Producent
wszystkie
Rezystancja
0.000Ω (17)
0.100Ω (1)
0.200Ω (1)
0.220Ω (1)
0.470Ω (2)
0.620Ω (1)
1.00Ω (21)
1.02Ω (8)
1.05Ω (8)
1.07Ω (8)
1.10Ω (21)
1.13Ω (8)
1.15Ω (8)
1.18Ω (8)
1.20Ω (20)
1.21Ω (8)
1.24Ω (8)
1.27Ω (8)
1.30Ω (13)
1.3Ω (8)
1.33Ω (8)
1.37Ω (8)
1.40Ω (2)
1.4Ω (6)
1.43Ω (8)
1.47Ω (8)
1.50Ω (14)
1.5Ω (7)
1.54Ω (8)
1.58Ω (8)
1.60Ω (15)
1.6Ω (5)
1.62Ω (8)
1.65Ω (8)
1.69Ω (8)
1.74Ω (8)
1.78Ω (8)
1.80Ω (15)
1.8Ω (5)
1.82Ω (8)
1.87Ω (8)
1.91Ω (8)
1.96Ω (8)
2.00Ω (16)
2Ω (6)
2.05Ω (8)
2.10Ω (2)
2.1Ω (6)
2.15Ω (8)
2.20Ω (16)
2.2Ω (5)
2.21Ω (8)
2.26Ω (8)
2.32Ω (8)
2.37Ω (8)
2.40Ω (15)
2.4Ω (5)
2.43Ω (8)
2.49Ω (8)
2.55Ω (8)
2.61Ω (8)
2.67Ω (8)
2.70Ω (15)
2.7Ω (5)
2.74Ω (8)
2.80Ω (2)
2.8Ω (6)
2.87Ω (8)
2.94Ω (8)
3.00Ω (14)
3Ω (6)
3.01Ω (8)
3.09Ω (8)
3.16Ω (8)
3.24Ω (8)
3.30Ω (14)
3.3Ω (6)
3.32Ω (8)
3.40Ω (2)
3.4Ω (6)
3.48Ω (8)
3.57Ω (8)
3.60Ω (14)
3.6Ω (6)
3.65Ω (8)
3.74Ω (8)
3.83Ω (8)
3.90Ω (14)
3.9Ω (6)
3.92Ω (8)
4.02Ω (8)
4.12Ω (8)
4.22Ω (8)
4.30Ω (14)
4.3Ω (6)
4.32Ω (8)
4.42Ω (8)
4.53Ω (8)
4.64Ω (8)
4.70Ω (14)
4.7Ω (6)
4.75Ω (8)
4.87Ω (8)
4.99Ω (8)
5.10Ω (15)
5.1Ω (6)
5.11Ω (8)
5.23Ω (8)
5.36Ω (8)
5.49Ω (8)
5.60Ω (14)
5.6Ω (6)
5.62Ω (8)
5.76Ω (8)
5.90Ω (2)
5.9Ω (6)
6.04Ω (8)
6.19Ω (8)
6.20Ω (14)
6.2Ω (6)
6.34Ω (8)
6.49Ω (8)
6.65Ω (8)
6.80Ω (14)
6.8Ω (6)
6.81Ω (8)
6.98Ω (8)
7.15Ω (8)
7.32Ω (8)
7.50Ω (14)
7.5Ω (7)
7.68Ω (8)
7.87Ω (8)
8.06Ω (8)
8.20Ω (14)
8.2Ω (6)
8.25Ω (8)
8.45Ω (8)
8.66Ω (8)
8.87Ω (8)
9.09Ω (8)
9.10Ω (14)
9.1Ω (6)
9.31Ω (8)
9.53Ω (9)
9.76Ω (8)
10.0Ω (15)
10Ω (7)
10.2Ω (8)
10.5Ω (8)
10.7Ω (8)
11.0Ω (14)
11Ω (7)
11.3Ω (8)
11.5Ω (8)
11.8Ω (8)
12.0Ω (14)
12Ω (6)
12.1Ω (8)
12.4Ω (8)
12.7Ω (8)
13.0Ω (14)
13Ω (7)
13.3Ω (8)
13.7Ω (8)
14.0Ω (2)
14Ω (6)
14.3Ω (8)
14.7Ω (8)
15.0Ω (14)
15Ω (7)
15.4Ω (8)
15.8Ω (8)
16.0Ω (13)
16Ω (7)
16.2Ω (8)
16.5Ω (8)
16.9Ω (8)
17.4Ω (8)
17.8Ω (8)
18.0Ω (13)
18Ω (8)
18.2Ω (8)
18.7Ω (8)
19.1Ω (8)
19.6Ω (9)
20.0Ω (13)
20Ω (8)
20.5Ω (8)
21.0Ω (2)
21Ω (6)
21.5Ω (8)
22.0Ω (15)
22Ω (7)
22.1Ω (8)
22.6Ω (8)
23.2Ω (8)
23.7Ω (8)
24.0Ω (13)
24Ω (7)
24.3Ω (8)
24.9Ω (8)
25.5Ω (8)
26.1Ω (8)
26.7Ω (8)
27.0Ω (13)
27Ω (7)
27.4Ω (8)
28.0Ω (2)
28Ω (6)
28.7Ω (8)
29.4Ω (8)
30.0Ω (13)
30Ω (7)
30.1Ω (8)
30.9Ω (8)
31.6Ω (8)
32.4Ω (8)
33.0Ω (13)
33Ω (7)
33.2Ω (8)
34.0Ω (3)
34Ω (6)
34.8Ω (8)
35.7Ω (8)
36.0Ω (13)
36Ω (7)
36.5Ω (8)
37.4Ω (8)
38.3Ω (8)
39.0Ω (14)
39Ω (7)
39.2Ω (8)
40.2Ω (8)
41.2Ω (8)
42.2Ω (8)
43.0Ω (13)
43Ω (7)
43.2Ω (8)
44.2Ω (8)
45.3Ω (8)
46.4Ω (8)
47.0Ω (14)
47Ω (8)
47.5Ω (8)
48.7Ω (8)
49.9Ω (9)
51.0Ω (13)
51Ω (7)
51.1Ω (8)
52.3Ω (8)
53.6Ω (8)
54.9Ω (8)
56.0Ω (13)
56Ω (7)
56.2Ω (8)
57.6Ω (8)
59.0Ω (2)
59Ω (6)
60.4Ω (8)
61.9Ω (8)
62.0Ω (15)
62Ω (7)
63.4Ω (8)
64.9Ω (8)
66.5Ω (8)
68.0Ω (13)
68Ω (8)
68.1Ω (8)
69.8Ω (8)
71.5Ω (8)
73.2Ω (8)
75.0Ω (14)
75Ω (8)
76.8Ω (8)
78.7Ω (8)
80.6Ω (8)
82.0Ω (13)
82Ω (7)
82.5Ω (8)
84.5Ω (8)
86.6Ω (8)
88.7Ω (8)
90.9Ω (8)
91.0Ω (13)
91Ω (7)
93.1Ω (8)
95.3Ω (8)
97.6Ω (8)
100Ω (23)
102Ω (8)
105Ω (8)
107Ω (8)
110Ω (21)
113Ω (8)
115Ω (8)
118Ω (8)
120Ω (22)
121Ω (8)
124Ω (8)
127Ω (8)
130Ω (21)
133Ω (8)
137Ω (8)
140Ω (8)
143Ω (8)
147Ω (8)
150Ω (23)
154Ω (8)
158Ω (8)
160Ω (20)
162Ω (8)
165Ω (8)
169Ω (8)
174Ω (8)
178Ω (8)
180Ω (20)
182Ω (8)
187Ω (8)
191Ω (8)
196Ω (8)
200Ω (21)
205Ω (8)
210Ω (8)
215Ω (8)
220Ω (22)
221Ω (8)
226Ω (8)
232Ω (8)
237Ω (8)
240Ω (22)
243Ω (8)
249Ω (8)
255Ω (8)
261Ω (8)
267Ω (8)
270Ω (22)
274Ω (8)
280Ω (8)
287Ω (8)
294Ω (8)
300Ω (20)
301Ω (8)
309Ω (8)
316Ω (8)
324Ω (8)
330Ω (21)
332Ω (8)
340Ω (8)
348Ω (8)
357Ω (8)
360Ω (20)
365Ω (8)
374Ω (8)
383Ω (8)
390Ω (20)
392Ω (8)
402Ω (8)
412Ω (8)
422Ω (8)
430Ω (20)
432Ω (8)
442Ω (8)
453Ω (8)
464Ω (8)
470Ω (23)
475Ω (9)
487Ω (8)
499Ω (8)
510Ω (21)
511Ω (8)
523Ω (8)
536Ω (8)
549Ω (8)
560Ω (22)
562Ω (8)
576Ω (8)
590Ω (8)
604Ω (8)
619Ω (8)
620Ω (22)
634Ω (8)
649Ω (8)
665Ω (8)
680Ω (21)
681Ω (8)
698Ω (8)
715Ω (8)
732Ω (8)
750Ω (21)
768Ω (8)
787Ω (8)
806Ω (8)
820Ω (21)
825Ω (8)
845Ω (8)
866Ω (8)
887Ω (8)
909Ω (8)
910Ω (20)
931Ω (8)
953Ω (8)
976Ω (8)
1.00kΩ (15)
1kΩ (8)
1.02kΩ (8)
1.05kΩ (8)
1.07kΩ (8)
1.10kΩ (13)
1.1kΩ (8)
1.13kΩ (8)
1.15kΩ (8)
1.18kΩ (8)
1.20kΩ (13)
1.2kΩ (7)
1.21kΩ (8)
1.24kΩ (8)
1.27kΩ (8)
1.30kΩ (13)
1.3kΩ (8)
1.33kΩ (8)
1.37kΩ (8)
1.40kΩ (2)
1.4kΩ (6)
1.43kΩ (8)
1.47kΩ (8)
1.50kΩ (14)
1.5kΩ (9)
1.54kΩ (8)
1.58kΩ (8)
1.60kΩ (14)
1.6kΩ (9)
1.62kΩ (8)
1.65kΩ (8)
1.69kΩ (8)
1.74kΩ (9)
1.78kΩ (8)
1.80kΩ (13)
1.8kΩ (7)
1.82kΩ (8)
1.87kΩ (8)
1.91kΩ (8)
1.96kΩ (8)
2.00kΩ (14)
2kΩ (8)
2.05kΩ (8)
2.10kΩ (2)
2.1kΩ (6)
2.15kΩ (8)
2.20kΩ (15)
2.2kΩ (8)
2.21kΩ (8)
2.26kΩ (8)
2.32kΩ (8)
2.37kΩ (8)
2.40kΩ (13)
2.4kΩ (9)
2.43kΩ (9)
2.49kΩ (8)
2.55kΩ (8)
2.61kΩ (8)
2.67kΩ (8)
2.70kΩ (14)
2.7kΩ (8)
2.74kΩ (9)
2.80kΩ (2)
2.8kΩ (6)
2.87kΩ (8)
2.94kΩ (8)
3.00kΩ (13)
3kΩ (7)
3.01kΩ (8)
3.09kΩ (8)
3.16kΩ (8)
3.24kΩ (8)
3.30kΩ (15)
3.3kΩ (7)
3.32kΩ (8)
3.40kΩ (2)
3.4kΩ (6)
3.48kΩ (8)
3.57kΩ (8)
3.60kΩ (13)
3.6kΩ (7)
3.65kΩ (8)
3.74kΩ (8)
3.83kΩ (8)
3.90kΩ (14)
3.9kΩ (7)
3.92kΩ (9)
4.02kΩ (8)
4.12kΩ (8)
4.22kΩ (8)
4.30kΩ (13)
4.3kΩ (7)
4.32kΩ (8)
4.42kΩ (8)
4.53kΩ (8)
4.64kΩ (8)
4.70kΩ (15)
4.7kΩ (9)
4.75kΩ (8)
4.87kΩ (8)
4.99kΩ (8)
5.10kΩ (13)
5.1kΩ (7)
5.11kΩ (8)
5.23kΩ (8)
5.36kΩ (8)
5.49kΩ (8)
5.60kΩ (13)
5.6kΩ (7)
5.62kΩ (8)
5.76kΩ (8)
5.90kΩ (2)
5.9kΩ (6)
6.04kΩ (8)
6.19kΩ (8)
6.20kΩ (13)
6.2kΩ (8)
6.34kΩ (8)
6.49kΩ (8)
6.65kΩ (8)
6.80kΩ (13)
6.8kΩ (7)
6.81kΩ (8)
6.98kΩ (9)
7.15kΩ (8)
7.32kΩ (8)
7.50kΩ (13)
7.5kΩ (8)
7.68kΩ (8)
7.87kΩ (8)
8.06kΩ (8)
8.20kΩ (13)
8.2kΩ (7)
8.25kΩ (8)
8.45kΩ (8)
8.66kΩ (8)
8.87kΩ (8)
9.09kΩ (8)
9.10kΩ (13)
9.1kΩ (7)
9.31kΩ (8)
9.53kΩ (8)
9.76kΩ (8)
10.0kΩ (19)
10kΩ (8)
10.2kΩ (8)
10.5kΩ (8)
10.7kΩ (8)
11.0kΩ (13)
11kΩ (8)
11.3kΩ (8)
11.5kΩ (8)
11.8kΩ (8)
12.0kΩ (14)
12kΩ (7)
12.1kΩ (8)
12.4kΩ (8)
12.7kΩ (8)
13.0kΩ (13)
13kΩ (8)
13.3kΩ (9)
13.7kΩ (8)
14.0kΩ (2)
14kΩ (6)
14.3kΩ (8)
14.7kΩ (8)
15.0kΩ (14)
15kΩ (8)
15.4kΩ (8)
15.8kΩ (8)
16.0kΩ (13)
16kΩ (8)
16.2kΩ (9)
16.5kΩ (8)
16.9kΩ (8)
17.4kΩ (9)
17.8kΩ (8)
18.0kΩ (14)
18kΩ (7)
18.2kΩ (8)
18.7kΩ (8)
19.1kΩ (9)
19.6kΩ (8)
20.0kΩ (17)
20kΩ (8)
20.5kΩ (8)
21.0kΩ (2)
21kΩ (6)
21.5kΩ (8)
22.0kΩ (17)
22kΩ (7)
22.1kΩ (8)
22.6kΩ (8)
23.2kΩ (8)
23.7kΩ (8)
24.0kΩ (13)
24kΩ (7)
24.3kΩ (8)
24.9kΩ (8)
25.5kΩ (8)
26.1kΩ (8)
26.7kΩ (8)
27.0kΩ (16)
27kΩ (7)
27.4kΩ (8)
28.0kΩ (2)
28kΩ (6)
28.7kΩ (8)
29.4kΩ (8)
30.0kΩ (13)
30kΩ (8)
30.1kΩ (11)
30.9kΩ (9)
31.6kΩ (8)
32.4kΩ (8)
33.0kΩ (16)
33kΩ (7)
33.2kΩ (8)
34.0kΩ (3)
34kΩ (6)
34.8kΩ (8)
35.7kΩ (8)
36.0kΩ (13)
36kΩ (7)
36.5kΩ (8)
37.4kΩ (8)
38.3kΩ (8)
39.0kΩ (14)
39kΩ (7)
39.2kΩ (8)
40.2kΩ (8)
41.2kΩ (8)
42.2kΩ (8)
43.0kΩ (14)
43kΩ (7)
43.2kΩ (8)
44.2kΩ (8)
45.3kΩ (11)
46.4kΩ (8)
47.0kΩ (16)
47kΩ (7)
47.5kΩ (9)
48.7kΩ (8)
49.9kΩ (8)
51.0kΩ (14)
51kΩ (7)
51.1kΩ (8)
52.3kΩ (8)
53.6kΩ (8)
54.9kΩ (8)
56.0kΩ (14)
56kΩ (8)
56.2kΩ (8)
57.6kΩ (8)
59.0kΩ (2)
59kΩ (6)
60.4kΩ (8)
61.9kΩ (8)
62.0kΩ (13)
62kΩ (7)
63.4kΩ (8)
64.9kΩ (9)
66.5kΩ (8)
68.0kΩ (14)
68kΩ (7)
68.1kΩ (8)
69.8kΩ (8)
71.5kΩ (8)
73.2kΩ (8)
75.0kΩ (13)
75kΩ (8)
76.8kΩ (11)
78.7kΩ (8)
80.6kΩ (8)
82.0kΩ (13)
82kΩ (7)
82.5kΩ (8)
84.5kΩ (11)
86.6kΩ (8)
88.7kΩ (8)
90.9kΩ (8)
91.0kΩ (13)
91kΩ (7)
93.1kΩ (8)
95.3kΩ (8)
97.6kΩ (8)
100kΩ (23)
102kΩ (8)
105kΩ (8)
107kΩ (8)
110kΩ (21)
113kΩ (8)
115kΩ (8)
118kΩ (9)
120kΩ (21)
121kΩ (8)
124kΩ (8)
127kΩ (8)
130kΩ (22)
133kΩ (8)
137kΩ (8)
140kΩ (8)
143kΩ (8)
147kΩ (8)
150kΩ (23)
154kΩ (9)
158kΩ (8)
160kΩ (20)
162kΩ (8)
165kΩ (8)
169kΩ (8)
174kΩ (8)
178kΩ (8)
180kΩ (20)
182kΩ (8)
187kΩ (8)
191kΩ (8)
196kΩ (8)
200kΩ (21)
205kΩ (8)
210kΩ (9)
215kΩ (8)
220kΩ (21)
221kΩ (8)
226kΩ (8)
232kΩ (8)
237kΩ (8)
240kΩ (20)
243kΩ (8)
249kΩ (8)
255kΩ (8)
261kΩ (8)
267kΩ (9)
270kΩ (20)
274kΩ (8)
280kΩ (8)
287kΩ (9)
294kΩ (8)
300kΩ (20)
301kΩ (8)
309kΩ (8)
316kΩ (8)
324kΩ (8)
330kΩ (21)
332kΩ (8)
340kΩ (8)
348kΩ (8)
357kΩ (8)
360kΩ (20)
365kΩ (8)
374kΩ (8)
383kΩ (8)
390kΩ (20)
392kΩ (8)
402kΩ (8)
412kΩ (8)
422kΩ (8)
430kΩ (20)
432kΩ (8)
442kΩ (8)
453kΩ (8)
464kΩ (8)
470kΩ (22)
475kΩ (8)
487kΩ (8)
499kΩ (8)
510kΩ (20)
511kΩ (8)
523kΩ (8)
536kΩ (8)
549kΩ (8)
560kΩ (20)
562kΩ (8)
576kΩ (8)
590kΩ (8)
604kΩ (8)
619kΩ (8)
620kΩ (20)
634kΩ (8)
649kΩ (8)
665kΩ (8)
680kΩ (20)
681kΩ (8)
698kΩ (8)
715kΩ (8)
732kΩ (8)
750kΩ (21)
768kΩ (8)
787kΩ (8)
806kΩ (8)
820kΩ (21)
825kΩ (8)
845kΩ (8)
866kΩ (8)
887kΩ (8)
909kΩ (8)
910kΩ (21)
931kΩ (8)
953kΩ (8)
976kΩ (8)
1.00MΩ (15)
1MΩ (8)
1.02MΩ (8)
1.05MΩ (8)
1.07MΩ (8)
1.10MΩ (13)
1.1MΩ (8)
1.13MΩ (8)
1.15MΩ (8)
1.18MΩ (8)
1.20MΩ (13)
1.2MΩ (7)
1.21MΩ (8)
1.24MΩ (8)
1.27MΩ (8)
1.30MΩ (13)
1.3MΩ (8)
1.33MΩ (8)
1.37MΩ (8)
1.40MΩ (2)
1.4MΩ (6)
1.43MΩ (8)
1.47MΩ (8)
1.50MΩ (14)
1.5MΩ (9)
1.54MΩ (8)
1.58MΩ (8)
1.60MΩ (13)
1.6MΩ (7)
1.62MΩ (8)
1.65MΩ (8)
1.69MΩ (8)
1.74MΩ (8)
1.78MΩ (8)
1.80MΩ (13)
1.8MΩ (7)
1.82MΩ (8)
1.87MΩ (8)
1.91MΩ (8)
1.96MΩ (8)
2.00MΩ (13)
2MΩ (8)
2.05MΩ (8)
2.10MΩ (2)
2.1MΩ (6)
2.15MΩ (8)
2.20MΩ (15)
2.2MΩ (7)
2.21MΩ (8)
2.26MΩ (8)
2.32MΩ (8)
2.37MΩ (8)
2.40MΩ (13)
2.4MΩ (7)
2.43MΩ (8)
2.49MΩ (8)
2.55MΩ (8)
2.61MΩ (8)
2.67MΩ (8)
2.70MΩ (13)
2.7MΩ (7)
2.74MΩ (8)
2.80MΩ (2)
2.8MΩ (6)
2.87MΩ (8)
2.94MΩ (8)
3.00MΩ (13)
3MΩ (7)
3.01MΩ (8)
3.09MΩ (8)
3.16MΩ (8)
3.24MΩ (8)
3.30MΩ (13)
3.3MΩ (7)
3.32MΩ (7)
3.40MΩ (1)
3.4MΩ (6)
3.48MΩ (7)
3.57MΩ (7)
3.60MΩ (12)
3.6MΩ (7)
3.65MΩ (7)
3.74MΩ (7)
3.83MΩ (7)
3.90MΩ (12)
3.9MΩ (7)
3.92MΩ (7)
4.02MΩ (7)
4.12MΩ (7)
4.22MΩ (7)
4.30MΩ (12)
4.3MΩ (7)
4.32MΩ (7)
4.42MΩ (7)
4.53MΩ (7)
4.64MΩ (7)
4.70MΩ (12)
4.7MΩ (7)
4.75MΩ (7)
4.87MΩ (7)
4.99MΩ (7)
5.10MΩ (12)
5.1MΩ (7)
5.11MΩ (7)
5.23MΩ (7)
5.36MΩ (7)
5.49MΩ (7)
5.60MΩ (12)
5.6MΩ (7)
5.62MΩ (7)
5.76MΩ (7)
5.90MΩ (1)
5.9MΩ (6)
6.04MΩ (7)
6.19MΩ (7)
6.20MΩ (12)
6.2MΩ (7)
6.34MΩ (7)
6.49MΩ (7)
6.65MΩ (7)
6.80MΩ (12)
6.8MΩ (7)
6.81MΩ (7)
6.98MΩ (7)
7.15MΩ (7)
7.32MΩ (7)
7.50MΩ (12)
7.5MΩ (8)
7.68MΩ (7)
7.87MΩ (7)
8.06MΩ (7)
8.20MΩ (12)
8.2MΩ (7)
8.25MΩ (7)
8.45MΩ (7)
8.66MΩ (7)
8.87MΩ (7)
9.09MΩ (7)
9.10MΩ (12)
9.1MΩ (7)
9.31MΩ (7)
9.53MΩ (7)
9.76MΩ (7)
10.0MΩ (21)
12.0MΩ (2)
22.0MΩ (2)
wszystkie
Tolerancja
wszystkie
 
Ilość pozycji na stronie    Pozycje 2101 do 2125 z 8581 <<  -10  <  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90    >  +10  >>
Oznaczenie producenta
Producent
Indeks Ropla
Montaż Typ Seria Rezystancja Moc Tolerancja Obudowa Wysokość Napięcie pracy max. Napięcie impulsowe max. Współ. temp. Temperatura pracy Pakowanie Dostępność Cena netto MOQ
2101 FCF02FV-10R5
PDC
SMD standardowe FCF 10.5Ω 1/16W 1% 0402 (1005) 0.35mm 50V 100V 100ppm/°C -55/+155°C taśma (rolka) w magazynie:   0 szt.
 

na specjalne zamówienie
  10000
PDR00841 CR 0402 10,5R 1% 1/16W Rezystor metalizowany SMD /pdc/cr_fcf.pdf towar zgodny z dyrektywą RoHS
2102 FCF03FT-03X
PDC
SMD standardowe FCF 10.5Ω 1/10W 1% 0603 (1608) 0.45mm 50V 100V 100ppm/°C -55/+155°C taśma (rolka) w magazynie:   0 szt.
 

na specjalne zamówienie
  5000
PDR01640 CR 0603 10,5R 1% 1/10W Rezystor metalizowany SMD /pdc/cr_fcf.pdf towar zgodny z dyrektywą RoHS
2103 FCF05FT-10R5
PDC
SMD standardowe FCF 10.5Ω 1/8W 1% 0805 (2012) 0.50mm 150V 300V 100ppm/°C -55/+155°C taśma (rolka) w magazynie:   0 szt.
 

na specjalne zamówienie
  5000
PDR02313 CR 0805 10,5R 1% 1/8W Rezystor metalizowany SMD /pdc/cr_fcf.pdf towar zgodny z dyrektywą RoHS
2104 FCF06FT-10R5
PDC
SMD standardowe FCF 10.5Ω 1/4W 1% 1206 (3216) 0.55mm 200V 400V 100ppm/°C -55/+155°C taśma (rolka) w magazynie:   0 szt.
 

na specjalne zamówienie
  5000
PDR03112 CR 1206 10,5R 1% 1/4W Rezystor metalizowany SMD /pdc/cr_fcf.pdf towar zgodny z dyrektywą RoHS
2105 FCF12FT-10R5
PDC
SMD standardowe FCF 10.5Ω 1/3W 1% 1210 (3225) 0.55mm 200V 400V 100ppm/°C -55/+155°C taśma (rolka) w magazynie:   0 szt.
 

na specjalne zamówienie
  5000
PDR03911 CR 1210 10,5R 1% 1/3W Rezystor metalizowany SMD /pdc/cr_fcf.pdf towar zgodny z dyrektywą RoHS
2106 FCF20FP-10R5
PDC
SMD standardowe FCF 10.5Ω 3/4W 1% 2010 (5025) 0.60mm 200V 400V 100ppm/°C -55/+155°C taśma (rolka) w magazynie:   0 szt.
 

na specjalne zamówienie
  4000
PDR04710 CR 2010 10,5R 1% 3/4W Rezystor metalizowany SMD /pdc/cr_fcf.pdf towar zgodny z dyrektywą RoHS
2107 FCF25FP-10R5
PDC
SMD standardowe FCF 10.5Ω 1W 1% 2512 (6332) 0.60mm 200V 400V 100ppm/°C -55/+155°C taśma (rolka) w magazynie:   0 szt.
 

na specjalne zamówienie
  4000
PDR05509 CR 2512 10,5R 1% 1W Rezystor metalizowany SMD /pdc/cr_fcf.pdf towar zgodny z dyrektywą RoHS
2108 FCF01FU-10R7
PDC
SMD standardowe FCF 10.7Ω 1/20W 1% 0201 (0603) 0.23mm 25V 50V 200ppm/°C -55/+155°C taśma (rolka) w magazynie:   0 szt.
 

na specjalne zamówienie
  15000
PDR00100 CR 0201 10,7R 1% 1/20W Rezystor metalizowany SMD /pdc/cr_fcf.pdf towar zgodny z dyrektywą RoHS
2109 FCF02FV-10R7
PDC
SMD standardowe FCF 10.7Ω 1/16W 1% 0402 (1005) 0.35mm 50V 100V 100ppm/°C -55/+155°C taśma (rolka) w magazynie:   0 szt.
 

na specjalne zamówienie
  10000
PDR00842 CR 0402 10,7R 1% 1/16W Rezystor metalizowany SMD /pdc/cr_fcf.pdf towar zgodny z dyrektywą RoHS
2110 FCF03FT-04X
PDC
SMD standardowe FCF 10.7Ω 1/10W 1% 0603 (1608) 0.45mm 50V 100V 100ppm/°C -55/+155°C taśma (rolka) w magazynie:   0 szt.
 

na specjalne zamówienie
  5000
PDR01641 CR 0603 10,7R 1% 1/10W Rezystor metalizowany SMD /pdc/cr_fcf.pdf towar zgodny z dyrektywą RoHS
2111 FCF05FT-10R7
PDC
SMD standardowe FCF 10.7Ω 1/8W 1% 0805 (2012) 0.50mm 150V 300V 100ppm/°C -55/+155°C taśma (rolka) w magazynie:   0 szt.
 

na specjalne zamówienie
  5000
PDR02314 CR 0805 10,7R 1% 1/8W Rezystor metalizowany SMD /pdc/cr_fcf.pdf towar zgodny z dyrektywą RoHS
2112 FCF06FT-10R7
PDC
SMD standardowe FCF 10.7Ω 1/4W 1% 1206 (3216) 0.55mm 200V 400V 100ppm/°C -55/+155°C taśma (rolka) w magazynie:   0 szt.
 

na specjalne zamówienie
  5000
PDR03113 CR 1206 10,7R 1% 1/4W Rezystor metalizowany SMD /pdc/cr_fcf.pdf towar zgodny z dyrektywą RoHS
2113 FCF12FT-10R7
PDC
SMD standardowe FCF 10.7Ω 1/3W 1% 1210 (3225) 0.55mm 200V 400V 100ppm/°C -55/+155°C taśma (rolka) w magazynie:   0 szt.
 

na specjalne zamówienie
  5000
PDR03912 CR 1210 10,7R 1% 1/3W Rezystor metalizowany SMD /pdc/cr_fcf.pdf towar zgodny z dyrektywą RoHS
2114 FCF20FP-10R7
PDC
SMD standardowe FCF 10.7Ω 3/4W 1% 2010 (5025) 0.60mm 200V 400V 100ppm/°C -55/+155°C taśma (rolka) w magazynie:   0 szt.
 

na specjalne zamówienie
  4000
PDR04711 CR 2010 10,7R 1% 3/4W Rezystor metalizowany SMD /pdc/cr_fcf.pdf towar zgodny z dyrektywą RoHS
2115 FCF25FP-10R7
PDC
SMD standardowe FCF 10.7Ω 1W 1% 2512 (6332) 0.60mm 200V 400V 100ppm/°C -55/+155°C taśma (rolka) w magazynie:   0 szt.
 

na specjalne zamówienie
  4000
PDR05510 CR 2512 10,7R 1% 1W Rezystor metalizowany SMD /pdc/cr_fcf.pdf towar zgodny z dyrektywą RoHS
2116 FCF01FU-11R0
PDC
SMD standardowe FCF 11.0Ω 1/20W 1% 0201 (0603) 0.23mm 25V 50V 200ppm/°C -55/+155°C taśma (rolka) w magazynie:   0 szt.
 

na specjalne zamówienie
  15000
PDR00101 CR 0201 11,0R 1% 1/20W Rezystor metalizowany SMD /pdc/cr_fcf.pdf towar zgodny z dyrektywą RoHS
2117 FCF01JU-110
PDC
SMD standardowe FCF 11.0Ω 1/20W 5% 0201 (0603) 0.23mm 25V 50V 200ppm/°C -55/+155°C taśma (rolka) w magazynie:   0 szt.
 

na specjalne zamówienie
  15000
PDR06236 CR 0201 11R 5% 1/20W Rezystor metalizowany SMD /pdc/cr_fcf.pdf towar zgodny z dyrektywą RoHS
2118 FCF02FV-11R0
PDC
SMD standardowe FCF 11.0Ω 1/16W 1% 0402 (1005) 0.35mm 50V 100V 100ppm/°C -55/+155°C taśma (rolka) w magazynie:   0 szt.
 

na specjalne zamówienie
  10000
PDR00843 CR 0402 11,0R 1% 1/16W Rezystor metalizowany SMD /pdc/cr_fcf.pdf towar zgodny z dyrektywą RoHS
2119 FCF02JV-110
PDC
SMD standardowe FCF 11.0Ω 1/16W 5% 0402 (1005) 0.35mm 50V 100V 200ppm/°C -55/+155°C taśma (rolka) w magazynie:   0 szt.
 

na specjalne zamówienie
  10000
PDR06406 CR 0402 11R 5% 1/16W Rezystor metalizowany SMD /pdc/cr_fcf.pdf towar zgodny z dyrektywą RoHS
2120 FCF03JT-110
PDC
SMD standardowe FCF 11.0Ω 1/10W 5% 0603 (1608) 0.45mm 50V 100V 200ppm/°C -55/+155°C taśma (rolka) w magazynie:   0 szt.
 

na specjalne zamówienie
  5000
PDR06576 CR 0603 11R 5% 1/10W Rezystor metalizowany SMD /pdc/cr_fcf.pdf towar zgodny z dyrektywą RoHS
Pokaż podobne
>> 0603SAJ0110T5E
UniOhm
SMD standardowe CR 11.0Ω 1/10W 5% 0603 (1608) 0.45mm 50V 100V 200ppm/°C -55/+155°C taśma (rolka) w magazynie:   0 szt.
 

na specjalne zamówienie
  5000
OHM0294 CR 0603 11R 5% 1/10W Rezystor metalizowany SMD /ohm/thick_film_chip_resistors.pdf towar zgodny z dyrektywą RoHS
2121 FCF05JT-110
PDC
SMD standardowe FCF 11.0Ω 1/8W 5% 0805 (2012) 0.50mm 150V 300V 200ppm/°C -55/+155°C taśma (rolka) w magazynie:   0 szt.
 

na specjalne zamówienie
  5000
PDR06746 CR 0805 11R 5% 1/8W Rezystor metalizowany SMD /pdc/cr_fcf.pdf towar zgodny z dyrektywą RoHS
Pokaż podobne
>> 0805S8J0110T5E
UniOhm
SMD standardowe CR 11.0Ω 1/8W 5% 0805 (2012) 0.55mm 150V 300V 200ppm/°C -55/+155°C taśma (rolka) w magazynie:   0 szt.
 

na specjalne zamówienie
  5000
OHM0135 CR 0805 11R 5% 1/8W Rezystor metalizowany SMD /ohm/thick_film_chip_resistors.pdf towar zgodny z dyrektywą RoHS
2122 FCF06JT-110
PDC
SMD standardowe FCF 11.0Ω 1/4W 5% 1206 (3216) 0.55mm 200V 400V 200ppm/°C -55/+155°C taśma (rolka) w magazynie:   0 szt.
 

na specjalne zamówienie
  5000
PDR06916 CR 1206 11R 5% 1/4W Rezystor metalizowany SMD /pdc/cr_fcf.pdf towar zgodny z dyrektywą RoHS
2123 FCF12JT-110
PDC
SMD standardowe FCF 11.0Ω 1/3W 5% 1210 (3225) 0.55mm 200V 400V 200ppm/°C -55/+155°C taśma (rolka) w magazynie:   0 szt.
 

na specjalne zamówienie
  5000
PDR07086 CR 1210 11R 5% 1/3W Rezystor metalizowany SMD /pdc/cr_fcf.pdf towar zgodny z dyrektywą RoHS
2124 FCF25JP-110
PDC
SMD standardowe FCF 11.0Ω 1W 5% 2512 (6332) 0.60mm 200V 400V 200ppm/°C -55/+155°C taśma (rolka) w magazynie:   0 szt.
 

na specjalne zamówienie
  4000
PDR07426 CR 2512 11R 5% 1W Rezystor metalizowany SMD /pdc/cr_fcf.pdf towar zgodny z dyrektywą RoHS
2125 FCF03FT-05X
PDC
SMD standardowe FCF 11Ω 1/10W 1% 0603 (1608) 0.45mm 50V 100V 100ppm/°C -55/+155°C taśma (rolka) w magazynie:   0 szt.
 

na specjalne zamówienie
  5000
PDR01642 CR 0603 11,0R 1% 1/10W Rezystor metalizowany SMD /pdc/cr_fcf.pdf towar zgodny z dyrektywą RoHS
Ilość pozycji na stronie    Pozycje 2101 do 2125 z 8581 <<  -10  <  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89  90    >  +10  >>
Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt wg ustawień przeglądarki. Zamknij