego przez Kupującego.
  e) Kupujący - każda osoba prawna, osoba fizyczna, a także jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, która skierowała do Sprzedającego zamówienie, w zakresie wykorzystania towarów i usług znajdujących się w ofercie Sprzedawcy


§ 2. Zakres zastosowania Ogólnych Warunków Sprzedaży i Dostaw

 1. OWSD stanowią integralną część każdego zamówienia złożonego przez Kupującego u Sprzedającego i obowiązują przez cały okres trwania umowy. Kupujący lub osoba pisemnie upoważniona do występowania w jego imieniu składając zamówienie poświadcza, iż ogólne warunki sprzedaży i dostaw zna i akceptuje. Spełnienie powyższego jest niezbędnym warunkiem współpracy handlowej.
 2. OWSD mają zastosowanie do realizowanych przez Sprzedającego dostaw towarów, dostaw specjalnych oraz do usług świadczonych przez Sprzedającego. Sprzedający potwierdza spełnienie wymagań Kupującego podczas realizacji umowy posiadanymi certyfikatami, atestami i inną dokumentacją potwierdzającą jakość oferowanych towarów i/lub usług.
 3. Zamówienie składane przez Kupującego przyjmowane jest do realizacji na podstawie ustnego lub pisemnego zamówienia złożonego Sprzedającemu. Zachowanie formy pisemnej jest niezbędne przy zamówieniach o wartości powyżej 2000,-zł (słownie złotych: dwa tysiące) netto. Przyjęcie zamówienia w innej formie niż pisemna, wymaga specjalnego ustalenia Sprzedającego z Kupującym.
 4. Zmiana warunków umowy lub odrębne ustne uzgodnienia są ważne z chwilą pisemnego ich potwierdzenia przez Sprzedającego i mają zastosowanie wyłącznie do danej transakcji handlowej, chyba że strony postanowią inaczej.
 5. Obowiązujące u Kupującego warunki realizacji umów lub dostaw o odmiennej treści niż OWSD nie są akceptowane przez Sprzedającego.
 6. Poza uregulowaniami zawartymi w OWSD, Sprzedawca dopuszcza możliwość zawierania indywidualnych umów i zastrzega sobie prawo do przyjmowania zamówień w części oraz do ich odrzucenia bez podawania przyczyny.


§ 3. Informacje o towarach

 1. Wszystkie informacje dotyczące towarów, wynikające z katalogów, prospektów i innych materiałów reklamowych przedstawianych przez Sprzedającego są danymi orientacyjnymi i obowiązują tylko w takim zakresie, w jakim zostaną zaakceptowane przez obie strony umowy sprzedaży.
 2. Sprzedający zobowiązany jest dostarczyć towar zgodnie z zamówieniem Kupującego i nie odpowiada za jego dalsze zastosowanie.
 3. Kupujący przyjmuje do wiadomości, że w przypadku oferowanych towarów mają zastosowanie stosowne normy europejskie i krajowe.
 4. Ogłoszenia, reklamy i katalogi o towarach oferowanych przez Sprzedawcę mają charakter wyłącznie informacyjny.
 5. Wzorce i próbki towarów oferowanych przez Sprzedawcę mają wyłącznie charakter materiałów poglądowych i wystawowych.


§ 4. Ceny

 1. Ceny określone w ofertach są wiążące w okresie podanym w ofercie. Jeżeli okres nie został podany ceny są wiążące w okresie, w którym Kupujący mógł niezwłocznie oświadczyć Sprzedającemu, że ofertę przyjmuje.
 2. Ceny na towary oferowane przez Sprzedającego, o ile nie wskazano wyraźnie inaczej, nie zawierają podatku od towarów i usług VAT, kosztów ubezpieczenia i dostawy, a w przypadku umów sprzedaży realizowanych poza granicami RP – nie zawierają opłat bankowych.
 3. Koszty dostawy do Kupującego oraz innych usług dodatkowych obciążają Kupującego i są ustalane indywidualnie. Brak takich ustaleń oznaczać będzie, że odbiór towaru następuje w siedzibie Sprzedającego.
 4. Wszelkie koszty, mogące wyniknąć w czasie realizacji zamówienia np. przepakowanie, przeładunek, ubezpieczenie, opłaty bankowe i inne opłaty i podatki obowiązujące w czasie realizacji zamówienia obciążają Kupującego, o ile strony nie ustaliły inaczej.
 5. Ostateczną cenę towaru ustala się w oparciu o ceny obowiązujące u Sprzedającego w dniu złożenia zamówienia.
 6. Udzielane przez Sprzedawcę rabaty, upusty, bonifikaty itp. wymagają indywidualnych ustaleń na piśmie i mają zastosowanie do danej transakcji handlowej, chyba, że obie strony postanowią inaczej.


§ 5. Ilość

 1. Towar sprzedawany jest ilościowo wg jednostek sprzedaży (np. szt., op. itp.) z uwzględnieniem zasad sprzedaży w zakresie ilości minimalnych powszechnie stosowanych w obrocie dla danego towaru.
 2. Zgłaszanie reklamacji ilościowych musi nastąpić niezwłocznie po odbiorze towaru, nie później jednak niż w ciągu jednego dnia roboczego od daty odbioru towaru, pod rygorem utraty uprawnień z tytułu odstępstw ilościowych.


§ 6. Jakość

 1. Kupujący jest odpowiedzialny za to, by dane techniczne, jakość i ilość materiału określona w jego zamówieniu lub umowie odpowiadała jego potrzebom.
 2. Jeśli zamówienie nie określa zgodności materiału z normą lub nie zawiera opisu żądanej jakości materiału, zamówiony towar będzie dostarczony jako zwyczajny towar handlowy, bez odpowiedzialności za specjalne wymogi jakościowe.
 3. Stosowne atesty, certyfikaty, deklaracje zgodności lub inne dokumenty potwierdzające jakość towaru, dołącza się do dostarczanego towaru, jeśli wymaganie takie zostanie zaznaczone w zamówieniu lub umowie. Sprzedający jest odpowiedzialny za to, aby dołączone dokumenty dotyczyły faktycznie dostarczonego towaru. Ze względu na czynniki niezależne od Sprzedającego, nie weryfikuje on informacji technicznych zawartych w atestach, certyfikatach i innych dokumentach poświadczających jakość.
 4. Dostarczanie atestów i certyfikatów może podlegać opłacie i z przyczyn niezależnych od Sprzedającego nastąpić po realizacji dostawy towaru.
 5. Zgłaszanie jakichkolwiek reklamacji jakościowych musi nastąpić niezwłocznie po odbiorze towaru, nie później jednak niż w ciągu 30 dni od odbioru towaru, pod rygorem utraty uprawnień z tytułu odstępstw jakościowych, chyba że reklamacja dotyczy wady ukrytej tkwiącej w przedmiocie umowy sprzedaży w dacie jej realizacji.


§ 7. Dostawa, termin dostawy

 1. Termin dostawy towarów do Kupującego określany jest indywidualnie przez strony umowy.
 2. Termin dostawy uważa się za dochowany, gdy towar opuścił magazyn Sprzedającego w określonym dniu, albo kiedy wysłano do Kupującego informację o gotowości towaru do wysyłki, jeśli miejsce gdzie towar ma być dostarczony, nie zostało przez Kupującego określone.
 3. Niedotrzymanie terminu dostawy przez Sprzedającego uprawnia Kupującego do dochodzenia przysługujących mu ustawowo praw jedynie wtedy, jeżeli Sprzedający pomimo pisemnie uzgodnionego z klientem dodatkowego terminu nadal - mimo pisemnego wezwania - nie zrealizuje dostawy lub świadczenia z uwzględnieniem pkt. 3.
 4. Termin dostawy ulega przedłużeniu o czas trwania przeszkody zaistniałej na skutek okoliczności niezależnych od stron, tj. np. zdarzenia siły wyższej, nieprzewidywalne zakłócenia w pracy Sprzedającego, np. brak prądu, opóźnienia transportowe i celne, szkody transportowe, a w tym blokady dróg, ograniczenia czasowe w ruchu drogowym transportu ciężarowego,
 5. Kupujący zobowiązany jest do odbioru towaru lub usługi niezwłocznie po powiadomieniu o jej dostępności w magazynach Sprzedawcy. W przypadku zaistnienia zwłoki w odbiorze Kupujący może zostać obciążony kosztami magazynowania, z zastrzeżeniem innych, przysługujących Sprzedającemu praw. Każda dostawa częściowa powinna stanowić odrębną transakcję i może być oddzielnie fakturowana przez Sprzedającego.
 6. W przypadku wycofania zamówienia w całości lub częściowo, Kupujący zobowiązany jest do pokrycia wszystkich kosztów poniesionych przez Sprzedającego związanych z realizacją tego zamówieniem.


§ 8. Realizacja dostawy i przejście ryzyka

 1. Ryzyko dostawy towaru przechodzi na Kupującego w chwili przekazania go upoważnionej do odbioru towaru osobie wskazanej przez Kupującego, w tym spedytorowi lub przewoźnikowi.
 2. W przypadku braku szczegółowych wskazań ze strony Kupującego, dostawa odbywa się wedle uznania Sprzedającego, z zachowaniem zasad rzetelności kupieckiej, ale bez gwarancji w zakresie wyboru najszybszego i najtańszego sposobu dostarczenia towaru. W takim przypadku Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności z tytułu wyboru.


§ 9. Opakowanie

 1. Sprzedający dołoży wszelkich starań, aby towar został właściwie opakowany.
 2. Materiały użyte do pakowania zaliczane są na poczet kosztów własnych Sprzedającego i nie podlegają zwrotowi chyba, że strony ustalą inaczej.


§ 10. Odpowiedzialność za wady

 1. Kupujący jest zobowiązany do zbadania dostarczonego towaru pod względem ilościowym i jakościowym w zakresie wad nie ukrytych, natychmiast po jego otrzymaniu.
 2. Jeśli Kupujący po zbadaniu towaru stwierdza ilościowe niezgodności z dokumentem dostawy, dokonuje w obecności przedstawiciela Sprzedającego na ww. dokumencie, pisemnej adnotacji i najpóźniej w przeciągu 24 godzin od dostawy informuje pisemnie o tym Sprzedającego w celu uzgodnienia dalszego toku postępowania.
 3. Kupujący zobowiązany jest niezwłocznie do zgłoszenia w formie pisemnej ewentualnych nie ukrytych wad jakościowych towaru, nie później jednakże niż 30 dni po otrzymaniu towaru lub usługi. Do zachowania terminów, zawiadomienie o wadach towaru sprzedanego lub wykonanej usłudze należy wysłać przed upływem tego terminu listem poleconym, faksem lub drogą elektroniczną.
 4. Kwestionowany towar winien być dostępny w formie nieprzetworzonej dla Sprzedającego przez cały czas trwania reklamacji, do chwili jej zakończenia, tj. przesłania Kupującemu informacji przez Sprzedającego.
 5. Sprzedający jest zwolniony z wszelkiej odpowiedzialności z tytułu rękojmi, jeżeli Kupujący wiedział o wadzie w chwili zawarcia umowy, złożenia zamówienia, dostarczenia dokumentu dostawy, a także w innych wypadkach określonych w obowiązujących przepisach prawa.
 6. W przypadku wykrycia wad, o których mowa w pkt 3., Sprzedający zobowiązuje się wymienić zakupiony towar na wolny od wad lub wadę usunąć. W takich przypadkach wymiana towaru nastąpi niezwłocznie, o ile towar wolny od wad dostępny jest w magazynie Sprzedającego. W przeciwnym razie wymiana zostanie dokonana w ciągu 3 miesięcy od daty zgłoszenia wady. W przypadku nie dostarczenia w wyżej wymienionych terminach towaru wolnego od wad, Kupującemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy w części obejmującej towar wadliwy.
 7. Kupujący, który pomimo ujawnionych wad akceptuje towar jako spełniający jego wymagania, może zażądać odpowiedniego obniżenia ceny.
 8. Sprzedający może odmówić uwzględnienia reklamacji, gdy towar został niewłaściwie zastosowany lub przetworzony przez Kupującego.
 9. Jeżeli z powodu wady fizycznej towaru Kupujący odstępuje od umowy dotyczącej realizacji jego zamówienia (lub części zamówienia), albo żąda dostarczenia towaru wolnego od wad zamiast towaru wadliwego, nie może on odesłać towaru bez uprzedniej zgody Sprzedającego.
 10. Odpowiedzialność Sprzedającego za szkody powstałe w wyniku istnienia wad w przypadku zrealizowania uprawnień z tytułu rękojmi zostaje wyłączona na podstawie art. 558 Kodeksu cywilnego.
 11. Uprawnienia z tytuły rękojmi za wady fizyczne wygasają po upływie 12 miesięcy licząc od dnia, kiedy towar został wydany Kupującemu lub wg osobnych ustaleń z Kupującym.
 12. Zakwestionowanie ilościowe i/lub jakościowe towaru nie uprawnia Kupującego do wstrzymania płatności za zrealizowane dostawy.
 13. Sprzedający nie ponosi odpowiedzialności za towar użyty w sposób niezgodny z jego przeznaczeniem i właściwościami technicznymi, w którym powstały szkody w wyniku błędów wykonawczych i projektowych osób trzecich oraz w wyniku niezachowania zaleceń i instrukcji producenta.


§ 11. Zwrot towarów

 1. Warunkiem przyjęcia zwrotów towarów, które zostały zakwestionowane przez Kupującego i uznane przez Sprzedającego jest to, by były one nieuszkodzone, nieprzetworzone przez Kupującego oraz identyfikowalne, co do parametrów zawartych w atestach. W przypadku towarów pakowanych fabrycznie muszą być w oryginalnych, nieuszkodzonych opakowaniach.
 2. Zwrot towarów następuje jedynie po uprzednim pisemnym powiadomieniu o tym Sprzedawcy oraz po uzyskaniu jego pisemnego potwierdzenia / akceptacji.
 3. Zwrot towarów odbywa się na podstawie dokumentów dotyczących danej transakcji handlowej, znajdujących się w posiadaniu Sprzedawcy.


§ 12. Odszkodowanie

 1. Wykluczone są roszczenia odszkodowawcze Kupującego dotyczących realizacji jego zamówienia, wynikające z wad, jeżeli nie wynikają one z winy umyślnej Sprzedającego.
 2. Należy bezwzględnie przestrzegać instrukcji dotyczących dalszego przetwarzania towarów, instalacji i przeznaczenia towaru. Odpowiedzialność Sprzedającego jest wyłączona w przypadku nieprzestrzegania przez Kupującego tychże instrukcji lub niespełnienia przez Kupującego określonych prawnie warunków dopuszczenia do eksploatacji lub dopuszczenia wyrobu do obrotu i powszechnego stosowania, względnie dopuszczenia do obrotu i jednostkowego stosowania.§ 13. Warunki płatności

 1. Faktury wystawione przez Sprzedającego są płatne wyłącznie przelewem bez jakichkolwiek odliczeń w terminie wskazanym na fakturze, licząc od daty ich wystawienia. Opłaty bankowe obciążają Kupującego.
 2. W przypadku opóźnienia płatności Sprzedający ma prawo naliczyć - o ile nie powstaną po jego stronie wyższe koszty, odsetki za opóźnienie w ustawowej wysokości.
 3. W przypadku zwłoki w płatności ze strony Kupującego lub innych jego działań na szkodę Sprzedającego, Sprzedający zastrzega sobie prawo do wstrzymania dostaw lub świadczenia usług do chwili usunięcia zaistniałej przeszkody mającej wpływ na realizację uzgodnionego świadczenia.
 4. W wypadku zamówienia towaru, a następnie zaniechania odbioru, wycofania się z zamówienia lub jakiegokolwiek innego zaprzestania realizacji umowy z winy Kupującego, Sprzedający ma prawo do naliczania kary umownej w wysokości 20% wartości brutto części niezrealizowanego zamówienia.
 5. W wypadku wycofania zamówienia dotyczącego dostawy towaru na indywidualne zamówienie Kupującego, wysokość kary umownej wynosi 100% wartości brutto towaru. Wszelkie przedpłaty dokonane przez Kupującego dotyczące tego zamówienia zaliczane są w poczet ww. kary umownej.
 6. Dostawy na zlecenie wymagają dokonania przedpłaty w wysokości ustalonej przez Sprzedającego.
 7. Sprzedający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania przewyższającego wartość kar umownych.


§ 14. Zastrzeżenie prawa własności

 1. Sprzedający zastrzega sobie własność towaru do czasu zapłaty całości ceny, chyba, że strony uzgodnią w formie pisemnej inaczej.


§ 15. Obowiązujące prawo, miejsce realizacji zobowiązań, właściwość miejscowa sądu

 1. Stosunki prawne z Kupującym reguluje wyłącznie prawo polskie. Miejscem realizacji wszelkich wynikających z niniejszych uregulowań zobowiązań jest siedziba Sprzedającego.
 2. W stosunku do wszelkich sporów mogących wyniknąć pośrednio lub bezpośrednio z niniejszych uregulowań określa się właściwość miejscową i kompetencyjną sądu polskiego odpowiedniego dla siedziby Sprzedającego.


§ 16. Inne ustalenia

 1. Nie dopuszcza się cesji praw wynikających z zawartej umowy sprzedaży na rzecz osób trzecich bez pisemnej zgody Sprzedawcy.
 2. W przypadku prawnej nieskuteczności poszczególnych punktów OWSD pozostałe postanowienia oraz realizowane na ich podstawie zamówienia zachowują moc obowiązującą. Strony uzgodnią postanowienie skuteczne zastępujące postanowienie nieskuteczne, przy czym będzie ono możliwie najwierniej odzwierciedlało jego sens i zamiar.
 3. Kupujący akceptując OWSD wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych przez Sprzedawcę w celu wykonania zamówienia, jak i w celach marketingowych związanych z jego działalnością.
 4. Kupującemu przysługują wszelkie uprawnienia zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002r. Nr 101, poz. 926 wraz z ewentualnymi zmianami), a w szczególności prawo wglądu we własne dane osobowe.
 5. W sprawach nie uregulowanych postanowieniami niniejszych OWSD mają zastosowanie odpowiednio przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 12 czerwca 2003 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych (Dz. U. Nr 139, poz. 1323).
 

 

 

 

Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt wg ustawień przeglądarki. Zamknij