Producent
wszystkie
Rezystancja
0.000Ω (17)
0.100Ω (1)
0.200Ω (1)
0.220Ω (1)
0.470Ω (2)
0.620Ω (1)
1.00Ω (21)
1.02Ω (8)
1.05Ω (8)
1.07Ω (8)
1.10Ω (21)
1.13Ω (8)
1.15Ω (8)
1.18Ω (8)
1.20Ω (20)
1.21Ω (8)
1.24Ω (8)
1.27Ω (8)
1.30Ω (14)
1.3Ω (7)
1.33Ω (8)
1.37Ω (8)
1.40Ω (2)
1.4Ω (6)
1.43Ω (8)
1.47Ω (8)
1.50Ω (15)
1.5Ω (6)
1.54Ω (8)
1.58Ω (8)
1.60Ω (16)
1.6Ω (4)
1.62Ω (8)
1.65Ω (8)
1.69Ω (8)
1.74Ω (8)
1.78Ω (8)
1.80Ω (16)
1.8Ω (4)
1.82Ω (8)
1.87Ω (8)
1.91Ω (8)
1.96Ω (8)
2.00Ω (17)
2Ω (5)
2.05Ω (8)
2.10Ω (2)
2.1Ω (6)
2.15Ω (8)
2.20Ω (17)
2.2Ω (4)
2.21Ω (8)
2.26Ω (8)
2.32Ω (8)
2.37Ω (8)
2.40Ω (16)
2.4Ω (4)
2.43Ω (8)
2.49Ω (8)
2.55Ω (8)
2.61Ω (8)
2.67Ω (8)
2.70Ω (16)
2.7Ω (4)
2.74Ω (8)
2.80Ω (2)
2.8Ω (6)
2.87Ω (8)
2.94Ω (8)
3.00Ω (15)
3Ω (5)
3.01Ω (8)
3.09Ω (8)
3.16Ω (8)
3.24Ω (8)
3.30Ω (15)
3.3Ω (5)
3.32Ω (8)
3.40Ω (2)
3.4Ω (6)
3.48Ω (8)
3.57Ω (8)
3.60Ω (15)
3.6Ω (5)
3.65Ω (8)
3.74Ω (8)
3.83Ω (8)
3.90Ω (15)
3.9Ω (5)
3.92Ω (8)
4.02Ω (8)
4.12Ω (8)
4.22Ω (8)
4.30Ω (15)
4.3Ω (5)
4.32Ω (8)
4.42Ω (8)
4.53Ω (8)
4.64Ω (8)
4.70Ω (15)
4.7Ω (5)
4.75Ω (8)
4.87Ω (8)
4.99Ω (8)
5.10Ω (16)
5.1Ω (5)
5.11Ω (8)
5.23Ω (8)
5.36Ω (8)
5.49Ω (8)
5.60Ω (15)
5.6Ω (5)
5.62Ω (8)
5.76Ω (8)
5.90Ω (2)
5.9Ω (6)
6.04Ω (8)
6.19Ω (8)
6.20Ω (15)
6.2Ω (5)
6.34Ω (8)
6.49Ω (8)
6.65Ω (8)
6.80Ω (15)
6.8Ω (5)
6.81Ω (8)
6.98Ω (8)
7.15Ω (8)
7.32Ω (8)
7.50Ω (15)
7.5Ω (6)
7.68Ω (8)
7.87Ω (8)
8.06Ω (8)
8.20Ω (15)
8.2Ω (5)
8.25Ω (8)
8.45Ω (8)
8.66Ω (8)
8.87Ω (8)
9.09Ω (8)
9.10Ω (15)
9.1Ω (5)
9.31Ω (8)
9.53Ω (9)
9.76Ω (8)
10.0Ω (16)
10Ω (6)
10.2Ω (8)
10.5Ω (8)
10.7Ω (8)
11.0Ω (15)
11Ω (6)
11.3Ω (8)
11.5Ω (8)
11.8Ω (8)
12.0Ω (15)
12Ω (5)
12.1Ω (8)
12.4Ω (8)
12.7Ω (8)
13.0Ω (15)
13Ω (6)
13.3Ω (8)
13.7Ω (8)
14.0Ω (2)
14Ω (6)
14.3Ω (8)
14.7Ω (8)
15.0Ω (15)
15Ω (6)
15.4Ω (8)
15.8Ω (8)
16.0Ω (15)
16Ω (5)
16.2Ω (8)
16.5Ω (8)
16.9Ω (8)
17.4Ω (8)
17.8Ω (8)
18.0Ω (15)
18Ω (6)
18.2Ω (8)
18.7Ω (8)
19.1Ω (8)
19.6Ω (9)
20.0Ω (15)
20Ω (6)
20.5Ω (8)
21.0Ω (2)
21Ω (6)
21.5Ω (8)
22.0Ω (17)
22Ω (5)
22.1Ω (8)
22.6Ω (8)
23.2Ω (8)
23.7Ω (8)
24.0Ω (15)
24Ω (5)
24.3Ω (8)
24.9Ω (8)
25.5Ω (8)
26.1Ω (8)
26.7Ω (8)
27.0Ω (15)
27Ω (5)
27.4Ω (8)
28.0Ω (2)
28Ω (6)
28.7Ω (8)
29.4Ω (8)
30.0Ω (15)
30Ω (5)
30.1Ω (8)
30.9Ω (8)
31.6Ω (8)
32.4Ω (8)
33.0Ω (15)
33Ω (5)
33.2Ω (8)
34.0Ω (3)
34Ω (6)
34.8Ω (8)
35.7Ω (8)
36.0Ω (15)
36Ω (5)
36.5Ω (8)
37.4Ω (8)
38.3Ω (8)
39.0Ω (16)
39Ω (5)
39.2Ω (8)
40.2Ω (8)
41.2Ω (8)
42.2Ω (8)
43.0Ω (15)
43Ω (5)
43.2Ω (8)
44.2Ω (8)
45.3Ω (8)
46.4Ω (8)
47.0Ω (16)
47Ω (6)
47.5Ω (8)
48.7Ω (8)
49.9Ω (9)
51.0Ω (15)
51Ω (5)
51.1Ω (8)
52.3Ω (8)
53.6Ω (8)
54.9Ω (8)
56.0Ω (15)
56Ω (5)
56.2Ω (8)
57.6Ω (8)
59.0Ω (2)
59Ω (6)
60.4Ω (8)
61.9Ω (8)
62.0Ω (17)
62Ω (5)
63.4Ω (8)
64.9Ω (8)
66.5Ω (8)
68.0Ω (15)
68Ω (6)
68.1Ω (8)
69.8Ω (8)
71.5Ω (8)
73.2Ω (8)
75.0Ω (16)
75Ω (6)
76.8Ω (8)
78.7Ω (8)
80.6Ω (8)
82.0Ω (15)
82Ω (5)
82.5Ω (8)
84.5Ω (8)
86.6Ω (8)
88.7Ω (8)
90.9Ω (8)
91.0Ω (15)
91Ω (5)
93.1Ω (8)
95.3Ω (8)
97.6Ω (8)
100Ω (23)
102Ω (8)
105Ω (8)
107Ω (8)
110Ω (21)
113Ω (8)
115Ω (8)
118Ω (8)
120Ω (22)
121Ω (8)
124Ω (8)
127Ω (8)
130Ω (21)
133Ω (8)
137Ω (8)
140Ω (8)
143Ω (8)
147Ω (8)
150Ω (23)
154Ω (8)
158Ω (8)
160Ω (20)
162Ω (8)
165Ω (8)
169Ω (8)
174Ω (8)
178Ω (8)
180Ω (20)
182Ω (8)
187Ω (8)
191Ω (8)
196Ω (8)
200Ω (21)
205Ω (8)
210Ω (8)
215Ω (8)
220Ω (22)
221Ω (8)
226Ω (8)
232Ω (8)
237Ω (8)
240Ω (22)
243Ω (8)
249Ω (8)
255Ω (8)
261Ω (8)
267Ω (8)
270Ω (22)
274Ω (8)
280Ω (8)
287Ω (8)
294Ω (8)
300Ω (20)
301Ω (8)
309Ω (8)
316Ω (8)
324Ω (8)
330Ω (21)
332Ω (8)
340Ω (8)
348Ω (8)
357Ω (8)
360Ω (20)
365Ω (8)
374Ω (8)
383Ω (8)
390Ω (20)
392Ω (8)
402Ω (8)
412Ω (8)
422Ω (8)
430Ω (20)
432Ω (8)
442Ω (8)
453Ω (8)
464Ω (8)
470Ω (23)
475Ω (9)
487Ω (8)
499Ω (8)
510Ω (21)
511Ω (8)
523Ω (8)
536Ω (8)
549Ω (8)
560Ω (22)
562Ω (8)
576Ω (8)
590Ω (8)
604Ω (8)
619Ω (8)
620Ω (22)
634Ω (8)
649Ω (8)
665Ω (8)
680Ω (21)
681Ω (8)
698Ω (8)
715Ω (8)
732Ω (8)
750Ω (21)
768Ω (8)
787Ω (8)
806Ω (8)
820Ω (21)
825Ω (8)
845Ω (8)
866Ω (8)
887Ω (8)
909Ω (8)
910Ω (20)
931Ω (8)
953Ω (8)
976Ω (8)
1.00kΩ (17)
1kΩ (6)
1.02kΩ (8)
1.05kΩ (8)
1.07kΩ (8)
1.10kΩ (15)
1.1kΩ (6)
1.13kΩ (8)
1.15kΩ (8)
1.18kΩ (8)
1.20kΩ (15)
1.2kΩ (5)
1.21kΩ (8)
1.24kΩ (8)
1.27kΩ (8)
1.30kΩ (15)
1.3kΩ (6)
1.33kΩ (8)
1.37kΩ (8)
1.40kΩ (2)
1.4kΩ (6)
1.43kΩ (8)
1.47kΩ (8)
1.50kΩ (16)
1.5kΩ (7)
1.54kΩ (8)
1.58kΩ (8)
1.60kΩ (16)
1.6kΩ (7)
1.62kΩ (8)
1.65kΩ (8)
1.69kΩ (8)
1.74kΩ (9)
1.78kΩ (8)
1.80kΩ (15)
1.8kΩ (5)
1.82kΩ (8)
1.87kΩ (8)
1.91kΩ (8)
1.96kΩ (8)
2.00kΩ (16)
2kΩ (6)
2.05kΩ (8)
2.10kΩ (2)
2.1kΩ (6)
2.15kΩ (8)
2.20kΩ (17)
2.2kΩ (6)
2.21kΩ (8)
2.26kΩ (8)
2.32kΩ (8)
2.37kΩ (8)
2.40kΩ (15)
2.4kΩ (7)
2.43kΩ (9)
2.49kΩ (8)
2.55kΩ (8)
2.61kΩ (8)
2.67kΩ (8)
2.70kΩ (16)
2.7kΩ (6)
2.74kΩ (9)
2.80kΩ (2)
2.8kΩ (6)
2.87kΩ (8)
2.94kΩ (8)
3.00kΩ (15)
3kΩ (5)
3.01kΩ (8)
3.09kΩ (8)
3.16kΩ (8)
3.24kΩ (8)
3.30kΩ (17)
3.3kΩ (5)
3.32kΩ (8)
3.40kΩ (2)
3.4kΩ (6)
3.48kΩ (8)
3.57kΩ (8)
3.60kΩ (15)
3.6kΩ (5)
3.65kΩ (8)
3.74kΩ (8)
3.83kΩ (8)
3.90kΩ (16)
3.9kΩ (5)
3.92kΩ (9)
4.02kΩ (8)
4.12kΩ (8)
4.22kΩ (8)
4.30kΩ (15)
4.3kΩ (5)
4.32kΩ (8)
4.42kΩ (8)
4.53kΩ (8)
4.64kΩ (8)
4.70kΩ (17)
4.7kΩ (7)
4.75kΩ (8)
4.87kΩ (8)
4.99kΩ (8)
5.10kΩ (15)
5.1kΩ (5)
5.11kΩ (8)
5.23kΩ (8)
5.36kΩ (8)
5.49kΩ (8)
5.60kΩ (15)
5.6kΩ (5)
5.62kΩ (8)
5.76kΩ (8)
5.90kΩ (2)
5.9kΩ (6)
6.04kΩ (8)
6.19kΩ (8)
6.20kΩ (15)
6.2kΩ (6)
6.34kΩ (8)
6.49kΩ (8)
6.65kΩ (8)
6.80kΩ (15)
6.8kΩ (5)
6.81kΩ (8)
6.98kΩ (9)
7.15kΩ (8)
7.32kΩ (8)
7.50kΩ (15)
7.5kΩ (6)
7.68kΩ (8)
7.87kΩ (8)
8.06kΩ (8)
8.20kΩ (15)
8.2kΩ (5)
8.25kΩ (8)
8.45kΩ (8)
8.66kΩ (8)
8.87kΩ (8)
9.09kΩ (8)
9.10kΩ (15)
9.1kΩ (5)
9.31kΩ (8)
9.53kΩ (8)
9.76kΩ (8)
10.0kΩ (21)
10kΩ (6)
10.2kΩ (8)
10.5kΩ (8)
10.7kΩ (8)
11.0kΩ (15)
11kΩ (6)
11.3kΩ (8)
11.5kΩ (8)
11.8kΩ (8)
12.0kΩ (16)
12kΩ (5)
12.1kΩ (8)
12.4kΩ (8)
12.7kΩ (8)
13.0kΩ (15)
13kΩ (6)
13.3kΩ (9)
13.7kΩ (8)
14.0kΩ (2)
14kΩ (6)
14.3kΩ (8)
14.7kΩ (8)
15.0kΩ (16)
15kΩ (6)
15.4kΩ (8)
15.8kΩ (8)
16.0kΩ (15)
16kΩ (6)
16.2kΩ (9)
16.5kΩ (8)
16.9kΩ (8)
17.4kΩ (9)
17.8kΩ (8)
18.0kΩ (16)
18kΩ (5)
18.2kΩ (8)
18.7kΩ (8)
19.1kΩ (9)
19.6kΩ (8)
20.0kΩ (19)
20kΩ (6)
20.5kΩ (8)
21.0kΩ (2)
21kΩ (6)
21.5kΩ (8)
22.0kΩ (19)
22kΩ (5)
22.1kΩ (8)
22.6kΩ (8)
23.2kΩ (8)
23.7kΩ (8)
24.0kΩ (15)
24kΩ (5)
24.3kΩ (8)
24.9kΩ (8)
25.5kΩ (8)
26.1kΩ (8)
26.7kΩ (8)
27.0kΩ (18)
27kΩ (5)
27.4kΩ (8)
28.0kΩ (2)
28kΩ (6)
28.7kΩ (8)
29.4kΩ (8)
30.0kΩ (15)
30kΩ (6)
30.1kΩ (11)
30.9kΩ (9)
31.6kΩ (8)
32.4kΩ (8)
33.0kΩ (18)
33kΩ (5)
33.2kΩ (8)
34.0kΩ (3)
34kΩ (6)
34.8kΩ (8)
35.7kΩ (8)
36.0kΩ (15)
36kΩ (5)
36.5kΩ (8)
37.4kΩ (8)
38.3kΩ (8)
39.0kΩ (16)
39kΩ (5)
39.2kΩ (8)
40.2kΩ (8)
41.2kΩ (8)
42.2kΩ (8)
43.0kΩ (16)
43kΩ (5)
43.2kΩ (8)
44.2kΩ (8)
45.3kΩ (11)
46.4kΩ (8)
47.0kΩ (18)
47kΩ (5)
47.5kΩ (9)
48.7kΩ (8)
49.9kΩ (8)
51.0kΩ (16)
51kΩ (5)
51.1kΩ (8)
52.3kΩ (8)
53.6kΩ (8)
54.9kΩ (8)
56.0kΩ (16)
56kΩ (6)
56.2kΩ (8)
57.6kΩ (8)
59.0kΩ (2)
59kΩ (6)
60.4kΩ (8)
61.9kΩ (8)
62.0kΩ (15)
62kΩ (5)
63.4kΩ (8)
64.9kΩ (9)
66.5kΩ (8)
68.0kΩ (16)
68kΩ (5)
68.1kΩ (8)
69.8kΩ (8)
71.5kΩ (8)
73.2kΩ (8)
75.0kΩ (15)
75kΩ (6)
76.8kΩ (11)
78.7kΩ (8)
80.6kΩ (8)
82.0kΩ (15)
82kΩ (5)
82.5kΩ (8)
84.5kΩ (11)
86.6kΩ (8)
88.7kΩ (8)
90.9kΩ (8)
91.0kΩ (15)
91kΩ (5)
93.1kΩ (8)
95.3kΩ (8)
97.6kΩ (8)
100kΩ (23)
102kΩ (8)
105kΩ (8)
107kΩ (8)
110kΩ (21)
113kΩ (8)
115kΩ (8)
118kΩ (9)
120kΩ (21)
121kΩ (8)
124kΩ (8)
127kΩ (8)
130kΩ (22)
133kΩ (8)
137kΩ (8)
140kΩ (8)
143kΩ (8)
147kΩ (8)
150kΩ (23)
154kΩ (9)
158kΩ (8)
160kΩ (20)
162kΩ (8)
165kΩ (8)
169kΩ (8)
174kΩ (8)
178kΩ (8)
180kΩ (20)
182kΩ (8)
187kΩ (8)
191kΩ (8)
196kΩ (8)
200kΩ (21)
205kΩ (8)
210kΩ (9)
215kΩ (8)
220kΩ (21)
221kΩ (8)
226kΩ (8)
232kΩ (8)
237kΩ (8)
240kΩ (20)
243kΩ (8)
249kΩ (8)
255kΩ (8)
261kΩ (8)
267kΩ (9)
270kΩ (20)
274kΩ (8)
280kΩ (8)
287kΩ (9)
294kΩ (8)
300kΩ (20)
301kΩ (8)
309kΩ (8)
316kΩ (8)
324kΩ (8)
330kΩ (21)
332kΩ (8)
340kΩ (8)
348kΩ (8)
357kΩ (8)
360kΩ (20)
365kΩ (8)
374kΩ (8)
383kΩ (8)
390kΩ (20)
392kΩ (8)
402kΩ (8)
412kΩ (8)
422kΩ (8)
430kΩ (20)
432kΩ (8)
442kΩ (8)
453kΩ (8)
464kΩ (8)
470kΩ (22)
475kΩ (8)
487kΩ (8)
499kΩ (8)
510kΩ (20)
511kΩ (8)
523kΩ (8)
536kΩ (8)
549kΩ (8)
560kΩ (20)
562kΩ (8)
576kΩ (8)
590kΩ (8)
604kΩ (8)
619kΩ (8)
620kΩ (20)
634kΩ (8)
649kΩ (8)
665kΩ (8)
680kΩ (20)
681kΩ (8)
698kΩ (8)
715kΩ (8)
732kΩ (8)
750kΩ (21)
768kΩ (8)
787kΩ (8)
806kΩ (8)
820kΩ (21)
825kΩ (8)
845kΩ (8)
866kΩ (8)
887kΩ (8)
909kΩ (8)
910kΩ (21)
931kΩ (8)
953kΩ (8)
976kΩ (8)
1.00MΩ (17)
1MΩ (6)
1.02MΩ (8)
1.05MΩ (8)
1.07MΩ (8)
1.10MΩ (15)
1.1MΩ (6)
1.13MΩ (8)
1.15MΩ (8)
1.18MΩ (8)
1.20MΩ (15)
1.2MΩ (5)
1.21MΩ (8)
1.24MΩ (8)
1.27MΩ (8)
1.30MΩ (15)
1.3MΩ (6)
1.33MΩ (8)
1.37MΩ (8)
1.40MΩ (2)
1.4MΩ (6)
1.43MΩ (8)
1.47MΩ (8)
1.50MΩ (17)
1.5MΩ (6)
1.54MΩ (8)
1.58MΩ (8)
1.60MΩ (15)
1.6MΩ (5)
1.62MΩ (8)
1.65MΩ (8)
1.69MΩ (8)
1.74MΩ (8)
1.78MΩ (8)
1.80MΩ (15)
1.8MΩ (5)
1.82MΩ (8)
1.87MΩ (8)
1.91MΩ (8)
1.96MΩ (8)
2.00MΩ (15)
2MΩ (6)
2.05MΩ (8)
2.10MΩ (2)
2.1MΩ (6)
2.15MΩ (8)
2.20MΩ (17)
2.2MΩ (5)
2.21MΩ (8)
2.26MΩ (8)
2.32MΩ (8)
2.37MΩ (8)
2.40MΩ (15)
2.4MΩ (5)
2.43MΩ (8)
2.49MΩ (8)
2.55MΩ (8)
2.61MΩ (8)
2.67MΩ (8)
2.70MΩ (15)
2.7MΩ (5)
2.74MΩ (8)
2.80MΩ (2)
2.8MΩ (6)
2.87MΩ (8)
2.94MΩ (8)
3.00MΩ (15)
3MΩ (5)
3.01MΩ (8)
3.09MΩ (8)
3.16MΩ (8)
3.24MΩ (8)
3.30MΩ (15)
3.3MΩ (5)
3.32MΩ (7)
3.40MΩ (1)
3.4MΩ (6)
3.48MΩ (7)
3.57MΩ (7)
3.60MΩ (14)
3.6MΩ (5)
3.65MΩ (7)
3.74MΩ (7)
3.83MΩ (7)
3.90MΩ (14)
3.9MΩ (5)
3.92MΩ (7)
4.02MΩ (7)
4.12MΩ (7)
4.22MΩ (7)
4.30MΩ (14)
4.3MΩ (5)
4.32MΩ (7)
4.42MΩ (7)
4.53MΩ (7)
4.64MΩ (7)
4.70MΩ (14)
4.7MΩ (5)
4.75MΩ (7)
4.87MΩ (7)
4.99MΩ (7)
5.10MΩ (14)
5.1MΩ (5)
5.11MΩ (7)
5.23MΩ (7)
5.36MΩ (7)
5.49MΩ (7)
5.60MΩ (14)
5.6MΩ (5)
5.62MΩ (7)
5.76MΩ (7)
5.90MΩ (1)
5.9MΩ (6)
6.04MΩ (7)
6.19MΩ (7)
6.20MΩ (14)
6.2MΩ (5)
6.34MΩ (7)
6.49MΩ (7)
6.65MΩ (7)
6.80MΩ (14)
6.8MΩ (5)
6.81MΩ (7)
6.98MΩ (7)
7.15MΩ (7)
7.32MΩ (7)
7.50MΩ (14)
7.5MΩ (6)
7.68MΩ (7)
7.87MΩ (7)
8.06MΩ (7)
8.20MΩ (14)
8.2MΩ (5)
8.25MΩ (7)
8.45MΩ (7)
8.66MΩ (7)
8.87MΩ (7)
9.09MΩ (7)
9.10MΩ (14)
9.1MΩ (5)
9.31MΩ (7)
9.53MΩ (7)
9.76MΩ (7)
10.0MΩ (21)
12.0MΩ (2)
22.0MΩ (2)
wszystkie
Tolerancja
wszystkie
 
Ilość pozycji na stronie    Pozycje 2076 do 2100 z 8581 <<  -10  <  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89    >  +10  >>
Oznaczenie producenta
Producent
Indeks Ropla
Montaż Typ Seria Rezystancja Moc Tolerancja Obudowa Wysokość Napięcie pracy max. Napięcie impulsowe max. Współ. temp. Temperatura pracy Pakowanie Dostępność Cena netto MOQ
2076 FCF01FU-10R0
PDC
SMD standardowe FCF 10.0Ω 1/20W 1% 0201 (0603) 0.23mm 25V 50V -200 ~ +600 ppm/°C -55/+155°C taśma (rolka) w magazynie:   0 szt.
 

na specjalne zamówienie
  15000
PDR00097 CR 0201 10,0R 1% 1/20W Rezystor metalizowany SMD /pdc/cr_fcf.pdf towar zgodny z dyrektywą RoHS
2077 FCF01JU-100
PDC
SMD standardowe FCF 10.0Ω 1/20W 5% 0201 (0603) 0.23mm 25V 50V -200 ~ +600 ppm/°C -55/+155°C taśma (rolka) w magazynie:   0 szt.
 

na specjalne zamówienie
  15000
PDR06235 CR 0201 10R 5% 1/20W Rezystor metalizowany SMD /pdc/cr_fcf.pdf towar zgodny z dyrektywą RoHS
2078 FCF02FV-10R0
PDC
SMD standardowe FCF 10.0Ω 1/16W 1% 0402 (1005) 0.35mm 50V 100V -200 ~ +400 ppm/°C -55/+155°C taśma (rolka) w magazynie:   0 szt.
 

na specjalne zamówienie
  10000
PDR00839 CR 0402 10,0R 1% 1/16W Rezystor metalizowany SMD /pdc/cr_fcf.pdf towar zgodny z dyrektywą RoHS
2079 FCF02JV-100
PDC
SMD standardowe FCF 10.0Ω 1/16W 5% 0402 (1005) 0.35mm 50V 100V -200 ~ +400 ppm/°C -55/+155°C taśma (rolka) w magazynie:   0 szt.
 

na specjalne zamówienie
  10000
PDR06405 CR 0402 10R 5% 1/16W Rezystor metalizowany SMD /pdc/cr_fcf.pdf towar zgodny z dyrektywą RoHS
Pokaż podobne
>> 0402WGJ0100TCE
UniOhm
SMD precyzyjne CR 10.0Ω 1/16W 5% 0402 (1005) 0.35mm 50V 100V 400ppm/°C -55/+155°C taśma (rolka) w magazynie:   120 000 szt.
 
   10000
OHM0081 CR 0402 10R 5% 1/16W Rezystor metalizowany SMD /ohm/thick_film_chip_resistors.pdf towar zgodny z dyrektywą RoHS
2080 FCF03JT-100
PDC
SMD standardowe FCF 10.0Ω 1/10W 5% 0603 (1608) 0.45mm 50V 100V -200 ~ +400 ppm/°C -55/+155°C taśma (rolka) w magazynie:   0 szt.
 

na specjalne zamówienie
  5000
PDR06575 CR 0603 10R 5% 1/10W Rezystor metalizowany SMD /pdc/cr_fcf.pdf towar zgodny z dyrektywą RoHS
Pokaż podobne
>> 0603SAJ0100T5E
UniOhm
SMD standardowe CR 10.0Ω 1/10W 5% 0603 (1608) 0.45mm 50V 100V 400ppm/°C -55/+155°C taśma (rolka) w magazynie:   50 000 szt.
 
od 2019-03-22:
   250 000 szt.
   5000
OHM0094 CR 0603 10R 5% 1/10W Rezystor metalizowany SMD /ohm/thick_film_chip_resistors.pdf towar zgodny z dyrektywą RoHS
2081 FCF05JT-100
PDC
SMD standardowe FCF 10.0Ω 1/8W 5% 0805 (2012) 0.50mm 150V 300V -200 ~ +400 ppm/°C -55/+155°C taśma (rolka) w magazynie:   0 szt.
 

na specjalne zamówienie
  5000
PDR06745 CR 0805 10R 5% 1/8W Rezystor metalizowany SMD /pdc/cr_fcf.pdf towar zgodny z dyrektywą RoHS
Pokaż podobne
>> 0805S8J0100T5E
UniOhm
SMD standardowe CR 10.0Ω 1/8W 5% 0805 (2012) 0.55mm 150V 300V 400ppm/°C -55/+155°C taśma (rolka) w magazynie:   50 000 szt.
 
   5000
OHM0134 CR 0805 10R 5% 1/8W Rezystor metalizowany SMD /ohm/thick_film_chip_resistors.pdf towar zgodny z dyrektywą RoHS
2082 FCF06JT-100
PDC
SMD standardowe FCF 10.0Ω 1/4W 5% 1206 (3216) 0.55mm 200V 400V -200 ~ +400 ppm/°C -55/+155°C taśma (rolka) w magazynie:   0 szt.
 

na specjalne zamówienie
  5000
PDR06915 CR 1206 10R 5% 1/4W Rezystor metalizowany SMD /pdc/cr_fcf.pdf towar zgodny z dyrektywą RoHS
2083 FCF12JT-100
PDC
SMD standardowe FCF 10.0Ω 1/3W 5% 1210 (3225) 0.55mm 200V 400V 200ppm/°C -55/+155°C taśma (rolka) w magazynie:   0 szt.
 

na specjalne zamówienie
  5000
PDR07085 CR 1210 10R 5% 1/3W Rezystor metalizowany SMD /pdc/cr_fcf.pdf towar zgodny z dyrektywą RoHS
2084 FCF20JP-100
PDC
SMD standardowe FCF 10.0Ω 3/4W 5% 2010 (5025) 0.60mm 200V 400V 300ppm/°C -55/+155°C taśma (rolka) w magazynie:   0 szt.
 

na specjalne zamówienie
  4000
PDR07255 CR 2010 10R 5% 3/4W Rezystor metalizowany SMD /pdc/cr_fcf.pdf towar zgodny z dyrektywą RoHS
2085 FCF25JP-100
PDC
SMD standardowe FCF 10.0Ω 1W 5% 2512 (6332) 0.60mm 200V 400V 300ppm/°C -55/+155°C taśma (rolka) w magazynie:   0 szt.
 

na specjalne zamówienie
  4000
PDR07425 CR 2512 10R 5% 1W Rezystor metalizowany SMD /pdc/cr_fcf.pdf towar zgodny z dyrektywą RoHS
2086 FCF03FT-01X
PDC
SMD standardowe FCF 10Ω 1/10W 1% 0603 (1608) 0.45mm 50V 100V -200 ~ +400 ppm/°C -55/+155°C taśma (rolka) w magazynie:   0 szt.
 

na specjalne zamówienie
  5000
PDR01638 CR 0603 10,0R 1% 1/10W Rezystor metalizowany SMD /pdc/cr_fcf.pdf towar zgodny z dyrektywą RoHS
2087 FCF05FT-10R0
PDC
SMD standardowe FCF 10Ω 1/8W 1% 0805 (2012) 0.50mm 150V 300V -200 ~ +400 ppm/°C -55/+155°C taśma (rolka) w magazynie:   0 szt.
 

na specjalne zamówienie
  5000
PDR02311 CR 0805 10,0R 1% 1/8W Rezystor metalizowany SMD /pdc/cr_fcf.pdf towar zgodny z dyrektywą RoHS
2088 FCF06FT-10R0
PDC
SMD standardowe FCF 10Ω 1/4W 1% 1206 (3216) 0.55mm 200V 400V -200 ~ +400 ppm/°C -55/+155°C taśma (rolka) w magazynie:   0 szt.
 

na specjalne zamówienie
  5000
PDR03110 CR 1206 10,0R 1% 1/4W Rezystor metalizowany SMD /pdc/cr_fcf.pdf towar zgodny z dyrektywą RoHS
2089 FCF12FT-10R0
PDC
SMD standardowe FCF 10Ω 1/3W 1% 1210 (3225) 0.55mm 200V 400V 100ppm/°C -55/+155°C taśma (rolka) w magazynie:   0 szt.
 

na specjalne zamówienie
  5000
PDR03909 CR 1210 10,0R 1% 1/3W Rezystor metalizowany SMD /pdc/cr_fcf.pdf towar zgodny z dyrektywą RoHS
2090 FCF20FP-10R0
PDC
SMD standardowe FCF 10Ω 3/4W 1% 2010 (5025) 0.60mm 200V 400V 300ppm/°C -55/+155°C taśma (rolka) w magazynie:   0 szt.
 

na specjalne zamówienie
  4000
PDR04708 CR 2010 10,0R 1% 3/4W Rezystor metalizowany SMD /pdc/cr_fcf.pdf towar zgodny z dyrektywą RoHS
2091 FCF25FP-10R0
PDC
SMD standardowe FCF 10Ω 1W 1% 2512 (6332) 0.60mm 200V 400V 300ppm/°C -55/+155°C taśma (rolka) w magazynie:   0 szt.
 

na specjalne zamówienie
  4000
PDR05507 CR 2512 10,0R 1% 1W Rezystor metalizowany SMD /pdc/cr_fcf.pdf towar zgodny z dyrektywą RoHS
2092 FCF01FU-10R2
PDC
SMD standardowe FCF 10.2Ω 1/20W 1% 0201 (0603) 0.23mm 25V 50V 200ppm/°C -55/+155°C taśma (rolka) w magazynie:   0 szt.
 

na specjalne zamówienie
  15000
PDR00098 CR 0201 10,2R 1% 1/20W Rezystor metalizowany SMD /pdc/cr_fcf.pdf towar zgodny z dyrektywą RoHS
2093 FCF02FV-10R2
PDC
SMD standardowe FCF 10.2Ω 1/16W 1% 0402 (1005) 0.35mm 50V 100V 100ppm/°C -55/+155°C taśma (rolka) w magazynie:   0 szt.
 

na specjalne zamówienie
  10000
PDR00840 CR 0402 10,2R 1% 1/16W Rezystor metalizowany SMD /pdc/cr_fcf.pdf towar zgodny z dyrektywą RoHS
2094 FCF03FT-02X
PDC
SMD standardowe FCF 10.2Ω 1/10W 1% 0603 (1608) 0.45mm 50V 100V 100ppm/°C -55/+155°C taśma (rolka) w magazynie:   0 szt.
 

na specjalne zamówienie
  5000
PDR01639 CR 0603 10,2R 1% 1/10W Rezystor metalizowany SMD /pdc/cr_fcf.pdf towar zgodny z dyrektywą RoHS
2095 FCF05FT-10R2
PDC
SMD standardowe FCF 10.2Ω 1/8W 1% 0805 (2012) 0.50mm 150V 300V 100ppm/°C -55/+155°C taśma (rolka) w magazynie:   0 szt.
 

na specjalne zamówienie
  5000
PDR02312 CR 0805 10,2R 1% 1/8W Rezystor metalizowany SMD /pdc/cr_fcf.pdf towar zgodny z dyrektywą RoHS
2096 FCF06FT-10R2
PDC
SMD standardowe FCF 10.2Ω 1/4W 1% 1206 (3216) 0.55mm 200V 400V 100ppm/°C -55/+155°C taśma (rolka) w magazynie:   0 szt.
 

na specjalne zamówienie
  5000
PDR03111 CR 1206 10,2R 1% 1/4W Rezystor metalizowany SMD /pdc/cr_fcf.pdf towar zgodny z dyrektywą RoHS
2097 FCF12FT-10R2
PDC
SMD standardowe FCF 10.2Ω 1/3W 1% 1210 (3225) 0.55mm 200V 400V 100ppm/°C -55/+155°C taśma (rolka) w magazynie:   0 szt.
 

na specjalne zamówienie
  5000
PDR03910 CR 1210 10,2R 1% 1/3W Rezystor metalizowany SMD /pdc/cr_fcf.pdf towar zgodny z dyrektywą RoHS
2098 FCF20FP-10R2
PDC
SMD standardowe FCF 10.2Ω 3/4W 1% 2010 (5025) 0.60mm 200V 400V 100ppm/°C -55/+155°C taśma (rolka) w magazynie:   0 szt.
 

na specjalne zamówienie
  4000
PDR04709 CR 2010 10,2R 1% 3/4W Rezystor metalizowany SMD /pdc/cr_fcf.pdf towar zgodny z dyrektywą RoHS
2099 FCF25FP-10R2
PDC
SMD standardowe FCF 10.2Ω 1W 1% 2512 (6332) 0.60mm 200V 400V 100ppm/°C -55/+155°C taśma (rolka) w magazynie:   0 szt.
 

na specjalne zamówienie
  4000
PDR05508 CR 2512 10,2R 1% 1W Rezystor metalizowany SMD /pdc/cr_fcf.pdf towar zgodny z dyrektywą RoHS
2100 FCF01FU-10R5
PDC
SMD standardowe FCF 10.5Ω 1/20W 1% 0201 (0603) 0.23mm 25V 50V 200ppm/°C -55/+155°C taśma (rolka) w magazynie:   0 szt.
 

na specjalne zamówienie
  15000
PDR00099 CR 0201 10,5R 1% 1/20W Rezystor metalizowany SMD /pdc/cr_fcf.pdf towar zgodny z dyrektywą RoHS
Ilość pozycji na stronie    Pozycje 2076 do 2100 z 8581 <<  -10  <  79  80  81  82  83  84  85  86  87  88  89    >  +10  >>
Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt wg ustawień przeglądarki. Zamknij