Producent
wszystkie
Rezystancja
0.000Ω (17)
0.100Ω (1)
0.200Ω (1)
0.220Ω (1)
0.470Ω (2)
0.620Ω (1)
1.00Ω (21)
1.02Ω (8)
1.05Ω (8)
1.07Ω (8)
1.10Ω (21)
1.13Ω (8)
1.15Ω (8)
1.18Ω (8)
1.20Ω (20)
1.21Ω (8)
1.24Ω (8)
1.27Ω (8)
1.30Ω (13)
1.3Ω (8)
1.33Ω (8)
1.37Ω (8)
1.40Ω (2)
1.4Ω (6)
1.43Ω (8)
1.47Ω (8)
1.50Ω (14)
1.5Ω (7)
1.54Ω (8)
1.58Ω (8)
1.60Ω (15)
1.6Ω (5)
1.62Ω (8)
1.65Ω (8)
1.69Ω (8)
1.74Ω (8)
1.78Ω (8)
1.80Ω (15)
1.8Ω (5)
1.82Ω (8)
1.87Ω (8)
1.91Ω (8)
1.96Ω (8)
2.00Ω (16)
2Ω (6)
2.05Ω (8)
2.10Ω (2)
2.1Ω (6)
2.15Ω (8)
2.20Ω (16)
2.2Ω (5)
2.21Ω (8)
2.26Ω (8)
2.32Ω (8)
2.37Ω (8)
2.40Ω (15)
2.4Ω (5)
2.43Ω (8)
2.49Ω (8)
2.55Ω (8)
2.61Ω (8)
2.67Ω (8)
2.70Ω (15)
2.7Ω (5)
2.74Ω (8)
2.80Ω (2)
2.8Ω (6)
2.87Ω (8)
2.94Ω (8)
3.00Ω (14)
3Ω (6)
3.01Ω (8)
3.09Ω (8)
3.16Ω (8)
3.24Ω (8)
3.30Ω (14)
3.3Ω (6)
3.32Ω (8)
3.40Ω (2)
3.4Ω (6)
3.48Ω (8)
3.57Ω (8)
3.60Ω (14)
3.6Ω (6)
3.65Ω (8)
3.74Ω (8)
3.83Ω (8)
3.90Ω (14)
3.9Ω (6)
3.92Ω (8)
4.02Ω (8)
4.12Ω (8)
4.22Ω (8)
4.30Ω (14)
4.3Ω (6)
4.32Ω (8)
4.42Ω (8)
4.53Ω (8)
4.64Ω (8)
4.70Ω (14)
4.7Ω (6)
4.75Ω (8)
4.87Ω (8)
4.99Ω (8)
5.10Ω (15)
5.1Ω (6)
5.11Ω (8)
5.23Ω (8)
5.36Ω (8)
5.49Ω (8)
5.60Ω (14)
5.6Ω (6)
5.62Ω (8)
5.76Ω (8)
5.90Ω (2)
5.9Ω (6)
6.04Ω (8)
6.19Ω (8)
6.20Ω (14)
6.2Ω (6)
6.34Ω (8)
6.49Ω (8)
6.65Ω (8)
6.80Ω (14)
6.8Ω (6)
6.81Ω (8)
6.98Ω (8)
7.15Ω (8)
7.32Ω (8)
7.50Ω (14)
7.5Ω (7)
7.68Ω (8)
7.87Ω (8)
8.06Ω (8)
8.20Ω (14)
8.2Ω (6)
8.25Ω (8)
8.45Ω (8)
8.66Ω (8)
8.87Ω (8)
9.09Ω (8)
9.10Ω (14)
9.1Ω (6)
9.31Ω (8)
9.53Ω (9)
9.76Ω (8)
10.0Ω (14)
10Ω (8)
10.2Ω (8)
10.5Ω (8)
10.7Ω (8)
11.0Ω (13)
11Ω (8)
11.3Ω (8)
11.5Ω (8)
11.8Ω (8)
12.0Ω (13)
12Ω (7)
12.1Ω (8)
12.4Ω (8)
12.7Ω (8)
13.0Ω (13)
13Ω (8)
13.3Ω (8)
13.7Ω (8)
14.0Ω (2)
14Ω (6)
14.3Ω (8)
14.7Ω (8)
15.0Ω (13)
15Ω (8)
15.4Ω (8)
15.8Ω (8)
16.0Ω (12)
16Ω (8)
16.2Ω (8)
16.5Ω (8)
16.9Ω (8)
17.4Ω (8)
17.8Ω (8)
18.0Ω (12)
18Ω (9)
18.2Ω (8)
18.7Ω (8)
19.1Ω (8)
19.6Ω (9)
20.0Ω (12)
20Ω (9)
20.5Ω (8)
21.0Ω (2)
21Ω (6)
21.5Ω (8)
22.0Ω (14)
22Ω (8)
22.1Ω (8)
22.6Ω (8)
23.2Ω (8)
23.7Ω (8)
24.0Ω (12)
24Ω (8)
24.3Ω (8)
24.9Ω (8)
25.5Ω (8)
26.1Ω (8)
26.7Ω (8)
27.0Ω (12)
27Ω (8)
27.4Ω (8)
28.0Ω (2)
28Ω (6)
28.7Ω (8)
29.4Ω (8)
30.0Ω (12)
30Ω (8)
30.1Ω (8)
30.9Ω (8)
31.6Ω (8)
32.4Ω (8)
33.0Ω (12)
33Ω (8)
33.2Ω (8)
34.0Ω (3)
34Ω (6)
34.8Ω (8)
35.7Ω (8)
36.0Ω (12)
36Ω (8)
36.5Ω (8)
37.4Ω (8)
38.3Ω (8)
39.0Ω (13)
39Ω (8)
39.2Ω (8)
40.2Ω (8)
41.2Ω (8)
42.2Ω (8)
43.0Ω (12)
43Ω (8)
43.2Ω (8)
44.2Ω (8)
45.3Ω (8)
46.4Ω (8)
47.0Ω (13)
47Ω (9)
47.5Ω (8)
48.7Ω (8)
49.9Ω (9)
51.0Ω (12)
51Ω (8)
51.1Ω (8)
52.3Ω (8)
53.6Ω (8)
54.9Ω (8)
56.0Ω (12)
56Ω (8)
56.2Ω (8)
57.6Ω (8)
59.0Ω (2)
59Ω (6)
60.4Ω (8)
61.9Ω (8)
62.0Ω (14)
62Ω (8)
63.4Ω (8)
64.9Ω (8)
66.5Ω (8)
68.0Ω (12)
68Ω (9)
68.1Ω (8)
69.8Ω (8)
71.5Ω (8)
73.2Ω (8)
75.0Ω (13)
75Ω (9)
76.8Ω (8)
78.7Ω (8)
80.6Ω (8)
82.0Ω (12)
82Ω (8)
82.5Ω (8)
84.5Ω (8)
86.6Ω (8)
88.7Ω (8)
90.9Ω (8)
91.0Ω (12)
91Ω (8)
93.1Ω (8)
95.3Ω (8)
97.6Ω (8)
100Ω (23)
102Ω (8)
105Ω (8)
107Ω (8)
110Ω (21)
113Ω (8)
115Ω (8)
118Ω (8)
120Ω (22)
121Ω (8)
124Ω (8)
127Ω (8)
130Ω (21)
133Ω (8)
137Ω (8)
140Ω (8)
143Ω (8)
147Ω (8)
150Ω (23)
154Ω (8)
158Ω (8)
160Ω (20)
162Ω (8)
165Ω (8)
169Ω (8)
174Ω (8)
178Ω (8)
180Ω (20)
182Ω (8)
187Ω (8)
191Ω (8)
196Ω (8)
200Ω (21)
205Ω (8)
210Ω (8)
215Ω (8)
220Ω (22)
221Ω (8)
226Ω (8)
232Ω (8)
237Ω (8)
240Ω (22)
243Ω (8)
249Ω (8)
255Ω (8)
261Ω (8)
267Ω (8)
270Ω (22)
274Ω (8)
280Ω (8)
287Ω (8)
294Ω (8)
300Ω (20)
301Ω (8)
309Ω (8)
316Ω (8)
324Ω (8)
330Ω (21)
332Ω (8)
340Ω (8)
348Ω (8)
357Ω (8)
360Ω (20)
365Ω (8)
374Ω (8)
383Ω (8)
390Ω (20)
392Ω (8)
402Ω (8)
412Ω (8)
422Ω (8)
430Ω (20)
432Ω (8)
442Ω (8)
453Ω (8)
464Ω (8)
470Ω (23)
475Ω (9)
487Ω (8)
499Ω (8)
510Ω (21)
511Ω (8)
523Ω (8)
536Ω (8)
549Ω (8)
560Ω (22)
562Ω (8)
576Ω (8)
590Ω (8)
604Ω (8)
619Ω (8)
620Ω (22)
634Ω (8)
649Ω (8)
665Ω (8)
680Ω (21)
681Ω (8)
698Ω (8)
715Ω (8)
732Ω (8)
750Ω (21)
768Ω (8)
787Ω (8)
806Ω (8)
820Ω (21)
825Ω (8)
845Ω (8)
866Ω (8)
887Ω (8)
909Ω (8)
910Ω (20)
931Ω (8)
953Ω (8)
976Ω (8)
1.00kΩ (14)
1kΩ (9)
1.02kΩ (8)
1.05kΩ (8)
1.07kΩ (8)
1.10kΩ (12)
1.1kΩ (9)
1.13kΩ (8)
1.15kΩ (8)
1.18kΩ (8)
1.20kΩ (12)
1.2kΩ (8)
1.21kΩ (8)
1.24kΩ (8)
1.27kΩ (8)
1.30kΩ (12)
1.3kΩ (9)
1.33kΩ (8)
1.37kΩ (8)
1.40kΩ (2)
1.4kΩ (6)
1.43kΩ (8)
1.47kΩ (8)
1.50kΩ (13)
1.5kΩ (10)
1.54kΩ (8)
1.58kΩ (8)
1.60kΩ (13)
1.6kΩ (10)
1.62kΩ (8)
1.65kΩ (8)
1.69kΩ (8)
1.74kΩ (9)
1.78kΩ (8)
1.80kΩ (12)
1.8kΩ (8)
1.82kΩ (8)
1.87kΩ (8)
1.91kΩ (8)
1.96kΩ (8)
2.00kΩ (13)
2kΩ (9)
2.05kΩ (8)
2.10kΩ (2)
2.1kΩ (6)
2.15kΩ (8)
2.20kΩ (14)
2.2kΩ (9)
2.21kΩ (8)
2.26kΩ (8)
2.32kΩ (8)
2.37kΩ (8)
2.40kΩ (12)
2.4kΩ (10)
2.43kΩ (9)
2.49kΩ (8)
2.55kΩ (8)
2.61kΩ (8)
2.67kΩ (8)
2.70kΩ (13)
2.7kΩ (9)
2.74kΩ (9)
2.80kΩ (2)
2.8kΩ (6)
2.87kΩ (8)
2.94kΩ (8)
3.00kΩ (12)
3kΩ (8)
3.01kΩ (8)
3.09kΩ (8)
3.16kΩ (8)
3.24kΩ (8)
3.30kΩ (14)
3.3kΩ (8)
3.32kΩ (8)
3.40kΩ (2)
3.4kΩ (6)
3.48kΩ (8)
3.57kΩ (8)
3.60kΩ (12)
3.6kΩ (8)
3.65kΩ (8)
3.74kΩ (8)
3.83kΩ (8)
3.90kΩ (13)
3.9kΩ (8)
3.92kΩ (9)
4.02kΩ (8)
4.12kΩ (8)
4.22kΩ (8)
4.30kΩ (12)
4.3kΩ (8)
4.32kΩ (8)
4.42kΩ (8)
4.53kΩ (8)
4.64kΩ (8)
4.70kΩ (14)
4.7kΩ (10)
4.75kΩ (8)
4.87kΩ (8)
4.99kΩ (8)
5.10kΩ (12)
5.1kΩ (8)
5.11kΩ (8)
5.23kΩ (8)
5.36kΩ (8)
5.49kΩ (8)
5.60kΩ (12)
5.6kΩ (8)
5.62kΩ (8)
5.76kΩ (8)
5.90kΩ (2)
5.9kΩ (6)
6.04kΩ (8)
6.19kΩ (8)
6.20kΩ (12)
6.2kΩ (9)
6.34kΩ (8)
6.49kΩ (8)
6.65kΩ (8)
6.80kΩ (12)
6.8kΩ (8)
6.81kΩ (8)
6.98kΩ (9)
7.15kΩ (8)
7.32kΩ (8)
7.50kΩ (12)
7.5kΩ (9)
7.68kΩ (8)
7.87kΩ (8)
8.06kΩ (8)
8.20kΩ (12)
8.2kΩ (8)
8.25kΩ (8)
8.45kΩ (8)
8.66kΩ (8)
8.87kΩ (8)
9.09kΩ (8)
9.10kΩ (12)
9.1kΩ (8)
9.31kΩ (8)
9.53kΩ (8)
9.76kΩ (8)
10.0kΩ (18)
10kΩ (9)
10.2kΩ (8)
10.5kΩ (8)
10.7kΩ (8)
11.0kΩ (12)
11kΩ (9)
11.3kΩ (8)
11.5kΩ (8)
11.8kΩ (8)
12.0kΩ (13)
12kΩ (8)
12.1kΩ (8)
12.4kΩ (8)
12.7kΩ (8)
13.0kΩ (12)
13kΩ (9)
13.3kΩ (9)
13.7kΩ (8)
14.0kΩ (2)
14kΩ (6)
14.3kΩ (8)
14.7kΩ (8)
15.0kΩ (13)
15kΩ (9)
15.4kΩ (8)
15.8kΩ (8)
16.0kΩ (12)
16kΩ (9)
16.2kΩ (9)
16.5kΩ (8)
16.9kΩ (8)
17.4kΩ (9)
17.8kΩ (8)
18.0kΩ (13)
18kΩ (8)
18.2kΩ (8)
18.7kΩ (8)
19.1kΩ (9)
19.6kΩ (8)
20.0kΩ (16)
20kΩ (9)
20.5kΩ (8)
21.0kΩ (2)
21kΩ (6)
21.5kΩ (8)
22.0kΩ (16)
22kΩ (8)
22.1kΩ (8)
22.6kΩ (8)
23.2kΩ (8)
23.7kΩ (8)
24.0kΩ (12)
24kΩ (8)
24.3kΩ (8)
24.9kΩ (8)
25.5kΩ (8)
26.1kΩ (8)
26.7kΩ (8)
27.0kΩ (15)
27kΩ (8)
27.4kΩ (8)
28.0kΩ (2)
28kΩ (6)
28.7kΩ (8)
29.4kΩ (8)
30.0kΩ (12)
30kΩ (9)
30.1kΩ (11)
30.9kΩ (9)
31.6kΩ (8)
32.4kΩ (8)
33.0kΩ (15)
33kΩ (8)
33.2kΩ (8)
34.0kΩ (3)
34kΩ (6)
34.8kΩ (8)
35.7kΩ (8)
36.0kΩ (12)
36kΩ (8)
36.5kΩ (8)
37.4kΩ (8)
38.3kΩ (8)
39.0kΩ (13)
39kΩ (8)
39.2kΩ (8)
40.2kΩ (8)
41.2kΩ (8)
42.2kΩ (8)
43.0kΩ (13)
43kΩ (8)
43.2kΩ (8)
44.2kΩ (8)
45.3kΩ (11)
46.4kΩ (8)
47.0kΩ (15)
47kΩ (8)
47.5kΩ (9)
48.7kΩ (8)
49.9kΩ (8)
51.0kΩ (13)
51kΩ (8)
51.1kΩ (8)
52.3kΩ (8)
53.6kΩ (8)
54.9kΩ (8)
56.0kΩ (13)
56kΩ (9)
56.2kΩ (8)
57.6kΩ (8)
59.0kΩ (2)
59kΩ (6)
60.4kΩ (8)
61.9kΩ (8)
62.0kΩ (12)
62kΩ (8)
63.4kΩ (8)
64.9kΩ (9)
66.5kΩ (8)
68.0kΩ (13)
68kΩ (8)
68.1kΩ (8)
69.8kΩ (8)
71.5kΩ (8)
73.2kΩ (8)
75.0kΩ (12)
75kΩ (9)
76.8kΩ (11)
78.7kΩ (8)
80.6kΩ (8)
82.0kΩ (12)
82kΩ (8)
82.5kΩ (8)
84.5kΩ (11)
86.6kΩ (8)
88.7kΩ (8)
90.9kΩ (8)
91.0kΩ (12)
91kΩ (8)
93.1kΩ (8)
95.3kΩ (8)
97.6kΩ (8)
100kΩ (23)
102kΩ (8)
105kΩ (8)
107kΩ (8)
110kΩ (21)
113kΩ (8)
115kΩ (8)
118kΩ (9)
120kΩ (21)
121kΩ (8)
124kΩ (8)
127kΩ (8)
130kΩ (22)
133kΩ (8)
137kΩ (8)
140kΩ (8)
143kΩ (8)
147kΩ (8)
150kΩ (23)
154kΩ (9)
158kΩ (8)
160kΩ (20)
162kΩ (8)
165kΩ (8)
169kΩ (8)
174kΩ (8)
178kΩ (8)
180kΩ (20)
182kΩ (8)
187kΩ (8)
191kΩ (8)
196kΩ (8)
200kΩ (21)
205kΩ (8)
210kΩ (9)
215kΩ (8)
220kΩ (21)
221kΩ (8)
226kΩ (8)
232kΩ (8)
237kΩ (8)
240kΩ (20)
243kΩ (8)
249kΩ (8)
255kΩ (8)
261kΩ (8)
267kΩ (9)
270kΩ (20)
274kΩ (8)
280kΩ (8)
287kΩ (9)
294kΩ (8)
300kΩ (20)
301kΩ (8)
309kΩ (8)
316kΩ (8)
324kΩ (8)
330kΩ (21)
332kΩ (8)
340kΩ (8)
348kΩ (8)
357kΩ (8)
360kΩ (20)
365kΩ (8)
374kΩ (8)
383kΩ (8)
390kΩ (20)
392kΩ (8)
402kΩ (8)
412kΩ (8)
422kΩ (8)
430kΩ (20)
432kΩ (8)
442kΩ (8)
453kΩ (8)
464kΩ (8)
470kΩ (22)
475kΩ (8)
487kΩ (8)
499kΩ (8)
510kΩ (20)
511kΩ (8)
523kΩ (8)
536kΩ (8)
549kΩ (8)
560kΩ (20)
562kΩ (8)
576kΩ (8)
590kΩ (8)
604kΩ (8)
619kΩ (8)
620kΩ (20)
634kΩ (8)
649kΩ (8)
665kΩ (8)
680kΩ (20)
681kΩ (8)
698kΩ (8)
715kΩ (8)
732kΩ (8)
750kΩ (21)
768kΩ (8)
787kΩ (8)
806kΩ (8)
820kΩ (21)
825kΩ (8)
845kΩ (8)
866kΩ (8)
887kΩ (8)
909kΩ (8)
910kΩ (21)
931kΩ (8)
953kΩ (8)
976kΩ (8)
1.00MΩ (14)
1MΩ (9)
1.02MΩ (8)
1.05MΩ (8)
1.07MΩ (8)
1.10MΩ (12)
1.1MΩ (9)
1.13MΩ (8)
1.15MΩ (8)
1.18MΩ (8)
1.20MΩ (12)
1.2MΩ (8)
1.21MΩ (8)
1.24MΩ (8)
1.27MΩ (8)
1.30MΩ (12)
1.3MΩ (9)
1.33MΩ (8)
1.37MΩ (8)
1.40MΩ (2)
1.4MΩ (6)
1.43MΩ (8)
1.47MΩ (8)
1.50MΩ (13)
1.5MΩ (10)
1.54MΩ (8)
1.58MΩ (8)
1.60MΩ (12)
1.6MΩ (8)
1.62MΩ (8)
1.65MΩ (8)
1.69MΩ (8)
1.74MΩ (8)
1.78MΩ (8)
1.80MΩ (12)
1.8MΩ (8)
1.82MΩ (8)
1.87MΩ (8)
1.91MΩ (8)
1.96MΩ (8)
2.00MΩ (12)
2MΩ (9)
2.05MΩ (8)
2.10MΩ (2)
2.1MΩ (6)
2.15MΩ (8)
2.20MΩ (14)
2.2MΩ (8)
2.21MΩ (8)
2.26MΩ (8)
2.32MΩ (8)
2.37MΩ (8)
2.40MΩ (12)
2.4MΩ (8)
2.43MΩ (8)
2.49MΩ (8)
2.55MΩ (8)
2.61MΩ (8)
2.67MΩ (8)
2.70MΩ (12)
2.7MΩ (8)
2.74MΩ (8)
2.80MΩ (2)
2.8MΩ (6)
2.87MΩ (8)
2.94MΩ (8)
3.00MΩ (12)
3MΩ (8)
3.01MΩ (8)
3.09MΩ (8)
3.16MΩ (8)
3.24MΩ (8)
3.30MΩ (12)
3.3MΩ (8)
3.32MΩ (7)
3.40MΩ (1)
3.4MΩ (6)
3.48MΩ (7)
3.57MΩ (7)
3.60MΩ (11)
3.6MΩ (8)
3.65MΩ (7)
3.74MΩ (7)
3.83MΩ (7)
3.90MΩ (11)
3.9MΩ (8)
3.92MΩ (7)
4.02MΩ (7)
4.12MΩ (7)
4.22MΩ (7)
4.30MΩ (11)
4.3MΩ (8)
4.32MΩ (7)
4.42MΩ (7)
4.53MΩ (7)
4.64MΩ (7)
4.70MΩ (11)
4.7MΩ (8)
4.75MΩ (7)
4.87MΩ (7)
4.99MΩ (7)
5.10MΩ (11)
5.1MΩ (8)
5.11MΩ (7)
5.23MΩ (7)
5.36MΩ (7)
5.49MΩ (7)
5.60MΩ (11)
5.6MΩ (8)
5.62MΩ (7)
5.76MΩ (7)
5.90MΩ (1)
5.9MΩ (6)
6.04MΩ (7)
6.19MΩ (7)
6.20MΩ (11)
6.2MΩ (8)
6.34MΩ (7)
6.49MΩ (7)
6.65MΩ (7)
6.80MΩ (11)
6.8MΩ (8)
6.81MΩ (7)
6.98MΩ (7)
7.15MΩ (7)
7.32MΩ (7)
7.50MΩ (11)
7.5MΩ (9)
7.68MΩ (7)
7.87MΩ (7)
8.06MΩ (7)
8.20MΩ (11)
8.2MΩ (8)
8.25MΩ (7)
8.45MΩ (7)
8.66MΩ (7)
8.87MΩ (7)
9.09MΩ (7)
9.10MΩ (11)
9.1MΩ (8)
9.31MΩ (7)
9.53MΩ (7)
9.76MΩ (7)
10.0MΩ (21)
12.0MΩ (2)
22.0MΩ (2)
wszystkie
Tolerancja
wszystkie
 
Ilość pozycji na stronie    Pozycje 2176 do 2200 z 8581 <<  -10  <  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93    >  +10  >>
Oznaczenie producenta
Producent
Indeks Ropla
Montaż Typ Seria Rezystancja Moc Tolerancja Obudowa Wysokość Napięcie pracy max. Napięcie impulsowe max. Współ. temp. Temperatura pracy Pakowanie Dostępność Cena netto MOQ
2176 FCF12FT-12R1
PDC
SMD standardowe FCF 12.1Ω 1/3W 1% 1210 (3225) 0.55mm 200V 400V 100ppm/°C -55/+155°C taśma (rolka) w magazynie:   0 szt.
 

na specjalne zamówienie
  5000
PDR03917 CR 1210 12,1R 1% 1/3W Rezystor metalizowany SMD /pdc/cr_fcf.pdf towar zgodny z dyrektywą RoHS
2177 FCF20FP-12R1
PDC
SMD standardowe FCF 12.1Ω 3/4W 1% 2010 (5025) 0.60mm 200V 400V 100ppm/°C -55/+155°C taśma (rolka) w magazynie:   0 szt.
 

na specjalne zamówienie
  4000
PDR04716 CR 2010 12,1R 1% 3/4W Rezystor metalizowany SMD /pdc/cr_fcf.pdf towar zgodny z dyrektywą RoHS
2178 FCF25FP-12R1
PDC
SMD standardowe FCF 12.1Ω 1W 1% 2512 (6332) 0.60mm 200V 400V 100ppm/°C -55/+155°C taśma (rolka) w magazynie:   0 szt.
 

na specjalne zamówienie
  4000
PDR05515 CR 2512 12,1R 1% 1W Rezystor metalizowany SMD /pdc/cr_fcf.pdf towar zgodny z dyrektywą RoHS
2179 FCF01FU-12R4
PDC
SMD standardowe FCF 12.4Ω 1/20W 1% 0201 (0603) 0.23mm 25V 50V 200ppm/°C -55/+155°C taśma (rolka) w magazynie:   0 szt.
 

na specjalne zamówienie
  15000
PDR00106 CR 0201 12,4R 1% 1/20W Rezystor metalizowany SMD /pdc/cr_fcf.pdf towar zgodny z dyrektywą RoHS
2180 FCF02FV-12R4
PDC
SMD standardowe FCF 12.4Ω 1/16W 1% 0402 (1005) 0.35mm 50V 100V 100ppm/°C -55/+155°C taśma (rolka) w magazynie:   0 szt.
 

na specjalne zamówienie
  10000
PDR00848 CR 0402 12,4R 1% 1/16W Rezystor metalizowany SMD /pdc/cr_fcf.pdf towar zgodny z dyrektywą RoHS
2181 FCF03FT-10X
PDC
SMD standardowe FCF 12.4Ω 1/10W 1% 0603 (1608) 0.45mm 50V 100V 100ppm/°C -55/+155°C taśma (rolka) w magazynie:   0 szt.
 

na specjalne zamówienie
  5000
PDR01647 CR 0603 12,4R 1% 1/10W Rezystor metalizowany SMD /pdc/cr_fcf.pdf towar zgodny z dyrektywą RoHS
2182 FCF05FT-12R4
PDC
SMD standardowe FCF 12.4Ω 1/8W 1% 0805 (2012) 0.50mm 150V 300V 100ppm/°C -55/+155°C taśma (rolka) w magazynie:   0 szt.
 

na specjalne zamówienie
  5000
PDR02320 CR 0805 12,4R 1% 1/8W Rezystor metalizowany SMD /pdc/cr_fcf.pdf towar zgodny z dyrektywą RoHS
2183 FCF06FT-12R4
PDC
SMD standardowe FCF 12.4Ω 1/4W 1% 1206 (3216) 0.55mm 200V 400V 100ppm/°C -55/+155°C taśma (rolka) w magazynie:   0 szt.
 

na specjalne zamówienie
  5000
PDR03119 CR 1206 12,4R 1% 1/4W Rezystor metalizowany SMD /pdc/cr_fcf.pdf towar zgodny z dyrektywą RoHS
2184 FCF12FT-12R4
PDC
SMD standardowe FCF 12.4Ω 1/3W 1% 1210 (3225) 0.55mm 200V 400V 100ppm/°C -55/+155°C taśma (rolka) w magazynie:   0 szt.
 

na specjalne zamówienie
  5000
PDR03918 CR 1210 12,4R 1% 1/3W Rezystor metalizowany SMD /pdc/cr_fcf.pdf towar zgodny z dyrektywą RoHS
2185 FCF20FP-12R4
PDC
SMD standardowe FCF 12.4Ω 3/4W 1% 2010 (5025) 0.60mm 200V 400V 100ppm/°C -55/+155°C taśma (rolka) w magazynie:   0 szt.
 

na specjalne zamówienie
  4000
PDR04717 CR 2010 12,4R 1% 3/4W Rezystor metalizowany SMD /pdc/cr_fcf.pdf towar zgodny z dyrektywą RoHS
2186 FCF25FP-12R4
PDC
SMD standardowe FCF 12.4Ω 1W 1% 2512 (6332) 0.60mm 200V 400V 100ppm/°C -55/+155°C taśma (rolka) w magazynie:   0 szt.
 

na specjalne zamówienie
  4000
PDR05516 CR 2512 12,4R 1% 1W Rezystor metalizowany SMD /pdc/cr_fcf.pdf towar zgodny z dyrektywą RoHS
2187 FCF01FU-12R7
PDC
SMD standardowe FCF 12.7Ω 1/20W 1% 0201 (0603) 0.23mm 25V 50V 200ppm/°C -55/+155°C taśma (rolka) w magazynie:   0 szt.
 

na specjalne zamówienie
  15000
PDR00107 CR 0201 12,7R 1% 1/20W Rezystor metalizowany SMD /pdc/cr_fcf.pdf towar zgodny z dyrektywą RoHS
2188 FCF02FV-12R7
PDC
SMD standardowe FCF 12.7Ω 1/16W 1% 0402 (1005) 0.35mm 50V 100V 100ppm/°C -55/+155°C taśma (rolka) w magazynie:   0 szt.
 

na specjalne zamówienie
  10000
PDR00849 CR 0402 12,7R 1% 1/16W Rezystor metalizowany SMD /pdc/cr_fcf.pdf towar zgodny z dyrektywą RoHS
2189 FCF03FT-11X
PDC
SMD standardowe FCF 12.7Ω 1/10W 1% 0603 (1608) 0.45mm 50V 100V 100ppm/°C -55/+155°C taśma (rolka) w magazynie:   0 szt.
 

na specjalne zamówienie
  5000
PDR01648 CR 0603 12,7R 1% 1/10W Rezystor metalizowany SMD /pdc/cr_fcf.pdf towar zgodny z dyrektywą RoHS
2190 FCF05FT-12R7
PDC
SMD standardowe FCF 12.7Ω 1/8W 1% 0805 (2012) 0.50mm 150V 300V 100ppm/°C -55/+155°C taśma (rolka) w magazynie:   0 szt.
 

na specjalne zamówienie
  5000
PDR02321 CR 0805 12,7R 1% 1/8W Rezystor metalizowany SMD /pdc/cr_fcf.pdf towar zgodny z dyrektywą RoHS
2191 FCF06FT-12R7
PDC
SMD standardowe FCF 12.7Ω 1/4W 1% 1206 (3216) 0.55mm 200V 400V 100ppm/°C -55/+155°C taśma (rolka) w magazynie:   0 szt.
 

na specjalne zamówienie
  5000
PDR03120 CR 1206 12,7R 1% 1/4W Rezystor metalizowany SMD /pdc/cr_fcf.pdf towar zgodny z dyrektywą RoHS
2192 FCF12FT-12R7
PDC
SMD standardowe FCF 12.7Ω 1/3W 1% 1210 (3225) 0.55mm 200V 400V 100ppm/°C -55/+155°C taśma (rolka) w magazynie:   0 szt.
 

na specjalne zamówienie
  5000
PDR03919 CR 1210 12,7R 1% 1/3W Rezystor metalizowany SMD /pdc/cr_fcf.pdf towar zgodny z dyrektywą RoHS
2193 FCF20FP-12R7
PDC
SMD standardowe FCF 12.7Ω 3/4W 1% 2010 (5025) 0.60mm 200V 400V 100ppm/°C -55/+155°C taśma (rolka) w magazynie:   0 szt.
 

na specjalne zamówienie
  4000
PDR04718 CR 2010 12,7R 1% 3/4W Rezystor metalizowany SMD /pdc/cr_fcf.pdf towar zgodny z dyrektywą RoHS
2194 FCF25FP-12R7
PDC
SMD standardowe FCF 12.7Ω 1W 1% 2512 (6332) 0.60mm 200V 400V 100ppm/°C -55/+155°C taśma (rolka) w magazynie:   0 szt.
 

na specjalne zamówienie
  4000
PDR05517 CR 2512 12,7R 1% 1W Rezystor metalizowany SMD /pdc/cr_fcf.pdf towar zgodny z dyrektywą RoHS
2195 FCF01FU-13R0
PDC
SMD standardowe FCF 13.0Ω 1/20W 1% 0201 (0603) 0.23mm 25V 50V 200ppm/°C -55/+155°C taśma (rolka) w magazynie:   0 szt.
 

na specjalne zamówienie
  15000
PDR00108 CR 0201 13,0R 1% 1/20W Rezystor metalizowany SMD /pdc/cr_fcf.pdf towar zgodny z dyrektywą RoHS
2196 FCF01JU-130
PDC
SMD standardowe FCF 13.0Ω 1/20W 5% 0201 (0603) 0.23mm 25V 50V 200ppm/°C -55/+155°C taśma (rolka) w magazynie:   0 szt.
 

na specjalne zamówienie
  15000
PDR06238 CR 0201 13R 5% 1/20W Rezystor metalizowany SMD /pdc/cr_fcf.pdf towar zgodny z dyrektywą RoHS
2197 FCF02FV-13R0
PDC
SMD standardowe FCF 13.0Ω 1/16W 1% 0402 (1005) 0.35mm 50V 100V 100ppm/°C -55/+155°C taśma (rolka) w magazynie:   0 szt.
 

na specjalne zamówienie
  10000
PDR00850 CR 0402 13,0R 1% 1/16W Rezystor metalizowany SMD /pdc/cr_fcf.pdf towar zgodny z dyrektywą RoHS
2198 FCF02JV-130
PDC
SMD standardowe FCF 13.0Ω 1/16W 5% 0402 (1005) 0.35mm 50V 100V 200ppm/°C -55/+155°C taśma (rolka) w magazynie:   0 szt.
 

na specjalne zamówienie
  10000
PDR06408 CR 0402 13R 5% 1/16W Rezystor metalizowany SMD /pdc/cr_fcf.pdf towar zgodny z dyrektywą RoHS
2199 FCF03JT-130
PDC
SMD standardowe FCF 13.0Ω 1/10W 5% 0603 (1608) 0.45mm 50V 100V 200ppm/°C -55/+155°C taśma (rolka) w magazynie:   0 szt.
 

na specjalne zamówienie
  5000
PDR06578 CR 0603 13R 5% 1/10W Rezystor metalizowany SMD /pdc/cr_fcf.pdf towar zgodny z dyrektywą RoHS
Pokaż podobne
>> 0603SAJ0130T5E
UniOhm
SMD standardowe CR 13.0Ω 1/10W 5% 0603 (1608) 0.45mm 50V 100V 200ppm/°C -55/+155°C taśma (rolka) w magazynie:   0 szt.
 

na specjalne zamówienie
  5000
OHM0296 CR 0603 13R 5% 1/10W Rezystor metalizowany SMD /ohm/thick_film_chip_resistors.pdf towar zgodny z dyrektywą RoHS
2200 FCF05JT-130
PDC
SMD standardowe FCF 13.0Ω 1/8W 5% 0805 (2012) 0.50mm 150V 300V 200ppm/°C -55/+155°C taśma (rolka) w magazynie:   0 szt.
 

na specjalne zamówienie
  5000
PDR06748 CR 0805 13R 5% 1/8W Rezystor metalizowany SMD /pdc/cr_fcf.pdf towar zgodny z dyrektywą RoHS
Pokaż podobne
>> 0805S8J0130T5E
UniOhm
SMD standardowe CR 13.0Ω 1/8W 5% 0805 (2012) 0.55mm 150V 300V 200ppm/°C -55/+155°C taśma (rolka) w magazynie:   0 szt.
 

na specjalne zamówienie
  5000
OHM0137 CR 0805 13R 5% 1/8W Rezystor metalizowany SMD /ohm/thick_film_chip_resistors.pdf towar zgodny z dyrektywą RoHS
Ilość pozycji na stronie    Pozycje 2176 do 2200 z 8581 <<  -10  <  83  84  85  86  87  88  89  90  91  92  93    >  +10  >>
Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt wg ustawień przeglądarki. Zamknij