Producent
wszystkie
Rezystancja
0.000Ω (17)
0.100Ω (1)
0.200Ω (1)
0.220Ω (1)
0.470Ω (2)
0.620Ω (1)
1.00Ω (21)
1.02Ω (8)
1.05Ω (8)
1.07Ω (8)
1.10Ω (21)
1.13Ω (8)
1.15Ω (8)
1.18Ω (8)
1.20Ω (20)
1.21Ω (8)
1.24Ω (8)
1.27Ω (8)
1.30Ω (21)
1.33Ω (8)
1.37Ω (8)
1.40Ω (8)
1.43Ω (8)
1.47Ω (8)
1.50Ω (21)
1.54Ω (8)
1.58Ω (8)
1.60Ω (20)
1.62Ω (8)
1.65Ω (8)
1.69Ω (8)
1.74Ω (8)
1.78Ω (8)
1.80Ω (20)
1.82Ω (8)
1.87Ω (8)
1.91Ω (8)
1.96Ω (8)
2.00Ω (22)
2.05Ω (8)
2.10Ω (8)
2.15Ω (8)
2.20Ω (21)
2.21Ω (8)
2.26Ω (8)
2.32Ω (8)
2.37Ω (8)
2.40Ω (20)
2.43Ω (8)
2.49Ω (8)
2.55Ω (8)
2.61Ω (8)
2.67Ω (8)
2.70Ω (20)
2.74Ω (8)
2.80Ω (8)
2.87Ω (8)
2.94Ω (8)
3.00Ω (20)
3.01Ω (8)
3.09Ω (8)
3.16Ω (8)
3.24Ω (8)
3.30Ω (20)
3.32Ω (8)
3.40Ω (3)
3.4Ω (5)
3.48Ω (8)
3.57Ω (8)
3.60Ω (15)
3.6Ω (5)
3.65Ω (8)
3.74Ω (8)
3.83Ω (8)
3.90Ω (15)
3.9Ω (5)
3.92Ω (8)
4.02Ω (8)
4.12Ω (8)
4.22Ω (8)
4.30Ω (15)
4.3Ω (5)
4.32Ω (8)
4.42Ω (8)
4.53Ω (8)
4.64Ω (8)
4.70Ω (15)
4.7Ω (5)
4.75Ω (8)
4.87Ω (8)
4.99Ω (8)
5.10Ω (16)
5.1Ω (5)
5.11Ω (8)
5.23Ω (8)
5.36Ω (8)
5.49Ω (8)
5.60Ω (15)
5.6Ω (5)
5.62Ω (8)
5.76Ω (8)
5.90Ω (3)
5.9Ω (5)
6.04Ω (8)
6.19Ω (8)
6.20Ω (15)
6.2Ω (5)
6.34Ω (8)
6.49Ω (8)
6.65Ω (8)
6.80Ω (15)
6.8Ω (5)
6.81Ω (8)
6.98Ω (8)
7.15Ω (8)
7.32Ω (8)
7.50Ω (16)
7.5Ω (5)
7.68Ω (8)
7.87Ω (8)
8.06Ω (8)
8.20Ω (15)
8.2Ω (5)
8.25Ω (8)
8.45Ω (8)
8.66Ω (8)
8.87Ω (8)
9.09Ω (8)
9.10Ω (15)
9.1Ω (5)
9.31Ω (8)
9.53Ω (9)
9.76Ω (8)
10.0Ω (17)
10Ω (5)
10.2Ω (8)
10.5Ω (8)
10.7Ω (8)
11.0Ω (16)
11Ω (5)
11.3Ω (8)
11.5Ω (8)
11.8Ω (8)
12.0Ω (15)
12Ω (5)
12.1Ω (8)
12.4Ω (8)
12.7Ω (8)
13.0Ω (16)
13Ω (5)
13.3Ω (8)
13.7Ω (8)
14.0Ω (3)
14Ω (5)
14.3Ω (8)
14.7Ω (8)
15.0Ω (16)
15Ω (5)
15.4Ω (8)
15.8Ω (8)
16.0Ω (15)
16Ω (5)
16.2Ω (8)
16.5Ω (8)
16.9Ω (8)
17.4Ω (8)
17.8Ω (8)
18.0Ω (15)
18Ω (6)
18.2Ω (8)
18.7Ω (8)
19.1Ω (8)
19.6Ω (9)
20.0Ω (16)
20Ω (5)
20.5Ω (8)
21.0Ω (3)
21Ω (5)
21.5Ω (8)
22.0Ω (17)
22Ω (5)
22.1Ω (8)
22.6Ω (8)
23.2Ω (8)
23.7Ω (8)
24.0Ω (15)
24Ω (5)
24.3Ω (8)
24.9Ω (8)
25.5Ω (8)
26.1Ω (8)
26.7Ω (8)
27.0Ω (15)
27Ω (5)
27.4Ω (8)
28.0Ω (2)
28Ω (6)
28.7Ω (8)
29.4Ω (8)
30.0Ω (15)
30Ω (5)
30.1Ω (8)
30.9Ω (8)
31.6Ω (8)
32.4Ω (8)
33.0Ω (15)
33Ω (5)
33.2Ω (8)
34.0Ω (3)
34Ω (6)
34.8Ω (8)
35.7Ω (8)
36.0Ω (15)
36Ω (5)
36.5Ω (8)
37.4Ω (8)
38.3Ω (8)
39.0Ω (16)
39Ω (5)
39.2Ω (8)
40.2Ω (8)
41.2Ω (8)
42.2Ω (8)
43.0Ω (15)
43Ω (5)
43.2Ω (8)
44.2Ω (8)
45.3Ω (8)
46.4Ω (8)
47.0Ω (16)
47Ω (6)
47.5Ω (8)
48.7Ω (8)
49.9Ω (9)
51.0Ω (15)
51Ω (5)
51.1Ω (8)
52.3Ω (8)
53.6Ω (8)
54.9Ω (8)
56.0Ω (15)
56Ω (5)
56.2Ω (8)
57.6Ω (8)
59.0Ω (2)
59Ω (6)
60.4Ω (8)
61.9Ω (8)
62.0Ω (17)
62Ω (5)
63.4Ω (8)
64.9Ω (8)
66.5Ω (8)
68.0Ω (15)
68Ω (6)
68.1Ω (8)
69.8Ω (8)
71.5Ω (8)
73.2Ω (8)
75.0Ω (16)
75Ω (6)
76.8Ω (8)
78.7Ω (8)
80.6Ω (8)
82.0Ω (15)
82Ω (5)
82.5Ω (8)
84.5Ω (8)
86.6Ω (8)
88.7Ω (8)
90.9Ω (8)
91.0Ω (15)
91Ω (5)
93.1Ω (8)
95.3Ω (8)
97.6Ω (8)
100Ω (23)
102Ω (8)
105Ω (8)
107Ω (8)
110Ω (21)
113Ω (8)
115Ω (8)
118Ω (8)
120Ω (22)
121Ω (8)
124Ω (8)
127Ω (8)
130Ω (21)
133Ω (8)
137Ω (8)
140Ω (8)
143Ω (8)
147Ω (8)
150Ω (23)
154Ω (8)
158Ω (8)
160Ω (20)
162Ω (8)
165Ω (8)
169Ω (8)
174Ω (8)
178Ω (8)
180Ω (20)
182Ω (8)
187Ω (8)
191Ω (8)
196Ω (8)
200Ω (21)
205Ω (8)
210Ω (8)
215Ω (8)
220Ω (22)
221Ω (8)
226Ω (8)
232Ω (8)
237Ω (8)
240Ω (22)
243Ω (8)
249Ω (8)
255Ω (8)
261Ω (8)
267Ω (8)
270Ω (22)
274Ω (8)
280Ω (8)
287Ω (8)
294Ω (8)
300Ω (20)
301Ω (8)
309Ω (8)
316Ω (8)
324Ω (8)
330Ω (21)
332Ω (8)
340Ω (8)
348Ω (8)
357Ω (8)
360Ω (20)
365Ω (8)
374Ω (8)
383Ω (8)
390Ω (20)
392Ω (8)
402Ω (8)
412Ω (8)
422Ω (8)
430Ω (20)
432Ω (8)
442Ω (8)
453Ω (8)
464Ω (8)
470Ω (23)
475Ω (9)
487Ω (8)
499Ω (8)
510Ω (21)
511Ω (8)
523Ω (8)
536Ω (8)
549Ω (8)
560Ω (22)
562Ω (8)
576Ω (8)
590Ω (8)
604Ω (8)
619Ω (8)
620Ω (22)
634Ω (8)
649Ω (8)
665Ω (8)
680Ω (21)
681Ω (8)
698Ω (8)
715Ω (8)
732Ω (8)
750Ω (21)
768Ω (8)
787Ω (8)
806Ω (8)
820Ω (21)
825Ω (8)
845Ω (8)
866Ω (8)
887Ω (8)
909Ω (8)
910Ω (20)
931Ω (8)
953Ω (8)
976Ω (8)
1.00kΩ (17)
1kΩ (6)
1.02kΩ (8)
1.05kΩ (8)
1.07kΩ (8)
1.10kΩ (15)
1.1kΩ (6)
1.13kΩ (8)
1.15kΩ (8)
1.18kΩ (8)
1.20kΩ (15)
1.2kΩ (5)
1.21kΩ (8)
1.24kΩ (8)
1.27kΩ (8)
1.30kΩ (15)
1.3kΩ (6)
1.33kΩ (8)
1.37kΩ (8)
1.40kΩ (2)
1.4kΩ (6)
1.43kΩ (8)
1.47kΩ (8)
1.50kΩ (16)
1.5kΩ (7)
1.54kΩ (8)
1.58kΩ (8)
1.60kΩ (16)
1.6kΩ (7)
1.62kΩ (8)
1.65kΩ (8)
1.69kΩ (8)
1.74kΩ (9)
1.78kΩ (8)
1.80kΩ (15)
1.8kΩ (5)
1.82kΩ (8)
1.87kΩ (8)
1.91kΩ (8)
1.96kΩ (8)
2.00kΩ (16)
2kΩ (6)
2.05kΩ (8)
2.10kΩ (2)
2.1kΩ (6)
2.15kΩ (8)
2.20kΩ (17)
2.2kΩ (6)
2.21kΩ (8)
2.26kΩ (8)
2.32kΩ (8)
2.37kΩ (8)
2.40kΩ (15)
2.4kΩ (7)
2.43kΩ (9)
2.49kΩ (8)
2.55kΩ (8)
2.61kΩ (8)
2.67kΩ (8)
2.70kΩ (16)
2.7kΩ (6)
2.74kΩ (9)
2.80kΩ (2)
2.8kΩ (6)
2.87kΩ (8)
2.94kΩ (8)
3.00kΩ (15)
3kΩ (5)
3.01kΩ (8)
3.09kΩ (8)
3.16kΩ (8)
3.24kΩ (8)
3.30kΩ (17)
3.3kΩ (5)
3.32kΩ (8)
3.40kΩ (2)
3.4kΩ (6)
3.48kΩ (8)
3.57kΩ (8)
3.60kΩ (15)
3.6kΩ (5)
3.65kΩ (8)
3.74kΩ (8)
3.83kΩ (8)
3.90kΩ (16)
3.9kΩ (5)
3.92kΩ (9)
4.02kΩ (8)
4.12kΩ (8)
4.22kΩ (8)
4.30kΩ (15)
4.3kΩ (5)
4.32kΩ (8)
4.42kΩ (8)
4.53kΩ (8)
4.64kΩ (8)
4.70kΩ (17)
4.7kΩ (7)
4.75kΩ (8)
4.87kΩ (8)
4.99kΩ (8)
5.10kΩ (15)
5.1kΩ (5)
5.11kΩ (8)
5.23kΩ (8)
5.36kΩ (8)
5.49kΩ (8)
5.60kΩ (15)
5.6kΩ (5)
5.62kΩ (8)
5.76kΩ (8)
5.90kΩ (2)
5.9kΩ (6)
6.04kΩ (8)
6.19kΩ (8)
6.20kΩ (15)
6.2kΩ (6)
6.34kΩ (8)
6.49kΩ (8)
6.65kΩ (8)
6.80kΩ (15)
6.8kΩ (5)
6.81kΩ (8)
6.98kΩ (9)
7.15kΩ (8)
7.32kΩ (8)
7.50kΩ (15)
7.5kΩ (6)
7.68kΩ (8)
7.87kΩ (8)
8.06kΩ (8)
8.20kΩ (15)
8.2kΩ (5)
8.25kΩ (8)
8.45kΩ (8)
8.66kΩ (8)
8.87kΩ (8)
9.09kΩ (8)
9.10kΩ (15)
9.1kΩ (5)
9.31kΩ (8)
9.53kΩ (8)
9.76kΩ (8)
10.0kΩ (21)
10kΩ (6)
10.2kΩ (8)
10.5kΩ (8)
10.7kΩ (8)
11.0kΩ (15)
11kΩ (6)
11.3kΩ (8)
11.5kΩ (8)
11.8kΩ (8)
12.0kΩ (16)
12kΩ (5)
12.1kΩ (8)
12.4kΩ (8)
12.7kΩ (8)
13.0kΩ (15)
13kΩ (6)
13.3kΩ (9)
13.7kΩ (8)
14.0kΩ (2)
14kΩ (6)
14.3kΩ (8)
14.7kΩ (8)
15.0kΩ (16)
15kΩ (6)
15.4kΩ (8)
15.8kΩ (8)
16.0kΩ (15)
16kΩ (6)
16.2kΩ (9)
16.5kΩ (8)
16.9kΩ (8)
17.4kΩ (9)
17.8kΩ (8)
18.0kΩ (16)
18kΩ (5)
18.2kΩ (8)
18.7kΩ (8)
19.1kΩ (9)
19.6kΩ (8)
20.0kΩ (19)
20kΩ (6)
20.5kΩ (8)
21.0kΩ (2)
21kΩ (6)
21.5kΩ (8)
22.0kΩ (19)
22kΩ (5)
22.1kΩ (8)
22.6kΩ (8)
23.2kΩ (8)
23.7kΩ (8)
24.0kΩ (15)
24kΩ (5)
24.3kΩ (8)
24.9kΩ (8)
25.5kΩ (8)
26.1kΩ (8)
26.7kΩ (8)
27.0kΩ (18)
27kΩ (5)
27.4kΩ (8)
28.0kΩ (2)
28kΩ (6)
28.7kΩ (8)
29.4kΩ (8)
30.0kΩ (15)
30kΩ (6)
30.1kΩ (11)
30.9kΩ (9)
31.6kΩ (8)
32.4kΩ (8)
33.0kΩ (18)
33kΩ (5)
33.2kΩ (8)
34.0kΩ (3)
34kΩ (6)
34.8kΩ (8)
35.7kΩ (8)
36.0kΩ (15)
36kΩ (5)
36.5kΩ (8)
37.4kΩ (8)
38.3kΩ (8)
39.0kΩ (16)
39kΩ (5)
39.2kΩ (8)
40.2kΩ (8)
41.2kΩ (8)
42.2kΩ (8)
43.0kΩ (16)
43kΩ (5)
43.2kΩ (8)
44.2kΩ (8)
45.3kΩ (11)
46.4kΩ (8)
47.0kΩ (18)
47kΩ (5)
47.5kΩ (9)
48.7kΩ (8)
49.9kΩ (8)
51.0kΩ (16)
51kΩ (5)
51.1kΩ (8)
52.3kΩ (8)
53.6kΩ (8)
54.9kΩ (8)
56.0kΩ (16)
56kΩ (6)
56.2kΩ (8)
57.6kΩ (8)
59.0kΩ (2)
59kΩ (6)
60.4kΩ (8)
61.9kΩ (8)
62.0kΩ (15)
62kΩ (5)
63.4kΩ (8)
64.9kΩ (9)
66.5kΩ (8)
68.0kΩ (16)
68kΩ (5)
68.1kΩ (8)
69.8kΩ (8)
71.5kΩ (8)
73.2kΩ (8)
75.0kΩ (15)
75kΩ (6)
76.8kΩ (11)
78.7kΩ (8)
80.6kΩ (8)
82.0kΩ (15)
82kΩ (5)
82.5kΩ (8)
84.5kΩ (11)
86.6kΩ (8)
88.7kΩ (8)
90.9kΩ (8)
91.0kΩ (15)
91kΩ (5)
93.1kΩ (8)
95.3kΩ (8)
97.6kΩ (8)
100kΩ (23)
102kΩ (8)
105kΩ (8)
107kΩ (8)
110kΩ (21)
113kΩ (8)
115kΩ (8)
118kΩ (9)
120kΩ (21)
121kΩ (8)
124kΩ (8)
127kΩ (8)
130kΩ (22)
133kΩ (8)
137kΩ (8)
140kΩ (8)
143kΩ (8)
147kΩ (8)
150kΩ (23)
154kΩ (9)
158kΩ (8)
160kΩ (20)
162kΩ (8)
165kΩ (8)
169kΩ (8)
174kΩ (8)
178kΩ (8)
180kΩ (20)
182kΩ (8)
187kΩ (8)
191kΩ (8)
196kΩ (8)
200kΩ (21)
205kΩ (8)
210kΩ (9)
215kΩ (8)
220kΩ (21)
221kΩ (8)
226kΩ (8)
232kΩ (8)
237kΩ (8)
240kΩ (20)
243kΩ (8)
249kΩ (8)
255kΩ (8)
261kΩ (8)
267kΩ (9)
270kΩ (20)
274kΩ (8)
280kΩ (8)
287kΩ (9)
294kΩ (8)
300kΩ (20)
301kΩ (8)
309kΩ (8)
316kΩ (8)
324kΩ (8)
330kΩ (21)
332kΩ (8)
340kΩ (8)
348kΩ (8)
357kΩ (8)
360kΩ (20)
365kΩ (8)
374kΩ (8)
383kΩ (8)
390kΩ (20)
392kΩ (8)
402kΩ (8)
412kΩ (8)
422kΩ (8)
430kΩ (20)
432kΩ (8)
442kΩ (8)
453kΩ (8)
464kΩ (8)
470kΩ (22)
475kΩ (8)
487kΩ (8)
499kΩ (8)
510kΩ (20)
511kΩ (8)
523kΩ (8)
536kΩ (8)
549kΩ (8)
560kΩ (20)
562kΩ (8)
576kΩ (8)
590kΩ (8)
604kΩ (8)
619kΩ (8)
620kΩ (20)
634kΩ (8)
649kΩ (8)
665kΩ (8)
680kΩ (20)
681kΩ (8)
698kΩ (8)
715kΩ (8)
732kΩ (8)
750kΩ (21)
768kΩ (8)
787kΩ (8)
806kΩ (8)
820kΩ (21)
825kΩ (8)
845kΩ (8)
866kΩ (8)
887kΩ (8)
909kΩ (8)
910kΩ (21)
931kΩ (8)
953kΩ (8)
976kΩ (8)
1.00MΩ (17)
1MΩ (6)
1.02MΩ (8)
1.05MΩ (8)
1.07MΩ (8)
1.10MΩ (15)
1.1MΩ (6)
1.13MΩ (8)
1.15MΩ (8)
1.18MΩ (8)
1.20MΩ (15)
1.2MΩ (5)
1.21MΩ (8)
1.24MΩ (8)
1.27MΩ (8)
1.30MΩ (15)
1.3MΩ (6)
1.33MΩ (8)
1.37MΩ (8)
1.40MΩ (2)
1.4MΩ (6)
1.43MΩ (8)
1.47MΩ (8)
1.50MΩ (17)
1.5MΩ (6)
1.54MΩ (8)
1.58MΩ (8)
1.60MΩ (15)
1.6MΩ (5)
1.62MΩ (8)
1.65MΩ (8)
1.69MΩ (8)
1.74MΩ (8)
1.78MΩ (8)
1.80MΩ (15)
1.8MΩ (5)
1.82MΩ (8)
1.87MΩ (8)
1.91MΩ (8)
1.96MΩ (8)
2.00MΩ (15)
2MΩ (6)
2.05MΩ (8)
2.10MΩ (2)
2.1MΩ (6)
2.15MΩ (8)
2.20MΩ (17)
2.2MΩ (5)
2.21MΩ (8)
2.26MΩ (8)
2.32MΩ (8)
2.37MΩ (8)
2.40MΩ (15)
2.4MΩ (5)
2.43MΩ (8)
2.49MΩ (8)
2.55MΩ (8)
2.61MΩ (8)
2.67MΩ (8)
2.70MΩ (15)
2.7MΩ (5)
2.74MΩ (8)
2.80MΩ (2)
2.8MΩ (6)
2.87MΩ (8)
2.94MΩ (8)
3.00MΩ (15)
3MΩ (5)
3.01MΩ (8)
3.09MΩ (8)
3.16MΩ (8)
3.24MΩ (8)
3.30MΩ (15)
3.3MΩ (5)
3.32MΩ (7)
3.40MΩ (1)
3.4MΩ (6)
3.48MΩ (7)
3.57MΩ (7)
3.60MΩ (14)
3.6MΩ (5)
3.65MΩ (7)
3.74MΩ (7)
3.83MΩ (7)
3.90MΩ (14)
3.9MΩ (5)
3.92MΩ (7)
4.02MΩ (7)
4.12MΩ (7)
4.22MΩ (7)
4.30MΩ (14)
4.3MΩ (5)
4.32MΩ (7)
4.42MΩ (7)
4.53MΩ (7)
4.64MΩ (7)
4.70MΩ (14)
4.7MΩ (5)
4.75MΩ (7)
4.87MΩ (7)
4.99MΩ (7)
5.10MΩ (14)
5.1MΩ (5)
5.11MΩ (7)
5.23MΩ (7)
5.36MΩ (7)
5.49MΩ (7)
5.60MΩ (14)
5.6MΩ (5)
5.62MΩ (7)
5.76MΩ (7)
5.90MΩ (1)
5.9MΩ (6)
6.04MΩ (7)
6.19MΩ (7)
6.20MΩ (14)
6.2MΩ (5)
6.34MΩ (7)
6.49MΩ (7)
6.65MΩ (7)
6.80MΩ (14)
6.8MΩ (5)
6.81MΩ (7)
6.98MΩ (7)
7.15MΩ (7)
7.32MΩ (7)
7.50MΩ (14)
7.5MΩ (6)
7.68MΩ (7)
7.87MΩ (7)
8.06MΩ (7)
8.20MΩ (14)
8.2MΩ (5)
8.25MΩ (7)
8.45MΩ (7)
8.66MΩ (7)
8.87MΩ (7)
9.09MΩ (7)
9.10MΩ (14)
9.1MΩ (5)
9.31MΩ (7)
9.53MΩ (7)
9.76MΩ (7)
10.0MΩ (21)
12.0MΩ (2)
22.0MΩ (2)
wszystkie
Tolerancja
wszystkie
 
Ilość pozycji na stronie    Pozycje 2826 do 2850 z 8581 <<  -10  <  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119    >  +10  >>
Oznaczenie producenta
Producent
Indeks Ropla
Montaż Typ Seria Rezystancja Moc Tolerancja Obudowa Wysokość Napięcie pracy max. Napięcie impulsowe max. Współ. temp. Temperatura pracy Pakowanie Dostępność Cena netto MOQ
2826 FCF01FU-48R7
PDC
SMD standardowe FCF 48.7Ω 1/20W 1% 0201 (0603) 0.23mm 25V 50V 200ppm/°C -55/+155°C taśma (rolka) w magazynie:   0 szt.
 

na specjalne zamówienie
  15000
PDR00163 CR 0201 48,7R 1% 1/20W Rezystor metalizowany SMD /pdc/cr_fcf.pdf towar zgodny z dyrektywą RoHS
2827 FCF02FV-48R7
PDC
SMD standardowe FCF 48.7Ω 1/16W 1% 0402 (1005) 0.35mm 50V 100V 100ppm/°C -55/+155°C taśma (rolka) w magazynie:   0 szt.
 

na specjalne zamówienie
  10000
PDR00905 CR 0402 48,7R 1% 1/16W Rezystor metalizowany SMD /pdc/cr_fcf.pdf towar zgodny z dyrektywą RoHS
2828 FCF03FT-67X
PDC
SMD standardowe FCF 48.7Ω 1/10W 1% 0603 (1608) 0.45mm 50V 100V 100ppm/°C -55/+155°C taśma (rolka) w magazynie:   0 szt.
 

na specjalne zamówienie
  5000
PDR01704 CR 0603 48,7R 1% 1/10W Rezystor metalizowany SMD /pdc/cr_fcf.pdf towar zgodny z dyrektywą RoHS
2829 FCF05FT-48R7
PDC
SMD standardowe FCF 48.7Ω 1/8W 1% 0805 (2012) 0.50mm 150V 300V 100ppm/°C -55/+155°C taśma (rolka) w magazynie:   0 szt.
 

na specjalne zamówienie
  5000
PDR02377 CR 0805 48,7R 1% 1/8W Rezystor metalizowany SMD /pdc/cr_fcf.pdf towar zgodny z dyrektywą RoHS
2830 FCF06FT-48R7
PDC
SMD standardowe FCF 48.7Ω 1/4W 1% 1206 (3216) 0.55mm 200V 400V 100ppm/°C -55/+155°C taśma (rolka) w magazynie:   0 szt.
 

na specjalne zamówienie
  5000
PDR03176 CR 1206 48,7R 1% 1/4W Rezystor metalizowany SMD /pdc/cr_fcf.pdf towar zgodny z dyrektywą RoHS
2831 FCF12FT-48R7
PDC
SMD standardowe FCF 48.7Ω 1/3W 1% 1210 (3225) 0.55mm 200V 400V 100ppm/°C -55/+155°C taśma (rolka) w magazynie:   0 szt.
 

na specjalne zamówienie
  5000
PDR03975 CR 1210 48,7R 1% 1/3W Rezystor metalizowany SMD /pdc/cr_fcf.pdf towar zgodny z dyrektywą RoHS
2832 FCF20FP-48R7
PDC
SMD standardowe FCF 48.7Ω 3/4W 1% 2010 (5025) 0.60mm 200V 400V 100ppm/°C -55/+155°C taśma (rolka) w magazynie:   0 szt.
 

na specjalne zamówienie
  4000
PDR04774 CR 2010 48,7R 1% 3/4W Rezystor metalizowany SMD /pdc/cr_fcf.pdf towar zgodny z dyrektywą RoHS
2833 FCF25FP-48R7
PDC
SMD standardowe FCF 48.7Ω 1W 1% 2512 (6332) 0.60mm 200V 400V 100ppm/°C -55/+155°C taśma (rolka) w magazynie:   0 szt.
 

na specjalne zamówienie
  4000
PDR05573 CR 2512 48,7R 1% 1W Rezystor metalizowany SMD /pdc/cr_fcf.pdf towar zgodny z dyrektywą RoHS
2834 FCF01FU-49R9
PDC
SMD standardowe FCF 49.9Ω 1/20W 1% 0201 (0603) 0.23mm 25V 50V 200ppm/°C -55/+155°C taśma (rolka) w magazynie:   0 szt.
 

na specjalne zamówienie
  15000
PDR00164 CR 0201 49,9R 1% 1/20W Rezystor metalizowany SMD /pdc/cr_fcf.pdf towar zgodny z dyrektywą RoHS
2835 FCF02FV-49R9
PDC
SMD standardowe FCF 49.9Ω 1/16W 1% 0402 (1005) 0.35mm 50V 100V 100ppm/°C -55/+155°C taśma (rolka) w magazynie:   0 szt.
 

na specjalne zamówienie
  10000
PDR00906 CR 0402 49,9R 1% 1/16W Rezystor metalizowany SMD /pdc/cr_fcf.pdf towar zgodny z dyrektywą RoHS
2836 FCF03FT-68X
PDC
SMD standardowe FCF 49.9Ω 1/10W 1% 0603 (1608) 0.45mm 50V 100V 100ppm/°C -55/+155°C taśma (rolka) w magazynie:   0 szt.
 

na specjalne zamówienie
  5000
PDR01705 CR 0603 49,9R 1% 1/10W Rezystor metalizowany SMD /pdc/cr_fcf.pdf towar zgodny z dyrektywą RoHS
2837 FCF05FT-49R9
PDC
SMD standardowe FCF 49.9Ω 1/8W 1% 0805 (2012) 0.50mm 150V 300V 100ppm/°C -55/+155°C taśma (rolka) w magazynie:   0 szt.
 

na specjalne zamówienie
  5000
PDR02378 CR 0805 49,9R 1% 1/8W Rezystor metalizowany SMD /pdc/cr_fcf.pdf towar zgodny z dyrektywą RoHS
Pokaż podobne
>> 0805S8F499JKT5E
UniOhm
SMD standardowe CR 49.9Ω 1/8W 1% 0805 (2012) 0.55mm 150V 300V 200ppm/°C -55/+155°C taśma (rolka) w magazynie:   25 000 szt.
 

do wyczerpania zapasów
na specjalne zamówienie
   5000
OHM0918 CR 0805 49,9R 1% 1/8W Rezystor metalizowany SMD /ohm/thick_film_chip_resistors.pdf towar zgodny z dyrektywą RoHS
2838 FCF06FT-49R9
PDC
SMD standardowe FCF 49.9Ω 1/4W 1% 1206 (3216) 0.55mm 200V 400V 100ppm/°C -55/+155°C taśma (rolka) w magazynie:   0 szt.
 

na specjalne zamówienie
  5000
PDR03177 CR 1206 49,9R 1% 1/4W Rezystor metalizowany SMD /pdc/cr_fcf.pdf towar zgodny z dyrektywą RoHS
2839 FCF12FT-49R9
PDC
SMD standardowe FCF 49.9Ω 1/3W 1% 1210 (3225) 0.55mm 200V 400V 100ppm/°C -55/+155°C taśma (rolka) w magazynie:   0 szt.
 

na specjalne zamówienie
  5000
PDR03976 CR 1210 49,9R 1% 1/3W Rezystor metalizowany SMD /pdc/cr_fcf.pdf towar zgodny z dyrektywą RoHS
2840 FCF20FP-49R9
PDC
SMD standardowe FCF 49.9Ω 3/4W 1% 2010 (5025) 0.60mm 200V 400V 100ppm/°C -55/+155°C taśma (rolka) w magazynie:   0 szt.
 

na specjalne zamówienie
  4000
PDR04775 CR 2010 49,9R 1% 3/4W Rezystor metalizowany SMD /pdc/cr_fcf.pdf towar zgodny z dyrektywą RoHS
2841 FCF25FP-49R9
PDC
SMD standardowe FCF 49.9Ω 1W 1% 2512 (6332) 0.60mm 200V 400V 100ppm/°C -55/+155°C taśma (rolka) w magazynie:   0 szt.
 

na specjalne zamówienie
  4000
PDR05574 CR 2512 49,9R 1% 1W Rezystor metalizowany SMD /pdc/cr_fcf.pdf towar zgodny z dyrektywą RoHS
2842 FCF01FU-510
PDC
SMD standardowe FCF 51.0Ω 1/20W 1% 0201 (0603) 0.23mm 25V 50V 200ppm/°C -55/+155°C taśma (rolka) w magazynie:   0 szt.
 

na specjalne zamówienie
  15000
PDR00657 CR 0201 51,0R 1% 1/20W Rezystor metalizowany SMD /pdc/cr_fcf.pdf towar zgodny z dyrektywą RoHS
2843 FCF01JU-510
PDC
SMD standardowe FCF 51.0Ω 1/20W 5% 0201 (0603) 0.23mm 25V 50V 200ppm/°C -55/+155°C taśma (rolka) w magazynie:   0 szt.
 

na specjalne zamówienie
  15000
PDR06252 CR 0201 51R 5% 1/20W Rezystor metalizowany SMD /pdc/cr_fcf.pdf towar zgodny z dyrektywą RoHS
2844 FCF02JV-510
PDC
SMD standardowe FCF 51.0Ω 1/16W 5% 0402 (1005) 0.35mm 50V 100V 200ppm/°C -55/+155°C taśma (rolka) w magazynie:   0 szt.
 

na specjalne zamówienie
  10000
PDR06422 CR 0402 51R 5% 1/16W Rezystor metalizowany SMD /pdc/cr_fcf.pdf towar zgodny z dyrektywą RoHS
2845 FCF03JT-510
PDC
SMD standardowe FCF 51.0Ω 1/10W 5% 0603 (1608) 0.45mm 50V 100V 200ppm/°C -55/+155°C taśma (rolka) w magazynie:   0 szt.
 

na specjalne zamówienie
  5000
PDR06592 CR 0603 51R 5% 1/10W Rezystor metalizowany SMD /pdc/cr_fcf.pdf towar zgodny z dyrektywą RoHS
Pokaż podobne
>> 0603SAJ0510T5E
UniOhm
SMD standardowe CR 51.0Ω 1/10W 5% 0603 (1608) 0.45mm 50V 100V 200ppm/°C -55/+155°C taśma (rolka) w magazynie:   0 szt.
 

na specjalne zamówienie
  5000
OHM0310 CR 0603 51R 5% 1/10W Rezystor metalizowany SMD /ohm/thick_film_chip_resistors.pdf towar zgodny z dyrektywą RoHS
2846 FCF05JT-510
PDC
SMD standardowe FCF 51.0Ω 1/8W 5% 0805 (2012) 0.50mm 150V 300V 200ppm/°C -55/+155°C taśma (rolka) w magazynie:   0 szt.
 

na specjalne zamówienie
  5000
PDR06762 CR 0805 51R 5% 1/8W Rezystor metalizowany SMD /pdc/cr_fcf.pdf towar zgodny z dyrektywą RoHS
Pokaż podobne
>> 0805S8J0510T5E
UniOhm
SMD standardowe CR 51.0Ω 1/8W 5% 0805 (2012) 0.55mm 150V 300V 200ppm/°C -55/+155°C taśma (rolka) w magazynie:   20 000 szt.
 
   5000
OHM0150 CR 0805 51R 5% 1/8W Rezystor metalizowany SMD /ohm/thick_film_chip_resistors.pdf towar zgodny z dyrektywą RoHS
2847 FCF06FT-510
PDC
SMD standardowe FCF 51.0Ω 1/4W 1% 1206 (3216) 0.55mm 200V 400V 100ppm/°C -55/+155°C taśma (rolka) w magazynie:   0 szt.
 

na specjalne zamówienie
  5000
PDR03717 CR 1206 51,0R 1% 1/4W Rezystor metalizowany SMD /pdc/cr_fcf.pdf towar zgodny z dyrektywą RoHS
Pokaż podobne
>> 1206S4F510JT5E
UniOhm
SMD standardowe CR 51.0Ω 1/4W 1% 1206 (3216) 0.55mm 200V 400V 200ppm/°C -55/+155°C taśma (rolka) w magazynie:   0 szt.
 

na specjalne zamówienie
  5000
OHM0477 CR 1206 51,0R 1% 1/4W Rezystor metalizowany SMD /ohm/thick_film_chip_resistors.pdf towar zgodny z dyrektywą RoHS
2848 FCF06JT-510
PDC
SMD standardowe FCF 51.0Ω 1/4W 5% 1206 (3216) 0.55mm 200V 400V 200ppm/°C -55/+155°C taśma (rolka) w magazynie:   0 szt.
 

na specjalne zamówienie
  5000
PDR06932 CR 1206 51R 5% 1/4W Rezystor metalizowany SMD /pdc/cr_fcf.pdf towar zgodny z dyrektywą RoHS
2849 FCF12JT-510
PDC
SMD standardowe FCF 51.0Ω 1/3W 5% 1210 (3225) 0.55mm 200V 400V 200ppm/°C -55/+155°C taśma (rolka) w magazynie:   0 szt.
 

na specjalne zamówienie
  5000
PDR07102 CR 1210 51R 5% 1/3W Rezystor metalizowany SMD /pdc/cr_fcf.pdf towar zgodny z dyrektywą RoHS
2850 FCF20JP-510
PDC
SMD standardowe FCF 51.0Ω 3/4W 5% 2010 (5025) 0.60mm 200V 400V 200ppm/°C -55/+155°C taśma (rolka) w magazynie:   0 szt.
 

na specjalne zamówienie
  4000
PDR07272 CR 2010 51R 5% 3/4W Rezystor metalizowany SMD /pdc/cr_fcf.pdf towar zgodny z dyrektywą RoHS
Ilość pozycji na stronie    Pozycje 2826 do 2850 z 8581 <<  -10  <  109  110  111  112  113  114  115  116  117  118  119    >  +10  >>
Ten serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny oznacza zgodę na ich zapis lub odczyt wg ustawień przeglądarki. Zamknij