Montaż
wszystkie
Seria
AFK (1)
AHS (103)
BDA (32)
BDR (45)
BDS (MVK) (88)
BDS-BP (14)
BLA (76)
BLH (19)
BP (1)
BXA (59)
BXC (1)
BXE (44)
BXF (7)
BXJ (99)
BXQ (26)
BXW (36)
CB (12)
CD (51)
CE (24)
CF (78)
CH (64)
CJ (32)
CK (77)
CLS (18)
CLU (15)
CLX (18)
CLZ (56)
CN (9)
CP (25)
CR (3)
CS (3)
CT (67)
CZ (29)
EN (1)
EP (3)
EXB (15)
FB (1)
FK (2)
FN (1)
FZ (3)
GD (1)
GF (490)
GK (6)
GN (3)
GP (1)
GR (3)
HF (2)
HL (8)
HM (17)
HMA (55)
HML (39)
HP (372)
HS (140)
HT (44)
HX (9)
HXL (42)
IP (1)
JP (361)
K75 (1)
K76 (1)
KF (41)
KM (5)
KMH (2)
KP (85)
KS (5)
KXW (1)
LB (15)
LD (19)
LE (55)
LK (58)
LL (9)
LP (398)
LS (130)
LT (27)
LX (1)
LZ (10)
MHA-BP (4)
MN (4)
MP (10)
MVG (8)
MVG-BP (15)
MZ (65)
NB (6)
NBA (5)
NBC (239)
NBD (126)
NBF (20)
NBH (47)
NBL (122)
NBR (7)
NFA (19)
NFC (2)
NFK (3)
NFL (30)
NFR (16)
NFS (1)
NHA (37)
NHA-BP (2)
NK (25)
NL (4)
NLC (28)
NS (33)
NT (25)
NXA (288)
NXB (238)
NXE (37)
NXG (69)
NXH (260)
NXK (5)
NXP (1)
NXQ (193)
NXW (91)
NZD (26)
NZE (2)
NZH (19)
NZK (19)
NZL (40)
NZR (13)
PFA (2)
PFB (51)
PFD (30)
PH (6)
PN (8)
PXB (121)
PXD (1)
RDA (1)
RDC (310)
RFA (76)
RFC (RWF) (67)
RGB (220)
RJ (2)
RL (426)
RLC (3)
RP (42)
RS (3)
RT (15)
SC (2)
SH (32)
SL (24)
SS (15)
ST (29)
TB (138)
TC (12)
TDA (399)
TDC (174)
TE (243)
TEA (13)
TF (43)
TFA (67)
TGA (KMH) (280)
TH (82)
TK (325)
TL (94)
TLA (205)
TLB (153)
TLC (LXG) (353)
TLF (38)
TLG (156)
TLJ (48)
TLK (48)
TLL (73)
TLR (42)
TLS (155)
TQ (78)
TR (2)
TT (6)
TU (2)
TV (139)
TW (4)
TX (30)
UDA (1)
UP (45)
VB (61)
VD (70)
VDA (14)
VE (6)
VF (1)
VH (101)
VJ (5)
VK (1)
VL (1)
VP (36)
VS (104)
VT (79)
VX (2)
VXC (1)
VZ (1)
WB (19)
WG (2)
WJ (67)
WL (155)
WP (89)
XB (1)
XP (14)
YXF (1)
ZLH (57)
ZS (1)
wszystkie
Pojemność
wszystkie
Obudowa
4.0x5.2 (40)
4.0x5.3 (21)
4.0x5.4 (73)
4.0x5.8 (44)
4x5 (31)
4x7 (60)
5.0x5.2 (45)
5.0x5.3 (24)
5.0x5.4 (83)
5.0x5.8 (78)
5x11 (384)
5x12 (1)
5x15 (17)
5x5 (32)
5x7 (70)
6.3x11 (359)
6.3x15 (33)
6.3x5 (36)
6.3x5.2 (39)
6.3x5.4 (90)
6.3x5.7 (86)
6.3x5.8 (99)
6.3x7 (77)
6.3x7.7 (167)
6.3x8.7 (1)
8.0x10.0 (124)
8.0x10.2 (101)
8.0x10.5 (76)
8.0x12.5 (2)
8.0x6.2 (1)
8.0x6.3 (20)
8.0x6.5 (2)
8x10.2 (1)
8x10.5 (4)
8x11 (57)
8x11.5 (356)
8x12 (10)
8x12.5 (1)
8x14 (20)
8x15 (126)
8x16 (55)
8x20 (135)
8x5 (11)
8x50 (2)
8x7 (40)
8x9 (11)
10x10.0 (129)
10x10.2 (54)
10x10.5 (70)
10x12 (1)
10x12.5 (330)
10x13 (13)
10x15 (5)
10x16 (340)
10x20 (314)
10x21 (11)
10x23 (11)
10x24 (3)
10x25 (139)
10x26 (9)
10x28 (8)
10x30 (41)
10x33 (13)
10x35 (2)
10x40 (1)
10x45 (1)
10x50 (11)
10x8 (2)
10x8.5 (8)
10x9 (6)
10.2x10.5 (1)
12.5x12.5 (4)
12.5x13 (1)
12.5x13.5 (123)
12.5x15 (4)
12.5x16 (27)
12.5x20 (279)
12.5x21 (3)
12.5x25 (231)
12.5x26 (5)
12.5x30 (106)
12.5x31 (2)
12.5x35 (87)
12.5x40 (35)
12.5x41 (1)
12.5x45 (4)
12.5x50 (13)
12.5x60 (5)
13x21 (3)
13x26 (4)
13x31 (1)
16x15 (17)
16x16 (10)
16x16.5 (2)
16x20 (122)
16x25 (256)
16x30 (43)
16x31.5 (117)
16x32 (21)
16x35 (34)
16x35.5 (57)
16x36 (13)
16x40 (51)
16x45 (12)
16x50 (14)
16x60 (2)
18x16 (10)
18x20 (49)
18x25 (74)
18x30 (18)
18x31.5 (76)
18x32 (14)
18x35 (35)
18x35.5 (74)
18x36 (18)
18x40 (113)
18x42 (4)
18x45 (28)
18x50 (13)
20x35 (1)
20x40 (8)
22x20 (11)
22x25 (131)
22x30 (185)
22x35 (156)
22x40 (154)
22x45 (122)
22x50 (95)
22x55 (1)
22x60 (3)
25x25 (62)
25x30 (85)
25x35 (77)
25x40 (68)
25x45 (60)
25x50 (54)
25x55 (4)
25x60 (3)
25.4x15 (4)
25.4x20 (17)
25.4x25 (98)
25.4x30 (118)
25.4x35 (105)
25.4x40 (99)
25.4x45 (56)
25.4x50 (76)
25.4x54 (1)
25.4x60 (12)
30x15 (4)
30x20 (13)
30x25 (157)
30x30 (199)
30x35 (183)
30x40 (165)
30x45 (138)
30x50 (116)
30x55 (8)
30x60 (27)
30x65 (1)
30x70 (8)
35x100 (29)
35x120 (25)
35x15 (5)
35x20 (16)
35x25 (116)
35x30 (184)
35x35 (158)
35x40 (165)
35x45 (127)
35x50 (212)
35x55 (13)
35x60 (88)
35x65 (2)
35x70 (25)
35x80 (48)
35x90 (2)
40x100 (1)
40x101 (5)
40x30 (2)
40x35 (3)
40x40 (2)
40x50 (4)
40x60 (12)
40x61 (5)
40x70 (3)
40x71 (3)
40x76 (1)
40x80 (1)
40x81 (1)
40x85 (1)
40x91 (2)
45x105 (1)
50x100 (32)
50x115 (3)
50x120 (28)
50x130 (9)
50x140 (4)
50x75 (7)
50x80 (20)
50x90 (1)
50x95 (2)
51x100 (4)
51x115 (3)
51x121 (3)
51x130 (5)
51x140 (1)
51x70 (8)
51x75 (3)
51x80 (5)
51x90 (8)
63.5x100 (19)
63.5x115 (1)
63.5x120 (48)
63.5x130 (24)
63.5x140 (4)
63.5x160 (9)
63.5x170 (7)
63.5x190 (5)
63.5x195 (1)
63.5x90 (5)
63.5x95 (6)
64x100 (4)
64x115 (7)
64x121 (2)
64x130 (12)
64x144 (6)
64x155 (1)
64x70 (3)
64x96 (10)
76x100 (1)
76x110 (1)
76x140 (1)
76x145 (1)
76x150 (1)
76x210 (1)
76x220 (1)
76.5x100 (10)
76.5x105 (3)
76.5x110 (6)
76.5x115 (5)
76.5x120 (44)
76.5x130 (25)
76.5x140 (21)
76.5x145 (1)
76.5x150 (10)
76.5x155 (4)
76.5x160 (19)
76.5x170 (11)
76.5x190 (2)
76.5x220 (1)
76.5x95 (3)
76.9x105 (1)
76.9x143 (1)
77x100 (7)
77x115 (7)
77x121 (2)
77x130 (9)
77x144 (5)
77x155 (11)
77x171 (2)
77x195 (1)
77x96 (3)
89x130 (4)
89x140 (21)
89x150 (6)
89x155 (5)
89x160 (15)
89x170 (13)
89x190 (15)
89x220 (5)
89x230 (2)
89x235 (2)
90x131 (3)
90x157 (4)
90x196 (3)
90x236 (3)
91x196 (1)
91x220 (1)
100x220 (25)
100x250 (24)
wszystkie
Prąd tętnień
0.22mA (1)
1.0mA (3)
1.3mA (2)
2.0mA (2)
2.3mA (1)
2.52mA (1)
2.6mA (1)
2.8mA (1)
2.9mA (1)
3.0mA (2)
3.2mA (2)
3.4mA (1)
3.5mA (1)
3.8mA (1)
4.0mA (3)
4.1mA (1)
4.7mA (1)
5.0mA (3)
5.3mA (1)
5.5mA (1)
5.6mA (3)
5.7mA (1)
6.0mA (1)
6.2mA (1)
6.3mA (1)
6.8mA (1)
7.0mA (5)
7.1mA (1)
8.0mA (9)
8.4mA (2)
9.0mA (5)
10mA (9)
11mA (8)
12mA (14)
13mA (12)
14mA (18)
15mA (22)
16mA (16)
17mA (12)
18mA (17)
19mA (25)
20mA (18)
21mA (14)
22mA (11)
23mA (21)
24mA (14)
25mA (23)
26mA (13)
27mA (7)
27mA @120Hz (2)
28mA (17)
29mA (15)
30mA (38)
31mA (11)
32mA (21)
33mA (9)
33mA @120Hz (2)
34mA (22)
35mA (16)
36mA (16)
37mA (12)
38mA (13)
39mA (14)
39mA @120Hz (3)
40mA (45)
41mA (13)
42mA (8)
42mA @120Hz (1)
43mA (10)
44mA (12)
45mA (21)
46mA (11)
47mA (12)
48mA (28)
49mA (4)
50mA (34)
51mA (10)
52mA (12)
53mA (11)
54mA (6)
55mA (29)
55mA @120Hz (2)
56mA (12)
57mA (5)
58mA (7)
59mA (2)
59mA @120Hz (1)
60mA (36)
60mA @100kHz (1)
60mA@120Hz (1)
61mA (1)
62mA (2)
63mA (7)
63mA @120Hz (1)
64mA (2)
65mA (28)
66mA (3)
67mA (2)
68mA (3)
68mA @120Hz (2)
69mA (6)
70mA (40)
70mA @100kHz (1)
70mA @120Hz (2)
71mA (5)
72mA (1)
73mA (1)
74mA (4)
74mA @120Hz (1)
75mA (23)
76mA (8)
77mA (3)
78mA (3)
79mA (2)
80mA (65)
81mA (1)
82mA (6)
82mA @120Hz (2)
83mA (4)
84mA (3)
85mA (40)
86mA (4)
88mA (2)
89mA (1)
90mA (39)
90mA @100kHz (1)
91mA (8)
92mA (7)
93mA (3)
94mA (5)
95mA (23)
96mA (1)
98mA (2)
99mA (1)
100mA (42)
100mA @100kHz (2)
101mA (2)
102mA (3)
103mA (5)
105mA (18)
106mA (2)
107mA (1)
108mA (2)
109mA (1)
110mA (39)
110mA @120Hz (2)
111mA (2)
112mA (1)
113mA (3)
114mA (1)
114mA @120Hz (1)
115mA (14)
115mA @100kHz (1)
116mA (2)
117mA (1)
118mA (1)
119mA (4)
120mA (46)
120mA @100kHz (1)
120mA @120Hz (1)
121mA (1)
122mA (1)
123mA (2)
125mA (10)
126mA (1)
127mA (5)
128mA (4)
129mA (1)
130mA (28)
130mA @100kHz (4)
132mA (5)
134mA (1)
135mA (11)
136mA (1)
137mA (1)
138mA (3)
139mA (1)
140mA (55)
140mA @100kHz (1)
141mA (2)
142mA @120Hz (1)
143mA (1)
145mA (13)
145mA @100kHz (2)
148mA (4)
149mA (2)
150mA (81)
150mA @100kHz (1)
151mA (5)
152mA (1)
153mA (5)
155mA (15)
156mA (2)
157mA (1)
158mA (2)
159mA (1)
160mA (46)
162mA (2)
163mA (2)
165mA (39)
167mA (2)
168mA (2)
169mA (1)
170mA (37)
170mA @100kHz (2)
171mA (1)
173mA (2)
174mA (1)
175mA (6)
175mA @120Hz (1)
176mA (3)
177mA (1)
180mA (37)
180mA @100kHz (2)
181mA (1)
182mA (1)
183mA (2)
185mA (10)
186mA (1)
188mA (1)
189mA (2)
190mA (12)
190mA @100kHz (1)
190mA @120Hz (1)
192mA (2)
193mA (1)
195mA (5)
196mA (1)
197mA (2)
198mA (1)
200mA (29)
202mA (1)
204mA (3)
205mA (10)
208mA @120Hz (3)
210mA (37)
212mA (1)
214mA (2)
215mA (7)
216mA (4)
218mA (2)
220mA (41)
220mA @100kHz (2)
221mA (4)
222mA (1)
223mA (1)
224mA (2)
225mA (1)
226mA (1)
227mA @120Hz (1)
228mA (3)
228mA @120Hz (2)
229mA (1)
230mA (104)
230mA @120Hz (1)
232mA (3)
237mA (1)
238mA (6)
239mA (2)
240mA (78)
240mA @100kHz (2)
241mA @120Hz (1)
242mA (2)
243mA (7)
243mA @120Hz (1)
244mA (1)
245mA (2)
247mA (2)
248mA (1)
249mA (1)
0.250A (1)
250mA (71)
250mA @100kHz (1)
252mA (4)
254mA (4)
255mA (1)
260mA (42)
261mA @120Hz (1)
263mA (1)
264mA (8)
265mA (5)
267mA (1)
270mA (23)
270mA @100kHz (1)
270mA @120Hz (3)
271mA (1)
273mA (1)
274mA (1)
275mA (5)
276mA (2)
277mA (1)
278mA (2)
280mA (59)
280mA @100kHz (7)
281mA (2)
282mA (1)
285mA (8)
286mA (1)
288mA (3)
290mA (19)
292mA (1)
294mA (1)
295mA (8)
296mA (9)
297mA (6)
299mA (1)
300mA (61)
301mA (1)
304mA (3)
305mA (2)
306mA (1)
307mA (1)
308mA (2)
310mA (19)
314mA (3)
315mA (3)
316mA (1)
317mA (1)
319mA (2)
319mA @120Hz (1)
320mA (22)
320mA @100kHz (2)
321mA (2)
323mA (2)
324mA (2)
325mA (8)
327mA (1)
329mA (2)
330mA (22)
335mA (1)
335mA @120Hz (1)
336mA (1)
337mA @120Hz (1)
338mA (2)
339mA (2)
340mA (41)
341mA (1)
343mA (4)
345mA (24)
348mA (1)
350mA (44)
350mA @100kHz (3)
352mA (3)
354mA (2)
355mA (15)
357mA (4)
360mA (16)
360mA @100kHz (1)
360mA @120Hz (2)
361mA (1)
362mA (4)
364mA (1)
365mA (13)
368mA (3)
368mA @120Hz (1)
369mA (4)
370mA (23)
370mA @100kHz (1)
373mA (1)
374mA (2)
375mA (6)
376mA (1)
378mA (1)
380mA (17)
381mA (1)
385mA (8)
386mA (1)
390mA (27)
391mA (1)
395mA (3)
397mA (2)
400mA (39)
401mA (1)
404mA (1)
405mA (14)
406mA (2)
407mA (1)
410mA (18)
414mA (1)
415mA (2)
416mA (1)
418mA (1)
420mA (22)
423mA (2)
424mA (1)
425mA (1)
428mA (1)
429mA (1)
430mA (15)
430mA @100kHz (2)
434mA (2)
435mA (2)
436mA (2)
437mA (2)
440mA (19)
445mA (3)
450mA (89)
450mA @100kHz (1)
451mA (3)
452mA (2)
455mA (2)
458mA (1)
460mA (40)
462mA (3)
465mA (1)
466mA (5)
468mA (2)
469mA (1)
470mA (25)
472mA (4)
473mA (1)
473mA @120Hz (1)
475mA (2)
477mA (1)
478mA (1)
480mA (37)
481mA (1)
485mA (5)
490mA (13)
492mA (1)
494mA (2)
495mA (7)
496mA @120Hz (1)
498mA (1)
500mA (39)
500mA @100kHz (3)
500mA @120Hz (1)
503mA (1)
505mA (1)
510mA (18)
511mA (1)
514mA (1)
515mA (2)
520mA (24)
521mA (1)
523mA (1)
525mA (5)
526mA (1)
528mA (1)
530mA (20)
531mA (3)
533mA (1)
535mA (1)
536mA @120Hz (1)
538mA (1)
540mA (33)
545mA (3)
546mA (1)
547mA (1)
549mA (1)
549mA @120Hz (1)
550mA (49)
554mA (1)
555mA (5)
560mA (28)
560mA @100kHz (1)
561mA (1)
564mA (1)
565mA (6)
567mA (1)
570mA (13)
575mA (5)
580mA (20)
582mA (2)
585mA (4)
586mA (2)
588mA (1)
590mA (20)
591mA @120Hz (1)
592mA (1)
594mA (4)
595mA (2)
599mA (1)
600mA (96)
600mA @100kHz (2)
605mA (1)
610mA (15)
611mA @120Hz (1)
616mA (3)
620mA (39)
623mA (1)
624mA (1)
625mA (5)
626mA (1)
627mA (3)
630mA (18)
631mA (1)
635mA (3)
638mA (5)
640mA (51)
645mA (7)
646mA (11)
649mA (2)
650mA (37)
655mA (8)
656mA (1)
657mA @120Hz (1)
659mA @120Hz (1)
660mA (24)
660mA @100kHz (1)
660mA @120Hz (1)
663mA (3)
665mA (9)
670mA (37)
670mA @120Hz (1)
672mA (1)
675mA (4)
678mA (1)
680mA (12)
685mA (12)
687mA (1)
688mA (4)
690mA (30)
690mA @100kHz (1)
691mA (1)
693mA (1)
695mA (7)
699mA (1)
700mA (50)
701mA (1)
704mA (1)
705mA (1)
710mA (18)
711mA (2)
715mA (3)
716mA (1)
717mA (4)
720mA (25)
720mA @100kHz (2)
724mA (5)
725mA (3)
729mA (1)
730mA (27)
735mA (2)
740mA (12)
745mA (5)
746mA (1)
749mA (1)
750mA (46)
753mA (3)
754mA (1)
755mA (1)
756mA (1)
760mA (41)
765mA (2)
770mA (16)
780mA (30)
782mA (1)
784mA (3)
785mA (3)
786mA (1)
789mA (4)
790mA (17)
794mA (2)
795mA (2)
799mA (3)
800mA (48)
800mA @100kHz (1)
801mA (1)
804mA (1)
810mA (16)
813mA (1)
817mA (3)
818mA (8)
819mA (2)
820mA (23)
825mA (2)
828mA (1)
830mA (18)
835mA (2)
836mA (1)
840mA (39)
840mA @100kHz (1)
845mA (5)
847mA (1)
850mA (79)
853mA (1)
855mA (2)
860mA (21)
861mA (1)
864mA (1)
865mA (24)
870mA (14)
872mA (1)
873mA (1)
875mA (2)
880mA (38)
884mA (1)
885mA (6)
889mA (2)
890mA (13)
891mA (3)
894mA (1)
895mA (6)
899mA (1)
900mA (49)
902mA (2)
905mA (7)
906mA (1)
907mA (1)
908mA (1)
910mA (25)
915mA (2)
920mA (29)
924mA (3)
925mA (1)
927mA (1)
930mA (12)
935mA (2)
940mA (13)
944mA (2)
0.945A (1)
945mA (18)
950mA (36)
951mA (1)
953mA (1)
955mA (2)
960mA (17)
962mA (1)
965mA (1)
968mA (4)
970mA (18)
975mA (3)
976mA (1)
979mA (4)
980mA (30)
981mA (2)
986mA (1)
989mA (1)
990mA (22)
992mA (1)
995mA (1)
997mA (3)
998mA (1)
1.000A (10)
1.00A (40)
1.00A @100kHz (1)
1.003A (2)
1.010A (6)
1.01A (7)
1.012A (2)
1.016A (1)
1.017A (1)
1.020A (3)
1.02A (18)
1.025A (2)
1.029A (1)
1.030A (6)
1.03A (9)
1.035A (1)
1.036A (1)
1.040A (5)
1.04A (16)
1.042A (1)
1.045 (1)
1.045A (1)
1.046A (1)
1.050A (15)
1.05A (47)
1.055A (2)
1.060A (2)
1.06A (8)
1.065A (3)
1.067A (2)
1.070A (2)
1.07A (14)
1.071A (1)
1.080A (5)
1.08A (6)
1.083A (1)
1.087A (1)
1.09A (7)
1.095A (1)
1.096A (2)
1.099A (2)
1.100A (17)
1.10A (35)
1.1A (2)
1.110A (4)
1.11A (16)
1.113A (1)
1.118A (2)
1.120A (7)
1.12A (25)
1.121A (2)
1.122A (1)
1.125A (1)
1.13A (10)
1.135A (1)
1.140A (6)
1.14A (7)
1.150A (11)
1.15A (20)
1.155A (2)
1.159A (1)
1.160A (5)
1.16A (17)
1.169A (1)
1.170A (5)
1.17A (14)
1.175A (1)
1.180A (10)
1.18A (16)
1.182A (1)
1.188A (2)
1.190A (3)
1.19A (42)
1190mA (1)
1.191A (1)
1.192A (1)
1.195A (1)
1.196A (1)
1.197A (1)
1.200A (9)
1.20A (40)
1.204A (1)
1.205A (1)
1.210A (13)
1.21A (38)
1.215A (1)
1.216A (2)
1.220A (5)
1.22A (18)
1.225A (1)
1.230A (3)
1.23A (11)
1.231A (3)
1.233A (1)
1.240A (2)
1.24A (21)
1.250A (10)
1.25A (31)
1.255A (1)
1.256A (1)
1.260A (10)
1.26A (14)
1.261A (1)
1.262A (1)
1.263A (1)
1.265A (1)
1.270A (2)
1.27A (16)
1.271A (2)
1.275A (1)
1.280A (9)
1.28A (19)
1.285A (1)
1.290A (5)
1.29A (19)
1.296A (1)
1.300A (12)
1.30A (26)
1.30A @100kHz (1)
1.303A (1)
1.306A (1)
1.310A (3)
1.31A (11)
1.320A (7)
1.32A (12)
1.325A (2)
1.330A (6)
1.33A (29)
1.336A (1)
1.34 (1)
1.340A (3)
1.34A (9)
1.345A (1)
1.346A (1)
1.350A (9)
1.35A (15)
1.353A (2)
1.354A (1)
1.356A (1)
1.360A (8)
1.36A (19)
1.363A (2)
1.370A (2)
1.37A (7)
1.372A (2)
1.375A (7)
1.380A (2)
1.38A (17)
1.382A (1)
1.389A (1)
1.39 (1)
1.390A (5)
1.39A (17)
1.400A (8)
1.40A (50)
1.405A (3)
1.410A (4)
1.41A (13)
1.411A (1)
1.413A (1)
1.419A (1)
1.420A (3)
1.42A (8)
1.422A (1)
1.426A (3)
1.430A (7)
1.43A (28)
1.440A (8)
1.44A (20)
1.450A (16)
1.45A (34)
1.451A (2)
1.452A (6)
1.457A (1)
1.458A (1)
1.459A (1)
1.460A (2)
1.46A (14)
1.461A (1)
1.470A (4)
1.47A (14)
1.480A (1)
1.48A (11)
1.485A (1)
1.490A (16)
1.49A (19)
1.495A (1)
1.500A (10)
1.50A (48)
1.510A (9)
1.51A (22)
1.512A (1)
1.515A (1)
1.520A (2)
1.52A (14)
1.529A (1)
1.530A (5)
1.53A (8)
1.540A (6)
1.54A (11)
1.541A (1)
1.547A (1)
1.550A (4)
1.55A (19)
1.554A (1)
1.555A (1)
1.56A (5)
1.561A (1)
1.565A (1)
1.570A (3)
1.57A (18)
1.579A (1)
1.580A (5)
1.58A (13)
1.583A (1)
1.586A (1)
1.588A (1)
1.590A (3)
1.59A (8)
1.595A (3)
1.600A (13)
1.60A (37)
1.610A (4)
1.61A (12)
1.611A (1)
1.620A (2)
1.62A (13)
1.621A (1)
1.623A (1)
1.626A (1)
1.630A (3)
1.63A (18)
1.640A (1)
1.64A (6)
1.645A (2)
1.650A (13)
1.65A (52)
1.65A @100kHz (1)
1.655A (1)
1.660A (4)
1.66A (19)
1.665A (1)
1.670A (3)
1.67A (25)
1.675A (1)
1.678A (1)
1.680A (3)
1.68A (14)
1.685A (1)
1.690A (3)
1.69A (17)
1.695A (1)
1.700A (18)
1.70A (36)
1.710A (1)
1.71A (9)
1.712A (1)
1.720A (1)
1.72A (16)
1.725A (1)
1.730A (6)
1.73A (10)
1.738 (1)
1.740A (4)
1.74A (11)
1.750A (4)
1.75A (18)
1.755A (1)
1.760A (7)
1.76A (22)
1.770A (2)
1.77A (6)
1.776A (1)
1.780A (9)
1.78A (10)
1.782A (1)
1.785A (1)
1.789A (1)
1.79 (1)
1.790A (1)
1.79A (12)
1.800A (6)
1.80A (27)
1.808A (1)
1.810A (1)
1.81A (9)
1.820A (14)
1.82A (19)
1.824A (1)
1.825A (1)
1.830A (1)
1.83A (10)
1.836A (4)
1.840A (3)
1.84A (6)
1.850A (8)
1.85A (32)
1.854A (1)
1.860A (2)
1.86A (13)
1.870A (12)
1.87A (20)
1.88A (13)
1.885A (1)
1.890A (4)
1.89A (8)
1.900A (7)
1.90A (48)
1.901A (1)
1.905A (8)
1.906A (1)
1.910A (1)
1.91A (31)
1.920A (4)
1.92A (3)
1.921A (2)
1.930A (1)
1.93A (8)
1.933A (1)
1.938A (1)
1.940A (1)
1.94A (19)
1.950A (2)
1.95A (18)
1.955A (2)
1.960A (7)
1.96A (37)
1.965A (1)
1.970A (1)
1.97A (12)
1.980A (6)
1.98A (6)
1.982A (1)
1.990A (3)
1.99A (15)
2.000A (11)
2.00A (41)
2.010A (7)
2.01A (8)
2.015A (2)
2.016A (1)
2.020A (3)
2.02A (12)
2.030A (2)
2.03A (14)
2.040A (8)
2.04A (28)
2.050A (6)
2.05A (13)
2.052A (1)
2.060A (3)
2.06A (7)
2.070A (4)
2.07A (3)
2.080A (1)
2.08A (8)
2.090A (1)
2.09A (10)
2.100A (1)
2.10A (27)
2.110A (3)
2.11A (8)
2.115A (2)
2.117A (1)
2.120A (4)
2.12A (8)
2.125A (2)
2.130A (2)
2.13A (7)
2.134A (1)
2.138A (1)
2.140A (2)
2.14A (15)
2.150A (8)
2.15A (24)
2.156A (4)
2.160A (6)
2.16A (17)
2.165A (1)
2.17A (8)
2.175A (1)
2.180A (1)
2.18A (11)
2.188A (1)
2.190A (4)
2.19A (11)
2.200A (9)
2.20A (38)
2.210A (1)
2.21A (15)
2.215A (1)
2.220A (4)
2.22A (6)
2.225A (3)
2.230A (1)
2.23A (23)
2.240A (2)
2.24A (7)
2.250A (7)
2.25A (37)
2.260A (2)
2.26A (14)
2.270A (1)
2.27A (17)
2.280A (1)
2.28A (10)
2.290A (3)
2.29A (9)
2.300A (11)
2.30A (29)
2.3A (1)
2.304A (1)
2.305A (1)
2.308A (1)
2.310A (2)
2.31A (8)
2.320A (3)
2.32A (2)
2.33A (5)
2.335A (1)
2.34A (6)
2.350A (3)
2.35A (16)
2.360A (5)
2.36A (12)
2.370A (5)
2.37A (6)
2.376A (1)
2.380A (3)
2.38A (6)
2.390A (3)
2.39A (10)
2.400A (5)
2.40A (36)
2.410A (6)
2.41A (15)
2.419A (1)
2.420A (2)
2.42A (12)
2.430A (6)
2.43A (14)
2.44A (7)
2.450A (2)
2.45A (9)
2.46A (6)
2.470A (2)
2.47A (5)
2.480A (1)
2.48A (28)
2.490A (2)
2.49A (7)
2.500A (3)
2.50A (43)
2.5A (1)
2.503A (1)
2.505A (3)
2.510A (1)
2.51A (10)
2.520A (1)
2.52A (6)
2.530A (3)
2.53A (23)
2.540A (1)
2.54A (8)
2.550 (1)
2.550A (6)
2.55A (29)
2.552A (1)
2.555A (6)
2.560A (4)
2.56A (6)
2.570A (1)
2.57A (10)
2.580A (3)
2.58A (4)
2.590A (1)
2.59A (10)
2.600A (7)
2.60A (36)
2.610A (2)
2.61A (2)
2.620A (1)
2.62A (5)
2.630A (4)
2.63A (3)
2.64A (6)
2.642A (1)
2.650A (3)
2.65A (25)
2.660A (1)
2.66A (6)
2.66A@Hz (1)
2.67A (3)
2.678A (1)
2.68A (9)
2.686A (1)
2.69A (6)
2.695A (1)
2.700A (7)
2.70A (35)
2.710A (1)
2.71A (4)
2.720A (1)
2.72A (3)
2.730A (3)
2.73A (6)
2.740A (1)
2.74A (8)
2.750A (4)
2.75A (21)
2.76 (1)
2.760A (4)
2.76A (5)
2.770A (6)
2.77A (11)
2.780A (8)
2.78A (6)
2.785A (1)
2.790A (2)
2.79A (5)
2.800A (12)
2.80A (32)
2.808A (4)
2.810A (1)
2.81A (6)
2.82A (7)
2.830A (2)
2.83A (10)
2.835A (1)
2.840A (2)
2.84A (8)
2.850A (2)
2.85A (15)
2.860A (2)
2.86A (26)
2.865A (1)
2.867A (1)
2.87A (9)
2.880A (1)
2.88A (21)
2.89A (4)
2.900A (2)
2.90A (54)
2.9A (2)
2.91A (4)
2.92A (8)
2.93A (16)
2.94A (4)
2.950A (1)
2.95A (10)
2.953A (1)
2.960A (1)
2.96A (13)
2.970A (1)
2.97A (6)
2.98A (2)
2.99A (3)
3.000A (10)
3.00A (33)
3.010A (2)
3.01A (11)
3.020A (2)
3.02A (6)
3.03A (2)
3.035A (5)
3.040A (1)
3.04A (3)
3.050A (2)
3.05A (16)
3.060A (1)
3.06A (4)
3.070A (1)
3.07A (5)
3.080A (2)
3.08A (5)
3.090A (1)
3.09A (5)
3.100A (2)
3.10A (23)
3.11A (5)
3.12A (5)
3.130A (6)
3.13A (5)
3.132A (5)
3.140A (7)
3.14A (14)
3.150A (1)
3.15A (13)
3.160A (2)
3.16A (1)
3.161A (1)
3.17A (3)
3.18A (4)
3.19A (4)
3.200A (1)
3.20A (30)
3.201A (1)
3.210A (1)
3.21A (3)
3.22A (6)
3.223A (1)
3.230A (1)
3.23A (6)
3.24A (4)
3.25A (31)
3.258A (1)
3.26A (2)
3.265A (5)
3.270A (4)
3.27A (12)
3.28A (5)
3.290A (5)
3.29A (8)
3.294A (5)
3.300A (2)
3.30A (23)
3.31A (6)
3.320A (2)
3.32A (7)
3.330A (1)
3.33A (2)
3.340A (1)
3.34A (5)
3.348A (1)
3.35A (18)
3.36A (6)
3.37A (3)
3.38A (6)
3.39A (4)
3.400A (5)
3.40A (21)
3.4A (1)
3.41A (2)
3.413A (5)
3.420A (3)
3.42A (7)
3.43A (4)
3.44A (1)
3.450A (1)
3.45A (40)
3.460A (9)
3.46A (4)
3.47A (2)
3.480A (2)
3.48A (6)
3.490A (4)
3.500A (2)
3.50A (35)
3.510A (2)
3.51A (4)
3.52A (4)
3.53A (2)
3.54A (5)
3.550A (2)
3.55A (3)
3.56A (4)
3.570A (1)
3.57A (14)
3.58A (3)
3.600A (1)
3.60A (30)
3.610A (6)
3.61A (15)
3.611A (5)
3.620A (1)
3.62A (1)
3.63A (18)
3.635A (3)
3.640A (1)
3.64A (4)
3.645A (1)
3.65A (16)
3.66A (3)
3.67A (6)
3.680A (5)
3.68A (6)
3.685A (1)
3.690A (2)
3.69A (5)
3.695A (1)
3.70A (14)
3.710A (1)
3.71A (3)
3.72A (7)
3.726A (1)
3.73A (3)
3.74A (1)
3.750A (2)
3.75A (8)
3.76A (3)
3.77A (2)
3.780A (5)
3.78A (2)
3.790A (5)
3.79A (1)
3.80A (30)
3.810A (1)
3.81A (6)
3.812A (5)
3.82A (7)
3.83A (4)
3.84A (4)
3.85A (11)
3.856A (1)
3.860A (1)
3.86A (6)
3.87A (2)
3.880A (1)
3.88A (1)
3.888A (5)
3.89A (1)
3.895A (1)
3.90A (18)
3.94A (2)
3.95A (2)
3.960A (1)
3.96A (2)
3.97A (1)
3.98A (6)
3.990A (1)
3.99A (1)
4.000A (1)
4.00A (14)
4.01A (2)
4.02A (2)
4.03A (1)
4.040A (1)
4.04A (4)
4.05A (9)
4.06A (4)
4.070A (1)
4.07A (2)
4.08A (8)
4.09A (1)
4.10A (8)
4.12A (2)
4.13A (1)
4.14A (1)
4.15A (7)
4.17A (13)
4.19A (1)
4.20A (18)
4.21A (1)
4.22A (16)
4.24A (1)
4.25A (3)
4.26A (4)
4.27A (4)
4.28A (11)
4.290A (2)
4.29A (1)
4.30A (11)
4.31A (1)
4.32A (3)
4.33A (2)
4.35A (3)
4.36A (1)
4.37A (3)
4.40A (10)
4.41A (1)
4.41A @100Hz (1)
4.42A (1)
4.43A (1)
4.45A (3)
4.46A (3)
4.48A (2)
4.49A (1)
4.50A (13)
4.51A (1)
4.52A (1)
4.54A (2)
4.55A (4)
4.56A (2)
4.59A (1)
4.60A (9)
4.620A (1)
4.63A (2)
4.65A (4)
4.67A (1)
4.68A (2)
4.700A (1)
4.70A (14)
4.72A (3)
4.73A (1)
4.76A (1)
4.78A (4)
4.79A (3)
4.80A (7)
4.8A (1)
4.81A (4)
4.82A (2)
4.83A (2)
4.85A (1)
4.88A (1)
4.90A (6)
4.91A (1)
4.92A (3)
4.94A (2)
4.95A (5)
4.96A (3)
4.97A (2)
4.98A (1)
4.99A (1)
5.00A (4)
5.01A (1)
5.02A (2)
5.05A (5)
5.10A (12)
5.11A (3)
5.12A (1)
5.15A (2)
5.160A (1)
5.16A (1)
5.17A (2)
5.19A (1)
5.20A (9)
5.21A (2)
5.24A (2)
5.25A (5)
5.29A (1)
5.30A (10)
5.32A (1)
5.36A (1)
5.38A (1)
5.39A (1)
5.40A (6)
5.41A (1)
5.42A (1)
5.43A (3)
5.44A (2)
5.45A (1)
5.46A (1)
5.47A (2)
5.48A (3)
5.49A (3)
5.50A (8)
5.53A (1)
5.54A (1)
5.55A (1)
5.57A (3)
5.58A (2)
5.60A (5)
5.70A (8)
5.75A (6)
5.76A (1)
5.80A (5)
5.87A (1)
5.89A (1)
5.90A (6)
5.92A (1)
5.94A (1)
5.95A (2)
6.00A (3)
6.01A (1)
6.03A (1)
6.04A (1)
6.05A (2)
6.10A (5)
6.12A (1)
6.15A (1)
6.17A (1)
6.19A (1)
6.20A (4)
6.22A (1)
6.24A (1)
6.27A (1)
6.30A (7)
6.33A (2)
6.34A (1)
6.37A (1)
6.40A (6)
6.41A (1)
6.42A (1)
6.44A (1)
6.45A (2)
6.50A (3)
6.60A (5)
6.62A (2)
6.63A (1)
6.67A (1)
6.70A (6)
6.71A (1)
6.72A (1)
6.75A (1)
6.76A (2)
6.79A (1)
6.80A (4)
6.89A (1)
6.90A (8)
6.97A (1)
7.00A (4)
7.06A (1)
7.10A (3)
7.1A (1)
7.12A (1)
7.13A (1)
7.15A (1)
7.16A (1)
7.18A (1)
7.20A (4)
7.22A (1)
7.26A (1)
7.27A (2)
7.29A (1)
7.30A (2)
7.38A (1)
7.40A (3)
7.41A (1)
7.45A (1)
7.50A (3)
7.56A (1)
7.57A (1)
7.58A (1)
7.60A (3)
7.62A (1)
7.63A (1)
7.65A (1)
7.70A (5)
7.73A (1)
7.79A (1)
7.80A (4)
7.89A (1)
7.90A (1)
7.97A (1)
8.01A (1)
8.09A (1)
8.10A (1)
8.14A (1)
8.15A (2)
8.20A (2)
8.22A (1)
8.30A (4)
8.36A (1)
8.37A (1)
8.40A (4)
8.43A (1)
8.50A (4)
8.51A (1)
8.60A (3)
8.62A (1)
8.69A (2)
8.70A (3)
8.76A (1)
8.78A (1)
8.80A (5)
8.86A (1)
8.90A (3)
8.95A (1)
9.00A (3)
9.10A (2)
9.13A (1)
9.20A (1)
9.26A (1)
9.30A (7)
9.39A (1)
9.40A (3)
9.41A (1)
9.45A (1)
9.50A (3)
9.59A (1)
9.60A (1)
9.65A (1)
9.66A (1)
9.70A (1)
9.79A (1)
9.80A (2)
9.81A (1)
9.90A (3)
10.00A (7)
10.01A (1)
10.06A (1)
10.07A (1)
10.10A (3)
10.14A (1)
10.20A (2)
10.21A (1)
10.30A (5)
10.32A (1)
10.35A (1)
10.40A (3)
10.50A (1)
10.54A (2)
10.60A (3)
10.70A (3)
10.80A (4)
10.90A (2)
10.99A (1)
11.00A (5)
11.10A (3)
11.11A (1)
11.14A (1)
11.20A (5)
11.26A (1)
11.28A (1)
11.30A (4)
11.34A (1)
11.40A (5)
11.50A (4)
11.51A (1)
11.53A (1)
11.62A (1)
11.70A (5)
11.76A (1)
11.80A (1)
11.87A (1)
11.88A (1)
11.90A (2)
12.00A (3)
12.10A (2)
12.20A (2)
12.23A (1)
12.3A (1)
12.40A (1)
12.48A (1)
12.50A (3)
12.53A (1)
12.60A (3)
12.70A (3)
12.76A (1)
12.80A (1)
12.81A (1)
12.90A (2)
12.96A (1)
13.00A (1)
13.03A (1)
13.07A (1)
13.10A (7)
13.20A (3)
13.30A (2)
13.35A (1)
13.37A (1)
13.40A (5)
13.50A (3)
13.60A (1)
13.63A (1)
13.68A (1)
13.70A (4)
13.78A (1)
13.80A (1)
13.83A (1)
13.90A (3)
13.93A (1)
14.00A (2)
14A (2)
14.04A (1)
14.10A (2)
14.1A (1)
14.14A (1)
14.20A (1)
14.30A (2)
14.38A (1)
14.40A (2)
14.50A (7)
14.70A (6)
14.80A (4)
14.81A (1)
14.83A (1)
14.90A (3)
15.00A (2)
15.10A (1)
15.15A (1)
15.17A (1)
15.20A (6)
15.30A (3)
15.40A (1)
15.50A (3)
15.53A (1)
15.60A (1)
15.69A (1)
15.70A (3)
15.72A (2)
15.80A (3)
15.8A (1)
15.82A (1)
15.90A (2)
16.00A (1)
16.03A (1)
16.05A (1)
16.10A (4)
16.20A (1)
16.30A (2)
16.50A (6)
16.60A (3)
16.70A (2)
16.80A (1)
16.86A (1)
16.90A (3)
17.00A (5)
17.10A (1)
17.30A (2)
17.50A (1)
17.53A (1)
17.60A (3)
17.70A (1)
17.71A (1)
17.90A (2)
18.00A (1)
18.10A (1)
18.20A (4)
18.30A (2)
18.40A (2)
18.41A (1)
18.50A (2)
18.51A (1)
18.57A (1)
18.60A (4)
18.70A (1)
18.80A (4)
18.90A (3)
19.00A (2)
19.02A (1)
19.10A (1)
19.20A (2)
19.30A (1)
19.3A (1)
19.40A (1)
19.50A (2)
19.60A (3)
19.70A (2)
19.80A (2)
19.85A (1)
19.90A (1)
20.00A (4)
20.07A (1)
20.10A (3)
20.19A (1)
20.20A (2)
20.40A (1)
20.50A (3)
20.60A (3)
20.70A (1)
21.00A (4)
21.10A (3)
21.20A (2)
21.30A (5)
21.40A (1)
21.50A (3)
21.60A (1)
21.70A (3)
21.80A (1)
21.90A (2)
22.00A (3)
22.10A (1)
22.20A (1)
22.50A (2)
22.70A (1)
22.80A (1)
23.00A (1)
23A (1)
23.10A (3)
23.30A (1)
23.40A (1)
23.60A (2)
23.70A (1)
23.80A (2)
23.90A (2)
24.00A (2)
24.10A (3)
24.20A (1)
24.58A (1)
24.70A (2)
24.90A (3)
25.20A (1)
25.50A (1)
25.60A (1)
25.68A (1)
25.70A (2)
25.85A (1)
26.00A (1)
26.02A (4)
26.10A (1)
26.20A (1)
26.30A (1)
26.40A (1)
26.4A (1)
26.60A (3)
26.80A (1)
27.28A (1)
27.30A (1)
27.80A (3)
28.00A (2)
28.10A (2)
28.20A (1)
28.50A (1)
29.00A (1)
29.10A (2)
29.20A (1)
29.50A (1)
29.90A (1)
30.00A (2)
30.20A (1)
30.50A (1)
31.40A (1)
31.50A (1)
31.51A (1)
32.00A (2)
33.60A (1)
33.70A (2)
33.90A (1)
34.00A (2)
34.40A (1)
35.12A (1)
35.5A (1)
35.70A (1)
35.80A (1)
36.30A (1)
36.40A (1)
36.50A (1)
38.00A (1)
40.30A (1)
40.60A (1)
40.80A (1)
41.00A (1)
42.50A (1)
42.60A (1)
42.90A (1)
43.30A (1)
43.80A (1)
44.20A (1)
44.60A (1)
44.70A (1)
47.10A (1)
47.30A (1)
48.50A (1)
51.30A (2)
51.80A (1)
52.30A (1)
53.10A (1)
56.20A (1)
58.50A (1)
62.20A (1)
wszystkie
Impedancja
10mΩ (1)
10.5mΩ (1)
11mΩ (3)
12mΩ (34)
13mΩ (49)
14mΩ (39)
15mΩ (71)
16mΩ (41)
17mΩ (66)
18mΩ (80)
19mΩ (80)
20mΩ (84)
21mΩ (73)
22mΩ (38)
23mΩ (49)
24mΩ (42)
25mΩ (44)
26mΩ (32)
27mΩ (58)
28mΩ (69)
29mΩ (29)
30mΩ (46)
31mΩ (35)
32mΩ (50)
33mΩ (12)
34mΩ (25)
35mΩ (30)
36mΩ (34)
37mΩ (3)
38mΩ (47)
39mΩ (18)
40mΩ (28)
41mΩ (32)
42mΩ (51)
43mΩ (16)
44mΩ (5)
45mΩ (39)
46mΩ (38)
47mΩ (15)
48mΩ (18)
49mΩ (16)
50mΩ (22)
51mΩ (5)
52mΩ (13)
53mΩ (38)
54mΩ (14)
55mΩ (16)
56mΩ (29)
57mΩ (6)
58mΩ (6)
59mΩ (17)
60mΩ (80)
61mΩ (13)
62mΩ (23)
63mΩ (2)
64mΩ (8)
65mΩ (13)
66mΩ (9)
68mΩ (12)
69mΩ (24)
70mΩ (10)
71mΩ (3)
72mΩ (46)
73mΩ (5)
74mΩ (6)
75mΩ (21)
76mΩ (9)
77mΩ (1)
78mΩ (7)
80mΩ (74)
81mΩ (1)
82mΩ (2)
83mΩ (6)
84mΩ (25)
85mΩ (10)
86mΩ (2)
87mΩ (19)
88mΩ (4)
89mΩ (1)
90mΩ (38)
91mΩ (5)
93mΩ (4)
94mΩ (18)
95mΩ (5)
96mΩ (4)
98mΩ (7)
99mΩ (1)
100mΩ (30)
102mΩ (4)
105mΩ (2)
106mΩ (3)
108mΩ (4)
110mΩ (26)
112mΩ (2)
113mΩ (1)
115mΩ (2)
117mΩ (19)
120mΩ (32)
125mΩ (1)
128mΩ (3)
129mΩ (1)
130mΩ (54)
132mΩ (1)
133mΩ (2)
135mΩ (3)
138mΩ (1)
140mΩ (21)
144mΩ (1)
150mΩ (39)
151mΩ (7)
152mΩ (2)
153mΩ (2)
160mΩ (86)
161mΩ (3)
162mΩ (1)
164mΩ (2)
166mΩ (1)
170mΩ (73)
172mΩ (1)
173mΩ (1)
178mΩ (1)
180mΩ (26)
183mΩ (7)
185mΩ (1)
190mΩ (11)
192mΩ (1)
198mΩ (9)
200mΩ (25)
210mΩ (5)
220mΩ (45)
223mΩ (1)
225mΩ (1)
230mΩ (12)
234mΩ (1)
238mΩ (3)
240mΩ (13)
246mΩ (1)
248mΩ (1)
249mΩ (2)
250mΩ (19)
254mΩ (1)
260mΩ (10)
265mΩ (1)
270mΩ (3)
272mΩ (1)
280mΩ (12)
283mΩ (5)
290mΩ (1)
292mΩ (2)
300mΩ (66)
310mΩ (6)
311mΩ (2)
312mΩ (2)
320mΩ (5)
324mΩ (1)
329mΩ (1)
330mΩ (8)
340mΩ (56)
344mΩ (2)
348mΩ (2)
350mΩ (32)
353mΩ (1)
360mΩ (57)
367mΩ (4)
370mΩ (1)
380mΩ (12)
390mΩ (26)
400mΩ (20)
420mΩ (5)
424mΩ (1)
430mΩ (6)
435mΩ (1)
440mΩ (61)
450mΩ (10)
453mΩ (6)
454mΩ (2)
460mΩ (4)
480mΩ (2)
482mΩ (1)
490mΩ (2)
499mΩ (1)
500mΩ (25)
510mΩ (2)
520mΩ (4)
528mΩ (1)
530mΩ (2)
539mΩ (1)
540mΩ (2)
544mΩ (2)
550mΩ (9)
564mΩ (1)
565mΩ (1)
567mΩ (1)
568mΩ (1)
570mΩ (1)
580mΩ (17)
590mΩ (4)
595mΩ (1)
600mΩ (10)
601mΩ (1)
610mΩ (1)
620mΩ (2)
630mΩ (2)
635mΩ (1)
650mΩ (11)
660mΩ (1)
672mΩ (1)
679mΩ (2)
680mΩ (10)
700mΩ (59)
710mΩ (3)
720mΩ (7)
725mΩ (2)
726mΩ (2)
740mΩ (2)
750mΩ (3)
760mΩ (25)
772mΩ (1)
780mΩ (2)
800mΩ (22)
820mΩ (1)
831mΩ (1)
840mΩ (3)
850mΩ (7)
860mΩ (3)
864mΩ (1)
880mΩ (9)
900mΩ (16)
910mΩ (1)
920mΩ (4)
940mΩ (5)
950mΩ (3)
960mΩ (2)
997mΩ (1)
998mΩ (1)
1.00Ω (23)
1.0Ω (9)
1.01Ω (1)
1.02Ω (1)
1.05Ω (1)
1.061Ω (1)
1.08Ω (2)
1.10Ω (11)
1.13Ω (1)
1.15Ω (5)
1.18Ω (2)
1.200Ω (6)
1.20Ω (16)
1.21Ω (1)
1.246Ω (3)
1.25Ω (4)
1.273Ω (1)
1.300Ω (1)
1.30Ω (5)
1.33Ω (1)
1.331Ω (1)
1.332Ω (1)
1.35Ω (9)
1.36Ω (1)
1.38Ω (1)
1.40Ω (4)
1.45Ω (5)
1.47Ω (4)
1.48Ω (2)
1.500Ω (1)
1.50Ω (16)
1.5Ω (4)
1.511Ω (2)
1.52Ω (3)
1.55Ω (1)
1.590Ω (1)
1.59Ω (1)
1.60Ω (17)
1.61Ω (1)
1.63A (1)
1.68Ω (1)
1.70Ω (5)
1.7Ω (4)
1.72Ω (2)
1.75Ω (1)
1.800Ω (1)
1.80Ω (26)
1.813Ω (1)
1820mΩ (1)
1.87Ω (1)
1.89Ω (1)
2.00Ω (21)
2.05Ω (2)
2.10Ω (4)
2.20Ω (9)
2.2Ω (1)
2.265Ω (1)
2.28Ω (1)
2.300Ω (3)
2.34Ω (1)
2.383Ω (1)
2.385Ω (1)
2.40Ω (2)
2.500Ω (1)
2.50Ω (17)
2.5Ω (2)
2.55Ω (1)
2.59Ω (1)
2.60Ω (1)
2.700Ω (1)
2.70Ω (2)
2.72Ω (1)
2.758Ω (1)
2.80Ω (4)
2.90Ω (2)
2.94Ω (2)
2.95Ω (1)
3.00Ω (10)
3.0Ω (6)
3.158Ω (1)
3.30Ω (3)
3.38Ω (1)
3.40Ω (1)
3.45Ω (1)
3.47Ω (1)
3.500Ω (2)
3.50Ω (1)
3.737Ω (1)
3.74Ω (1)
4.00Ω (4)
4.11Ω (2)
4.14Ω (2)
4.23Ω (1)
4.47Ω (1)
4.50Ω (3)
4.63Ω (1)
4.750Ω (1)
5.00Ω (9)
5.10Ω (1)
5.14Ω (1)
5.16Ω (1)
5.2Ω (6)
5.22Ω (2)
5.30Ω (1)
5.50Ω (1)
6.00Ω (2)
6.20Ω (1)
6.50Ω (2)
6.5Ω (1)
7.00Ω (1)
7.20Ω (2)
7.50Ω (3)
7.70Ω (1)
7.80Ω (2)
8.25Ω (1)
8.28Ω (2)
8.406Ω (1)
8.50Ω (1)
8.7Ω (1)
8.80Ω (1)
8.84Ω (1)
9.96Ω (1)
10.0Ω (3)
10.20Ω (1)
10.2Ω (2)
10.3Ω (1)
11.0Ω (2)
12.0Ω (1)
12.4Ω (1)
12.5Ω (2)
12.6Ω (1)
13.2Ω (1)
13.82Ω (1)
14.0Ω (2)
15.0Ω (1)
16.40Ω (1)
16.5Ω (1)
16.80Ω (1)
17.6Ω (1)
18.2Ω (1)
18.7Ω (1)
18.8Ω (1)
19.0Ω (1)
19.8Ω (1)
20.0Ω (2)
33.0Ω (5)
38.0Ω (1)
wszystkie
 
Ilość pozycji na stronie    Pozycje 7201 do 7225 z 11744 <<  -10  <  284  285  286  287  288  289  290  291  292  293  294    >  +10  >>
Oznaczenie producenta
Producent
Indeks Ropla
Kondensatory Typ Montaż Seria Pojemność Napięcie Tolerancja Obudowa Raster Żywotność Prąd tętnień Impedancja Dissipation Factor Tₘᵢₙ Tₘₐₓ Pakowanie Dostępność Cena netto MOQ
Krotność
7201 JP2E331MP400S68CE0
Changzhou Huawei Electronic
Snap-in Long Life THT JP 330µF 250V 20% 22x40 10.0mm 3000h 1.30A -25°C 105°C kartonik  
0 szt.
 w magazynie


na specjalne zamówienie
  1000
100
HUW1929 CEJP 330uF-250V /22x40/ Kondensator elektrolityczny snap-in 105C, 3000h, RM10,0 /huw/jp.pdf towar zgodny z dyrektywą RoHS
Pokaż podobne
>> /jam/30x40-hs-ls.jpg LSW331M2WP40M
Jamicon
Snap-in Standard THT LS 330µF 450V 20% 30x40 10.0mm 2000h 2.24A -40°C 85°C kartonik  
0 szt.
 w magazynie


na specjalne zamówienie
13,1663300 zł.  1000
120
JAM0967 CELS 330uF-450V /30x40/ Kondensator elektrolityczny snap-in 85C, 2000h, RM10,0 /jam/ls.pdf /jam/lsw331m2wp40m.pdf towar zgodny z dyrektywą RoHS
>> /smy/smy0086.jpg RDC400VS330M25.4x40
SamYoung Electronics
Snap-in Standard THT RDC 330µF 400V 20% 25.4x40 10.0mm 2000h 1.65A -25°C 85°C kartonik  
350 szt.
 w magazynie

6,3699200 zł.   10
10
SMY0086 CERDC 330uF-400V /25,4x40/ Kondensator elektrolityczny snap-in 85C, 2000h, RM10,0 /smy/rdc_large.pdf towar zgodny z dyrektywą RoHS
>> /smy/smy3114.png RDC450VS330M30x40
SamYoung Electronics
Snap-in Standard THT RDC 330µF 450V 20% 30x40 10.0mm 2000h 1.90A -25°C 85°C kartonik  
100 szt.
 w magazynie

11,8290000 zł.   10
1
SMY3114 CERDC 330uF-450V /30x40/ Kondensator elektrolityczny snap-in 85C, 2000h, RM10,0 /smy/rdc_large.pdf towar zgodny z dyrektywą RoHS
>> /smy/smy0237.jpg RDC500VS330M35x40
SamYoung Electronics
Snap-in Standard THT RDC 330µF 500V 20% 35x40 10.0mm 2000h 1.49A -25°C 85°C kartonik  

0 szt.
160 szt.
 w magazynie
 od 2024-10-11

17,9712200 zł.  10
10
SMY0237 CERDC 330uF-500V /35x40/ Kondensator elektrolityczny snap-in 85C, 2000h, RM10,0 /smy/rdc_large.pdf towar zgodny z dyrektywą RoHS
>> /smy/25.4x50-brown.jpg TDA400VS330M25.4x50
SamYoung Electronics
Snap-in Standard THT TDA 330µF 400V 20% 25.4x50 10.0mm 2000h 1.27A -25°C 105°C kartonik  
0 szt.
 w magazynie


na specjalne zamówienie
9,9743000 zł.  300
100
SMY3358 CETDA 330uF-400V /25,4x50/ Kondensator elektrolityczny snap-in 105C, 2000h, RM10,0 /smy/tda_large.pdf towar zgodny z dyrektywą RoHS
>> /smy/30x40-brown.jpg TDA400VS330M30x40
SamYoung Electronics
Snap-in Standard THT TDA 330µF 400V 20% 30x40 10.0mm 2000h 1.28A -25°C 105°C kartonik  
0 szt.
 w magazynie


na specjalne zamówienie
12,0226000 zł.  400
100
SMY3429 CETDA 330uF-400V /30x40/ Kondensator elektrolityczny snap-in 105C, 2000h, RM10,0 /smy/tda_large.pdf towar zgodny z dyrektywą RoHS
>> /smy/30x40-brown.jpg TDA450VS330M30x40
SamYoung Electronics
Snap-in Standard THT TDA 330µF 450V 20% 30x40 10.0mm 2000h 1.20A -25°C 105°C kartonik  
50 szt.
 w magazynie

14,7287000 zł.   10
1
SMY4781 CETDA 330uF-450V /30x40/ Kondensator elektrolityczny snap-in 105C, 2000h, RM10,0 /smy/tda_large.pdf /smy/tda450vs330m30x40.pdf towar zgodny z dyrektywą RoHS
>> /smy/30x50-brown.jpg TDA450VS330M30x50
SamYoung Electronics
Snap-in Standard THT TDA 330µF 450V 20% 30x50 10.0mm 2000h 1.38A -25°C 105°C kartonik  
0 szt.
 w magazynie


na specjalne zamówienie
15,8576000 zł.  300
100
SMY3452 CETDA 330uF-450V /30x50/ Kondensator elektrolityczny snap-in 105C, 2000h, RM10,0 /smy/tda_large.pdf towar zgodny z dyrektywą RoHS
>> /smy/35x40-brown.jpg TDA450VS330M35x40
SamYoung Electronics
Snap-in Standard THT TDA 330µF 450V 20% 35x40 10.0mm 2000h 1.38A -25°C 105°C kartonik  
0 szt.
 w magazynie


na specjalne zamówienie
15,9844000 zł.  200
50
SMY3527 CETDA 330uF-450V /35x40/ Kondensator elektrolityczny snap-in 105C, 2000h, RM10,0 /smy/tda_large.pdf towar zgodny z dyrektywą RoHS
>> /smy/22x50-brown.jpg TDC400VN330M22x50
SamYoung Electronics
Snap-in Standard THT TDC 330µF 400V 20% 22x50 10.0mm 2000h 1.43A -25°C 105°C kartonik  
0 szt.
 w magazynie


na specjalne zamówienie
12,1061000 zł.  300
100
SMY0297 CETDC 330uF-400V /22x50/ Kondensator elektrolityczny snap-in 105C, 2000h, RM10,0 /smy/tdc_large.pdf /smy/tdc400vn330m22x50.pdf towar zgodny z dyrektywą RoHS
>> /smy/smy0007.jpg TDC400VN330M25.4x45
SamYoung Electronics
Snap-in Standard THT TDC 330µF 400V 20% 25.4x45 10.0mm 2000h 1.44A -25°C 105°C kartonik  
540 szt.
 w magazynie

12,1895400 zł.   10
10
SMY0007 CETDC 330uF-400V /25,4x45/ Kondensator elektrolityczny snap-in 105C, 2000h, RM10,0 /smy/tdc_large.pdf towar zgodny z dyrektywą RoHS
7202 JP2E331MQ300S68CE0
Changzhou Huawei Electronic
Snap-in Long Life THT JP 330µF 250V 20% 25x30 10.0mm 3000h 1.30A -25°C 105°C kartonik  
0 szt.
 w magazynie


na specjalne zamówienie
  700
70
HUW1977 CEJP 330uF-250V /25x30/ Kondensator elektrolityczny snap-in 105C, 3000h, RM10,0 /huw/jp.pdf towar zgodny z dyrektywą RoHS
Pokaż podobne
>> /jam/25x50-black.png HSW331M2GO50M
Jamicon
Snap-in Standard THT HS 330µF 400V 20% 25x50 10.0mm 2000h 1.50A -40°C 105°C kartonik  
0 szt.
 w magazynie


na specjalne zamówienie
11,4151800 zł.  1000
180
JAM0088 CEHS 330uF-400V /25x50/ Kondensator elektrolityczny snap-in 105C, 2000h, RM10,0 /jam/hs.pdf /jam/hsw331m2go50m.pdf towar zgodny z dyrektywą RoHS
>> /jam/30x45-hs-ls.jpg HSW331M2GP45M
Jamicon
Snap-in Standard THT HS 330µF 400V 20% 30x45 10.0mm 2000h 1.58A -40°C 105°C kartonik  
0 szt.
 w magazynie

13,6947500 zł.  10
10
JAM0089 CEHS 330uF-400V /30x45/ Kondensator elektrolityczny snap-in 105C, 2000h, RM10,0 /jam/hs.pdf /jam/hsw331m2gp45m.pdf towar zgodny z dyrektywą RoHS
>> /jam/35x30-hs-ls.jpg THS337M400S1A5T30L
Jamicon
Snap-in Standard THT HS 330µF 400V 20% 35x30 10.0mm 2000h 1.33A -40°C 105°C kartonik  
0 szt.
 w magazynie


na specjalne zamówienie
14,6713000 zł.  1000
90
JAM0090 CEHS 330uF-400V /35x30/ Kondensator elektrolityczny snap-in 105C, 2000h, RM10,0 /jam/hs.pdf /jam/ths337m400s1a5t30l.pdf towar zgodny z dyrektywą RoHS
>> /jam/30x45-hs-ls.jpg HSW331M2WP45M
Jamicon
Snap-in Standard THT HS 330µF 450V 20% 30x45 10.0mm 2000h 1.58A -40°C 105°C kartonik  
0 szt.
 w magazynie


na specjalne zamówienie
17,6762800 zł.  1000
120
JAM0968 CEHS 330uF-450V /30x45/ Kondensator elektrolityczny snap-in 105C, 2000h, RM10,0 /jam/hs.pdf /jam/hsw331m2wp45m.pdf towar zgodny z dyrektywą RoHS
>> /jam/35x40-hs-ls.jpg THS337M450S1A5T40L
Jamicon
Snap-in Standard THT HS 330µF 450V 20% 35x40 10.0mm 2000h 1.48A -40°C 105°C kartonik  
0 szt.
 w magazynie


na specjalne zamówienie
19,0020100 zł.  1000
90
JAM0091 CEHS 330uF-450V /35x40/ Kondensator elektrolityczny snap-in 105C, 2000h, RM10,0 /jam/hs.pdf /jam/ths337m450s1a5t40l.pdf towar zgodny z dyrektywą RoHS
>> /jam/35x50-hs-ls.jpg HSW331M2HQ50M
Jamicon
Snap-in Standard THT HS 330µF 500V 20% 35x50 10.0mm 2000h 1.23A -40°C 105°C kartonik  
0 szt.
 w magazynie


na specjalne zamówienie
49,7145300 zł.  1000
90
JAM1199 CEHS 330uF-500V /35x50/ Kondensator elektrolityczny snap-in 105C, 2000h, RM10,0 /jam/hs.pdf towar zgodny z dyrektywą RoHS
>> IP2H331MS500S68CE00S
Changzhou Huawei Electronic
Snap-in Standard THT IP 330µF 500V 20% 35x50 10.0mm 5000h 2.10A -40°C 85°C kartonik  
0 szt.
 w magazynie


na specjalne zamówienie
17,6923000 zł.  1000
20
HUW2802 CEIP 330uF-500V /35x50/ Kondensator elektrolityczny snap-in 85C, 5000h, RM10,0 /huw/ip2h331ms500s68ce00s.pdf towar zgodny z dyrektywą RoHS
>> /huw/25x45-black.png LP2G331MQ450S68CE0
Changzhou Huawei Electronic
Snap-in Standard THT LP 330µF 400V 20% 25x45 10.0mm 2000h 2.00A -25°C 85°C kartonik  
0 szt.
 w magazynie

7,1726000 zł.  10
1
HUW0111 CELP 330uF-400V /25x45/ Kondensator elektrolityczny snap-in 85C, 2000h, RM10,0 /huw/lp.pdf towar zgodny z dyrektywą RoHS
>> /jam/25x45-hs-ls.jpg TLS337M400S1A5R45L
Jamicon
Snap-in Standard THT LS 330µF 400V 20% 25x45 10.0mm 2000h 2.01A -40°C 85°C kartonik  
0 szt.
 w magazynie

9,3473500 zł.  10
10
JAM0217 CELS 330uF-400V /25x45/ Kondensator elektrolityczny snap-in 85C, 2000h, RM10,0 /jam/ls.pdf /jam/tls337m400s1a5r45l.pdf towar zgodny z dyrektywą RoHS
>> /jam/30x35-hs-ls.jpg LSW331M2GP35M
Jamicon
Snap-in Standard THT LS 330µF 400V 20% 30x35 10.0mm 2000h 2.23A -40°C 85°C kartonik  
0 szt.
 w magazynie


na specjalne zamówienie
10,3974400 zł.  1000
120
JAM0842 CELS 330uF-400V /30x35/ Kondensator elektrolityczny snap-in 85C, 2000h, RM10,0 /jam/ls.pdf towar zgodny z dyrektywą RoHS
>> /jam/30x40-hs-ls.jpg LSW331M2WP40M
Jamicon
Snap-in Standard THT LS 330µF 450V 20% 30x40 10.0mm 2000h 2.24A -40°C 85°C kartonik  
0 szt.
 w magazynie


na specjalne zamówienie
13,1663300 zł.  1000
120
JAM0967 CELS 330uF-450V /30x40/ Kondensator elektrolityczny snap-in 85C, 2000h, RM10,0 /jam/ls.pdf /jam/lsw331m2wp40m.pdf towar zgodny z dyrektywą RoHS
>> /smy/smy0086.jpg RDC400VS330M25.4x40
SamYoung Electronics
Snap-in Standard THT RDC 330µF 400V 20% 25.4x40 10.0mm 2000h 1.65A -25°C 85°C kartonik  
350 szt.
 w magazynie

6,3699200 zł.   10
10
SMY0086 CERDC 330uF-400V /25,4x40/ Kondensator elektrolityczny snap-in 85C, 2000h, RM10,0 /smy/rdc_large.pdf towar zgodny z dyrektywą RoHS
>> RDC400VS330M30x30
SamYoung Electronics
Snap-in Standard THT RDC 330µF 400V 20% 30x30 10.0mm 2000h 1.65A -25°C 85°C kartonik  
0 szt.
 w magazynie


na specjalne zamówienie
9,6587000 zł.  400
100
SMY3088 CERDC 330uF-400V /30x30/ Kondensator elektrolityczny snap-in 85C, 2000h, RM10,0 /smy/rdc_large.pdf towar zgodny z dyrektywą RoHS
>> /smy/smy3114.png RDC450VS330M30x40
SamYoung Electronics
Snap-in Standard THT RDC 330µF 450V 20% 30x40 10.0mm 2000h 1.90A -25°C 85°C kartonik  
100 szt.
 w magazynie

11,8290000 zł.   10
1
SMY3114 CERDC 330uF-450V /30x40/ Kondensator elektrolityczny snap-in 85C, 2000h, RM10,0 /smy/rdc_large.pdf towar zgodny z dyrektywą RoHS
>> RDC450VS330M35x30
SamYoung Electronics
Snap-in Standard THT RDC 330µF 450V 20% 35x30 10.0mm 2000h 1.88A -25°C 85°C kartonik  
0 szt.
 w magazynie


na specjalne zamówienie
13,3117000 zł.  200
50
SMY3151 CERDC 330uF-450V /35x30/ Kondensator elektrolityczny snap-in 85C, 2000h, RM10,0 /smy/rdc_large.pdf towar zgodny z dyrektywą RoHS
>> /smy/smy0237.jpg RDC500VS330M35x40
SamYoung Electronics
Snap-in Standard THT RDC 330µF 500V 20% 35x40 10.0mm 2000h 1.49A -25°C 85°C kartonik  

0 szt.
160 szt.
 w magazynie
 od 2024-10-11

17,9712200 zł.  10
10
SMY0237 CERDC 330uF-500V /35x40/ Kondensator elektrolityczny snap-in 85C, 2000h, RM10,0 /smy/rdc_large.pdf towar zgodny z dyrektywą RoHS
>> /smy/25.4x30-brown.jpg TDA250VS330M25.4x30
SamYoung Electronics
Snap-in Standard THT TDA 330µF 250V 20% 25.4x30 10.0mm 2000h 1.20A -25°C 105°C kartonik  
0 szt.
 w magazynie


na specjalne zamówienie
5,1258000 zł.  400
100
SMY2250 CETDA 330uF-250V /25,4x30/ Kondensator elektrolityczny snap-in 105C, 2000h, RM10,0 /smy/tda_large.pdf towar zgodny z dyrektywą RoHS
>> /smy/25.4x50-brown.jpg TDA400VS330M25.4x50
SamYoung Electronics
Snap-in Standard THT TDA 330µF 400V 20% 25.4x50 10.0mm 2000h 1.27A -25°C 105°C kartonik  
0 szt.
 w magazynie


na specjalne zamówienie
9,9743000 zł.  300
100
SMY3358 CETDA 330uF-400V /25,4x50/ Kondensator elektrolityczny snap-in 105C, 2000h, RM10,0 /smy/tda_large.pdf towar zgodny z dyrektywą RoHS
>> /smy/30x40-brown.jpg TDA400VS330M30x40
SamYoung Electronics
Snap-in Standard THT TDA 330µF 400V 20% 30x40 10.0mm 2000h 1.28A -25°C 105°C kartonik  
0 szt.
 w magazynie


na specjalne zamówienie
12,0226000 zł.  400
100
SMY3429 CETDA 330uF-400V /30x40/ Kondensator elektrolityczny snap-in 105C, 2000h, RM10,0 /smy/tda_large.pdf towar zgodny z dyrektywą RoHS
>> /smy/35x35-brown.jpg TDA400VS330M35x35
SamYoung Electronics
Snap-in Standard THT TDA 330µF 400V 20% 35x35 10.0mm 2000h 1.35A -25°C 105°C kartonik  
0 szt.
 w magazynie


na specjalne zamówienie
12,7718000 zł.  200
50
SMY3511 CETDA 330uF-400V /35x35/ Kondensator elektrolityczny snap-in 105C, 2000h, RM10,0 /smy/tda_large.pdf towar zgodny z dyrektywą RoHS
>> /smy/30x40-brown.jpg TDA450VS330M30x40
SamYoung Electronics
Snap-in Standard THT TDA 330µF 450V 20% 30x40 10.0mm 2000h 1.20A -25°C 105°C kartonik  
50 szt.
 w magazynie

14,7287000 zł.   10
1
SMY4781 CETDA 330uF-450V /30x40/ Kondensator elektrolityczny snap-in 105C, 2000h, RM10,0 /smy/tda_large.pdf /smy/tda450vs330m30x40.pdf towar zgodny z dyrektywą RoHS
>> /smy/30x50-brown.jpg TDA450VS330M30x50
SamYoung Electronics
Snap-in Standard THT TDA 330µF 450V 20% 30x50 10.0mm 2000h 1.38A -25°C 105°C kartonik  
0 szt.
 w magazynie


na specjalne zamówienie
15,8576000 zł.  300
100
SMY3452 CETDA 330uF-450V /30x50/ Kondensator elektrolityczny snap-in 105C, 2000h, RM10,0 /smy/tda_large.pdf towar zgodny z dyrektywą RoHS
>> /smy/35x40-brown.jpg TDA450VS330M35x40
SamYoung Electronics
Snap-in Standard THT TDA 330µF 450V 20% 35x40 10.0mm 2000h 1.38A -25°C 105°C kartonik  
0 szt.
 w magazynie


na specjalne zamówienie
15,9844000 zł.  200
50
SMY3527 CETDA 330uF-450V /35x40/ Kondensator elektrolityczny snap-in 105C, 2000h, RM10,0 /smy/tda_large.pdf towar zgodny z dyrektywą RoHS
>> /smy/smy0007.jpg TDC400VN330M25.4x45
SamYoung Electronics
Snap-in Standard THT TDC 330µF 400V 20% 25.4x45 10.0mm 2000h 1.44A -25°C 105°C kartonik  
540 szt.
 w magazynie

12,1895400 zł.   10
10
SMY0007 CETDC 330uF-400V /25,4x45/ Kondensator elektrolityczny snap-in 105C, 2000h, RM10,0 /smy/tdc_large.pdf towar zgodny z dyrektywą RoHS
>> /smy/smy0029.jpg TDC450VN330M35x35
SamYoung Electronics
Snap-in Standard THT TDC 330µF 450V 20% 35x35 10.0mm 2000h 1.42A -25°C 105°C kartonik  
120 szt.
 w magazynie

15,0118000 zł.   10
10
SMY0029 CETDC 330uF-450V /35x35/ Kondensator elektrolityczny snap-in 105C, 2000h, RM10,0 /smy/tdc_large.pdf towar zgodny z dyrektywą RoHS
7203 JP2E331MR250S68CE0
Changzhou Huawei Electronic
Snap-in Long Life THT JP 330µF 250V 20% 30x25 10.0mm 3000h 1.30A -25°C 105°C kartonik  
0 szt.
 w magazynie


na specjalne zamówienie
  600
50
HUW2051 CEJP 330uF-250V /30x25/ Kondensator elektrolityczny snap-in 105C, 3000h, RM10,0 /huw/jp.pdf towar zgodny z dyrektywą RoHS
Pokaż podobne
>> /jam/30x40-hs-ls.jpg LSW331M2WP40M
Jamicon
Snap-in Standard THT LS 330µF 450V 20% 30x40 10.0mm 2000h 2.24A -40°C 85°C kartonik  
0 szt.
 w magazynie


na specjalne zamówienie
13,1663300 zł.  1000
120
JAM0967 CELS 330uF-450V /30x40/ Kondensator elektrolityczny snap-in 85C, 2000h, RM10,0 /jam/ls.pdf /jam/lsw331m2wp40m.pdf towar zgodny z dyrektywą RoHS
>> RDC400VS330M30x30
SamYoung Electronics
Snap-in Standard THT RDC 330µF 400V 20% 30x30 10.0mm 2000h 1.65A -25°C 85°C kartonik  
0 szt.
 w magazynie


na specjalne zamówienie
9,6587000 zł.  400
100
SMY3088 CERDC 330uF-400V /30x30/ Kondensator elektrolityczny snap-in 85C, 2000h, RM10,0 /smy/rdc_large.pdf towar zgodny z dyrektywą RoHS
>> RDC400VS330M35x25
SamYoung Electronics
Snap-in Standard THT RDC 330µF 400V 20% 35x25 10.0mm 2000h 1.67A -25°C 85°C kartonik  
0 szt.
 w magazynie


na specjalne zamówienie
11,2131000 zł.  200
50
SMY3138 CERDC 330uF-400V /35x25/ Kondensator elektrolityczny snap-in 85C, 2000h, RM10,0 /smy/rdc_large.pdf towar zgodny z dyrektywą RoHS
>> /smy/smy3114.png RDC450VS330M30x40
SamYoung Electronics
Snap-in Standard THT RDC 330µF 450V 20% 30x40 10.0mm 2000h 1.90A -25°C 85°C kartonik  
100 szt.
 w magazynie

11,8290000 zł.   10
1
SMY3114 CERDC 330uF-450V /30x40/ Kondensator elektrolityczny snap-in 85C, 2000h, RM10,0 /smy/rdc_large.pdf towar zgodny z dyrektywą RoHS
>> RDC450VS330M35x30
SamYoung Electronics
Snap-in Standard THT RDC 330µF 450V 20% 35x30 10.0mm 2000h 1.88A -25°C 85°C kartonik  
0 szt.
 w magazynie


na specjalne zamówienie
13,3117000 zł.  200
50
SMY3151 CERDC 330uF-450V /35x30/ Kondensator elektrolityczny snap-in 85C, 2000h, RM10,0 /smy/rdc_large.pdf towar zgodny z dyrektywą RoHS
>> /smy/smy0237.jpg RDC500VS330M35x40
SamYoung Electronics
Snap-in Standard THT RDC 330µF 500V 20% 35x40 10.0mm 2000h 1.49A -25°C 85°C kartonik  

0 szt.
160 szt.
 w magazynie
 od 2024-10-11

17,9712200 zł.  10
10
SMY0237 CERDC 330uF-500V /35x40/ Kondensator elektrolityczny snap-in 85C, 2000h, RM10,0 /smy/rdc_large.pdf towar zgodny z dyrektywą RoHS
>> /smy/30x40-brown.jpg TDA400VS330M30x40
SamYoung Electronics
Snap-in Standard THT TDA 330µF 400V 20% 30x40 10.0mm 2000h 1.28A -25°C 105°C kartonik  
0 szt.
 w magazynie


na specjalne zamówienie
12,0226000 zł.  400
100
SMY3429 CETDA 330uF-400V /30x40/ Kondensator elektrolityczny snap-in 105C, 2000h, RM10,0 /smy/tda_large.pdf towar zgodny z dyrektywą RoHS
>> /smy/35x35-brown.jpg TDA400VS330M35x35
SamYoung Electronics
Snap-in Standard THT TDA 330µF 400V 20% 35x35 10.0mm 2000h 1.35A -25°C 105°C kartonik  
0 szt.
 w magazynie


na specjalne zamówienie
12,7718000 zł.  200
50
SMY3511 CETDA 330uF-400V /35x35/ Kondensator elektrolityczny snap-in 105C, 2000h, RM10,0 /smy/tda_large.pdf towar zgodny z dyrektywą RoHS
>> /smy/30x40-brown.jpg TDA450VS330M30x40
SamYoung Electronics
Snap-in Standard THT TDA 330µF 450V 20% 30x40 10.0mm 2000h 1.20A -25°C 105°C kartonik  
50 szt.
 w magazynie

14,7287000 zł.   10
1
SMY4781 CETDA 330uF-450V /30x40/ Kondensator elektrolityczny snap-in 105C, 2000h, RM10,0 /smy/tda_large.pdf /smy/tda450vs330m30x40.pdf towar zgodny z dyrektywą RoHS
>> /smy/30x50-brown.jpg TDA450VS330M30x50
SamYoung Electronics
Snap-in Standard THT TDA 330µF 450V 20% 30x50 10.0mm 2000h 1.38A -25°C 105°C kartonik  
0 szt.
 w magazynie


na specjalne zamówienie
15,8576000 zł.  300
100
SMY3452 CETDA 330uF-450V /30x50/ Kondensator elektrolityczny snap-in 105C, 2000h, RM10,0 /smy/tda_large.pdf towar zgodny z dyrektywą RoHS
>> /smy/35x40-brown.jpg TDA450VS330M35x40
SamYoung Electronics
Snap-in Standard THT TDA 330µF 450V 20% 35x40 10.0mm 2000h 1.38A -25°C 105°C kartonik  
0 szt.
 w magazynie


na specjalne zamówienie
15,9844000 zł.  200
50
SMY3527 CETDA 330uF-450V /35x40/ Kondensator elektrolityczny snap-in 105C, 2000h, RM10,0 /smy/tda_large.pdf towar zgodny z dyrektywą RoHS
>> /smy/smy0029.jpg TDC450VN330M35x35
SamYoung Electronics
Snap-in Standard THT TDC 330µF 450V 20% 35x35 10.0mm 2000h 1.42A -25°C 105°C kartonik  
120 szt.
 w magazynie

15,0118000 zł.   10
10
SMY0029 CETDC 330uF-450V /35x35/ Kondensator elektrolityczny snap-in 105C, 2000h, RM10,0 /smy/tdc_large.pdf towar zgodny z dyrektywą RoHS
7204 /huw/30x35-black.png JP2V331MR350S68CE0
Changzhou Huawei Electronic
Snap-in Long Life THT JP 330µF 350V 20% 30x35 10.0mm 3000h 1.34A -25°C 105°C kartonik  
0 szt.
 w magazynie


na specjalne zamówienie
  500
50
HUW2085 CEJP 330uF-350V /30x35/ Kondensator elektrolityczny snap-in 105C, 3000h, RM10,0 /huw/jp.pdf towar zgodny z dyrektywą RoHS
Pokaż podobne
>> /smy/30x40-brown.jpg TDA450VS330M30x40
SamYoung Electronics
Snap-in Standard THT TDA 330µF 450V 20% 30x40 10.0mm 2000h 1.20A -25°C 105°C kartonik  
50 szt.
 w magazynie

14,7287000 zł.   10
1
SMY4781 CETDA 330uF-450V /30x40/ Kondensator elektrolityczny snap-in 105C, 2000h, RM10,0 /smy/tda_large.pdf /smy/tda450vs330m30x40.pdf towar zgodny z dyrektywą RoHS
>> /smy/30x50-brown.jpg TDA450VS330M30x50
SamYoung Electronics
Snap-in Standard THT TDA 330µF 450V 20% 30x50 10.0mm 2000h 1.38A -25°C 105°C kartonik  
0 szt.
 w magazynie


na specjalne zamówienie
15,8576000 zł.  300
100
SMY3452 CETDA 330uF-450V /30x50/ Kondensator elektrolityczny snap-in 105C, 2000h, RM10,0 /smy/tda_large.pdf towar zgodny z dyrektywą RoHS
>> /smy/35x40-brown.jpg TDA450VS330M35x40
SamYoung Electronics
Snap-in Standard THT TDA 330µF 450V 20% 35x40 10.0mm 2000h 1.38A -25°C 105°C kartonik  
0 szt.
 w magazynie


na specjalne zamówienie
15,9844000 zł.  200
50
SMY3527 CETDA 330uF-450V /35x40/ Kondensator elektrolityczny snap-in 105C, 2000h, RM10,0 /smy/tda_large.pdf towar zgodny z dyrektywą RoHS
>> /smy/smy0029.jpg TDC450VN330M35x35
SamYoung Electronics
Snap-in Standard THT TDC 330µF 450V 20% 35x35 10.0mm 2000h 1.42A -25°C 105°C kartonik  
120 szt.
 w magazynie

15,0118000 zł.   10
10
SMY0029 CETDC 330uF-450V /35x35/ Kondensator elektrolityczny snap-in 105C, 2000h, RM10,0 /smy/tdc_large.pdf towar zgodny z dyrektywą RoHS
7205 JP2V331MS300S68CE0
Changzhou Huawei Electronic
Snap-in Long Life THT JP 330µF 350V 20% 35x30 10.0mm 3000h 1.22A -25°C 105°C kartonik  
0 szt.
 w magazynie


na specjalne zamówienie
  300
30
HUW2154 CEJP 330uF-350V /35x30/ Kondensator elektrolityczny snap-in 105C, 3000h, RM10,0 /huw/jp.pdf towar zgodny z dyrektywą RoHS
Pokaż podobne
>> CP2G331MS300S68CE0
Changzhou Huawei Electronic
Snap-in Long Life THT CP 330µF 400V 20% 35x30 10.0mm 5000h 1.55A -40°C 105°C kartonik  
0 szt.
 w magazynie


na specjalne zamówienie
9,3722000 zł.  300
30
HUW0073 CECP 330uF-400V /35x30/ Kondensator elektrolityczny snap-in 105C, 5000h, RM10,0 /huw/cp.pdf towar zgodny z dyrektywą RoHS
>> CP2G331MS350S68CE0
Changzhou Huawei Electronic
Snap-in Long Life THT CP 330µF 400V 20% 35x35 10.0mm 5000h 1.55A -40°C 105°C kartonik  
0 szt.
 w magazynie


na specjalne zamówienie
9,3722000 zł.  300
30
HUW0074 CECP 330uF-400V /35x35/ Kondensator elektrolityczny snap-in 105C, 5000h, RM10,0 /huw/cp.pdf towar zgodny z dyrektywą RoHS
>> /jam/35x50-hs-ls.jpg THX337M450S1A5T50L
Jamicon
Snap-in Long Life THT HX 330µF 450V 20% 35x50 10.0mm 10000h 1.25A -40°C 105°C kartonik  
10 szt.
 w magazynie

26,6962800 zł.   50
10
JAM2972 CEHX 330uF-450V /35x50/ Kondensator elektrolityczny snap-in 105C, 10000h, RM10,0 /jam/hx.pdf /jam/thx337m450s1a5t50l.pdf towar zgodny z dyrektywą RoHS
>> /smy/35x60-brown.jpg TLB500VS330M35x60
SamYoung Electronics
Snap-in Long Life THT TLB 330µF 500V 20% 35x60 10.0mm 7000h 1.34 -25°C 105°C kartonik  
0 szt.
 w magazynie


na specjalne zamówienie
28,0526000 zł.  150
50
SMY1220 CETLB 330uF-500V /35x60/ Kondensator elektrolityczny snap-in 105C, 7000h, RM10,0 /smy/tlb_large.pdf towar zgodny z dyrektywą RoHS
>> /smy/35x35-brown.jpg TLC400VS330M35x35
SamYoung Electronics
Snap-in Long Life THT TLC (LXG) 330µF 400V 20% 35x35 10.0mm 5000h 1.54A -25°C 105°C kartonik  
0 szt.
 w magazynie


na specjalne zamówienie
13,5254000 zł.  200
50
SMY4768 CETLC (LXG) 330uF-400V /35x35/ Kondensator elektrolityczny snap-in 105C, 5000h, RM10,0 /smy/tlc(lxg)_large.pdf /smy/tlc400vs330m35x35.pdf towar zgodny z dyrektywą RoHS
>> /smy/35x30-brown.jpg TLS450VS330M35x30
SamYoung Electronics
Snap-in Long Life THT TLS 330µF 450V 20% 35x30 10.0mm 3000h 1.54A -25°C 105°C kartonik  
0 szt.
 w magazynie


na specjalne zamówienie
15,9124000 zł.  200
50
SMY1738 CETLS 330uF-450V /35x30/ Kondensator elektrolityczny snap-in 105C, 3000h, RM10,0 /smy/tls_large.pdf towar zgodny z dyrektywą RoHS
>> /jam/35x30-hs-ls.jpg THS337M400S1A5T30L
Jamicon
Snap-in Standard THT HS 330µF 400V 20% 35x30 10.0mm 2000h 1.33A -40°C 105°C kartonik  
0 szt.
 w magazynie


na specjalne zamówienie
14,6713000 zł.  1000
90
JAM0090 CEHS 330uF-400V /35x30/ Kondensator elektrolityczny snap-in 105C, 2000h, RM10,0 /jam/hs.pdf /jam/ths337m400s1a5t30l.pdf towar zgodny z dyrektywą RoHS
>> /jam/35x40-hs-ls.jpg THS337M450S1A5T40L
Jamicon
Snap-in Standard THT HS 330µF 450V 20% 35x40 10.0mm 2000h 1.48A -40°C 105°C kartonik  
0 szt.
 w magazynie


na specjalne zamówienie
19,0020100 zł.  1000
90
JAM0091 CEHS 330uF-450V /35x40/ Kondensator elektrolityczny snap-in 105C, 2000h, RM10,0 /jam/hs.pdf /jam/ths337m450s1a5t40l.pdf towar zgodny z dyrektywą RoHS
>> /jam/35x50-hs-ls.jpg HSW331M2HQ50M
Jamicon
Snap-in Standard THT HS 330µF 500V 20% 35x50 10.0mm 2000h 1.23A -40°C 105°C kartonik  
0 szt.
 w magazynie


na specjalne zamówienie
49,7145300 zł.  1000
90
JAM1199 CEHS 330uF-500V /35x50/ Kondensator elektrolityczny snap-in 105C, 2000h, RM10,0 /jam/hs.pdf towar zgodny z dyrektywą RoHS
>> IP2H331MS500S68CE00S
Changzhou Huawei Electronic
Snap-in Standard THT IP 330µF 500V 20% 35x50 10.0mm 5000h 2.10A -40°C 85°C kartonik  
0 szt.
 w magazynie


na specjalne zamówienie
17,6923000 zł.  1000
20
HUW2802 CEIP 330uF-500V /35x50/ Kondensator elektrolityczny snap-in 85C, 5000h, RM10,0 /huw/ip2h331ms500s68ce00s.pdf towar zgodny z dyrektywą RoHS
>> RDC450VS330M35x30
SamYoung Electronics
Snap-in Standard THT RDC 330µF 450V 20% 35x30 10.0mm 2000h 1.88A -25°C 85°C kartonik  
0 szt.
 w magazynie


na specjalne zamówienie
13,3117000 zł.  200
50
SMY3151 CERDC 330uF-450V /35x30/ Kondensator elektrolityczny snap-in 85C, 2000h, RM10,0 /smy/rdc_large.pdf towar zgodny z dyrektywą RoHS
>> /smy/smy0237.jpg RDC500VS330M35x40
SamYoung Electronics
Snap-in Standard THT RDC 330µF 500V 20% 35x40 10.0mm 2000h 1.49A -25°C 85°C kartonik  

0 szt.
160 szt.
 w magazynie
 od 2024-10-11

17,9712200 zł.  10
10
SMY0237 CERDC 330uF-500V /35x40/ Kondensator elektrolityczny snap-in 85C, 2000h, RM10,0 /smy/rdc_large.pdf towar zgodny z dyrektywą RoHS
>> /smy/35x35-brown.jpg TDA400VS330M35x35
SamYoung Electronics
Snap-in Standard THT TDA 330µF 400V 20% 35x35 10.0mm 2000h 1.35A -25°C 105°C kartonik  
0 szt.
 w magazynie


na specjalne zamówienie
12,7718000 zł.  200
50
SMY3511 CETDA 330uF-400V /35x35/ Kondensator elektrolityczny snap-in 105C, 2000h, RM10,0 /smy/tda_large.pdf towar zgodny z dyrektywą RoHS
>> /smy/35x40-brown.jpg TDA450VS330M35x40
SamYoung Electronics
Snap-in Standard THT TDA 330µF 450V 20% 35x40 10.0mm 2000h 1.38A -25°C 105°C kartonik  
0 szt.
 w magazynie


na specjalne zamówienie
15,9844000 zł.  200
50
SMY3527 CETDA 330uF-450V /35x40/ Kondensator elektrolityczny snap-in 105C, 2000h, RM10,0 /smy/tda_large.pdf towar zgodny z dyrektywą RoHS
>> /smy/smy0029.jpg TDC450VN330M35x35
SamYoung Electronics
Snap-in Standard THT TDC 330µF 450V 20% 35x35 10.0mm 2000h 1.42A -25°C 105°C kartonik  
120 szt.
 w magazynie

15,0118000 zł.   10
10
SMY0029 CETDC 330uF-450V /35x35/ Kondensator elektrolityczny snap-in 105C, 2000h, RM10,0 /smy/tdc_large.pdf towar zgodny z dyrektywą RoHS
7206 JP2G331MQ500S68CE0
Changzhou Huawei Electronic
Snap-in Long Life THT JP 330µF 400V 20% 25x50 10.0mm 3000h 2.29A -25°C 105°C kartonik  
0 szt.
 w magazynie


na specjalne zamówienie
10,7110000 zł.  1120
70
HUW2735 CEJP 330uF-400V /25x50/ Kondensator elektrolityczny snap-in 105C, 3000h, RM10,0 /huw/jp.pdf towar zgodny z dyrektywą RoHS
Pokaż podobne
>> /jam/35x50-hs-ls.jpg THX337M450S1A5T50L
Jamicon
Snap-in Long Life THT HX 330µF 450V 20% 35x50 10.0mm 10000h 1.25A -40°C 105°C kartonik  
10 szt.
 w magazynie

26,6962800 zł.   50
10
JAM2972 CEHX 330uF-450V /35x50/ Kondensator elektrolityczny snap-in 105C, 10000h, RM10,0 /jam/hx.pdf /jam/thx337m450s1a5t50l.pdf towar zgodny z dyrektywą RoHS
>> /smy/30x50-brown.jpg TLA450VS330M30x50
SamYoung Electronics
Snap-in Long Life THT TLA 330µF 450V 20% 30x50 10.0mm 3000h 1.450A -25°C 105°C kartonik  
0 szt.
 w magazynie


na specjalne zamówienie
16,8316000 zł.  300
100
SMY6108 CETLA 330uF-450V /30x50/ Kondensator elektrolityczny snap-in 105C, 3000h, RM10,0 /smy/tla_large.pdf towar zgodny z dyrektywą RoHS
>> /smy/35x60-brown.jpg TLB500VS330M35x60
SamYoung Electronics
Snap-in Long Life THT TLB 330µF 500V 20% 35x60 10.0mm 7000h 1.34 -25°C 105°C kartonik  
0 szt.
 w magazynie


na specjalne zamówienie
28,0526000 zł.  150
50
SMY1220 CETLB 330uF-500V /35x60/ Kondensator elektrolityczny snap-in 105C, 7000h, RM10,0 /smy/tlb_large.pdf towar zgodny z dyrektywą RoHS
>> /smy/25.4x50-brown.jpg TLR450VS330M25.4x50
SamYoung Electronics
Snap-in Long Life THT TLR 330µF 450V 20% 25.4x50 10.0mm 3000h 1.97A -40°C 105°C kartonik  
0 szt.
 w magazynie


na specjalne zamówienie
16,5912000 zł.  300
100
SMY4793 CETLR 330uF-450V /25,4x50/ Kondensator elektrolityczny snap-in 105C, 3000h, RM10,0 /smy/tlr_large.pdf towar zgodny z dyrektywą RoHS
>> /jam/25x50-black.png HSW331M2GO50M
Jamicon
Snap-in Standard THT HS 330µF 400V 20% 25x50 10.0mm 2000h 1.50A -40°C 105°C kartonik  
0 szt.
 w magazynie


na specjalne zamówienie
11,4151800 zł.  1000
180
JAM0088 CEHS 330uF-400V /25x50/ Kondensator elektrolityczny snap-in 105C, 2000h, RM10,0 /jam/hs.pdf /jam/hsw331m2go50m.pdf towar zgodny z dyrektywą RoHS
>> /jam/35x50-hs-ls.jpg HSW331M2HQ50M
Jamicon
Snap-in Standard THT HS 330µF 500V 20% 35x50 10.0mm 2000h 1.23A -40°C 105°C kartonik  
0 szt.
 w magazynie


na specjalne zamówienie
49,7145300 zł.  1000
90
JAM1199 CEHS 330uF-500V /35x50/ Kondensator elektrolityczny snap-in 105C, 2000h, RM10,0 /jam/hs.pdf towar zgodny z dyrektywą RoHS
>> IP2H331MS500S68CE00S
Changzhou Huawei Electronic
Snap-in Standard THT IP 330µF 500V 20% 35x50 10.0mm 5000h 2.10A -40°C 85°C kartonik  
0 szt.
 w magazynie


na specjalne zamówienie
17,6923000 zł.  1000
20
HUW2802 CEIP 330uF-500V /35x50/ Kondensator elektrolityczny snap-in 85C, 5000h, RM10,0 /huw/ip2h331ms500s68ce00s.pdf towar zgodny z dyrektywą RoHS
>> /smy/25.4x50-brown.jpg TDA400VS330M25.4x50
SamYoung Electronics
Snap-in Standard THT TDA 330µF 400V 20% 25.4x50 10.0mm 2000h 1.27A -25°C 105°C kartonik  
0 szt.
 w magazynie


na specjalne zamówienie
9,9743000 zł.  300
100
SMY3358 CETDA 330uF-400V /25,4x50/ Kondensator elektrolityczny snap-in 105C, 2000h, RM10,0 /smy/tda_large.pdf towar zgodny z dyrektywą RoHS
>> /smy/30x50-brown.jpg TDA450VS330M30x50
SamYoung Electronics
Snap-in Standard THT TDA 330µF 450V 20% 30x50 10.0mm 2000h 1.38A -25°C 105°C kartonik  
0 szt.
 w magazynie


na specjalne zamówienie
15,8576000 zł.  300
100
SMY3452 CETDA 330uF-450V /30x50/ Kondensator elektrolityczny snap-in 105C, 2000h, RM10,0 /smy/tda_large.pdf towar zgodny z dyrektywą RoHS
7207 JP2G331MR450S68CE0
Changzhou Huawei Electronic
Snap-in Long Life THT JP 330µF 400V 20% 30x45 10.0mm 3000h 1.44A -25°C 105°C kartonik  
0 szt.
 w magazynie


na specjalne zamówienie
  400
50
HUW2113 CEJP 330uF-400V /30x45/ Kondensator elektrolityczny snap-in 105C, 3000h, RM10,0 /huw/jp.pdf towar zgodny z dyrektywą RoHS
Pokaż podobne
>> /jam/35x50-hs-ls.jpg THX337M450S1A5T50L
Jamicon
Snap-in Long Life THT HX 330µF 450V 20% 35x50 10.0mm 10000h 1.25A -40°C 105°C kartonik  
10 szt.
 w magazynie

26,6962800 zł.   50
10
JAM2972 CEHX 330uF-450V /35x50/ Kondensator elektrolityczny snap-in 105C, 10000h, RM10,0 /jam/hx.pdf /jam/thx337m450s1a5t50l.pdf towar zgodny z dyrektywą RoHS
>> /smy/30x50-brown.jpg TLA450VS330M30x50
SamYoung Electronics
Snap-in Long Life THT TLA 330µF 450V 20% 30x50 10.0mm 3000h 1.450A -25°C 105°C kartonik  
0 szt.
 w magazynie


na specjalne zamówienie
16,8316000 zł.  300
100
SMY6108 CETLA 330uF-450V /30x50/ Kondensator elektrolityczny snap-in 105C, 3000h, RM10,0 /smy/tla_large.pdf towar zgodny z dyrektywą RoHS
>> /smy/30x45-brown.jpg TLB400VS330M30x45
SamYoung Electronics
Snap-in Long Life THT TLB 330µF 400V 20% 30x45 10.0mm 7000h 1.52A -25°C 105°C kartonik  
0 szt.
 w magazynie


na specjalne zamówienie
13,8927000 zł.  400
100
SMY1178 CETLB 330uF-400V /30x45/ Kondensator elektrolityczny snap-in 105C, 7000h, RM10,0 /smy/tlb_large.pdf towar zgodny z dyrektywą RoHS
>> /smy/35x60-brown.jpg TLB500VS330M35x60
SamYoung Electronics
Snap-in Long Life THT TLB 330µF 500V 20% 35x60 10.0mm 7000h 1.34 -25°C 105°C kartonik  
0 szt.
 w magazynie


na specjalne zamówienie
28,0526000 zł.  150
50
SMY1220 CETLB 330uF-500V /35x60/ Kondensator elektrolityczny snap-in 105C, 7000h, RM10,0 /smy/tlb_large.pdf towar zgodny z dyrektywą RoHS
>> /smy/30x45-brown.jpg TLG450VS330M30x45
SamYoung Electronics
Snap-in Long Life THT TLG 330µF 450V 20% 30x45 10.0mm 3000h 1.55A -40°C 105°C kartonik  
0 szt.
 w magazynie


na specjalne zamówienie
17,5329000 zł.  400
100
SMY4244 CETLG 330uF-450V /30x45/ Kondensator elektrolityczny snap-in 105C, 3000h, RM10,0 /smy/tlg_large.pdf towar zgodny z dyrektywą RoHS
>> /smy/30x45-brown.jpg TLJ450VS330M30x45
SamYoung Electronics
Snap-in Long Life THT TLJ 330µF 450V 20% 30x45 10.0mm 3000h 2.02A -40°C 105°C kartonik  
0 szt.
 w magazynie


na specjalne zamówienie
19,1470000 zł.  400
100
SMY4950 CETLJ 330uF-450V /30x45/ Kondensator elektrolityczny snap-in 105C, 3000h, RM10,0 /smy/tlj_large.pdf towar zgodny z dyrektywą RoHS
>> /smy/30x45-brown.jpg TLK450VS330M30x45
SamYoung Electronics
Snap-in Long Life THT TLK 330µF 450V 20% 30x45 10.0mm 3000h 2.26A -40°C 105°C kartonik  
0 szt.
 w magazynie


na specjalne zamówienie
18,5348000 zł.  400
100
SMY4435 CETLK 330uF-450V /30x45/ Kondensator elektrolityczny snap-in 105C, 3000h, RM10,0 /smy/tlk_large.pdf towar zgodny z dyrektywą RoHS
>> /jam/30x35-hs-ls.jpg HMW331M2WP45M
Jamicon
Snap-in Standard THT HM 330µF 450V 20% 30x45 10.0mm 2000h 1.42A -25°C 105°C kartonik  
0 szt.
 w magazynie


na specjalne zamówienie
15,0485700 zł.  1000
120
JAM2419 CEHM 330uF-450V /30x45/ Kondensator elektrolityczny snap-in 105C, 2000h, RM10,0 /jam/hm.pdf towar zgodny z dyrektywą RoHS
>> /jam/30x45-hs-ls.jpg HSW331M2GP45M
Jamicon
Snap-in Standard THT HS 330µF 400V 20% 30x45 10.0mm 2000h 1.58A -40°C 105°C kartonik  
0 szt.
 w magazynie

13,6947500 zł.  10
10
JAM0089 CEHS 330uF-400V /30x45/ Kondensator elektrolityczny snap-in 105C, 2000h, RM10,0 /jam/hs.pdf /jam/hsw331m2gp45m.pdf towar zgodny z dyrektywą RoHS
>> /jam/30x45-hs-ls.jpg HSW331M2WP45M
Jamicon
Snap-in Standard THT HS 330µF 450V 20% 30x45 10.0mm 2000h 1.58A -40°C 105°C kartonik  
0 szt.
 w magazynie


na specjalne zamówienie
17,6762800 zł.  1000
120
JAM0968 CEHS 330uF-450V /30x45/ Kondensator elektrolityczny snap-in 105C, 2000h, RM10,0 /jam/hs.pdf /jam/hsw331m2wp45m.pdf towar zgodny z dyrektywą RoHS
>> /jam/35x50-hs-ls.jpg HSW331M2HQ50M
Jamicon
Snap-in Standard THT HS 330µF 500V 20% 35x50 10.0mm 2000h 1.23A -40°C 105°C kartonik  
0 szt.
 w magazynie


na specjalne zamówienie
49,7145300 zł.  1000
90
JAM1199 CEHS 330uF-500V /35x50/ Kondensator elektrolityczny snap-in 105C, 2000h, RM10,0 /jam/hs.pdf towar zgodny z dyrektywą RoHS
>> IP2H331MS500S68CE00S
Changzhou Huawei Electronic
Snap-in Standard THT IP 330µF 500V 20% 35x50 10.0mm 5000h 2.10A -40°C 85°C kartonik  
0 szt.
 w magazynie


na specjalne zamówienie
17,6923000 zł.  1000
20
HUW2802 CEIP 330uF-500V /35x50/ Kondensator elektrolityczny snap-in 85C, 5000h, RM10,0 /huw/ip2h331ms500s68ce00s.pdf towar zgodny z dyrektywą RoHS
>> /smy/30x50-brown.jpg TDA450VS330M30x50
SamYoung Electronics
Snap-in Standard THT TDA 330µF 450V 20% 30x50 10.0mm 2000h 1.38A -25°C 105°C kartonik  
0 szt.
 w magazynie


na specjalne zamówienie
15,8576000 zł.  300
100
SMY3452 CETDA 330uF-450V /30x50/ Kondensator elektrolityczny snap-in 105C, 2000h, RM10,0 /smy/tda_large.pdf towar zgodny z dyrektywą RoHS
7208 JP2G331MS300S68CE0
Changzhou Huawei Electronic
Snap-in Long Life THT JP 330µF 400V 20% 35x30 10.0mm 3000h 1.44A -25°C 105°C kartonik  
0 szt.
 w magazynie


na specjalne zamówienie
  300
30
HUW2155 CEJP 330uF-400V /35x30/ Kondensator elektrolityczny snap-in 105C, 3000h, RM10,0 /huw/jp.pdf towar zgodny z dyrektywą RoHS
Pokaż podobne
>> CP2G331MS300S68CE0
Changzhou Huawei Electronic
Snap-in Long Life THT CP 330µF 400V 20% 35x30 10.0mm 5000h 1.55A -40°C 105°C kartonik  
0 szt.
 w magazynie


na specjalne zamówienie
9,3722000 zł.  300
30
HUW0073 CECP 330uF-400V /35x30/ Kondensator elektrolityczny snap-in 105C, 5000h, RM10,0 /huw/cp.pdf towar zgodny z dyrektywą RoHS
>> CP2G331MS350S68CE0
Changzhou Huawei Electronic
Snap-in Long Life THT CP 330µF 400V 20% 35x35 10.0mm 5000h 1.55A -40°C 105°C kartonik  
0 szt.
 w magazynie


na specjalne zamówienie
9,3722000 zł.  300
30
HUW0074 CECP 330uF-400V /35x35/ Kondensator elektrolityczny snap-in 105C, 5000h, RM10,0 /huw/cp.pdf towar zgodny z dyrektywą RoHS
>> /jam/35x50-hs-ls.jpg THX337M450S1A5T50L
Jamicon
Snap-in Long Life THT HX 330µF 450V 20% 35x50 10.0mm 10000h 1.25A -40°C 105°C kartonik  
10 szt.
 w magazynie

26,6962800 zł.   50
10
JAM2972 CEHX 330uF-450V /35x50/ Kondensator elektrolityczny snap-in 105C, 10000h, RM10,0 /jam/hx.pdf /jam/thx337m450s1a5t50l.pdf towar zgodny z dyrektywą RoHS
>> /smy/35x60-brown.jpg TLB500VS330M35x60
SamYoung Electronics
Snap-in Long Life THT TLB 330µF 500V 20% 35x60 10.0mm 7000h 1.34 -25°C 105°C kartonik  
0 szt.
 w magazynie


na specjalne zamówienie
28,0526000 zł.  150
50
SMY1220 CETLB 330uF-500V /35x60/ Kondensator elektrolityczny snap-in 105C, 7000h, RM10,0 /smy/tlb_large.pdf towar zgodny z dyrektywą RoHS
>> /smy/35x35-brown.jpg TLC400VS330M35x35
SamYoung Electronics
Snap-in Long Life THT TLC (LXG) 330µF 400V 20% 35x35 10.0mm 5000h 1.54A -25°C 105°C kartonik  
0 szt.
 w magazynie


na specjalne zamówienie
13,5254000 zł.  200
50
SMY4768 CETLC (LXG) 330uF-400V /35x35/ Kondensator elektrolityczny snap-in 105C, 5000h, RM10,0 /smy/tlc(lxg)_large.pdf /smy/tlc400vs330m35x35.pdf towar zgodny z dyrektywą RoHS
>> /smy/35x30-brown.jpg TLS450VS330M35x30
SamYoung Electronics
Snap-in Long Life THT TLS 330µF 450V 20% 35x30 10.0mm 3000h 1.54A -25°C 105°C kartonik  
0 szt.
 w magazynie


na specjalne zamówienie
15,9124000 zł.  200
50
SMY1738 CETLS 330uF-450V /35x30/ Kondensator elektrolityczny snap-in 105C, 3000h, RM10,0 /smy/tls_large.pdf towar zgodny z dyrektywą RoHS
>> /jam/35x30-hs-ls.jpg THS337M400S1A5T30L
Jamicon
Snap-in Standard THT HS 330µF 400V 20% 35x30 10.0mm 2000h 1.33A -40°C 105°C kartonik  
0 szt.
 w magazynie


na specjalne zamówienie
14,6713000 zł.  1000
90
JAM0090 CEHS 330uF-400V /35x30/ Kondensator elektrolityczny snap-in 105C, 2000h, RM10,0 /jam/hs.pdf /jam/ths337m400s1a5t30l.pdf towar zgodny z dyrektywą RoHS
>> /jam/35x40-hs-ls.jpg THS337M450S1A5T40L
Jamicon
Snap-in Standard THT HS 330µF 450V 20% 35x40 10.0mm 2000h 1.48A -40°C 105°C kartonik  
0 szt.
 w magazynie


na specjalne zamówienie
19,0020100 zł.  1000
90
JAM0091 CEHS 330uF-450V /35x40/ Kondensator elektrolityczny snap-in 105C, 2000h, RM10,0 /jam/hs.pdf /jam/ths337m450s1a5t40l.pdf towar zgodny z dyrektywą RoHS
>> /jam/35x50-hs-ls.jpg HSW331M2HQ50M
Jamicon
Snap-in Standard THT HS 330µF 500V 20% 35x50 10.0mm 2000h 1.23A -40°C 105°C kartonik  
0 szt.
 w magazynie


na specjalne zamówienie
49,7145300 zł.  1000
90
JAM1199 CEHS 330uF-500V /35x50/ Kondensator elektrolityczny snap-in 105C, 2000h, RM10,0 /jam/hs.pdf towar zgodny z dyrektywą RoHS
>> IP2H331MS500S68CE00S
Changzhou Huawei Electronic
Snap-in Standard THT IP 330µF 500V 20% 35x50 10.0mm 5000h 2.10A -40°C 85°C kartonik  
0 szt.
 w magazynie


na specjalne zamówienie
17,6923000 zł.  1000
20
HUW2802 CEIP 330uF-500V /35x50/ Kondensator elektrolityczny snap-in 85C, 5000h, RM10,0 /huw/ip2h331ms500s68ce00s.pdf towar zgodny z dyrektywą RoHS
>> RDC450VS330M35x30
SamYoung Electronics
Snap-in Standard THT RDC 330µF 450V 20% 35x30 10.0mm 2000h 1.88A -25°C 85°C kartonik  
0 szt.
 w magazynie


na specjalne zamówienie
13,3117000 zł.  200
50
SMY3151 CERDC 330uF-450V /35x30/ Kondensator elektrolityczny snap-in 85C, 2000h, RM10,0 /smy/rdc_large.pdf towar zgodny z dyrektywą RoHS
>> /smy/smy0237.jpg RDC500VS330M35x40
SamYoung Electronics
Snap-in Standard THT RDC 330µF 500V 20% 35x40 10.0mm 2000h 1.49A -25°C 85°C kartonik  

0 szt.
160 szt.
 w magazynie
 od 2024-10-11

17,9712200 zł.  10
10
SMY0237 CERDC 330uF-500V /35x40/ Kondensator elektrolityczny snap-in 85C, 2000h, RM10,0 /smy/rdc_large.pdf towar zgodny z dyrektywą RoHS
>> /smy/35x35-brown.jpg TDA400VS330M35x35
SamYoung Electronics
Snap-in Standard THT TDA 330µF 400V 20% 35x35 10.0mm 2000h 1.35A -25°C 105°C kartonik  
0 szt.
 w magazynie


na specjalne zamówienie
12,7718000 zł.  200
50
SMY3511 CETDA 330uF-400V /35x35/ Kondensator elektrolityczny snap-in 105C, 2000h, RM10,0 /smy/tda_large.pdf towar zgodny z dyrektywą RoHS
>> /smy/35x40-brown.jpg TDA450VS330M35x40
SamYoung Electronics
Snap-in Standard THT TDA 330µF 450V 20% 35x40 10.0mm 2000h 1.38A -25°C 105°C kartonik  
0 szt.
 w magazynie


na specjalne zamówienie
15,9844000 zł.  200
50
SMY3527 CETDA 330uF-450V /35x40/ Kondensator elektrolityczny snap-in 105C, 2000h, RM10,0 /smy/tda_large.pdf towar zgodny z dyrektywą RoHS
>> /smy/smy0029.jpg TDC450VN330M35x35
SamYoung Electronics
Snap-in Standard THT TDC 330µF 450V 20% 35x35 10.0mm 2000h 1.42A -25°C 105°C kartonik  
120 szt.
 w magazynie

15,0118000 zł.   10
10
SMY0029 CETDC 330uF-450V /35x35/ Kondensator elektrolityczny snap-in 105C, 2000h, RM10,0 /smy/tdc_large.pdf towar zgodny z dyrektywą RoHS
7209 JP2W331MR500S68CE0
Changzhou Huawei Electronic
Snap-in Long Life THT JP 330µF 450V 20% 30x50 10.0mm 3000h 1.45A -25°C 105°C kartonik  
0 szt.
 w magazynie


na specjalne zamówienie
  400
50
HUW2127 CEJP 330uF-450V /30x50/ Kondensator elektrolityczny snap-in 105C, 3000h, RM10,0 /huw/jp.pdf towar zgodny z dyrektywą RoHS
Pokaż podobne
>> /jam/35x50-hs-ls.jpg THX337M450S1A5T50L
Jamicon
Snap-in Long Life THT HX 330µF 450V 20% 35x50 10.0mm 10000h 1.25A -40°C 105°C kartonik  
10 szt.
 w magazynie

26,6962800 zł.   50
10
JAM2972 CEHX 330uF-450V /35x50/ Kondensator elektrolityczny snap-in 105C, 10000h, RM10,0 /jam/hx.pdf /jam/thx337m450s1a5t50l.pdf towar zgodny z dyrektywą RoHS
>> /smy/30x50-brown.jpg TLA450VS330M30x50
SamYoung Electronics
Snap-in Long Life THT TLA 330µF 450V 20% 30x50 10.0mm 3000h 1.450A -25°C 105°C kartonik  
0 szt.
 w magazynie


na specjalne zamówienie
16,8316000 zł.  300
100
SMY6108 CETLA 330uF-450V /30x50/ Kondensator elektrolityczny snap-in 105C, 3000h, RM10,0 /smy/tla_large.pdf towar zgodny z dyrektywą RoHS
>> /smy/35x60-brown.jpg TLB500VS330M35x60
SamYoung Electronics
Snap-in Long Life THT TLB 330µF 500V 20% 35x60 10.0mm 7000h 1.34 -25°C 105°C kartonik  
0 szt.
 w magazynie


na specjalne zamówienie
28,0526000 zł.  150
50
SMY1220 CETLB 330uF-500V /35x60/ Kondensator elektrolityczny snap-in 105C, 7000h, RM10,0 /smy/tlb_large.pdf towar zgodny z dyrektywą RoHS
>> /jam/35x50-hs-ls.jpg HSW331M2HQ50M
Jamicon
Snap-in Standard THT HS 330µF 500V 20% 35x50 10.0mm 2000h 1.23A -40°C 105°C kartonik  
0 szt.
 w magazynie


na specjalne zamówienie
49,7145300 zł.  1000
90
JAM1199 CEHS 330uF-500V /35x50/ Kondensator elektrolityczny snap-in 105C, 2000h, RM10,0 /jam/hs.pdf towar zgodny z dyrektywą RoHS
>> IP2H331MS500S68CE00S
Changzhou Huawei Electronic
Snap-in Standard THT IP 330µF 500V 20% 35x50 10.0mm 5000h 2.10A -40°C 85°C kartonik  
0 szt.
 w magazynie


na specjalne zamówienie
17,6923000 zł.  1000
20
HUW2802 CEIP 330uF-500V /35x50/ Kondensator elektrolityczny snap-in 85C, 5000h, RM10,0 /huw/ip2h331ms500s68ce00s.pdf towar zgodny z dyrektywą RoHS
>> /smy/30x50-brown.jpg TDA450VS330M30x50
SamYoung Electronics
Snap-in Standard THT TDA 330µF 450V 20% 30x50 10.0mm 2000h 1.38A -25°C 105°C kartonik  
0 szt.
 w magazynie


na specjalne zamówienie
15,8576000 zł.  300
100
SMY3452 CETDA 330uF-450V /30x50/ Kondensator elektrolityczny snap-in 105C, 2000h, RM10,0 /smy/tda_large.pdf towar zgodny z dyrektywą RoHS
7210 /huw/35x40-black.png JP2W331MS400S68CE0
Changzhou Huawei Electronic
Snap-in Long Life THT JP 330µF 450V 20% 35x40 10.0mm 3000h 1.45A -25°C 105°C kartonik  
0 szt.
 w magazynie


na specjalne zamówienie
  200
20
HUW2189 CEJP 330uF-450V /35x40/ Kondensator elektrolityczny snap-in 105C, 3000h, RM10,0 /huw/jp.pdf towar zgodny z dyrektywą RoHS
Pokaż podobne
>> /jam/35x50-hs-ls.jpg THX337M450S1A5T50L
Jamicon
Snap-in Long Life THT HX 330µF 450V 20% 35x50 10.0mm 10000h 1.25A -40°C 105°C kartonik  
10 szt.
 w magazynie

26,6962800 zł.   50
10
JAM2972 CEHX 330uF-450V /35x50/ Kondensator elektrolityczny snap-in 105C, 10000h, RM10,0 /jam/hx.pdf /jam/thx337m450s1a5t50l.pdf towar zgodny z dyrektywą RoHS
>> /smy/35x60-brown.jpg TLB500VS330M35x60
SamYoung Electronics
Snap-in Long Life THT TLB 330µF 500V 20% 35x60 10.0mm 7000h 1.34 -25°C 105°C kartonik  
0 szt.
 w magazynie


na specjalne zamówienie
28,0526000 zł.  150
50
SMY1220 CETLB 330uF-500V /35x60/ Kondensator elektrolityczny snap-in 105C, 7000h, RM10,0 /smy/tlb_large.pdf towar zgodny z dyrektywą RoHS
>> /jam/35x40-hs-ls.jpg THS337M450S1A5T40L
Jamicon
Snap-in Standard THT HS 330µF 450V 20% 35x40 10.0mm 2000h 1.48A -40°C 105°C kartonik  
0 szt.
 w magazynie


na specjalne zamówienie
19,0020100 zł.  1000
90
JAM0091 CEHS 330uF-450V /35x40/ Kondensator elektrolityczny snap-in 105C, 2000h, RM10,0 /jam/hs.pdf /jam/ths337m450s1a5t40l.pdf towar zgodny z dyrektywą RoHS
>> /jam/35x50-hs-ls.jpg HSW331M2HQ50M
Jamicon
Snap-in Standard THT HS 330µF 500V 20% 35x50 10.0mm 2000h 1.23A -40°C 105°C kartonik  
0 szt.
 w magazynie


na specjalne zamówienie
49,7145300 zł.  1000
90
JAM1199 CEHS 330uF-500V /35x50/ Kondensator elektrolityczny snap-in 105C, 2000h, RM10,0 /jam/hs.pdf towar zgodny z dyrektywą RoHS
>> IP2H331MS500S68CE00S
Changzhou Huawei Electronic
Snap-in Standard THT IP 330µF 500V 20% 35x50 10.0mm 5000h 2.10A -40°C 85°C kartonik  
0 szt.
 w magazynie


na specjalne zamówienie
17,6923000 zł.  1000
20
HUW2802 CEIP 330uF-500V /35x50/ Kondensator elektrolityczny snap-in 85C, 5000h, RM10,0 /huw/ip2h331ms500s68ce00s.pdf towar zgodny z dyrektywą RoHS
>> /smy/smy0237.jpg RDC500VS330M35x40
SamYoung Electronics
Snap-in Standard THT RDC 330µF 500V 20% 35x40 10.0mm 2000h 1.49A -25°C 85°C kartonik  

0 szt.
160 szt.
 w magazynie
 od 2024-10-11

17,9712200 zł.  10
10
SMY0237 CERDC 330uF-500V /35x40/ Kondensator elektrolityczny snap-in 85C, 2000h, RM10,0 /smy/rdc_large.pdf towar zgodny z dyrektywą RoHS
>> /smy/35x40-brown.jpg TDA450VS330M35x40
SamYoung Electronics
Snap-in Standard THT TDA 330µF 450V 20% 35x40 10.0mm 2000h 1.38A -25°C 105°C kartonik  
0 szt.
 w magazynie


na specjalne zamówienie
15,9844000 zł.  200
50
SMY3527 CETDA 330uF-450V /35x40/ Kondensator elektrolityczny snap-in 105C, 2000h, RM10,0 /smy/tda_large.pdf towar zgodny z dyrektywą RoHS
7211 JP2H331MS450S68CE0
Changzhou Huawei Electronic
Snap-in Long Life THT JP 330µF 500V 20% 35x45 10.0mm 3000h 1.47A -25°C 105°C kartonik  
0 szt.
 w magazynie


na specjalne zamówienie
  200
20
HUW2203 CEJP 330uF-500V /35x45/ Kondensator elektrolityczny snap-in 105C, 3000h, RM10,0 /huw/jp.pdf towar zgodny z dyrektywą RoHS
Pokaż podobne
>> /smy/35x60-brown.jpg TLB500VS330M35x60
SamYoung Electronics
Snap-in Long Life THT TLB 330µF 500V 20% 35x60 10.0mm 7000h 1.34 -25°C 105°C kartonik  
0 szt.
 w magazynie


na specjalne zamówienie
28,0526000 zł.  150
50
SMY1220 CETLB 330uF-500V /35x60/ Kondensator elektrolityczny snap-in 105C, 7000h, RM10,0 /smy/tlb_large.pdf towar zgodny z dyrektywą RoHS
>> /jam/35x50-hs-ls.jpg HSW331M2HQ50M
Jamicon
Snap-in Standard THT HS 330µF 500V 20% 35x50 10.0mm 2000h 1.23A -40°C 105°C kartonik  
0 szt.
 w magazynie


na specjalne zamówienie
49,7145300 zł.  1000
90
JAM1199 CEHS 330uF-500V /35x50/ Kondensator elektrolityczny snap-in 105C, 2000h, RM10,0 /jam/hs.pdf towar zgodny z dyrektywą RoHS
>> IP2H331MS500S68CE00S
Changzhou Huawei Electronic
Snap-in Standard THT IP 330µF 500V 20% 35x50 10.0mm 5000h 2.10A -40°C 85°C kartonik  
0 szt.
 w magazynie


na specjalne zamówienie
17,6923000 zł.  1000
20
HUW2802 CEIP 330uF-500V /35x50/ Kondensator elektrolityczny snap-in 85C, 5000h, RM10,0 /huw/ip2h331ms500s68ce00s.pdf towar zgodny z dyrektywą RoHS
7212 JP2L331MS500S68CE0
Changzhou Huawei Electronic
Snap-in Long Life THT JP 330µF 550V 20% 35x50 10.0mm 3000h 1.44A -25°C 105°C kartonik  
0 szt.
 w magazynie


na specjalne zamówienie
  200
20
HUW2216 CEJP 330uF-550V /35x50/ Kondensator elektrolityczny snap-in 105C, 3000h, RM10,0 /huw/jp.pdf towar zgodny z dyrektywą RoHS
7213 JP2C391MP300S68CE0
Changzhou Huawei Electronic
Snap-in Long Life THT JP 390µF 160V 20% 22x30 10.0mm 3000h 1.30A -25°C 105°C kartonik  
0 szt.
 w magazynie


na specjalne zamówienie
  1000
100
HUW1903 CEJP 390uF-160V /22x30/ Kondensator elektrolityczny snap-in 105C, 3000h, RM10,0 /huw/jp.pdf towar zgodny z dyrektywą RoHS
Pokaż podobne
>> /smy/35x40-brown.jpg TDC450VS390M30x40
SamYoung Electronics
Snap-in Standard THT TDC 390µF 450V 20% 30x40 10.0mm 2000h 1.40A -25°C 105°C kartonik  
0 szt.
 w magazynie


na specjalne zamówienie
14,5941000 zł.  400
50
SMY4500 CETDC 390uF-450V /30x40/ Kondensator elektrolityczny snap-in 105C, 2000h, RM10,0 /smy/tdc_large.pdf /smy/tdc450vs390m30x40.pdf towar zgodny z dyrektywą RoHS
>> /smy/35x40-brown.jpg TDC450VS390M35x35
SamYoung Electronics
Snap-in Standard THT TDC 390µF 450V 20% 35x35 10.0mm 2000h 1.49A -25°C 105°C kartonik  
0 szt.
 w magazynie


na specjalne zamówienie
16,1136000 zł.  200
50
SMY4501 CETDC 390uF-450V /35x35/ Kondensator elektrolityczny snap-in 105C, 2000h, RM10,0 /smy/tdc_large.pdf /smy/tdc450vs390m35x35.pdf towar zgodny z dyrektywą RoHS
7214
nowość
JP2J391MP250S68CE00S
Changzhou Huawei Electronic
Snap-in Long Life THT JP 390µF 180V 20% 22x25 10.0mm 3000h 1.23A -25°C 105°C kartonik  
0 szt.
 w magazynie


na specjalne zamówienie
3,0125000 zł.  1200
100
HUW2889 CEJP 390uF-180V /22x25/ Kondensator elektrolityczny snap-in 105C, 3000h, RM10,0 /huw/jp.pdf /huw/jp2j391mp250s68ce00s.pdf towar zgodny z dyrektywą RoHS
Pokaż podobne
>> /smy/35x40-brown.jpg TDC450VS390M30x40
SamYoung Electronics
Snap-in Standard THT TDC 390µF 450V 20% 30x40 10.0mm 2000h 1.40A -25°C 105°C kartonik  
0 szt.
 w magazynie


na specjalne zamówienie
14,5941000 zł.  400
50
SMY4500 CETDC 390uF-450V /30x40/ Kondensator elektrolityczny snap-in 105C, 2000h, RM10,0 /smy/tdc_large.pdf /smy/tdc450vs390m30x40.pdf towar zgodny z dyrektywą RoHS
>> /smy/35x40-brown.jpg TDC450VS390M35x35
SamYoung Electronics
Snap-in Standard THT TDC 390µF 450V 20% 35x35 10.0mm 2000h 1.49A -25°C 105°C kartonik  
0 szt.
 w magazynie


na specjalne zamówienie
16,1136000 zł.  200
50
SMY4501 CETDC 390uF-450V /35x35/ Kondensator elektrolityczny snap-in 105C, 2000h, RM10,0 /smy/tdc_large.pdf /smy/tdc450vs390m35x35.pdf towar zgodny z dyrektywą RoHS
7215 /huw/22x35-black.png JP2D391MP350S68CE0
Changzhou Huawei Electronic
Snap-in Long Life THT JP 390µF 200V 20% 22x35 10.0mm 3000h 1.31A -25°C 105°C kartonik  
0 szt.
 w magazynie


na specjalne zamówienie
  1000
100
HUW1917 CEJP 390uF-200V /22x35/ Kondensator elektrolityczny snap-in 105C, 3000h, RM10,0 /huw/jp.pdf towar zgodny z dyrektywą RoHS
Pokaż podobne
>> BP2G391MR500S68CE0
Changzhou Huawei Electronic
Snap-in Long Life THT BP 390µF 400V 20% 30x50 10.0mm 10000h 1.66A -25°C 105°C kartonik  
0 szt.
 w magazynie


na specjalne zamówienie
15,7796000 zł.  1200
50
HUW2462 CEBP 390uF-400V /30x50/ Kondensator elektrolityczny snap-in 105C, 10000h, RM10,0 /huw/bp2g391mr500s68ce0.pdf towar zgodny z dyrektywą RoHS
>> /huw/30x40-black.png KP2G391MR400S68CE0
Changzhou Huawei Electronic
Snap-in Long Life THT KP 390µF 400V 20% 30x40 10.0mm 10000h 2.15A -25°C 85°C kartonik  
0 szt.
 w magazynie


na specjalne zamówienie
12,9106000 zł.  1500
50
HUW2461 CEKP 390uF-400V /30x40/ Kondensator elektrolityczny snap-in 85C, 10000h, RM10,0 /huw/kp.pdf towar zgodny z dyrektywą RoHS
>> /smy/30x40-brown.jpg TLG400VS390M30x40
SamYoung Electronics
Snap-in Long Life THT TLG 390µF 400V 20% 30x40 10.0mm 3000h 1.70A -40°C 105°C kartonik  
0 szt.
 w magazynie


na specjalne zamówienie
14,3380000 zł.  400
100
SMY4238 CETLG 390uF-400V /30x40/ Kondensator elektrolityczny snap-in 105C, 3000h, RM10,0 /smy/tlg_large.pdf towar zgodny z dyrektywą RoHS
>> /smy/30x40-brown.jpg TLK400VS390M30x40
SamYoung Electronics
Snap-in Long Life THT TLK 390µF 400V 20% 30x40 10.0mm 3000h 2.43A -40°C 105°C kartonik  
0 szt.
 w magazynie


na specjalne zamówienie
16,7147000 zł.  400
100
SMY4433 CETLK 390uF-400V /30x40/ Kondensator elektrolityczny snap-in 105C, 3000h, RM10,0 /smy/tlk_large.pdf towar zgodny z dyrektywą RoHS
>> /smy/25.4x50-brown.jpg TLR400VS390M25.4x50
SamYoung Electronics
Snap-in Long Life THT TLR 390µF 400V 20% 25.4x50 10.0mm 3000h 2.28A -40°C 105°C kartonik  
0 szt.
 w magazynie


na specjalne zamówienie
15,4690000 zł.  300
100
SMY4792 CETLR 390uF-400V /25,4x50/ Kondensator elektrolityczny snap-in 105C, 3000h, RM10,0 /smy/tlr_large.pdf towar zgodny z dyrektywą RoHS
>> /smy/30x35-brown.jpg TLR400VS390M30x35
SamYoung Electronics
Snap-in Long Life THT TLR 390µF 400V 20% 30x35 10.0mm 3000h 2.29A -40°C 105°C kartonik  
0 szt.
 w magazynie


na specjalne zamówienie
15,8631000 zł.  400
100
SMY4801 CETLR 390uF-400V /30x35/ Kondensator elektrolityczny snap-in 105C, 3000h, RM10,0 /smy/tlr_large.pdf towar zgodny z dyrektywą RoHS
>> /smy/30x45-brown.jpg TLR450VS390M30x45
SamYoung Electronics
Snap-in Long Life THT TLR 390µF 450V 20% 30x45 10.0mm 3000h 2.39A -40°C 105°C kartonik  
0 szt.
 w magazynie


na specjalne zamówienie
19,4532000 zł.  400
100
SMY4805 CETLR 390uF-450V /30x45/ Kondensator elektrolityczny snap-in 105C, 3000h, RM10,0 /smy/tlr_large.pdf towar zgodny z dyrektywą RoHS
>> /smy/35x35-brown.jpg TLR450VS390M35x35
SamYoung Electronics
Snap-in Long Life THT TLR 390µF 450V 20% 35x35 10.0mm 3000h 2.36A -40°C 105°C kartonik  
0 szt.
 w magazynie


na specjalne zamówienie
19,1192000 zł.  200
50
SMY4814 CETLR 390uF-450V /35x35/ Kondensator elektrolityczny snap-in 105C, 3000h, RM10,0 /smy/tlr_large.pdf towar zgodny z dyrektywą RoHS
>> /smy/25.4x45-brown.jpg TLS400VS390M25.4x45
SamYoung Electronics
Snap-in Long Life THT TLS 390µF 400V 20% 25.4x45 10.0mm 3000h 1.63A -25°C 105°C kartonik  
0 szt.
 w magazynie


na specjalne zamówienie
14,6274000 zł.  400
100
SMY1697 CETLS 390uF-400V /25,4x45/ Kondensator elektrolityczny snap-in 105C, 3000h, RM10,0 /smy/tls_large.pdf towar zgodny z dyrektywą RoHS
>> /smy/30x35-brown.jpg TLS400VS390M30x35
SamYoung Electronics
Snap-in Long Life THT TLS 390µF 400V 20% 30x35 10.0mm 3000h 1.61A -25°C 105°C kartonik  
0 szt.
 w magazynie


na specjalne zamówienie
15,0682000 zł.  400
100
SMY1717 CETLS 390uF-400V /30x35/ Kondensator elektrolityczny snap-in 105C, 3000h, RM10,0 /smy/tls_large.pdf towar zgodny z dyrektywą RoHS
>> /smy/25.4x50-brown.jpg