Capacitance tolerance
all
Casing
4.0x5.2 (13)
4.0x5.3 (8)
4.0x5.4 (36)
4.0x5.5 (1)
4.0x5.8 (33)
4x5 (18)
4x7 (40)
5.0x5.2 (11)
5.0x5.3 (5)
5.0x5.4 (35)
5.0x5.8 (54)
5x11 (193)
5x15 (8)
5x5 (22)
5x7 (55)
6.3x11 (181)
6.3x15 (21)
6.3x5 (24)
6.3x5.2 (16)
6.3x5.4 (47)
6.3x5.7 (29)
6.3x5.8 (84)
6.3x7 (59)
6.3x7.7 (63)
8.0x10.0 (35)
8.0x10.2 (100)
8.0x6.3 (16)
8x11 (36)
8x11.5 (173)
8x14 (12)
8x15 (65)
8x16 (21)
8x20 (81)
8x5 (6)
8x50 (1)
8x7 (33)
8x9 (8)
10x10 (45)
10x10.2 (53)
10x12.5 (154)
10x13 (12)
10x16 (187)
10x20 (177)
10x21 (12)
10x23 (11)
10x24 (3)
10x25 (64)
10x26 (9)
10x28 (8)
10x30 (26)
10x33 (11)
10x35 (2)
10x40 (1)
10x45 (1)
10x50 (5)
10x8.5 (7)
10x9 (3)
12.5x13 (1)
12.5x13.5 (38)
12.5x15 (3)
12.5x16 (17)
12.5x20 (152)
12.5x21 (3)
12.5x25 (138)
12.5x26 (5)
12.5x30 (58)
12.5x31 (2)
12.5x35 (45)
12.5x40 (13)
12.5x41 (1)
12.5x45 (3)
12.5x50 (5)
13x21 (3)
13x26 (5)
13x31 (1)
16x15 (21)
16x16 (2)
16x20 (46)
16x25 (122)
16x31.5 (90)
16x32 (2)
16x35 (5)
16x35.5 (34)
16x40 (16)
16x45 (1)
16x50 (4)
18x16 (1)
18x20 (17)
18x25 (31)
18x30 (1)
18x31.5 (39)
18x32 (2)
18x35 (7)
18x35.5 (47)
18x40 (40)
18x42 (4)
18x45 (8)
18x50 (3)
20x35 (1)
20x40 (3)
22x20 (11)
22x25 (51)
22x30 (76)
22x35 (65)
22x40 (58)
22x45 (44)
22x50 (30)
22x60 (2)
25x25 (7)
25x30 (18)
25x35 (18)
25x40 (20)
25x45 (19)
25x50 (13)
25.4x15 (4)
25.4x20 (17)
25.4x25 (49)
25.4x30 (60)
25.4x35 (50)
25.4x40 (48)
25.4x45 (35)
25.4x50 (29)
25.4x54 (1)
25.4x60 (7)
30x15 (4)
30x20 (13)
30x25 (55)
30x30 (70)
30x35 (76)
30x40 (64)
30x45 (63)
30x50 (42)
30x60 (11)
30x70 (1)
35x100 (29)
35x120 (25)
35x15 (5)
35x20 (16)
35x25 (46)
35x30 (66)
35x35 (53)
35x40 (64)
35x45 (49)
35x50 (122)
35x55 (7)
35x60 (66)
35x65 (1)
35x70 (19)
35x80 (46)
35x90 (2)
40x100 (1)
40x101 (4)
40x50 (1)
40x60 (7)
40x61 (4)
40x70 (1)
40x71 (3)
40x76 (1)
40x80 (1)
40x81 (1)
40x85 (1)
40x91 (2)
50x100 (30)
50x115 (3)
50x120 (27)
50x130 (9)
50x140 (4)
50x75 (6)
50x80 (19)
50x90 (1)
50x95 (2)
51x100 (4)
51x115 (3)
51x121 (3)
51x130 (4)
51x70 (7)
51x75 (3)
51x80 (5)
51x90 (8)
63.5x100 (18)
63.5x115 (1)
63.5x120 (48)
63.5x130 (19)
63.5x140 (3)
63.5x160 (9)
63.5x170 (6)
63.5x190 (5)
63.5x90 (5)
63.5x95 (6)
64x100 (4)
64x115 (7)
64x121 (2)
64x130 (12)
64x144 (6)
64x155 (1)
64x70 (3)
64x96 (10)
76.5x100 (9)
76.5x105 (2)
76.5x110 (4)
76.5x115 (4)
76.5x120 (44)
76.5x130 (25)
76.5x140 (20)
76.5x150 (9)
76.5x155 (4)
76.5x160 (18)
76.5x170 (11)
76.5x190 (1)
76.5x95 (3)
77x100 (6)
77x115 (7)
77x121 (2)
77x130 (9)
77x144 (5)
77x155 (11)
77x171 (2)
77x195 (1)
77x96 (3)
89x130 (3)
89x140 (20)
89x150 (6)
89x155 (5)
89x160 (14)
89x170 (12)
89x190 (14)
89x220 (3)
90x131 (3)
90x157 (4)
90x196 (3)
90x236 (3)
100x220 (25)
100x250 (24)
all
Ripple Current
1.0mA (1)
1.3mA (1)
2.0mA (3)
2.8mA (1)
3.0mA (5)
4.0mA (9)
5.0mA (7)
5.6mA (1)
6.0mA (3)
7.0mA (2)
8.0mA (7)
8.4mA (2)
9.0mA (2)
10mA (2)
11mA (4)
12mA (11)
13mA (4)
14mA (11)
15mA (10)
16mA (9)
17mA (10)
17mA @120Hz (1)
18mA (8)
19mA (15)
20mA (7)
21mA (7)
22mA (2)
22mA @120Hz (1)
23mA (11)
24mA (8)
24mA @120Hz (2)
25mA (12)
26mA (9)
26mA @120Hz (1)
27mA (3)
27mA @120Hz (2)
28mA (10)
29mA (8)
30mA (13)
31mA (7)
32mA (11)
32mA @120Hz (1)
33mA (8)
33mA @120Hz (3)
34mA (10)
34mA @120Hz (1)
35mA (7)
36mA (6)
37mA (6)
37mA @120Hz (1)
38mA (10)
39mA (5)
39mA @120Hz (3)
40mA (17)
41mA (8)
41mA @120Hz (3)
42mA (4)
42mA @120Hz (1)
43mA (7)
44mA (6)
45mA (13)
46mA (3)
47mA (5)
48mA (14)
49mA (7)
50mA (14)
50mA @120Hz (1)
51mA (2)
52mA (3)
53mA (5)
54mA (2)
55mA (16)
55mA @120Hz (1)
56mA (5)
58mA (2)
59mA @120Hz (1)
60mA (21)
60mA @100kHz (1)
60mA @120Hz (1)
61mA (1)
63mA (3)
63mA @120Hz (2)
64mA (1)
65mA (15)
66mA (2)
67mA (2)
68mA @120Hz (2)
69mA (4)
70mA (26)
70mA @100kHz (1)
70mA @120Hz (1)
71mA (1)
74mA @120Hz (1)
75mA (13)
75mA @120Hz (1)
76mA (2)
76mA @120Hz (1)
77mA @120Hz (1)
78mA (1)
80mA (33)
80mA @120Hz (1)
82mA (1)
82mA @120Hz (2)
83mA (4)
84mA (2)
85mA (25)
86mA (2)
90mA (19)
90mA @100kHz (1)
90mA @120Hz (1)
91mA (1)
92mA (1)
93mA (2)
93mA @120Hz (1)
94mA @120Hz (1)
95mA (20)
96mA (1)
99mA @120Hz (1)
100mA (26)
100mA @100kHz (2)
101mA @120Hz (1)
102mA (1)
103mA (2)
103mA @120Hz (1)
105mA (4)
105mA @120Hz (1)
106mA @120Hz (1)
108mA (2)
110mA (28)
110mA @120Hz (3)
111mA (2)
112mA (1)
113mA @120Hz (2)
114mA @120Hz (1)
115mA (5)
115mA @100kHz (1)
119mA (2)
119mA @120Hz (2)
120mA (24)
120mA @100kHz (1)
120mA @120Hz (1)
121mA @120Hz (1)
122mA (1)
125mA (4)
127mA (1)
128mA (4)
130mA (20)
130mA @100kHz (4)
132mA (1)
132mA @120Hz (1)
135mA (4)
135mA @120Hz (1)
136mA (2)
137mA (1)
139mA (1)
140mA (45)
140mA @100kHz (1)
140mA @120Hz (1)
141mA (1)
141mA @120Hz (1)
142mA @120Hz (1)
145mA (3)
145mA @100kHz (1)
145mA @120Hz (2)
148mA @120Hz (2)
149mA (2)
150mA (49)
150mA @100kHz (1)
151mA (1)
153mA (2)
153mA @120Hz (1)
155mA (5)
157mA (1)
158mA @120Hz (1)
159mA (1)
160mA (22)
160mA @120Hz (1)
162mA (1)
163mA (1)
165mA (29)
165mA @120Hz (1)
167mA (1)
170mA (28)
171mA (1)
174mA @120Hz (1)
175mA (5)
177mA (1)
180mA (24)
180mA @100kHz (2)
181mA (1)
185mA (7)
190mA (9)
190mA @100kHz (1)
190mA @120Hz (1)
192mA (1)
195mA (1)
197mA (1)
197mA @120Hz (1)
198mA (1)
200mA (13)
202mA (1)
204mA (2)
205mA (3)
208mA @120Hz (1)
210mA (18)
215mA (3)
216mA (1)
220mA (35)
220mA @100kHz (2)
221mA (1)
221mA @120Hz (2)
222mA (1)
223mA (1)
224mA (2)
227mA @120Hz (1)
228mA (1)
228mA @120Hz (2)
230mA (63)
230mA @120Hz (3)
237mA (1)
239mA (2)
240mA (26)
240mA @100kHz (2)
240mA @120Hz (2)
241mA @120Hz (1)
242mA (2)
243mA (5)
243mA @120Hz (3)
247mA (2)
248mA (1)
250mA (53)
250mA @100kHz (1)
250mA @120Hz (1)
252mA (4)
260mA (31)
260mA @120Hz (1)
261mA @120Hz (1)
264mA (1)
264mA @120Hz (2)
265mA (3)
265mA @120Hz (1)
267mA (1)
270mA (10)
270mA @100kHz (1)
270mA @120Hz (5)
273mA (1)
274mA (1)
275mA (2)
276mA (1)
278mA (1)
280mA (33)
280mA @100kHz (5)
281mA (1)
285mA (1)
290mA (9)
292mA @120Hz (1)
294mA (1)
295mA (2)
296mA (6)
297mA (2)
297mA @120Hz (2)
299mA (1)
300mA (28)
300mA @120Hz (1)
305mA (1)
307mA (1)
308mA (1)
308mA @120Hz (1)
310mA (9)
314mA (1)
314mA @120Hz (2)
315mA (1)
316mA (1)
317mA (1)
319mA @120Hz (2)
320mA (9)
320mA @100kHz (2)
321mA (1)
323mA (1)
323mA @120Hz (1)
325mA (7)
329mA (1)
329mA @120Hz (1)
330mA (7)
335mA @120Hz (1)
336mA @120Hz (1)
337mA @120Hz (1)
340mA (15)
340mA @120Hz (1)
343mA (1)
343mA @120Hz (1)
345mA (9)
345mA @120Hz (1)
348mA (1)
350mA (16)
350mA @100kHz (2)
350mA @120Hz (2)
352mA (1)
352mA @120Hz (2)
354mA (1)
354mA @120Hz (1)
355mA (4)
357mA (1)
360mA (5)
360mA @120Hz (2)
361mA (1)
364mA (1)
365mA (3)
368mA (1)
368mA @120Hz (1)
369mA (1)
369mA @120Hz (2)
370mA (12)
370mA @100kHz (1)
370mA @120Hz (1)
375mA (1)
378mA @120Hz (1)
380mA (8)
380mA @120Hz (1)
381mA (1)
385mA (2)
386mA (1)
390mA (17)
400mA (23)
400mA @120Hz (2)
404mA (1)
405mA (5)
410mA (8)
414mA (1)
420mA (7)
420mA @120Hz (1)
423mA (2)
424mA (1)
430mA (6)
430mA @100kHz (2)
434mA (1)
440mA (9)
440mA @120Hz (2)
450mA (61)
450mA @120Hz (2)
451mA (2)
451mA @120Hz (1)
452mA (1)
455mA @120Hz (1)
460mA (21)
462mA @120Hz (2)
468mA (1)
468mA @120Hz (1)
470mA (6)
473mA (1)
478mA (1)
480mA (24)
480mA @120Hz (1)
481mA (1)
485mA (1)
490mA (5)
492mA @120Hz (1)
495mA @120Hz (1)
496mA @120Hz (1)
500mA (19)
500mA @100kHz (3)
500mA @120Hz (1)
503mA (1)
510mA (6)
511mA (1)
520mA (11)
520mA @120Hz (1)
523mA (1)
525ma (1)
530mA (9)
536mA @120Hz (1)
538mA (1)
540mA (21)
549mA @120Hz (1)
550mA (22)
550mA @120Hz (1)
555mA (1)
560mA (18)
560mA @100kHz (1)
561mA @120Hz (1)
564mA (1)
565mA (1)
570mA (7)
575mA (3)
580mA (12)
585mA (3)
586mA (1)
590mA (8)
590mA @120Hz (1)
591mA @120Hz (1)
594mA (1)
594mA @120Hz (2)
600mA (50)
600mA @100kHz (2)
600mA @120Hz (1)
605mA @120Hz (1)
610mA (10)
611mA @120Hz (1)
616mA (1)
616mA @120Hz (1)
620mA (21)
623mA (1)
624mA (1)
625mA (5)
626mA (1)
627mA (1)
627mA @120Hz (1)
630mA (8)
630mA @120Hz (1)
635mA (2)
638mA (1)
638mA @120Hz (3)
640mA (20)
646mA (6)
650mA (10)
650mA @120Hz (2)
657mA @120Hz (1)
659mA @120Hz (1)
660mA (10)
660mA @100kHz (1)
660mA @120Hz (2)
665mA (2)
670mA (28)
670mA @120Hz (2)
680mA (5)
685mA (1)
685mA @120Hz (1)
688mA (2)
688mA @120Hz (1)
690mA (7)
690mA @100kHz (1)
691mA (1)
700mA (22)
700mA @120Hz (1)
710mA (6)
717mA (2)
717mA @120Hz (2)
720mA (8)
720mA @100kHz (2)
724mA (3)
730mA (13)
740mA (7)
745mA (2)
746mA (1)
749mA (1)
750mA (14)
760mA (19)
770mA (4)
770mA @120Hz (3)
780mA (8)
780mA @120Hz (1)
785mA (1)
785mA @120Hz (2)
790mA (9)
794mA (1)
799mA (3)
800mA (20)
800mA @100kHz (1)
800mA @120Hz (3)
804mA (1)
810mA (9)
813mA (1)
817mA (1)
817mA @120Hz (2)
818mA (6)
820mA (11)
825mA (1)
825mA @120Hz (1)
830mA (7)
836mA @120Hz (1)
840mA (9)
840mA @100kHz (1)
850mA (24)
850mA @120Hz (2)
860mA (13)
865mA (6)
870mA (5)
875mA (1)
875mA @120Hz (1)
880mA (15)
889mA (1)
890mA (10)
891mA (2)
891mA @120Hz (1)
900mA (18)
902mA (1)
902mA @120Hz (1)
910mA (10)
920mA (12)
920mA @120Hz (1)
924mA (1)
924mA @120Hz (2)
930mA (6)
935mA @120Hz (1)
940mA (7)
945mA (13)
950mA (14)
951mA (1)
960mA (9)
968mA (2)
968mA @120Hz (2)
970mA (7)
976mA (1)
979mA (3)
980mA (12)
986mA (1)
990mA (14)
997mA (3)
1,854A (1)
1.00A (16)
1.00A @100kHz (1)
1.0A (1)
1.003A (1)
1.003A @120Hz (1)
1.01A (4)
1.012A (1)
1.012A @120Hz (1)
1.017A (1)
1.02A (10)
1.03A (4)
1.036A @120Hz (1)
1.04A (3)
1.045 (1)
1.05A (17)
1.06A (6)
1.07A (7)
1.071A (1)
1.08A (4)
1.083A (1)
1.087A (1)
1.09A (1)
1.096A (2)
1.100A (3)
1.100A @120Hz (3)
1.10A (22)
1.11A (13)
1.12A (13)
1.121A (2)
1.122A @120Hz (1)
1.13A (7)
1.14A (5)
1.150A (1)
1.15A (9)
1.155A @120Hz (1)
1.16A (12)
1.17A (6)
1.180A (1)
1.18A (4)
1.182A (1)
1.188A @120Hz (2)
1.19A (6)
1.192A (1)
1.195A (1)
1.196A (1)
1.20A (22)
1.21A (14)
1.22A (5)
1.230A (1)
1.23A (6)
1.231A (1)
1.231A @120Hz (1)
1.240A (1)
1.24A (6)
1.25A (18)
1.256A @120Hz (1)
1.260A (5)
1.26A (9)
1.262A (1)
1.265A @120Hz (1)
1.27A (11)
1.28A (11)
1.290A (1)
1.29A (14)
1.300A (1)
1.30A (11)
1.30A @100kHz (1)
1.31A (8)
1.320A (1)
1.32A (7)
1.330A (1)
1.33A (18)
1.34 (1)
1.34A (1)
1.35A (6)
1.356A (1)
1.360A (8)
1.36A (5)
1.370A (1)
1.37A (5)
1.375A (5)
1.375A @120Hz (1)
1.38A (8)
1.390A (2)
1.39A (7)
1.400A (1)
1.40A (23)
1.41A (7)
1.411A (1)
1.413A (1)
1.42A (7)
1.426A (3)
1.430A (7)
1.43A (15)
1.44A (9)
1.45A (15)
1.452A (6)
1.458A (1)
1.46A (8)
1.47A (10)
1.48A (7)
1.49A (13)
1.495A (1)
1.500A (1)
1.50A (28)
1.51A (11)
1.52A (7)
1.53A (6)
1.54A (6)
1.541A @120Hz (1)
1.55A (6)
1.56A (4)
1.57A (11)
1.580A (1)
1.58A (8)
1.586A (1)
1.590A (1)
1.59A (6)
1.595A (3)
1.600A (1)
1.60A (20)
1.61A (8)
1.611A (1)
1.62A (6)
1.621A (1)
1.626A (1)
1.63A (11)
1.64A (3)
1.65A (21)
1.65A @100kHz (1)
1.66A (8)
1.67A (11)
1.678A (1)
1.68A (12)
1.69A (9)
1.700A (7)
1.70A (14)
1.71A (4)
1.712A (1)
1.72A (13)
1.725A (1)
1.73A (8)
1.74A (10)
1.750A (2)
1.75A (7)
1.76A (15)
1.77A (5)
1.776A (1)
1.780A (1)
1.78A (3)
1.79 (1)
1.79A (6)
1.80A (10)
1.81A (4)
1.820A (6)
1.82A (9)
1.83A (4)
1.84A (5)
1.85A (14)
1.86A (8)
1.870A (1)
1.87A (11)
1.88A (10)
1.89A (6)
1.900A (1)
1.90A (16)
1.91A (13)
1.93A (3)
1.938A (1)
1.94A (14)
1.950A (1)
1.95A (6)
1.96A (27)
1.97A (10)
1.98A (5)
1.990A (1)
1.99A (11)
2.000A (3)
2.00A (15)
2.01A (6)
2.016A (1)
2.02A (7)
2.03A (7)
2.04A (12)
2.050A (1)
2.05A (7)
2.060A (1)
2.06A (4)
2.07A (2)
2.08A (5)
2.09A (9)
2.10A (10)
2.11A (5)
2.115A (1)
2.120A (1)
2.12A (5)
2.13A (5)
2.134A (1)
2.14A (12)
2.150A (5)
2.15A (12)
2.16A (3)
2.17A (6)
2.18A (5)
2.19A (10)
2.200A (6)
2.20A (13)
2.21A (8)
2.22A (4)
2.23A (11)
2.24A (4)
2.250A (1)
2.25A (21)
2.26A (10)
2.27A (10)
2.28A (4)
2.29A (2)
2.300A (5)
2.30A (14)
2.304A (1)
2.31A (4)
2.32A (1)
2.33A (2)
2.34A (5)
2.35A (3)
2.360A (5)
2.36A (7)
2.37A (5)
2.38A (3)
2.39A (7)
2.400A (3)
2.40A (14)
2.410A (2)
2.41A (11)
2.42A (7)
2.43A (6)
2.44A (4)
2.45A (2)
2.46A (5)
2.47A (3)
2.48A (15)
2.49A (1)
2.500A (1)
2.50A (23)
2.51A (7)
2.52A (3)
2.53A (15)
2.54A (5)
2.550A (2)
2.55A (15)
2.552A (1)
2.555A (1)
2.56A (5)
2.57A (6)
2.58A (3)
2.59A (3)
2.600A (5)
2.60A (11)
2.61A (1)
2.62A (4)
2.63A (3)
2.64A (4)
2.65A (10)
2.66A (5)
2.68A (2)
2.686A (1)
2.69A (4)
2.700A (2)
2.70A (17)
2.71A (4)
2.72A (3)
2.730A (1)
2.73A (5)
2.74A (7)
2.75A (10)
2.76A (2)
2.770A (6)
2.77A (9)
2.780A (1)
2.78A (5)
2.79A (4)
2.800A (7)
2.80A (12)
2.81A (2)
2.82A (2)
2.83A (4)
2.835A (1)
2.84A (3)
2.850A (1)
2.85A (6)
2.860A (1)
2.86A (15)
2.87A (7)
2.88A (11)
2.89A (3)
2.90A (23)
2.91A (2)
2.92A (6)
2.93A (7)
2.94A (3)
2.950A (1)
2.95A (2)
2.960A (1)
2.96A (8)
2.97A (6)
2.98A (1)
2.99A (3)
3.000A (6)
3.00A (12)
3.010A (1)
3.01A (6)
3.02A (4)
3.03A (2)
3.04A (3)
3.050A (3)
3.05A (5)
3.06A (4)
3.07A (3)
3.08A (3)
3.09A (5)
3.10A (7)
3.11A (4)
3.12A (2)
3.13A (5)
3.140A (6)
3.14A (7)
3.15A (6)
3.17A (3)
3.18A (5)
3.19A (4)
3.200A (3)
3.20A (4)
3.201A (1)
3.21A (3)
3.22A (4)
3.23A (5)
3.24A (4)
3.25A (12)
3.26A (2)
3.265A (5)
3.270A (5)
3.27A (5)
3.28A (3)
3.290A (5)
3.29A (6)
3.30A (11)
3.31A (5)
3.32A (3)
3.33A (2)
3.34A (3)
3.35A (6)
3.36A (5)
3.37A (1)
3.38A (3)
3.39A (2)
3.400A (6)
3.40A (14)
3.42A (3)
3.43A (3)
3.44A (1)
3.45A (13)
3.460A (6)
3.46A (3)
3.47A (2)
3.48A (3)
3.49A (1)
3.500A (1)
3.50A (14)
3.510A (1)
3.51A (2)
3.52A (3)
3.53A (2)
3.54A (5)
3.55A (2)
3.56A (2)
3.57A (5)
3.58A (2)
3.60A (12)
3.61A (5)
3.611A (5)
3.62A (1)
3.63A (10)
3.635A (1)
3.64A (2)
3.65A (4)
3.66A (3)
3.67A (3)
3.680A (5)
3.68A (6)
3.70A (5)
3.71A (2)
3.72A (7)
3.74A (1)
3.75A (1)
3.76A (3)
3.77A (2)
3.78A (1)
3.79A (1)
3.800A (1)
3.80A (9)
3.81A (6)
3.82A (3)
3.83A (2)
3.84A (2)
3.85A (4)
3.86A (4)
3.87A (1)
3.88A (1)
3.90A (6)
3.95A (3)
3.96A (1)
3.97A (1)
3.98A (6)
4.000A (1)
4.00A (6)
4.01A (1)
4.02A (2)
4.03A (1)
4.04A (4)
4.05A (4)
4.06A (3)
4.07A (2)
4.08A (5)
4.09A (1)
4.10A (4)
4.11A (1)
4.12A (1)
4.15A (1)
4.17A (5)
4.20A (10)
4.21A (1)
4.22A (6)
4.24A (1)
4.25A (2)
4.26A (5)
4.27A (4)
4.28A (5)
4.29A (1)
4.30A (2)
4.32A (2)
4.33A (1)
4.36A (2)
4.37A (3)
4.40A (2)
4.41A (1)
4.42A (1)
4.45A (1)
4.46A (2)
4.48A (2)
4.49A (1)
4.50A (8)
4.52A (1)
4.54A (1)
4.56A (2)
4.58A (1)
4.60A (7)
4.63A (2)
4.67A (2)
4.68A (2)
4.70A (6)
4.72A (2)
4.73A (1)
4.76A (2)
4.78A (2)
4.79A (3)
4.80A (2)
4.81A (2)
4.82A (2)
4.83A (2)
4.85A (1)
4.88A (1)
4.90A (5)
4.91A (1)
4.92A (3)
4.93A (1)
4.94A (2)
4.95A (1)
4.96A (1)
4.97A (2)
4.98A (1)
4.99A (1)
5.00A (2)
5.0A (1)
5.01A (1)
5.02A (2)
5.05A (1)
5.07A (1)
5.10A (7)
5.11A (2)
5.12A (1)
5.15A (3)
5.16A (1)
5.17A (2)
5.20A (4)
5.21A (2)
5.24A (1)
5.29A (1)
5.30A (8)
5.32A (1)
5.36A (1)
5.38A (1)
5.39A (1)
5.40A (5)
5.41A (1)
5.42A (2)
5.43A (2)
5.44A (2)
5.46A (1)
5.47A (2)
5.48A (1)
5.49A (4)
5.50A (4)
5.54A (1)
5.57A (2)
5.58A (1)
5.60A (2)
5.65A (1)
5.70A (5)
5.75A (1)
5.80A (5)
5.87A (2)
5.89A (1)
5.90A (3)
5.92A (1)
5.94A (1)
5.95A (2)
6.00A (1)
6.01A (1)
6.03A (1)
6.04A (1)
6.05A (2)
6.10A (4)
6.14A (1)
6.15A (1)
6.17A (1)
6.19A (1)
6.20A (1)
6.22A (1)
6.24A (1)
6.30A (6)
6.33A (2)
6.34A (1)
6.37A (1)
6.40A (4)
6.41A (1)
6.42A (1)
6.44A (1)
6.45A (1)
6.50A (2)
6.60A (3)
6.62A (1)
6.63A (2)
6.67A (1)
6.70A (6)
6.71A (1)
6.72A (1)
6.75A (1)
6.76A (1)
6.79A (2)
6.80A (3)
6.89A (2)
6.90A (6)
6.94A (1)
6.96A (1)
6.97A (1)
7.00A (4)
7.06A (1)
7.10A (2)
7.12A (1)
7.13A (1)
7.17A (1)
7.18A (1)
7.20A (3)
7.22A (1)
7.27A (2)
7.29A (1)
7.30A (2)
7.40A (3)
7.41A (1)
7.45A (1)
7.50A (1)
7.56A (1)
7.57A (1)
7.60A (2)
7.62A (1)
7.63A (1)
7.70A (4)
7.73A (1)
7.79A (1)
7.80A (4)
7.89A (1)
7.90A (1)
7.97A (1)
8.01A (1)
8.09A (1)
8.10A (1)
8.15A (2)
8.20A (2)
8.22A (1)
8.26A (1)
8.30A (3)
8.36A (1)
8.37A (1)
8.40A (4)
8.50A (4)
8.51A (1)
8.60A (3)
8.62A (1)
8.69A (2)
8.70A (3)
8.76A (1)
8.80A (5)
8.86A (1)
8.90A (3)
8.95A (1)
9.00A (3)
9.05A (1)
9.10A (2)
9.13A (1)
9.15A (1)
9.20A (1)
9.26A (1)
9.30A (7)
9.39A (2)
9.40A (3)
9.41A (1)
9.45A (1)
9.50A (2)
9.60A (1)
9.66A (1)
9.70A (1)
9.79A (1)
9.80A (2)
9.81A (1)
9.86A (1)
9.90A (3)
10.00A (6)
10.0A (1)
10.01A (1)
10.06A (1)
10.07A (1)
10.10A (2)
10.1A (1)
10.14A (1)
10.20A (2)
10.21A (1)
10.30A (5)
10.32A (1)
10.35A (1)
10.40A (3)
10.54A (2)
10.60A (2)
10.6A (1)
10.70A (3)
10.80A (4)
10.90A (2)
10.99A (1)
11.00A (5)
11.02A (1)
11.10A (2)
11.1A (1)
11.11A (1)
11.14A (1)
11.20A (4)
11.2A (1)
11.26A (1)
11.28A (1)
11.30A (4)
11.34A (1)
11.40A (5)
11.50A (4)
11.51A (1)
11.53A (1)
11.62A (1)
11.70A (3)
11.7A (1)
11.76A (1)
11.80A (1)
11.85A (1)
11.87A (1)
11.88A (1)
11.90A (1)
11.9A (1)
12.00A (2)
12.10A (2)
12.20A (2)
12.23A (1)
12.4A (1)
12.48A (1)
12.50A (3)
12.53A (1)
12.60A (2)
12.6A (1)
12.70A (2)
12.7A (1)
12.8A (1)
12.81A (1)
12.90A (2)
12.96A (1)
13.0A (1)
13.03A (1)
13.07A (1)
13.10A (5)
13.1A (1)
13.20A (2)
13.30A (2)
13.35A (1)
13.37A (1)
13.40A (3)
13.4A (1)
13.50A (1)
13.5A (1)
13.60A (1)
13.63A (1)
13.68A (1)
13.70A (2)
13.7A (2)
13.78A (1)
13.80A (1)
13.83A (1)
13.90A (2)
13.9A (1)
13.93A (1)
14.00A (2)
14.04A (1)
14.10A (1)
14.1A (1)
14.14A (1)
14.30A (2)
14.38A (1)
14.40A (1)
14.4A (1)
14.50A (4)
14.5A (2)
14.70A (4)
14.7A (2)
14.80A (4)
14.81A (1)
14.83A (1)
14.90A (3)
15.1A (1)
15.15A (1)
15.17A (1)
15.20A (4)
15.2A (1)
15.30A (3)
15.40A (1)
15.50A (3)
15.53A (1)
15.6A (1)
15.69A (1)
15.70A (3)
15.72A (2)
15.8A (2)
15.82A (1)
15.90A (2)
16.00A (1)
16.03A (1)
16.05A (1)
16.10A (4)
16.20A (1)
16.30A (2)
16.50A (3)
16.5A (2)
16.60A (2)
16.6A (1)
16.70A (2)
16.80A (1)
16.86A (1)
16.90A (2)
16.9A (1)
17.00A (3)
17.0A (1)
17.10A (1)
17.30A (1)
17.3A (1)
17.50A (1)
17.53A (1)
17.60A (2)
17.70A (1)
17.71A (1)
17.90A (1)
17.9A (1)
18.00A (1)
18.10A (1)
18.20A (2)
18.2A (2)
18.30A (2)
18.40A (2)
18.41A (1)
18.50A (1)
18.5A (1)
18.51A (1)
18.57A (1)
18.60A (3)
18.6A (1)
18.7A (1)
18.80A (2)
18.8A (1)
18.90A (3)
19.00A (1)
19.02A (1)
19.1A (1)
19.20A (2)
19.30A (1)
19.40A (1)
19.50A (2)
19.60A (3)
19.70A (2)
19.80A (1)
19.8A (1)
19.85A (1)
19.9A (1)
20.00A (2)
20.0A (1)
20.07A (1)
20.10A (2)
20.1A (1)
20.19A (1)
20.20A (1)
20.2A (1)
20.40A (1)
20.50A (2)
20.5A (1)
20.6 (1)
20.60A (2)
20.70A (1)
21.00A (2)
21.0A (1)
21.10A (3)
21.20A (1)
21.2A (1)
21.30A (5)
21.40A (1)
21.50A (2)
21.60A (1)
21.70A (2)
21.7A (1)
21.80A (1)
21.90A (1)
21.9A (1)
22.00A (3)
22.10A (1)
22.20A (1)
22.50A (1)
22.5A (1)
22.70A (1)
22.80A (1)
23.0A (1)
23.10A (2)
23.1A (1)
23.30A (1)
23.40A (1)
23.60A (2)
23.70A (1)
23.80A (1)
23.90A (2)
24.00A (2)
24.10A (1)
24.1A (2)
24.20A (1)
24.58A (1)
24.70A (1)
24.7A (1)
24.90A (2)
24.9A (1)
25.20A (1)
25.50A (1)
25.60A (1)
25.68A (1)
25.70A (1)
25.7A (1)
25.85A (1)
26.00A (1)
26.02A (2)
26.10A (1)
26.2A (1)
26.30A (1)
26.4A (1)
26.60A (1)
26.6A (2)
27.28A (1)
27.30A (1)
27.80A (3)
28.10A (2)
28.50A (1)
29.0A (1)
29.10A (1)
29.1A (1)
29.2A (1)
29.50A (1)
29.9A (1)
30.00A (1)
30.0A (1)
30.20A (1)
30.5A (1)
31.40A (1)
31.50A (1)
31.51A (1)
32.00A (1)
32.0A (1)
33.60A (1)
33.7A (2)
33.90A (1)
34.00A (2)
34.40A (1)
35.12A (1)
35.70A (1)
35.80A (1)
36.3A (1)
36.40A (1)
38.00A (1)
40.30A (1)
40.6A (1)
40.80A (1)
42.50A (1)
42.6A (1)
42.9A (1)
43.3A (1)
43.80A (1)
44.20A (1)
44.60A (1)
44.70A (1)
47.1A (1)
47.30A (1)
48.5A (1)
51.30A (1)
51.3A (1)
51.80A (1)
52.3A (1)
53.1A (1)
56.2A (1)
58.50A (1)
62.2A (1)
all
Impedance
2.385mΩ (1)
5.00mΩ (1)
10mΩ (1)
11mΩ (3)
12mΩ (13)
13mΩ (35)
14mΩ (7)
15mΩ (39)
16mΩ (18)
17mΩ (33)
18mΩ (49)
19mΩ (51)
20mΩ (51)
21mΩ (50)
22mΩ (24)
23mΩ (28)
24mΩ (18)
25mΩ (22)
26mΩ (14)
27mΩ (23)
28mΩ (39)
29mΩ (19)
30mΩ (20)
31mΩ (20)
32mΩ (14)
33mΩ (8)
34mΩ (13)
35mΩ (9)
36mΩ (22)
37mΩ (3)
38mΩ (22)
39mΩ (12)
40mΩ (22)
41mΩ (16)
42mΩ (25)
43mΩ (5)
44mΩ (2)
45mΩ (16)
46mΩ (12)
47mΩ (9)
48mΩ (4)
49mΩ (11)
50mΩ (9)
51mΩ (3)
52mΩ (4)
53mΩ (16)
54mΩ (2)
55mΩ (7)
56mΩ (22)
57mΩ (3)
58mΩ (2)
59mΩ (7)
60mΩ (22)
61mΩ (6)
62mΩ (8)
63mΩ (2)
64mΩ (3)
65mΩ (3)
66mΩ (8)
68mΩ (5)
69mΩ (11)
70mΩ (4)
72mΩ (13)
73mΩ (2)
74mΩ (4)
75mΩ (5)
76mΩ (4)
77mΩ (1)
80mΩ (25)
81mΩ (1)
83mΩ (2)
84mΩ (11)
85mΩ (2)
86mΩ (1)
87mΩ (9)
88mΩ (4)
89mΩ (1)
90mΩ (15)
91mΩ (2)
93mΩ (4)
94mΩ (14)
95mΩ (4)
96mΩ (2)
99mΩ (1)
100mΩ (10)
102mΩ (2)
106mΩ (3)
108mΩ (1)
110mΩ (6)
113mΩ (1)
117mΩ (1)
120mΩ (10)
125mΩ (1)
128mΩ (2)
129mΩ (1)
130mΩ (26)
132mΩ (1)
133mΩ (2)
138mΩ (1)
140mΩ (9)
144mΩ (1)
150mΩ (25)
151mΩ (4)
152mΩ (2)
160mΩ (25)
161mΩ (3)
162mΩ (1)
164mΩ (2)
170mΩ (45)
172mΩ (1)
178mΩ (1)
180mΩ (9)
183mΩ (7)
190mΩ (5)
192mΩ (1)
200mΩ (7)
210mΩ (1)
220mΩ (25)
230mΩ (2)
234mΩ (1)
238mΩ (1)
240mΩ (5)
246mΩ (1)
249mΩ (2)
250mΩ (15)
254mΩ (1)
260mΩ (2)
270mΩ (1)
272mΩ (1)
280mΩ (2)
283mΩ (5)
292mΩ (2)
300mΩ (30)
310mΩ (2)
311mΩ (1)
312mΩ (2)
320mΩ (4)
329mΩ (1)
330mΩ (3)
340mΩ (26)
348mΩ (2)
350mΩ (23)
353mΩ (1)
360mΩ (18)
367mΩ (4)
380mΩ (2)
390mΩ (24)
400mΩ (12)
420mΩ (1)
424mΩ (1)
430mΩ (1)
440mΩ (38)
450mΩ (1)
453mΩ (6)
460mΩ (3)
482mΩ (1)
490mΩ (1)
499mΩ (1)
500mΩ (18)
510mΩ (2)
520mΩ (3)
528mΩ (1)
530mΩ (1)
539mΩ (1)
540mΩ (1)
544mΩ (2)
550mΩ (6)
564mΩ (1)
565mΩ (1)
567mΩ (1)
568mΩ (1)
570mΩ (1)
580mΩ (7)
590mΩ (4)
595mΩ (1)
600mΩ (4)
601mΩ (1)
620mΩ (2)
635mΩ (1)
650mΩ (3)
672mΩ (1)
679mΩ (2)
680mΩ (6)
700mΩ (46)
710mΩ (2)
725mΩ (2)
726mΩ (2)
750mΩ (2)
760mΩ (19)
772mΩ (1)
780mΩ (2)
800mΩ (14)
820mΩ (1)
831mΩ (1)
840mΩ (2)
880mΩ (6)
900mΩ (6)
910mΩ (1)
920mΩ (4)
940mΩ (4)
950mΩ (1)
997mΩ (1)
998mΩ (1)
1.00Ω (19)
1.0Ω (8)
1.01Ω (1)
1.061Ω (1)
1.10Ω (9)
1.13Ω (1)
1.15Ω (5)
1.20Ω (5)
1.21Ω (1)
1.246Ω (3)
1.25Ω (3)
1.273Ω (1)
1.30Ω (2)
1.331Ω (1)
1.332Ω (1)
1.35Ω (3)
1.36Ω (1)
1.40Ω (4)
1.45Ω (5)
1.47Ω (4)
1.48Ω (2)
1.50Ω (8)
1.5Ω (1)
1.511Ω (2)
1.52Ω (2)
1.55Ω (1)
1.590Ω (1)
1.59Ω (1)
1.60Ω (15)
1.6Ω (1)
1.61Ω (1)
1.63A (1)
1.7Ω (1)
1.72Ω (2)
1.80Ω (13)
1.813Ω (1)
1.89Ω (1)
2.00Ω (13)
2.0Ω (1)
2.05Ω (2)
2.20Ω (8)
2.265Ω (1)
2.383Ω (1)
2.50Ω (6)
2.5Ω (4)
2.55Ω (1)
2.60Ω (1)
2.70Ω (2)
2.72Ω (1)
2.758Ω (1)
2.80Ω (1)
2.94Ω (1)
2.95Ω (1)
3.00Ω (4)
3.0Ω (6)
3.158Ω (1)
3.30Ω (3)
3.38Ω (1)
3.4Ω (1)
3.45Ω (1)
3.47Ω (1)
3.50Ω (1)
3.5Ω (1)
3.737Ω (1)
3.74Ω (1)
4.00Ω (1)
4.0Ω (1)
4.11Ω (2)
4.23Ω (1)
4.47Ω (1)
4.50Ω (3)
4.63Ω (1)
4.750Ω (1)
5.00Ω (4)
5.14Ω (1)
5.2Ω (6)
5.22Ω (2)
6.00Ω (1)
6.50Ω (1)
7.00Ω (1)
10Ω (1)
11Ω (2)
13.82Ω (1)
15.0Ω (1)
16.40Ω (1)
16.80Ω (1)
20Ω (1)
53Ω (1)
all
 
Rows to display    Items 2301 to 2325 out of 5844 <<  -10  <  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98    >  +10  >>
Manufacturer's part number
Manufacturer
Index Ropla
Capacitors Type Mounting Series Capacitance Rated voltage Capacitance tolerance Casing Pitch Load Life Ripple Current Impedance Temperature Package Availability Net price MOQ
2301 /jam/12.5x20-th.jpg THR330M2EI20M
Jamicon
Radial Low Impedance THT TH 33µF 250V 20% 12.5x20 5.0mm 3000h 460mA 1.15Ω -40/+105°C Bulk on stock:   0 pcs
 

by special order
 0.536000 PLN   100
JAM1071 Electrolytic Capacitor, TH 33uF-250V /12.5x20/ 105C, Low Impedance, 3000h, P5.0 /jam/th.pdf /jam/thr330m2ei20m.pdf product compliant with the RoHS Directive
2302 /jam/12.5x20-th.jpg THR330M2GI25M
Jamicon
Radial Low Impedance THT TH 33µF 400V 20% 12.5x25 5.0mm 3000h 620mA 1.25Ω -40/+105°C Bulk on stock:   0 pcs
 

by special order
 1.056000 PLN   100
JAM2215 Electrolytic Capacitor, TH 33uF-400V /12.5x25/ 105C, Low Impedance, 3000h, P5.0 /jam/th.pdf /jam/th_2.pdf product compliant with the RoHS Directive
2303 THR330M2GK20R
Jamicon
Radial Low Impedance THT TH 33µF 400V 20% 16x20 7.5mm 3000h 560mA 910mΩ -40/+105°C Bulk on stock:   0 pcs
 

by special order
 1.151000 PLN   50
JAM2221 Electrolytic Capacitor, TH 33uF-400V /16x20/ 105C, Low Impedance, 3000h, P7.5 /jam/th.pdf /jam/thr220m2cg16m_thr330m2gk20r_thr330m2wkkdbm.pdf product compliant with the RoHS Directive
2304 THR330M2WK25M
Jamicon
Radial Low Impedance THT TH 33µF 450V 20% 16x25 7.5mm 3000h 560mA 1.15Ω -25/+105°C Bulk on stock:   0 pcs
 

by special order
 1.702000 PLN   50
JAM2223 Electrolytic Capacitor, TH 33uF-450V /16x25/ 105C, Low Impedance, 3000h, P7.5 /jam/th.pdf /jam/th_2.pdf product compliant with the RoHS Directive
2305 /jam/16x31.5-th.jpg THR330M2WKDBM
Jamicon
Radial Low Impedance THT TH 33µF 450V 20% 16x31.5 7.5mm 3000h 620mA 1.15Ω -25/+105°C Bulk on stock:   0 pcs
 

by special order
 1.646000 PLN   50
JAM2230 Electrolytic Capacitor, TH 33uF-450V /16x31.5/ 105C, Low Impedance, 3000h, P7.5 /jam/th.pdf /jam/thr220m2cg16m_thr330m2gk20r_thr330m2wkkdbm.pdf product compliant with the RoHS Directive
2306 /jam/12.5x20-th.jpg THR470M2CI20M
Jamicon
Radial Low Impedance THT TH 47µF 160V 20% 12.5x20 5.0mm 3000h 550mA 500mΩ -40/+105°C Bulk on stock:   0 pcs
 

by special order
 0.530000 PLN   100
JAM0425 Electrolytic Capacitor, TH 47uF-160V /12.5x20/ 105C, Low Impedance, 3000h, P5.0 /jam/th.pdf product compliant with the RoHS Directive
Show similar
>> /jam/12.5x20-tf.jpg TFR470M2CI20R
Jamicon
Radial Long Life THT TF 47µF 160V 20% 12.5x20 5.0mm 10000h 660mA @100kHz -40/+105°C Bulk on stock:   0 pcs
 

by special order
 0.629000 PLN   100
JAM0981 Electrolytic Capacitor, TF 47uF-160V /12.5x20/ 105C, 10000h, P5.0 /jam/tf.pdf product compliant with the RoHS Directive
2307 /jam/12.5x20-th.jpg THR470M2DI20M
Jamicon
Radial Low Impedance THT TH 47µF 200v 20% 12.5x20 5.0mm 3000h 550mA 500mΩ -40/+105°C Bulk on stock:   0 pcs
 

by special order
 0.626000 PLN   100
JAM2211 Electrolytic Capacitor, TH 47uF-200V /12.5x20/ 105C, Low Impedance, 3000h, P5.0 /jam/th.pdf /jam/th_2.pdf product compliant with the RoHS Directive
2308 /jam/12.5x20-th.jpg THR470M2DI25M
Jamicon
Radial Low Impedance THT TH 47µF 200V 20% 12.5x25 5.0mm 3000h 610mA 500mΩ -40/+105°C Bulk on stock:   0 pcs
 

by special order
 0.675000 PLN   100
JAM2216 Electrolytic Capacitor, TH 47uF-200V /12.5x25/ 105C, Low Impedance, 3000h, P5.0 /jam/th.pdf product compliant with the RoHS Directive
2309 /jam/12.5x20-th.jpg THR470M2EI25M
Jamicon
Radial Low Impedance THT TH 47µF 250V 20% 12.5x25 5.0mm 3000h 540mA 920mΩ -40/+105°C Bulk on stock:   1,900 pcs
 
 0.942000 PLN    100
JAM0426 Electrolytic Capacitor, TH 47uF-250V /12.5x25/ 105C, Low Impedance, 3000h, P5.0 /jam/th.pdf /jam/thr470m2ei25m.pdf product compliant with the RoHS Directive
Show similar
>> /jam/12.5x25-tf.jpg TFR470M2EI25R
Jamicon
Radial Long Life THT TF 47µF 250V 20% 12.5x25 5.0mm 10000h 720mA @100kHz -40/+105°C Bulk on stock:   2,680 pcs
 
 1.034000 PLN    100
JAM0987 Electrolytic Capacitor, TF 47uF-250V /12.5x25/ 105C, 10000h, P5.0 /jam/tf.pdf product compliant with the RoHS Directive
2310 THR470M2EK25M
Jamicon
Radial Low Impedance THT TH 47µF 250V 20% 16x25 7.5mm 3000h 610mA 920mΩ -40/+105°C Bulk on stock:   0 pcs
 

by special order
 1.250000 PLN   50
JAM2224 Electrolytic Capacitor, TH 47uF-250V /16x25/ 105C, Low Impedance, 3000h, P7.5 /jam/th.pdf product compliant with the RoHS Directive
2311 THR470M2GK25M
Jamicon
Radial Low Impedance THT TH 47µF 400V 20% 16x25 7.5mm 3000h 740mA 1.00Ω -40/+105°C Bulk on stock:   0 pcs
 

by special order
 1.423000 PLN   50
JAM2225 Electrolytic Capacitor, TH 47uF-400V /16x25/ 105C, Low Impedance, 3000h, P7.5 /jam/th.pdf /jam/th_2.pdf product compliant with the RoHS Directive
2312 /jam/16x31.5-th.jpg THP470M2GKDBM
Jamicon
Radial Low Impedance THT TH 47µF 400V 20% 16x31.5 7.5mm 3000h 820mA 590mΩ -40/+105°C Ammo T/B on stock:   0 pcs
 
 2.059000 PLN   300
JAM1886 Electrolytic Capacitor, TH 47uF-400V /16x31.5/ 105C, Low Impedance, 3000h, P7.5 tape /jam/th.pdf product compliant with the RoHS Directive
2313 /jam/16x31.5-th.jpg THR470M2GKDBM
Jamicon
Radial Low Impedance THT TH 47µF 400V 20% 16x31.5 7.5mm 3000h 820mA 590mΩ -40/+105°C Bulk on stock:   400 pcs
 
 1.760000 PLN    50
JAM0427 Electrolytic Capacitor, TH 47uF-400V /16x31.5/ 105C, Low Impedance, 3000h, P7.5 /jam/th.pdf product compliant with the RoHS Directive
Show similar
>> /jam/16x25-tx.jpg TXR470M2GK25M
Jamicon
Radial Low Impedance THT TX 47µF 400V 20% 16x25 7.5mm 5000h 740mA 1.00Ω -40/+105°C Bulk on stock:   1,000 pcs
 
from 2018-08-31:
   2,000 pcs
 1.849000 PLN    50
JAM0615 Electrolytic Capacitor, TX 47uF-400V /16x25/ 105C, Low Impedance, 5000h, P7.5 /jam/tx.pdf product compliant with the RoHS Directive
2314 /jam/16x31.5-th.jpg THR101M2WK32M
Jamicon
Radial Low Impedance THT TH 47µF 450V 20% 16x32 7.5mm 3000h 740mA 1.00Ω -25/+105°C Bulk on stock:   0 pcs
 

by special order
 2.280000 PLN   50
JAM2235 Electrolytic Capacitor, TH 47uF-450V /16x32/ 105C, Low Impedance, 3000h, P7.5 /jam/th.pdf /jam/th_2.pdf product compliant with the RoHS Directive
2315 /jam/18x31-th.jpg THR470M2WLDBM
Jamicon
Radial Low Impedance THT TH 47µF 450V 20% 18x31.5 7.5mm 3000h 780mA 920mΩ -25/+105°C Bulk on stock:   0 pcs
 

by special order
 2.979000 PLN   20
JAM2237 Electrolytic Capacitor, TH 47uF-450V /18x31.5/ 105C, Low Impedance, 3000h, P7.5 /jam/th.pdf product compliant with the RoHS Directive
2316 /jam/12.5x20-th.jpg THR680M2CI20M
Jamicon
Radial Low Impedance THT TH 68µF 160V 20% 12.5x20 5.0mm 3000h 660mA 390mΩ -40/+105°C Bulk on stock:   1,100 pcs
 
 0.844000 PLN    100
JAM1223 Electrolytic Capacitor, TH 68uF-160V /12.5x20/ 105C, Low Impedance, 3000h, P5.0 /jam/th.pdf product compliant with the RoHS Directive
Show similar
>> /jam/12.5x25-tl.jpg TXR680M2CI25M
Jamicon
Radial Low Impedance THT TX 68µF 160V 20% 12.5x25 5.0mm 5000h 730mA 710mΩ -40/+105°C Bulk on stock:   0 pcs
 

by special order
 0.729000 PLN   100
JAM1336 Electrolytic Capacitor, TX 68uF-160V /12.5x25/ 105C, Low Impedance, 5000h, P5.0 /jam/tx.pdf product compliant with the RoHS Directive
2317 /jam/12.5x20-th.jpg THR680M2DI25M
Jamicon
Radial Low Impedance THT TH 68µF 200V 20% 12.5x25 5.0mm 3000h 730mA 390mΩ -40/+105°C Bulk on stock:   0 pcs
 

by special order
 0.685000 PLN   100
JAM2217 Electrolytic Capacitor, TH 68uF-200V /12.5x25/ 105C, Low Impedance, 3000h, P5.0 /jam/th.pdf product compliant with the RoHS Directive
2318 /jam/12.5x20-th.jpg THR680M2EI25M
Jamicon
Radial Low Impedance THT TH 68µF 250V 20% 12.5x25 5.0mm 3000h 640mA 840mΩ -40/+105°C Bulk on stock:   0 pcs
 

by special order
 0.756000 PLN   100
JAM2218 Electrolytic Capacitor, TH 68uF-250V /12.5x25/ 105C, Low Impedance, 3000h, P5.0 /jam/th.pdf /jam/th_2.pdf product compliant with the RoHS Directive
2319 THR680M2EK25M
Jamicon
Radial Low Impedance THT TH 68µF 250V 20% 16x25 7.5mm 3000h 640mA 840mΩ -40/+105°C Bulk on stock:   0 pcs
 

by special order
 1.032000 PLN   50
JAM2226 Electrolytic Capacitor, TH 68uF-250V /16x25/ 105C, Low Impedance, 3000h, P7.5 /jam/th.pdf product compliant with the RoHS Directive
2320 /jam/16x31.5-th.jpg THR680M2EKDBM
Jamicon
Radial Low Impedance THT TH 68µF 250V 20% 16x31.5 7.5mm 3000h 810mA 710mΩ -40/+105°C Bulk on stock:   0 pcs
 

by special order
 1.696000 PLN   50
JAM2231 Electrolytic Capacitor, TH 68uF-250V /16x31.5/ 105C, Low Impedance, 3000h, P7.5 /jam/th.pdf product compliant with the RoHS Directive
2321 /jam/16x31.5-th.jpg THR680M2GKDBM
Jamicon
Radial Low Impedance THT TH 68µF 400V 20% 16x31.5 7.5mm 3000h 990mA 460mΩ -40/+105°C Bulk on stock:   1,210 pcs
 

available till the stock lasts
by special order
 2.070000 PLN    50
JAM1571 Electrolytic Capacitor, TH 68uF-400V /16x31.5/ 105C, Low Impedance, 3000h, P7.5 /jam/th.pdf product compliant with the RoHS Directive
Show similar
>> /jam/16x31.5-tx.jpg TXR680M2GKDBM
Jamicon
Radial Low Impedance THT TX 68µF 400V 20% 16x31.5 7.5mm 5000h 990mA 780mΩ -40/+105°C Bulk on stock:   0 pcs
 

by special order
 2.762000 PLN   50
JAM1248 Electrolytic Capacitor, TX 68uF-400V /16x31.5/ 105C, Low Impedance, 5000h, P7.5 /jam/tx.pdf product compliant with the RoHS Directive
2322 /jam/16x31.5-th.jpg THR680M2WKDBM
Jamicon
Radial Low Impedance THT TH 68µF 450V 20% 16x31.5 7.5mm 3000h 880mA 920mΩ -25/+105°C Bulk on stock:   0 pcs
 

by special order
 2.165000 PLN   50
JAM2232 Electrolytic Capacitor, TH 68uF-450V /16x31.5/ 105C, Low Impedance, 3000h, P7.5 /jam/th.pdf /jam/th_2.pdf product compliant with the RoHS Directive
2323 /jam/18x31-th.jpg THR680M2WLDBM
Jamicon
Radial Low Impedance THT TH 68µF 450V 20% 18x31.5 7.5mm 3000h 940mA 820mΩ -25/+105°C Bulk on stock:   0 pcs
 

by special order
 3.032000 PLN   20
JAM1632 Electrolytic Capacitor, TH 68uF-450V /18x31.5/ 105C, Low Impedance, 3000h, P7.5 /jam/th.pdf /jam/thr680m2wldbm.pdf product compliant with the RoHS Directive
Show similar
>> TXR680M2WLDFM
Jamicon
Radial Low Impedance THT TX 68µF 450V 20% 18x35.5 7.5mm 5000h 990mA 780mΩ -25/+105°C Bulk on stock:   0 pcs
 

by special order
 3.881000 PLN   20
JAM1310 Electrolytic Capacitor, TX 68uF-450V /18x35.5/ 105C, Low Impedance, 5000h, P7.5 /jam/tx.pdf product compliant with the RoHS Directive
2324 THR820M2GK35R
Jamicon
Radial Low Impedance THT TH 82µF 400V 20% 16x35 7.5mm 3000h 1.13A 460mΩ -40/+105°C Bulk on stock:   0 pcs
 

by special order
 2.736000 PLN   50
JAM1297 Electrolytic Capacitor, TH 82uF-400V /16x35/ 105C, Low Impedance, 3000h, P7.5 /jam/th.pdf /jam/thr820m2gk35rt9.pdf product compliant with the RoHS Directive
2325 /jam/18x31-th.jpg THR820M2GLDBM
Jamicon
Radial Low Impedance THT TH 82µF 400V 20% 18x31.5 7.5mm 3000h 1.16A 650mΩ -40/+105°C Bulk on stock:   0 pcs
 

by special order
 2.736000 PLN   20
JAM2238 Electrolytic Capacitor, TH 82uF-400V /18x31.5/ 105C, Low Impedance, 3000h, P7.5 /jam/th.pdf /jam/th_2.pdf product compliant with the RoHS Directive
Rows to display    Items 2301 to 2325 out of 5844 <<  -10  <  88  89  90  91  92  93  94  95  96  97  98    >  +10  >>